CITANEST DENTAL OCTAPRESSIN injektioneste, liuos 30 mg/ml+0,54 mikrog/ml

Lue tämä seloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä.
• Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
• Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny hammaslääkärisi tai apteekin puoleen.
• Tämä lääke on määrätty Sinulle henkilökohtaisesti.

Tässä selosteessa kerrotaan:
1. Mitä Citanest Dental Octapressin on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin saat Citanest Dental Octapressin -valmistetta
3. Miten Citanest Dental Octapressin -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Citanest Dental Octapressin -valmisteen säilyttäminen


Citanest Dental Octapressin 30 mg/ml + 0,54 mikrog/ml
injektioneste, liuos:
1 ml liuosta sisältää vaikuttavina aineina:
Prilokaiinihydrokloridia 30 mg
Felypressiiniä 0,54 mikrog/ml

Valmisteen apuaineet ovat natriumkloridi, suolahappo ja/tai natriumhydroksidi pH:n säätöön sekä injektionesteisiin käytettävä vesi.

Myyntiluvan haltija:
Dentsply Limited
Hamm Moor Lane
Adlestone, Weybridge
Surrey KT15 2SE
Iso-Britannia

Valmistaja:
Pierrel Farmaceutica S.p.A.
SS Appia
Capua
Italia


1. MITÄ CITANEST DENTAL OCTAPRESSIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Citanest Dental Octapressin 30 mg/ml + 0,54 mikrog/ml injektioneste on paikallispuudutusaine hammashoidon toimenpiteisiin.

2. ENNEN KUIN SAAT CITANEST DENTAL OCTAPRESSIN -VALMISTETTA

Älä ota Citanest Dental Octapressiniä:

• Jos olet yliherkkä amidityyppisille puudutteille tai jollekin valmisteen sisältämistä apuaineista.
• Jos Sinulla on methemoglobinemia.

Ole erityisen varovainen Citanest Dental Octapressin -valmisteen suhteen:
Jos Sinulla on:
• sydämen osittainen tai täydellinen johtumishäiriö tai käytät rytmihäiriölääkkeitä (erityisesti ryhmä III).
• pitkälle edennyt maksasairaus
• munuaisten vaikea vajaatoiminta
• vakava tai hoitamaton kohonnut verenpaine
• vakava sydäntauti
• vakava anemia
• eri syistä johtuvia verenkiertohäiriöitä
• jokin muu sairaus

Muiden lääkkeiden käyttö:
Kerro hammaslääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus:
Valmisteen käytöstä raskauden aikana on runsaasti kokemuksia. Haitallista vaikutusta sikiöön ei ole todettu. Keskustele asiasta kuitenkin ensin lääkärisi kanssa.

Imetys:
Pieniä määriä prilokaiinia saattaa erittyä äidinmaitoon. On epätodennäköistä, että siitä olisi haittaa lapselle käytettäessä ohjeen mukaista annostusta.
Tietoa felypressiinin erittymisestä äidinmaitoon ei ole.

Ajaminen ja koneiden käyttö:
Puudutteet saattavat annoksesta riippuen vaikuttaa hyvin lievästi mielentilaan ja tilapäisesti huonontaa liikkumis- ja koordinaatiokykyä.

3. MITEN CITANEST DENTAL OCTAPRESSINIÄ KÄYTETÄÄN

Citanest Dental Octapressinia annetaan injektiona pienin mahdollinen määrä, jolla suuontelossa oleva hoidettava alue puutuu riittävästi. Hammaslääkärisi sovittaa annoksen yksilöllisesti annettavasta hoidosta riippuen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Hammastoimenpiteissä käytetyillä annoksilla Citanest Dental Octapressinin käytön yhteydessä on esiintynyt erittäin harvoin haittavaikutuksia. Seuraavia haittavaikutuksia voi kuitenkin esiintyä hoidon yhteydessä:

Allergiset reaktiot:
Amidityyppisten puudutteiden aiheuttamat allergiset reaktiot mukaanlukien anafylaktinen sokki ovat harvinaisia.

Neurologiset komplikaatiot:
Neurologisten (esim. pitkittynyt neurologinen vajaakuntoisuus) haittavaikutusten esiintyminen puudutteiden käytön yhteydessä on vähäistä ja ne liittyvät useammin injektiotekniikkaan kuin lääkkeeseen. Alueellisen hermopuudutuksen aiheuttamia neurologisia haittavaikutuksia ovat olleet pitkittynyt puutuminen ja tuntohäiriöt.

Methemoglobinemia:
Prilokaiini voi aiheuttaa methemoglobiinin muodostumista ja syanoosia. Normaaleilla potilailla tämä hapenkuljetuskyvyn huonontuminen on yleensä hyvin vähäistä ja siitä johtuu, että syanoosi on yleensä oireeton. Vaikeaa anemiaa sairastavilla potilailla se voi kuitenkin aiheuttaa merkittävän veren happipitoisuuden alenemisen. Hammaslääkinnällisissä toimenpiteissä käytettävät prilokaiiniannokset (1 – 5 ml Citanest Dental Octapressiniä) tuskin aiheuttavat methemoglobinemiaa. Sitä on kuitenkin raportoitu suurten yliannosten yhteydessä.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. CITANEST DENTAL OCTAPRESSIN -VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville.

Säilytä huoneenlämmössä.
Liuos ei saa jäätyä.
Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Pakkausseloste on päivitetty 18.03.2005

Yrityksen yhteystiedot:

DENTSPLY DETREY
Mustamäenkatu 108 A 6
15700 Lahti

0204 45 11 (Tamro)
Tukkuliike: Tamro

Edustaja Suomessa: Dentsply DeTrey