DROGLICAN kapseli, kova 200/250 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 27.06.2023 21:34:47)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Droglican 200 mg/250 mg kovat kapselit

kondroitiininatriumsulfaatti/glukosamiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Droglican on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Droglican-valmistetta 3. Miten Droglican-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5 Droglican-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Droglican on kova kapseli, joka sisältää kahta vaikuttavaa ainetta. Toinen vaikuttava aine on kondroitiinisulfaatti, ja toinen on glukosamiinihydrokloridi. Kumpikin vaikuttava aine kuuluu ei- steroidaalisten tulehduskipulääkkeiden ja reumalääkkeiden luokkaan.

Droglican-valmistetta käytetään polven nivelrikon oireenmukaiseen hoitoon aikuisille, joilla on keskivaikeaa tai vaikeaa kipua ja jotka voivat käyttää kondroitiinisulfaatin ja glukosamiinin yhdistelmähoitoa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Droglican-valmistetta:

- jos olet allerginen (yliherkkä) kondroitiinisulfaatille, glukosamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos olet allerginen (yliherkkä) äyriäisille, sillä glukosamiini on peräisin äyriäisistä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tätä valmistetta:

- jos sinulla on heikentynyt sokerin (glukoosin) sieto. Glukosamiinihoidon alussa voi olla tarpeen mitata verensokeria normaalia useammin.

- jos munuaistesi tai maksasi toiminta on heikentynyt. Tutkimuksia ei ole tehty munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, eikä annossuosituksia voida sen vuoksi antaa.

- jos sinulla on vakava sydänsairaus. Keskustele lääkärisi kanssa.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Droglican

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Noudata varovaisuutta, jos Droglican:ää on otettava yhdessä muiden lääkkeiden ja erityisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:

- Tietyntyyppiset veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini, dikumaroli, fenprokumoni, asenokumaroli ja fluindioni). Näiden lääkkeiden vaikutus saattaa vahvistua, kun niitä käytetään samanaikaisesti glukosamiinin kanssa. Tällaisilla lääkeyhdistelmillä hoidettuja potilaita on näin ollen seurattava erityisen tarkkaan glukosamiinihoidon aloittamisen tai lopettamisen yhteydessä.

- Infektioiden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden (antibiootit, esim. tetrasykliini, kloramfenikoli tai penisilliini) kanssa.

Kysy lisätietoja lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Droglican ruuan ja juoman kanssa

Tämä lääke voidaan ottaa ennen ateriaa, aterian yhteydessä tai aterian jälkeen. Jos saat helposti vatsavaivoja lääkkeiden ottamisen yhteydessä, lääke kannattaa ottaa aterian jälkeen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei tiedetä, erittyvätkö Droglican-valmisteen vaikuttavat aineet rintamaitoon. Koska ei ole riittävästi tietoa imetyksenaikaisen käytön turvallisuudesta vauvalle, valmistetta ei saa käyttää imetyksen aikana.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat mitään lääkettä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinua huimaa tai väsyttää, vältä autolla ajamista ja koneiden käyttöä.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 2 kapselia 3 kertaa vuorokaudessa.

Kapselit tulee niellä kokonaisina pureskelematta ja riittävän nestemäärän kera.

Jos otat enemmän Droglican-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen, sinulle saattaa tulla päänsärkyä, huimausta, sekavuutta, nivelkipua, pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Todennäköisesti oireita ei kuitenkaan ilmene. Kerro silti mahdollisista oireista lääkärille.

Jos unohdat ottaa Droglican-valmistetta

Voit ottaa unohtamasi annoksen, kun muistat sen, mutta älä ota yli 6 kapselia vuorokaudessa.

Jos lopetat Droglican-valmisteen oton

Oireet voivat uusiutua. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota yhteys lääkäriin välittömästi, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista: hengitystieinfektio, virtsatieinfektio tai rintakipua.

Droglican-valmisteen yleisimmät haittavaikutukset:

Yleinen (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä 10:stä):

 • päänsärky
 • ripuli, pahoinvointi, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat

Harvinainen (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä 1 000:sta):

 • makuaistin muutokset
 • vatsakipu
 • ruokatorven refluksi (tila, jossa ruokaa tai nestettä palautuu vatsasta ruokatorveen;
 • ruokatorvi on elimistön osa, joka kulkee suusta vatsaan) ummetus, närästys, vatsan turvotus
 • lihaskrampit, kipu yhdessä raajassa
 • väsymys
 • hengitystieinfektio, virtsatieinfektio
 • maksaentsyymien nousu
 • virtsakoetulosten muutokset

Pelkästään kondroitiinisulfaatilla hoidetuilla potilailla on havaittu seuraavia haittavaikutuksia (mutta ei edellä mainittuja):

Hyvin harvinainen (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä 10 000:sta):

 • turvotus, nesteen kertyminen kudoksiin
 • allerginen reaktio

Pelkästään glukosamiinihydrokloridilla hoidetuilla potilailla on havaittu seuraavia haittavaikutuksia (mutta ei edellä mainittuja):

Melko harvinainen (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä 100:sta):

 • ihoalueen punoitus tai ihottuma ja kutina

Yleisyys tuntematon (ei voida arvioida käytettävissä olevien tietojen perusteella):

 • kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen
 • nokkosihottuma, nilkkojen, säärten ja jalkaterien turpoaminen
 • huimaus, oksentelu
 • verensokeriarvojen huononeminen diabetespotilailla

Hoidon aikana ilmenevät mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja häviävät, kun hoito lopetetaan.

Jos jokin haittavaikutus tuntuu sinusta vakavalta tai jos huomaat haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 ºC:n lämpötilassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa kosteudelta suojattuna.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää kotitalousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojeletluontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Droglican sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat kondroitiinisulfaatti, joka on valmistettu naudan rustosta, ja glukosamiinihydrokloridi. Yksi kapseli sisältää 200 mg kondroitiininatriumsulfaattia ja 250 mg glukosamiinihydrokloridia.

- Muu apuaine on magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Droglican on turkoosin värinen kova gelatiinikapseli.

Droglican on pakattu pahvipakkaukseen, joka sisältää 90 kapselia läpipainopakkauksissa. Yksi pakkaus sisältää 6 läpipainopakkausta, joissa on 15 kapselia. Läpipainopakkaus on valmistettu alumiinista, polyvinyylikloridista ja polyvinylideenikloridista.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija:

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Gran Capitán, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Espanja

Valmistaja:

NOUCOR HEALTH, S.A.

Avda. Camí Reial 51-57

08184 – Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Suomi/Finland

Fysioline Oy

Arvionkatu 2

FIN-33840 Tampere

Puh/Tel: +358 3 233 0300

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Suomi: Droglican

Itävalta, Ranska: Cartifit

Unkari: Droglycan

Puola: Chronada Espanja: Condroage

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.11.2022

 

Yrityksen yhteystiedot:

FYSIOLINE OY, PHARMA
Arvionkatu 2
33840 Tampere
Suomi

pharma@fysioline.fi
03 233 0300
Tukkuliike: Tamro