ELETRIPTAN ORION tabletti, kalvopäällysteinen 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,7 mt, 23.06.2021 19:01:36)

Eletriptan Orion 40 mg kalvopäällysteiset tabletit

eletriptaani

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Eletriptan Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Eletriptan Orion -tabletteja
 3. Miten Eletriptan Orion -tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Eletriptan Orion -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Eletriptan Orion -tablettien vaikuttava aine on eletriptaani. Se kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan serotoniinireseptoriagonisteiksi. Serotoniini on luonnollinen aivoissa esiintyvä aine, jolla on verisuonia supistava vaikutus.

Eletriptan Orion -tabletteja käytetään aikuisten esioireisen (aura) tai esioireettoman migreenipäänsäryn hoitoon. Ennen migreenikohtausta sinulle voi ilmaantua auravaihe, johon voi liittyä näköhäiriöitä, tunnottomuutta ja puhehäiriöitä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Eletriptan Orion -tabletteja, jos:

 • olet allerginen eletriptaanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • sinulla on vaikea maksa- tai munuaissairaus
 • sinulla on kohtalaisesti tai merkittävästi noussut verenpaine tai lievästi noussut, hoitamaton verenpaine
 • sinulla on aiemmin ollut sydänvaivoja (kuten sydänkohtaus, rasitusrintakipua, sydämen vajaatoimintaa, huomattavan poikkeava sydämen rytmi [sydämen rytmihäiriö] tai tilapäinen, äkillinen sepelvaltimon ahtauma)
 • sinulla on huono verenkierto (ääreisverisuonten sairaus)
 • sinulla on aiemmin ollut aivohalvaus, vaikka se olisi ollut lievä ja kestänyt vain joitakin minuutteja tai tunteja
 • olet käyttänyt ergotamiinia tai muuta ergotamiinityyppistä lääkettä (esimerkiksi metysergidiä) 24 tunnin sisällä ennen Eletriptan Orion -tablettien ottamista. Vältä myös ergotamiinin ja ergotamiinityyppisten lääkkeiden ottamista 24 tuntia Eletriptan Orion -tablettien ottamisen jälkeen.
 • käytät muita lääkeaineita, joiden nimessä esiintyy ”triptaani” (esimerkiksi sumatriptaani ritsatriptaani, naratriptaani, tsolmitriptaani, almotriptaani tai frovatriptaani).

Kysy neuvoa lääkäriltä, äläkä käytä Eletriptan Orion -tabletteja, jos jokin edellä mainituista koskee tai on aiemmin koskenut sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Eletriptan Orion -tabletteja, jos:

 • sinulla on diabetes
 • tupakoit tai käytät nikotiinikorvausvalmisteita
 • olet yli 40-vuotias mies
 • olet vaihdevuodet ohittanut nainen
 • sinulla tai perheenjäsenelläsi on sepelvaltimotauti
 • sinulle on joskus kerrottu, että sinulla on lisääntynyt sydänsairauden riski. Neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Eletriptan Orion -tabletteja.

Toistuva migreenilääkkeiden käyttö

Jos käytät Eletriptan Orion -tabletteja tai jotakin muuta migreenilääkettä toistuvasti useiden päivien tai viikkojen ajan, sinulle voi ilmaantua päivittäistä pitkäkestoista päänsärkyä. Jos näin käy, keskustele asiasta lääkärin kanssa, sillä lääkityksen lopettaminen joksikin aikaa voi olla tarpeen.

Muut lääkevalmisteet ja Eletriptan Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Eletriptan Orion -tablettien käyttö samanaikaisesti tiettyjen muiden lääkevalmisteiden kanssa voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Älä käytä Eletriptan Orion -tabletteja, jos:

 • käytät ergotamiinia tai muuta ergotamiinityyppistä lääkettä (esimerkiksi metysergidiä). Vältä ergotamiinityyppisten lääkkeiden ottamista 24 tuntia ennen Eletriptan Orion ‑tablettien ottamista tai 24 tuntia sen jälkeen.
 • käytät muita lääkeaineita, joiden nimessä esiintyy ”triptaani” (esimerkiksi sumatriptaani, ritsatriptaani, naratriptaani, tsolmitriptaani, almotriptaani tai frovatriptaani).

Tietyt lääkevalmisteet voivat vaikuttaa Eletriptan Orion -tablettien tehoon ja myös Eletriptan Orion voi vähentää muiden samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden tehoa. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi:

 • sienilääkkeet (esim. ketokonatsoli ja itrakonatsoli)
 • bakteeritulehdusten hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. erytromysiini, klaritromysiini ja josamysiini)
 • AIDS- ja HIV-lääkkeet (esim. ritonaviiri, indinaviiri ja nelfinaviiri).

Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältäviä rohdosvalmisteita ei pidä käyttää samanaikaisesti Eletriptan Orion -tablettien kanssa. Jos käytät mäkikuismaa, neuvottele lääkärin kanssa ennen mäkikuismalääkityksen lopettamista.

Kerro lääkärille ennen eletriptaanihoidon aloittamista, jos käytät joitakin lääkkeitä (joita nimitetään yleensä SSRI*- tai SNRI**-lääkkeiksi) masennuksen tai muiden psyykkisten häiriöiden hoitoon. Tiettyjen migreenilääkkeiden yhteiskäyttö tällaisten lääkkeiden kanssa voi suurentaa serotoniinioireyhtymän riskiä. Katso lisätietoja serotoniinioireyhtymän oireista kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset ”Mahdolliset haittavaikutukset”.

*SSRI-lääkkeet – Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät

**SNRI-lääkkeet – Serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät

Eletriptan Orion ruuan ja juoman kanssa

Eletriptan Orion -tabletit voidaan ottaa ruoan ja juoman kanssa tai tyhjään mahaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Vältä imetystä 24 tunnin ajan Eletriptan Orion -annoksen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Eletriptan Orion -tabletit tai itse migreenikohtaus voivat aiheuttaa uneliaisuutta. Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa myös huimausta. Siksi ajamista ja koneiden käyttöä on vältettävä migreenikohtauksen aikana ja Eletriptan Orion -tabletin ottamisen jälkeen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Eletriptan Orion sisältää laktoosimonohydraattia ja paraoranssia (E110)

Eletriptan Orion ‑tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia 46 mg. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttämistä.

Eletriptan Orion sisältää väriainetta, paraoranssia (E110), joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset

Eletriptan Orion -tabletit voidaan ottaa milloin tahansa migreenipäänsäryn alettua, mutta lääke on paras ottaa niin pian kuin mahdollista. Käytä Eletriptan Orion -tabletteja kuitenkin vain päänsärkyvaiheen aikana. Älä käytä tätä lääkettä migreenikohtauksen ehkäisemiseksi.

 • Tavanomainen aloitusannos on yksi 40 mg:n tabletti.
 • Niele tabletti kokonaisena veden kera.
 • Jos migreeni ei ole lievittynyt ensimmäisen tabletin ottamisen jälkeen, älä ota toista tablettia.
 • Jos migreeni lievittyy ensimmäisellä tabletilla, mutta ilmaantuu uudelleen, voit ottaa toisen tabletin, mutta vasta kaksi tuntia ensimmäisen tabletin ottamisen jälkeen.
 • Älä ota enempää kuin 80 mg (kaksi 40 mg:n tablettia) 24 tunnin kuluessa.
 • Jos yksi 40 mg:n tabletti ei lievitä migreenioireitasi, kerro siitä lääkärille, joka voi jatkossa suurentaa lääkeannoksesi kahteen 40 mg:n tablettiin.

Käyttö lapsille ja nuorille (alle 18-vuotiaat)

Eletriptan Orion -tabletteja ei suositella käytettäväksi lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille.

Iäkkäät potilaat

Eletriptan Orion -tabletteja ei suositella käytettäväksi yli 65-vuotiaille potilaille.

Munuaisten vajaatoimintapotilaat

Tätä lääkevalmistetta voidaan käyttää potilaille, joilla on lieviä tai keskivaikeita munuaisvaivoja. Näille potilaille suositellaan 20 mg:n aloitusannosta, ja kokonaisvuorokausiannos ei saa olla yli 40 mg. Lääkäri kertoo sinulle sopivan annoksen.

Maksan vajaatoimintapotilaat

Tätä lääkevalmistetta voidaan käyttää potilaille, joilla on lieviä tai keskivaikeita maksavaivoja. Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen lievässä tai keskivaikeassa maksan vajaatoiminnassa.

Jos otat enemmän Eletriptan Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Pidä aina lääkepakkaus mukanasi, vaikka se olisi tyhjäkin. Eletriptan Orion ‑tablettien yliannostuksen yhteydessä ilmeneviä haittavaikutuksia ovat muun muassa verenpaineen nousu ja sydänvaivat.

Jos unohdat ottaa Eletriptan Orion -tabletteja

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat asian, ellei ole jo seuraavan annoksen ottamisajankohta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista tämän lääkevalmisteen ottamisen jälkeen:

 • äkillinen hengityksen vinkuminen, hengitysvaikeudet, silmäluomien, huulten tai kasvojen turvotus, ihottuma tai kutina (varsinkin, jos se leviää koko kehoon), sillä ne voivat olla yliherkkyysreaktion oireita
 • puristuksen tunne rinnassa tai rintakipu, joka saattaa olla voimakasta ja tuntua jopa kurkussa. Ne voivat olla oireita sydämen verenkiertohäiriöistä (iskeeminen sydänsairaus).
 • serotoniinioireyhtymän merkit ja oireet, kuten levottomuus, aistiharhat, lihasten yhteistoimintahäiriö, nopea sydämen rytmi, ruumiinlämmön nousu, nopeat verenpaineen vaihtelut ja yliaktiiviset refleksit.

Muita mahdollisesti ilmaantuvia haittavaikutuksia:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • painon, kivun tai puristuksen tunne rinnassa, sydämentykytys, nopea sydämen rytmi
 • huimaus, pyörrytys, päänsärky, uneliaisuus, tunto- tai kipuherkkyyden väheneminen
 • kurkkukipu, puristuksen tunne kurkussa, suun kuivuminen
 • mahakipu, ruoansulatusvaivat, pahoinvointi (epämukava tunne mahassa ja oksentelu)
 • jäykkyys (lisääntynyt lihasjänteys), lihasheikkous, selkäkipu, lihaskipu
 • yleinen heikotus, lämmön tunne, vilunväristykset, nenän vuotaminen, hikoilu, kihelmöinti tai poikkeavat tuntemukset, punastuminen, kipu.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • hengitysvaikeudet, haukottelu
 • kasvojen, käsien tai jalkojen turvotus, kielitulehdus, ihottuma, kutina
 • tunto- tai kipuherkkyyden lisääntyminen (hyperestesia), lihasten yhteistoimintahäiriö, liikkeiden hidastuminen tai väheneminen, vapina, puhehäiriö
 • itsensä epätodelliseksi ja vieraaksi tunteminen (depersonalisaatio), masennus, epätavalliset ajatukset, kiihtyneisyys, sekavuus, mielialan vaihtelut (euforia eli perusteeton hyvänolontunne), ajoittainen reagoimattomuus (horros), yleinen epämukavuuden tunne, sairauden tai huonovointisuuden tunne (pahoinvointi), unettomuus
 • ruokahalun häviäminen ja painonlasku (anoreksia), makumuutokset, jano
 • nivelrikko (artroosi), luukipu, nivelkipu
 • lisääntynyt virtsaamistarve, virtsaamisvaikeudet, virtsamäärän lisääntyminen, ripuli
 • näköhäiriö, silmäkipu, valoyliherkkyys, silmien kuivuminen tai vetistäminen
 • korvakipu, korvien soiminen (tinnitus)
 • huono verenkierto (ääreisverenkierron häiriöt).

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • sokki, astma, nokkosihottuma (urtikaria), ihomuutos, kielen turpoaminen
 • tulehdus kurkussa tai rinnassa, imurauhasten turpoaminen
 • sydämen rytmin hidastuminen
 • vaikutukset tunne-elämään (mielialan vaihtelut)
 • niveltulehdus (artriitti), lihasvaivat, lihasnykäykset
 • ummetus, ruokatorvitulehdus, röyhtäily
 • rintojen kivuliaisuus, runsas tai pitkittynyt kuukautisvuoto
 • silmätulehdus (sidekalvotulehdus)
 • äänenmuutokset.

Muita ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat pyörtyminen, korkea verenpaine, paksusuolen tulehdus, oksentelu, aivoverenkiertohäiriö, riittämätön verenvirtaus sydänlihaksessa, sydäninfarkti ja sepelvaltimospasmi.

Lääkäri voi ottaa verikokeita säännöllisesti tarkistaakseen mahdollisesti suurentuneita maksaentsyymiarvoja tai muita verenkuvan häiriöitä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Eletriptan Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on eletriptaani. Yksi tabletti sisältää eletriptaanihydrobromidia vastaten 40 mg eletriptaania.
 • Muut aineet tabletin ytimessä ovat: mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.
 • Muut aineet tabletin päällysteessä ovat: hypromelloosi, triasetiini, titaanidioksidi (E171), laktoosimonohydraatti ja paraoranssi (E110).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Oranssinvärinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”E” ja ”L” jakouurteella erotettuna ja toisella puolella ”40”. Koko 8,3 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot:

Läpipainopakkaus: 2, 3, 4, 6, 10, 18, 20, 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 6.7.2021

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola