LORVIQUA tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg, 100 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,8 mt, 07.08.2021 19:04:51)

Lorviqua 25 mg kalvopäällysteiset tabletit

Lorviqua 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

lorlatinibi

Lisäseuranta

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Lorviqua on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lorviqua-valmistetta

3. Miten Lorviqua-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Lorviqua-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Lorviqua on

Lorviqua sisältää vaikuttavana aineena lorlatinibia. Lääkettä käytetään edennyttä keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden hoitoon syöpätyypissä, jota kutsutaan ei-pienisoluiseksi keuhkosyöväksi. Lorviqua kuuluu lääkevalmisteryhmään, joka estää anaplastiseksi lymfoomakinaasiksi (ALK) kutsuttua entsyymiä. Lorviqua-valmistetta käytetään vain potilaille, joiden kasvaimessa on virhe ALK-geenissä, ks. jäljempänä kohta ”Miten Lorviqua vaikuttaa”.

Mihin Lorviqua-valmistetta käytetään

Lorviqua-valmistetta käytetään aikuispotilaiden hoitoon keuhkosyöpätyypissä, jota kutsutaan ei-pienisoluiseksi keuhkosyöväksi (NSCLC). Sitä käytetään, jos keuhkosyöpä

 • on ALK-positiivinen – tämä tarkoittaa, että syöpäsoluissa on viallinen perintötekijä (geeni), joka valmistaa entsyymiä nimeltä ALK (anaplastinen lymfoomakinaasi), ks. jäljempänä kohta Miten Lorviqua vaikuttaa, ja
 • on edennyt.

Lorviqua-valmistetta voidaan määrätä sinulle, jos

 • et ole aikaisemmin saanut hoitoa ALK-estäjällä tai
 • olet aikaisemmin saanut hoitoa alektinibia tai seritinibia sisältävällä lääkevalmisteella (ALK-estäjiä) tai
 • olet aikaisemmin saanut hoitoa kritsotinibilla ja sen jälkeen jollakin muulla ALK-estäjällä.

Miten Lorviqua vaikuttaa

Lorviqua estää tietyn entsyymin (tyrosiinikinaasin) toimintaa ja käynnistää syöpäsolujen tuhoutumisen potilailla, joiden kasvaimessa on muutoksia ALK-entsyymiä tuottavissa geeneissä. Lorviqua-valmistetta käytetään vain potilaille, joiden sairaus johtuu virheestä ALK-tyrosiinikinaasia tuottavassa geenissä.

Jos sinulla on kysyttävää Lorviqua-valmisteen vaikutustavasta tai miksi sinulle on määrätty tätä lääkettä, käänny lääkärin puoleen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Lorviqua-valmistetta

 • jos olet allerginen lorlatinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos otat parhaillaan jotakin seuraavista lääkkeistä:
  • rifampisiini (tuberkuloosin hoitoon)
  • karbamatsepiini, fenytoiini (epilepsian hoitoon)
  • entsalutamidi (eturauhassyövän hoitoon)
  • mitotaani (lisämunuaissyövän hoitoon)
  • mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät kasvirohdosvalmisteet.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Lorviqua-valmistetta

 • jos veresi kolesteroli‑ tai triglyseridipitoisuudet ovat koholla.
 • jos veresi amylaasi‑ tai lipaasi‑entsyymipitoisuudet ovat koholla tai sinulla on haimatulehduksen (pankreatiitti) kaltainen sairaus, joka voi suurentaa näiden entsyymien pitoisuuksia.
 • jos sinulla on sydänvaivoja, mukaan lukien sydämen vajaatoiminta, hidas sydämen syke, tai jos sydänsähkökäyrässä (EKG) todetaan sydämen sähköisen toiminnan poikkeavuus, jota nimitetään ”PR‑ajan pitenemiseksi” tai ”eteis-kammiokatkokseksi”.
 • jos sinulla on yskää, rintakipua, hengenahdistusta tai hengitysoireiden pahenemista tai jos sinulla on joskus ollut pneumoniitiksi kutsuttu keuhkotulehdus.
 • jos sinulla on korkea verenpaine.
 • jos sinulla on korkea verensokeri.

Jos et ole varma, keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, ennen kuin otat Lorviqua-valmistetta.

Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista:

 • sydänvaivat. Kerro heti lääkärille muutoksista sydämen syketiheydessä (nopeutuminen tai hidastuminen), pyörrytyksen tunteesta, pyörtymiskohtauksesta, heitehuimauksesta tai hengenahdistuksesta. Nämä oireet voivat olla merkkejä sydänvaivoista. Lääkäri saattaa tutkia sinut sydänvaivojen varalta Lorviqua-hoidon aikana. Jos tulokset ovat poikkeavia, lääkäri saattaa päättää pienentää Lorviqua-annosta tai lopettaa hoidon.
 • puhehäiriöt, puhekyvyn vaikeudet, mukaan lukien sammaltaminen tai puheen hitaus. Lääkäri saattaa tutkia oireita tarkemmin ja saattaa päättää pienentää Lorviqua-annosta tai lopettaa hoidon.
 • mielentilan muutokset, mieliala‑ tai muistiongelmat, kuten mielialan muutokset (mukaan lukien masennus, perusteeton hyvänolontunne ja mielialan vaihtelut), ärtyisyys, aggressio, kiihtymys, ahdistuneisuus tai persoonallisuuden muutos ja sekavuuskohtaukset tai todellisuudentajun menetys, kuten epätodellisiin asioihin uskominen tai epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen. Lääkäri saattaa tutkia oireita tarkemmin ja saattaa päättää pienentää Lorviqua-annosta tai lopettaa hoidon.
 • selkä- tai vatsakipu, ihon ja silmänvalkuaisten muuttuminen keltaisiksi (keltatauti), pahoinvointi tai oksentelu. Nämä oireet voivat olla haimatulehduksen merkkejä. Lääkäri saattaa tutkia oireita tarkemmin ja saattaa päättää pienentää Lorviqua-annosta.
 • yskä, rintakipu tai olemassa olevien hengitysoireiden paheneminen. Lääkäri saattaa tutkia näitä oireita tarkemmin ja hoitaa sinua muilla lääkkeillä, kuten antibiooteilla ja steroideilla. Lääkäri saattaa päättää pienentää Lorviqua-annosta tai lopettaa hoidon.
 • päänsärky, heitehuimaus, näön sumentuminen, rintakipu tai hengenahdistus. Nämä oireet voivat olla merkkejä korkeasta verenpaineesta. Lääkäri saattaa tutkia näitä oireita tarkemmin ja hoitaa sinua verenpainetta alentavilla lääkkeillä. Lääkäri saattaa päättää pienentää Lorviqua-annosta tai lopettaa hoidon.
 • kova jano, tarve virtsata tavallista useammin, kova nälkä, pahoinvointi, heikotus tai väsymys, tai sekavuus. Nämä oireet voivat olla merkkejä korkeasta verensokerista. Lääkäri saattaa tutkia näitä oireita tarkemmin ja hoitaa sinua verensokeria alentavilla lääkkeillä. Lääkäri saattaa päättää pienentää Lorviqua-annosta tai lopettaa hoidon.

Lääkäri saattaa tehdä sinulle lisätutkimuksia ja saattaa päättää pienentää Lorviqua-annosta tai lopettaa hoidon, jos

 • sinulle ilmaantuu maksavaivoja. Kerro lääkärille heti, jos olet tavanomaista väsyneempi, ihosi ja silmänvalkuaisesi muuttuvat keltaisiksi, virtsasi muuttuu tummaksi tai ruskeaksi (teen väriseksi), sinulla on pahoinvointia, oksentelua tai ruokahalun heikkenemistä, sinulla on kipua mahan oikealla puolella, sinulla on kutinaa tai sinulle ilmaantuu mustelmia tavanomaista herkemmin. Lääkäri voi määrätä sinut verikokeisiin maksan toiminnan tarkistamiseksi.
 • sinulla on munuaisvaivoja.

Katso lisätietoa kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset ”Mahdolliset haittavaikutukset”.

Lapset ja nuoret

Tämä lääke on tarkoitettu vain aikuisille eikä sitä saa antaa lapsille ja nuorille.

Tutkimukset ja tarkastukset

Sinulta otetaan verikokeita ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana. Näillä kokeilla määritetään veren kolesteroli‑, triglyseridi‑ ja amylaasi‑ tai lipaasi-entsyymien pitoisuudet ennen kuin aloitat Lorviqua-hoidon ja säännöllisesti hoidon aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Lorviqua

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, mukaan lukien rohdosvalmisteita ja itsehoitolääkkeitä. Tämä on tärkeää, koska Lorviqua voi vaikuttaa joidenkin muiden lääkkeiden toimintaan. Jotkut lääkkeet voivat myös vaikuttaa Lorviqua-valmisteen toimintaan.

Lorviqua-valmistetta ei saa käyttää tiettyjen lääkkeiden kanssa. Nämä lääkkeet on lueteltu kohdan Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Lorviqua-valmistetta” alussa.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle erityisesti, jos otat parhaillaan jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • bosepreviiri − hepatiitti C:n hoitoon
 • bupropioni – masennuksen hoitoon ja apuna tupakoinnin lopettamiseen
 • dihydroergotamiini, ergotamiini − migreenipäänsäryn hoitoon
 • efavirentsi, kobisistaatti, ritonaviiri, paritapreviiri yhdessä ritonaviirin ja ombitasviirin ja/tai dasabuviirin kanssa, ja ritonaviiri yhdessä joko elvitegraviirin, indinaviirin, lopinaviirin tai tipranaviirin kanssa − AIDSin/HIV-infektion hoitoon
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli − sieni-infektioiden hoitoon, myös troleandomysiini, lääke tietyntyyppisten bakteeri-infektioiden hoitoon
 • kinidiini − epäsäännöllisen sydämensykkeen ja muiden sydänvaivojen hoitoon
 • pimotsidi − mielenterveysongelmien hoitoon
 • alfentaniili ja fentanyyli − vaikean kivun hoitoon
 • siklosporiini, sirolimuusi ja takrolimuusi − elinsiirteen hyljinnän estoon.

Lorviqua ruuan ja juoman kanssa

Älä juo greippimehua äläkä syö greippihedelmää Lorviqua-hoidon aikana, koska ne saattavat muuttaa Lorviqua-valmisteen pitoisuutta elimistössäsi.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

 • Ehkäisy − tietoa naisille
  Sinun ei pidä tulla raskaaksi tämän lääkehoidon aikana. Jos raskaaksi tuleminen on mahdollista, sinun on käytettävä hyvin tehokasta ehkäisyä (esim. kahta estemenetelmää, kuten kondomia ja pessaaria) hoidon aikana ja vähintään 5 viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen. Lorlatinibi voi heikentää hormonaalisten ehkäisymenetelmien (esim. ehkäisypillereiden) tehoa ja siksi hormonaalista ehkäisyä ei välttämättä pidetä tarpeeksi tehokkaana. Jos hormonaalisen ehkäisyn käyttöä ei voi välttää, sen lisäksi on käytettävä kondomia. Keskustele lääkärin kanssa sinulle ja kumppanillesi sopivista ehkäisymenetelmistä.
 • Ehkäisy − tietoa miehille
  Sinun ei pidä hedelmöittää kumppaniasi Lorviqua-hoidon aikana, koska tämä lääke voi vahingoittaa lasta. Jos on mahdollista, että voit saattaa kumppanisi raskaaksi tämän lääkehoidon aikana, sinun on käytettävä kondomia hoidon aikana ja vähintään 14 viikon ajan hoidon päättymisestä. Keskustele lääkärin kanssa sinulle ja kumppanillesi sopivista ehkäisymenetelmistä.
 • Raskaus
  • Älä ota Lorviqua-valmistetta, jos olet raskaana. Tämä lääke voi vahingoittaa lasta.
  • Jos mieskumppanisi saa Lorviqua-hoitoa, hänen on käytettävä kondomia hoidon aikana ja vähintään 14 viikon ajan hoidon päättymisestä.
  • Jos tulet raskaaksi tämän lääkehoidon tai viimeistä annosta seuraavien 5 viikon aikana, kerro asiasta heti lääkärille.
 • Imetys
  Älä imetä tämän lääkehoidon tai viimeistä annosta seuraavien 7 päivän aikana, koska ei ole tiedossa, voiko Lorviqua erittyä rintamaitoon ja siten vahingoittaa lasta.
 • Hedelmällisyys
  Lorviqua voi vaikuttaa miehen hedelmällisyyteen. Keskustele lääkärin kanssa hedelmällisyyden säilyttämisestä ennen kuin otat Lorviqua-valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ole erityisen varovainen, kun ajat autoa tai käytät koneita Lorviqua-hoidon aikana, koska hoito voi vaikuttaa mielentilaasi.

Lorviqua sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Lorviqua sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 25 mg:n tai 100 mg:n tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

 • Suositeltu annos on yksi 100 mg:n tabletti suun kautta kerran vuorokaudessa.
 • Ota annos suurin piirtein samaan aikaan joka päivä.
 • Voit ottaa tabletit joko ruoan kanssa tai aterioiden välillä; vältä kuitenkin aina greippihedelmää ja greippimehua.
 • Niele tabletit kokonaisina. Älä murskaa, pureskele tai liuota niitä.
 • Lääkäri voi joskus pienentää annosta, keskeyttää hoidon lyhyeksi aikaa tai lopettaa hoidon pysyvästi, jos olet huonovointinen.

Jos oksennat Lorviqua-annoksen otettuasi

Jos oksennat Lorviqua-annoksen otettuasi, älä ota ylimääräistä annosta vaan ota seuraava annoksesi tavanomaiseen aikaan.

Jos otat enemmän Lorviqua-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat vahingossa liian monta tablettia, kerro asiasta heti lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Saatat tarvita lääkärinhoitoa.

Jos unohdat ottaa Lorviqua-valmistetta

Toimenpiteet unohdettaessa ottaa tabletti riippuvat siitä, miten pian on aika ottaa seuraava annos.

 • Jos seuraavaan annoksen ottamisajankohtaan on vähintään 4 tuntia, ota unohtamasi annos heti kun muistat asian. Ota sitten seuraava tabletti tavanomaiseen aikaan.
 • Jos seuraavaan annoksen ottamisajankohtaan on alle 4 tuntia, jätä unohtunut tabletti ottamatta. Ota sitten seuraava tabletti tavanomaiseen aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Lorviqua-valmisteen oton

On tärkeää ottaa Lorviqua-valmistetta joka päivä niin kauan kuin lääkäri niin kehottaa. Jos et pysty ottamaan lääkettä lääkärin määräämällä tavalla tai jos sinusta tuntuu, ettet tarvitse lääkettä enää, keskustele asiasta heti lääkärisi kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia.

Kerro heti lääkärille, jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista (ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lorviqua-valmistetta”). Lääkäri saattaa pienentää annosta, keskeyttää hoidon lyhyeksi aikaa tai lopettaa hoidon pysyvästi:

 • yskä, hengenahdistus, rintakipu tai hengitysvaikeuksien paheneminen
 • hidas pulssi (50 lyöntiä minuutissa tai vähemmän), väsymyksen, huimauksen tai pyörrytyksen tunne, tajunnanmenetys
 • vatsakipu, selkäkipu, pahoinvointi, oksentelu, kutina tai ihon ja silmänvalkuaisten muuttuminen keltaisiksi
 • mielentilan muutokset, tajunnantilan muutokset mukaan lukien sekavuus, muistinmenetys, keskittymiskyvyn heikkeneminen, mielialan muutokset mukaan lukien ärtyisyys ja mielialan vaihtelut, puhekyvyn muutokset mukaan lukien puhevaikeus, kuten sammallus tai puheen hitaus, tai todellisuudentajun menetys, kuten epätodellisiin asioihin uskominen tai epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen.

Lorviqua-valmisteen muita mahdollisia haittavaikutuksia voivat olla:

Hyvin yleiset: saattaa esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä

 • kolesteroli- tai triglyseridiarvojen nousu (veren sisältämiä rasvoja, jotka todetaan verikokeilla)
 • raajojen tai ihon turvotus
 • silmäongelmat, kuten yhden silmän tai molempien silmien näkövaikeudet, kaksoiskuvat tai valonvälähdysten aistiminen
 • käsi‑ tai jalkahermojen ongelmat, kuten kipu, puutuminen, polttelun tai kihelmöinnin kaltaiset epätavalliset tuntemukset, kävelyvaikeus tai vaikeudet päivittäisissä toiminnoissa, kuten kirjoittamisessa
 • veren lipaasi- ja/tai amylaasientsyymien nousu, joka voidaan todeta verikokeilla
 • punasolujen määrän lasku (anemia), joka voidaan todeta verikokeilla
 • ripuli
 • ummetus
 • nivelkipu
 • painonnousu
 • päänsärky
 • ihottuma
 • lihaskipu
 • verenpaineen nousu.

Yleiset: saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä

 • verensokerin nousu
 • liikaa valkuaista virtsassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksen foliossa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat pakkauksessa vaurioita tai peukaloinnin merkkejä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lorviqua sisältää

 • Vaikuttava aine on lorlatinibi.
  Lorviqua 25 mg: yksi kalvopäällysteinen tabletti (tabletti) sisältää 25 mg lorlatinibia.
  Lorviqua 100 mg: yksi kalvopäällysteinen tabletti (tabletti) sisältää 100 mg lorlatinibia.
 • Muut aineet ovat:
  Tablettiydin: mikrokiteinen selluloosa, kalsiumvetyfosfaatti, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti.
  Kalvopäällyste: Hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, makrogoli, triasetiini, titaanidioksidi (E171), musta rautaoksidi (E172) ja punainen rautaoksidi (E172).

Katso kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Lorviqua sisältää laktoosia” ja ”Lorviqua sisältää natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lorviqua 25 mg on pyöreä, haalean vaaleanpunainen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”Pfizer” ja toiselle puolelle ”25” ja ”LLN”.

Lorviqua 25 mg on saatavana 90 tabletin läpipainopakkauksissa (9 läpipainolevyä, joissa kussakin 10 tablettia).

Lorviqua 100 mg on soikea, vaaleanpunainen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”Pfizer” ja toiselle puolelle ”LLN 100”.

Lorviqua 100 mg on saatavana 30 tabletin läpipainopakkauksissa (3 läpipainolevyä, joissa kussakin 10 tablettia).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstӓtte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01/2024

Tämä lääkevalmiste on saanut ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa.

Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa uudet tiedot tästä lääkkeestä, ja tarvittaessa tämä pakkausseloste päivitetään.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro, Muu