CIPROXIN-HYDROCORTISON korvatipat, suspensio 2/10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 24.09.2020 19:01:41)

Ciproxin-Hydrocortison 2 mg/ml + 10 mg/ml korvatipat, suspensio

siprofloksasiini/hydrokortisoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ciproxin-Hydrocortison on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ciproxin-Hydrocortisonia
 3. Miten Ciproxin-Hydrocortisonia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ciproxin-Hydrocortisonin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ciproxin-Hydrocortison 2 mg/ml + 10 mg/ml korvatipat, liuos sisältää vaikuttavina aineina siprofloksasiinia ja hydrokortisonia.

Siprofloksasiini on kinoloniryhmään kuuluva antibiootti. Se tappaa bakteereja, jotka aiheuttavat ulkokorvan tulehduksia. Hydrokortisonilla hoidetaan infektion yhteydessä esiintyvää tulehdusreaktiota.

Ciproxin-Hydrocortisonia käytetään ulkokorvan bakteeritulehdusten hoitoon.

Siprofloksasiinia ja hydrokortisonia, joita Ciproxin-Hydrocortison sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ciproxin-Hydrocortisonia

 • jos olet allerginen siprofloksasiinille, hydrokortisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos olet allerginen jollekin muulle kinoloniantibiootille.
 • jos arvelet, että sinulla on
  • korvakäytävän virus- tai sieni-infektio
  • todettu tai epäilty tärykalvon vaurio, mukaan lukien tärykalvon puhkeama.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Ciproxin-Hydrocortisonia.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Ole erityisen varovainen Ciproxin-Hydrocortisonin suhteen

 • jos havaitset ihottumaa tai muita yliherkkyysoireita, mukaan lukien nokkosihottumaa tai kutinaa, lopeta hoito ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Soita hätänumeroon 112, jos sinulle ilmaantuu hengitysvaikeuksia.
 • Voit saada herkemmin muita infektioita tämän lääkkeen käytön aikana, erityisesti pitkäkestoisen käytön jälkeen.
 • Älä anna tätä lääkettä alle 2-vuotiaalle lapselle. Kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Muut lääkevalmisteet ja Ciproxin-Hydrocortison

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ciproxin-Hydrocortisonia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ciproxin-Hydrocortisonilla ei ole havaittu olevan vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsyylialkoholia ja lateksikumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 90 mg bentsyylialkoholia per 10 millilitraa, joka vastaa 9 mg/ml. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

Tippapullon tiputuskärki sisältää lateksikumia. Saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on

Yli 2-vuotiaat lapset, aikuiset ja iäkkäät

3 tippaa tulehtuneeseen korvaan 2 kertaa päivässä 7 päivän ajan.

Ciproxin-Hydrocortisonia saa tiputtaa vain korviin.

Ciproxin-Hydrocortisonin oikea käyttö:

 1. Ota Ciproxin-Hydrocortison-pullo esiin.
 2. Pese kädet.
 3. Lämmitä korvatipat käsissäsi huoneenlämpöisiksi ennen käyttöä.
 4. Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä.
 5. Kierrä pullon korkki irti. Kiinnitä mukana oleva tiputin pulloon.
 6. Täytä pipetti korvatipoilla.
 7. Asetu makuulle hoidettava korva ylöspäin.
 8. Vie pullon kärki lähelle korvakäytävää.
 9. Älä kosketa tiputuskärjellä ihoa korvan ulko- tai sisäpuolella, niitä ympäröiviä alueita äläkä muita pintoja, jotta tippapulloon ei pääsisi epäpuhtauksia.
 10. Purista kevyesti pipettiä peukalollasi tai etusormellasi, jolloin pullosta vapautuu yksi Ciproxin-Hydrocortison‑tippa kerrallaan.
 11. Pidä päätä Ciproxin-Hydrocortisonin käyttämisen jälkeen tässä asennossa vähintään 30 sekunnin ajan, jotta tipat leviäisivät hyvin korvakäytävän alueelle.
 12. Jos molemmat korvat on hoidettava, toista vaiheet 6–11 toiseen korvaan.
 13. Sulje pullo tiukasti tiputtimella heti käytön jälkeen.

Ellei tippa osu korvaan, yritä uudelleen.

Jos käytät enemmän Ciproxin-Hydrocortisonia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytyskeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Ciproxin-Hydrocortisonia

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, tee se niin pian kuin muistat. Jos seuraavan annoksen aika on pian, jätä unohtunut annos kokonaan väliin. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Ciproxin-Hydrocortisonin käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttämistä ennenaikaisesti, vaikka oireesi olisivatkin hävinneet. Jos lopetat lääkkeen käyttämisen liian pian, oireesi voivat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ciproxin-Hydrocortisonin käytön yhteydessä on havaittu seuraavia haittavaikutuksia:

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä):

Korvaan kohdistuvat vaikutukset: korvan kutina

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta):

Korvaan kohdistuvat vaikutukset: korvakipu, verentungos korvassa, epämiellyttävä tuntemus korvassa, korvakäytävän punoitus.

Muut haittavaikutukset: huimaus, päänsärky, pahoinvointi, ihon hilseily, ihon sieni-infektio, nokkosihottuma, ihottuma, kutina, korvatippojen liiallinen määrä korvakäytävässä, paikallinen tuntoaistin heikentyminen, polttava tunne.

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

Korvaan kohdistuvat vaikutukset: alentunut kuulo, korvan soiminen. Silmät: Näön hämärtyminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Hävitä pullo 14 vuorokauden kuluttua avaamisesta.

Säilytä alle 25 °C.

Älä säilytä kylmässä.

Pidä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ciproxin-Hydrocortison sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat siprofloksasiini ja hydrokortisoni. 1 ml suspensiota sisältää siprofloksasiinihydrokloridia määrän, joka vastaa 2 mg:aa siprofloksasiinia, ja 10 mg:aa hydrokortisonia.
 • Muut apuaineet ovat bentsyylialkoholi (säilöntäaine), polysorbaatti 20, natriumasetaattitrihydraatti, jääetikkahappo, fosfoliponi 90H, natriumkloridi, polyvinyylialkoholi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Ciproxin-Hydrocortison on valkoinen tai luonnonvalkoinen, hieman viskoosi suspensio.

Ciproxin-Hydrocortison toimitetaan 10 ml:n lasipullossa, jossa on kierrekorkki.

Pakkauksessa on myös tiputin, johon kuuluu pipettiosa (polyeteeniä), polypropeenikorkki ja kumipää.

Ciproxin-Hydrocortison on käyttövalmis, kun tiputin on asetettu paikalleen.

Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

FI-02130 Espoo

Valmistaja

Siegfried El Masnou, S.A.

Camil Fabra, 58

08320 El Masnou

Barcelona

Espanja

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

90429 Nürnberg

Saksa

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.12.2021

 

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Magnum Medical, Tamro, Muu

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com