COLONMINT enterokapseli, pehmeä

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 06.01.2021 19:01:52)

Colonmint pehmeät enterokapselit

piparminttuöljy

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Colonmint on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Colonmint‑kapseleita

3. Miten Colonmint‑kapseleita otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Colonmint‑kapselien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Colonmint on kasvirohdosvalmiste, jota käytetään ruuansulatuskanavan lievien suolistokouristusten, ilmavaivojen ja vatsakivun oireenmukaiseen hoitoon etenkin potilaille, joilla on ärtyvän suolen oireyhtymä.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Colonmint‑kapseleita

 • jos olet allerginen piparminttuöljylle tai mentolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on maksasairaus, sappitietulehdus, hapoton maha, sappikiviä tai jokin muu sappisairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Colonmint‑kapseleita, jos sinulla on:

 • närästystä tai palleatyrä (vatsan yläosan esiintyöntymä), oireet voivat joissain tapauksissa pahentua Colonmint‑kapseleiden oton jälkeen. Tällaisessa tapauksessa sinun täytyy lopettaa Colonmint‑kapseleiden käyttäminen.

Kapselit tulee niellä kokonaisina, eikä niitä saa rikkoa tai pureskella, ettei piparminttuöljy pääse vapautumaan kapselista ennenaikaisesti. Tämä voi aiheuttaa paikallista ärsytystä suussa ja ruokatorvessa.

Muiden piparminttuöljyä sisältävien lääkevalmisteiden käyttöä on vältettävä tämän lääkevalmisteen käytön aikana.

Lapset

Colonmint‑kapseleita ei suositella alle 8‑vuotiaille lapsille, sillä valmisteen käytöstä tämän ikäryhmän potilaille ei ole saatavilla riittävästi tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Colonmint

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Muut vatsahappojen määrää vähentävät lääkkeet voivat aiheuttaa enteropäällysteen ennenaikaisen liukenemisen, ja siksi niitä tulee välttää. Tällaisia valmisteita ovat mm. histamiinin H2-reseptorin salpaajat, protonipumpun estäjät ja haponestolääkkeet.

Colonmint ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Jos otat Colonmint‑kapseleita samaan aikaan ruoan tai haponestolääkkeen kanssa, kapselin sisältö saattaa vapautua ennenaikaisesti.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Älä ota Colonmint-kapseleita raskauden tai imetyksen aikana, sillä niiden käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole tarpeeksi tietoa. Ei tiedetä, erittyvätkö piparminttuöljyn ainesosat ihmisen rintamaitoon. Ei tiedetä, vaikuttaako piparminttuöljy hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tietoa valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole. Varmista ennen ajamista, että tiedät, miten valmiste vaikuttaa sinuun. Jos vaikutuksia esiintyy, älä aja.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuiset ja iäkkäät

Aloitusannos on 1 kapseli 1–3 kertaa vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa suurentaa enimmäisannokseen 2 kapselia 3 kertaa vuorokaudessa.

8–17‑vuotiaat lapset ja nuoret

1 kapseli enintään 3 kertaa vuorokaudessa.

Ei saa käyttää alle 8‑vuotiaiden lasten hoidossa.

Erityisryhmät

Annostussuosituksista potilaille, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, ei ole tietoa.

Älä ylitä suositeltua annosta.

Kapselit pitää niellä kokonaisina, eikä niitä saa rikkoa tai pureskella. Ota kapselit tyhjään vatsaan kaksi tuntia ennen tai jälkeen aterian riittävän nestemäärän kera (mieluiten lasillinen kylmää vettä).

Hoidon kesto

Ota enterokapseleita, kunnes oireet (sairauden merkit) häviävät. Tähän kuluu yleensä 1–2 viikkoa. Jos oireet eivät häviä tässä ajassa, enterokapseleita voidaan ottaa pidemmän aikaa enintään 3 kuukauden ajan kerrallaan. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat.

Jos otat enemmän Colonmint‑kapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus voi aiheuttaa:

 • vakavia oireita vatsassa sekä paksu- ja ohutsuolessa, ripulia, peräsuolihaavoja, pahoinvointia
 • epileptisiä kouristuksia, tajunnanmenetystä, hengityskatkoksen (apnea)
 • sydämen rytmihäiriöitä
 • liikkeiden koordinaatiohäiriötä ja muita keskushermosto-oireita.

Yliannostuksen hoitona voidaan antaa lääkehiiltä. Potilaan tilaa pitää seurata ja häntä tulee tarvittaessa hoitaa oireenmukaisesti.

Jos unohdat ottaa Colonmint‑kapseleita

Jatka saman annoksen ottamista tavanomaiseen aikaan. Ei haittaa, vaikka unohtaisit ottaa yhden annoksen.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Colonmint‑kapseleiden oton

Valmisteen käytön voi lopettaa koska tahansa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • päänsärky, närästys, polttava tunne peräaukon ympärillä, suun kuivuus

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • näön hämärtyminen

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • allergiset reaktiot (oireina esim. päänsärkyä, sydämen harvalyöntisyyttä (bradykardiaa), tärinää (lihasvapinaa), liikkeiden koordinaatiohäiriötä (ataksiaa), anafylaktinen sokki sekä punoittavaa ihottumaa), pahoinvointi, oksentelu, mentolinhajuinen uloste, terskan tulehdus, mentolinhajuinen virtsa, kivulias virtsaaminen (dysuria)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Colonmint sisältää

 • Vaikuttava aine on piparminttuöljy. Yksi pehmeä enterokapseli sisältää 182 mg piparminttuöljyä (Mentha x piperitae L., aetheroleum).
 • Muut aineet ovat liivate, glyseroli, etyyliselluloosa, natriumalginaatti (E401), keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, steariinihappo, öljyhappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Colonmint‑kapselit ovat soikeita, sameita tai läpinäkyviä pehmeitä kapseleita, jotka sisältävät kirkasta nestettä. Pituus noin 10 mm, leveys noin 7 mm.

Pehmeät enterokapselit on pakattu PVC/PVdC/Al-läpipainolevyissä pahvipakkauksiin. Pakkauskoot ovat 10, 15, 30, 60, 90, 120 tai 180 enterokapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.12.2020.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola