SYMKEVI tabletti, kalvopäällysteinen 100/150 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,9 mt, 17.03.2022 19:13:46)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Symkevi 50 mg / 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Symkevi 100 mg / 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen

tetsakaftori/ivakaftori

Lisäseuranta

Tähän lääkkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Symkevi on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Symkevi-valmistetta

3. Miten Symkevi-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Symkevi-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Symkevi sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: tetsakaftoria ja ivakaftoria. Tämä lääke auttaa keuhkojen soluja toimimaan paremmin joillakin kystistä fibroosia sairastavilla potilailla. Kystinen fibroosi on sairaus, jossa keuhkot ja ruoansulatusjärjestelmä saattavat tukkeutua paksusta, tahmeasta limasta.

Symkevi vaikuttaa CFTR-lyhenteellä tunnettuun proteiiniin (engl. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), joka on vaurioitunut joillakin kystistä fibroosia sairastavilla henkilöillä (CFTR-geenin mutaation vuoksi). Ivakaftori edistää CFTR-proteiinin toimintaa, ja tetsakaftori puolestaan lisää CFTR-proteiinin määrää solujen pinnalla. Symkevi-valmistetta otetaan tavallisesti toisen lääkkeen, ivakaftorin kanssa.

Symkevi-valmisteen ja ivakaftorin yhdistelmää käytetään pitkäaikaisena hoitona vähintään 6-vuotiaille kystistä fibroosia sairastaville potilaille, joilla on tiettyjä geenimutaatioita, jotka vähentävät CFTR-proteiinin määrää ja/tai heikentävät sen toimintaa.

Symkevi-valmisteen ja ivakaftorin yhdistelmä tekee hengittämisestäsi helpompaa parantamalla keuhkojesi toimintaa. Saatat myös huomata sairastuvasi aiempaa harvemmin ja/tai että painosi nousee helpommin.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Symkevi-valmistetta:

 • jos olet allerginen tetsakaftorille, ivakaftorille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Kerro lääkärille, tabletteja ottamatta, jos tämä koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet

 • Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on maksavaivoja tai sinulla on aiemmin ollut niitä. Lääkärin on ehkä muutettava annostasi.
 • Lääkäri tarkistaa maksasi toiminnan verikokeilla ennen Symkevi-hoitoa ja sen aikana, etenkin jos verikokeiden maksaentsyymiarvosi ovat aiemmin olleet koholla. Veren maksaentsyymiarvojen nousua on havaittu kystistä fibroosia sairastavilla henkilöillä, jotka saavat hoitoa Symkevi-valmisteella.

Kerro heti lääkärille, jos sinulla esiintyy maksavaivoihin liittyviä oireita. Ne on lueteltu kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset.

 • Lääkäri saattaa tehdä sinulle silmätutkimuksia ennen Symkevi-hoitoa ja sen aikana. Silmän mykiön samentumista (kaihia) ilman näköön kohdistuvia vaikutuksia on esiintynyt joillakin tätä hoitoa saaneilla lapsilla ja nuorilla.
 • Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on munuaisvaivoja tai sinulla on aiemmin ollut niitä.
 • Keskustele lääkärin kanssa ennen hoidon aloittamista, jos olet saanut elinsiirteen.

Alle 6-vuotiaat lapset

Symkevi-valmistetta ei pidä käyttää alle 6-vuotiaille lapsille. Ei tiedetä, onko Symkevi turvallinen ja tehokas alle 6-vuotiaiden lasten hoidossa.

Muut lääkevalmisteet ja Symkevi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Jotkin lääkkeet saattavat vaikuttaa siihen, miten Symkevi toimii, tai lisätä haittavaikutusten todennäköisyyttä. On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille, jos otat jotakin alla mainituista lääkkeistä, sillä lääkärin on ehkä muutettava jonkin lääkkeesi annostusta.

 • Sienilääkkeet (käytetään sieni-infektioiden hoitoon). Näitä ovat esimerkiksi ketokonatsoli, itrakonatsoli, posakonatsoli, vorikonatsoli ja flukonatsoli.
 • Antibiootit (käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon). Näitä ovat esimerkiksi telitromysiini, klaritromysiini, erytromysiini, rifampisiini ja rifabutiini.
 • Kouristuslääkkeet (käytetään epilepsian ja epileptisten kohtausten hoitoon). Näitä ovat esimerkiksi fenobarbitaali, karbamatsepiini ja fenytoiini.
 • Rohdosvalmisteet. Näitä ovat esimerkiksi mäkikuisma (Hypericum perforatum).
 • Immunosuppressantit (käytetään elinsiirtojen jälkeen). Näitä ovat esimerkiksi siklosporiini, takrolimuusi ja everolimuusi.
 • Sydänglykosidit (käytetään tiettyjen sydänsairauksien hoitoon). Näitä ovat esimerkiksi digoksiini.
 • Antikoagulantit (käytetään verihyytymien ehkäisyyn). Näitä ovat esimerkiksi varfariini.
 • Diabeteslääkkeet. Näitä ovat esimerkiksi glimepiridi ja glipitsidi.

Symkevi ruuan ja juoman kanssa

Vältä greippiä  sisältäviä ruokia ja juomia hoidon aikana, sillä ne saattavat lisätä Symkevi-valmisteen haittavaikutuksia lisäämällä Symkevi-valmisteen määrää elimistössä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

 • Raskaus: Tätä lääkettä ei ehkä ole suositeltavaa käyttää raskauden aikana. Lääkäri auttaa sinua päättämään, mikä itsellesi ja lapsellesi on parhaaksi.
 • Imetys: Ei tiedetä, kulkeutuuko tetsakaftori tai ivakaftori rintamaitoon. Lääkäri ottaa huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt sinulle ja auttaa sinua päättämään, lopetatko imettämisen vai hoidon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Symkevi voi aiheuttaa huimausta. Jos tunnet huimausta, älä aja, pyöräile tai käytä koneita, paitsi jos sinulla ei esiinny tällaisia oireita.

Symkevi sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Symkevi-valmistetta on eri vahvuuksina eri ikäryhmille. Tarkista, että sinulle on annettu oikea annos (alla oleva taulukko).

Symkevi-valmistetta otetaan yleensä yhdessä ivakaftorin kanssa.

Ikä

Aamu

(1 tabletti)

Ilta

(1 tabletti)

6–<12‑vuotiaat, joiden paino on <30 kg

tetsakaftori 50 mg / ivakaftori 75 mg

ivakaftori 75 mg

6–<12‑vuotiaat, joiden paino on ≥30 kg

tetsakaftori 100 mg / ivakaftori 150 mg

ivakaftori 150 mg

≥12-vuotiaat

tetsakaftori 100 mg / ivakaftori 150 mg

ivakaftori 150 mg

Ota tabletit noin 12 tuntia toisistaan.

Ota sekä Symkevi- että ivakaftoritabletit rasvaa sisältävän ruoan kanssa. Rasvaa sisältäviä aterioita tai välipaloja ovat esimerkiksi sellaiset, joiden valmistamisessa on käytetty voita tai öljyä tai jotka sisältävät kananmunaa. Muita rasvaa sisältäviä ruokia ovat esimerkiksi:

 • juusto, täysmaito, täysmaidosta valmistetut maitotuotteet, jogurtti, suklaa
 • lihat, rasvainen kala
 • avokado, hummus, soijapohjaiset tuotteet (tofu)
 • pähkinät, rasvaa sisältävät ravintopatukat tai ravintojuomat.

Tabletit on tarkoitettu suun kautta otettaviksi.

Niele tabletit kokonaisina. Älä pureskele, murskaa tai halkaise tabletteja ennen nielemistä.

Jatka kaikkien muiden lääkkeidesi käyttöä, ellei lääkäri kehota sinua lopettamaan.

Jos sinulla on keskivaikeita tai vaikeita maksavaivoja, lääkärin on ehkä pienennettävä tablettiesi annostusta, koska maksasi ei pysty käsittelemään lääkettä yhtä nopeasti.

Jos otat enemmän Symkevi-valmistetta kuin sinun pitäisi

Käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Jos mahdollista, ota lääke ja tämä pakkausseloste mukaasi. Sinulla saattaa esiintyä haittavaikutuksia, mukaan lukien niitä, jotka on mainittu jäljempänä kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset.

Jos unohdat ottaa Symkevi-valmistetta

 • Jos unohdat ottaa Symkevi-tabletin aamulla tai ivakaftoritabletin illalla ja huomaat sen 6 tunnin sisällä tavallisesta ottamisajastasi, ota unohtunut tabletti heti.
 • Jos tavallisesta ottamisajastasi on kulunut yli 6 tuntia, älä ota unohtunutta tablettia. Odota ja ota seuraava tabletti ajallaan.
 • Älä ota kahta tablettia korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Symkevi-valmisteen oton

Lääkäri kertoo, kuinka kauan sinun tulee jatkaa Symkevi-valmisteen käyttämistä. On tärkeää, että otat tätä lääkettä säännöllisesti. Älä tee muutoksia hoitoon, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset maksavaivojen merkit

Veren maksaentsyymiarvojen nousu on hyvin yleistä kystistä fibroosia sairastavilla henkilöillä. Seuraavat saattavat olla merkkejä maksavaivoista:

 • kipu tai epämiellyttävät tuntemukset ylävatsan oikealla puolella
 • kellertävä iho tai silmänvalkuaisten keltaisuus
 • ruokahalun puute
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • virtsan tumma väri.

Kerro heti lääkärille, jos havaitset jonkin näistä oireista.

Symkevi-hoidon yhteydessä havaitut haittavaikutukset:

Hyvin yleiset

(saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

 • päänsärky
 • flunssa.

Yleiset 

(saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

 • pahoinvointi
 • nenän sivuonteloiden tukkoisuus
 • huimaus.

Ivakaftori-hoidon yhteydessä havaitut haittavaikutukset:

Hyvin yleiset 

 • ylähengitystieinfektio (flunssa), mukaan lukien kurkkukipu ja nenän tukkoisuus
 • päänsärky
 • huimaus
 • vatsakipu
 • ripuli
 • veren maksaentsyymiarvojen nousu
 • ihottuma
 • liman bakteerityyppien muutokset.

Yleiset 

 • nenän vuotaminen
 • korvakipu, epämiellyttävät tuntemukset korvassa
 • korvien soiminen
 • punoitus korvan sisällä
 • sisäkorvan häiriö (heite- tai kiertohuimaus)
 • nenän sivuonteloiden tukkoisuus
 • nielun punoitus
 • rintakyhmy.

Melko harvinaiset 

(saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

 • korvan tukkoisuus
 • rinnan tulehdus
 • rintojen kasvu miehillä
 • nännimuutokset tai nännikipu.

Lapsilla ja nuorilla lisäksi esiintyvät haittavaikutukset

Haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla ovat samankaltaisia kuin aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Symkevi sisältää

Vaikuttavat aineet ovat tetsakaftori ja ivakaftori.

Symkevi 50 mg tetsakaftori / 75 mg ivakaftori tabletti, kalvopäällysteinen

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg tetsakaftoria ja 75 mg ivakaftoria.

Muut aineet ovat:

 • Tabletin ydin: hypromelloosiasetaattisuksinaatti, natriumlauryylisulfaatti (E487), hypromelloosi 2910 (E464), mikrokiteinen selluloosa (E460(i)), kroskarmelloosinatrium (E468) ja magnesiumstearaatti (E470b).
 • Kalvopäällyste: hypromelloosi 2910 (E464), hydroksipropyyliselluloosa (E463), titaanidioksidi (E171) ja talkki (E553b).

Symkevi 100 mg tetsakaftori / 150 mg ivakaftori tabletti, kalvopäällysteinen

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg tetsakaftoria ja 150 mg ivakaftoria.

Muut aineet ovat:

 • Tabletin ydin: hypromelloosiasetaattisuksinaatti, natriumlauryylisulfaatti (E487), hypromelloosi (E464), mikrokiteinen selluloosa (E460(i)), kroskarmelloosinatrium (E468) ja magnesiumstearaatti (E470b).
 • Kalvopäällyste: hypromelloosi 2910 (E464), hydroksipropyyliselluloosa (E463), titaanidioksidi (E171), talkki (E553b) ja keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Symkevi 50 mg / 75 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia, soikeita tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä ”V50” ja joiden toinen puoli on tyhjä.

Symkevi 100 mg / 150 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat keltaisia, soikeita tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä ”V100” ja joiden toinen puoli on tyhjä.

Symkevi-valmistetta on saatavissa seuraavina pakkauskokoina:

28 tabletin pakkaus (4 läpipainolevyä, joissa on kussakin 7 tablettia).

Myyntiluvan haltija

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,

Dublin 9, D09 T665,

Irlanti

Puh: +353 (0)1 761 7299

Valmistaja:

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co. Louth

A91 P9KD

Irlanti

 

Almac Pharma Services Limited

Seagoe Industrial Estate

Craigavon

County Armagh

BT63 5UA

Iso-Britannia (Pohjois-Irlanti)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: helmikuussa 2022.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisia sairauksia ja niiden hoitoja käsitteleville verkkosivuille.

Yrityksen yhteystiedot:

VERTEX PHARMACEUTICALS (Ireland) Limited
28-32 Pembroke Street Upper
Dublin 2, D02 EK84
Ireland

Tukkuliike: Tamro