CANESPOR emulsiovoide 10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 30.07.2022 19:05:10)

Canespor 10 mg/g -emulsiovoide

bifonatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Canespor-emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Canespor-emulsiovoidetta

3. Miten Canespor-emulsiovoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

 1. Canespor-emulsiovoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Canespor-emulsiovoide sisältää bifonatsolia. Bifonatsoli kuuluu imidatsolien lääkeaineryhmään. Se tunkeutuu tulehtuneisiin ihokerroksiin, missä se tappaa sienet.

Canespor-emulsiovoidetta käytetään aikuisille ihon sienitulehduksiin

 • jaloissa tai varpaiden välissä (jalkasilsa)

Jos et ole varma siitä, onko sinulla sienitulehdus, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Canespor-emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen bifonatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan, kanssa ennen Canespor-emulsiovoiteen käytön aloittamista, jos sinulla on

 • ilmennyt allerginen reaktio jollekin muulle sienitulehdusten hoitoon käytettävälle sienilääkkeelle (esim. ekonatsoli, klotrimatsoli, mikonatsoli)
 • diabetes.

Huomioi:

 • Käytä varoen rikkoutuneelle tai verestävälle iholle.
 • Älä peitä ihoaluetta siteellä Canespor-emulsiovoiteen levittämisen jälkeen.
 • Vältä Canespor-emulsiovoiteen joutumista silmiin.
 • Lääkettä ei saa niellä.

Lapset ja nuoret

Canespor-emulsiovoidetta saa käyttää lapsille vain, jos lääkäri on sen heille määrännyt. Pidä huolta, että emulsiovoidetta ei pääse lapsen suuhun.

Muut lääkevalmisteet ja Canespor-emulsiovoide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Lääkärin on huolellisesti seurattava varfariinia verisuonitukosten estoon tai hoitoon saavien potilaiden varfariinin käyttöön liittyviä verikokeita Canespor-emulsiovoiteen käytön aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Canespor-emulsiovoidetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana tai naisille, jotka saattavat tulla raskaaksi, ellei asianmukaista ehkäisyä ole käytössä.

Imetys

Lopeta imettäminen Canespor-emulsiovoiteen käytön aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Canespor-emulsiovoiteella ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Canespor-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia

 • setostearyylialkoholi voi aiheuttaa paikallista ihoärsytystä (esim. kosketusihottumaa).
 • Tämä valmiste sisältää 2 g bentsyylialkoholia per 100 g. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökuntamäärännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta jos olet epävarma.

Ennen jokaista emulsiovoiteen käyttökertaa pese tulehtunut ihoalue hilseilleen ihon ja iholle mahdollisesti edellisestä käyttökerrasta jääneen voiteen poistamiseksi. Pesun jälkeen kuivaa iho huolellisesti, etenkin varpaan välit tai muut hankalasti kuivattavat alueet.

Suositeltu annos on

Kerran päivässä, noin 1 cm emulsiovoidetta puristettuna voideputkesta riittää yleensä kämmenen kokoiselle alueelle.

Käyttötapa

Levitä ohut kerros Canespor-emulsiovoidetta hieromalla se kevyesti tulehtuneelle ihoalueelle mieluiten ennen nukkumaanmenoa. Pese kädet käytön jälkeen.

Vaihda tulehtuneiden ihoalueiden kanssa kosketuksiin joutuvat pyyheliinat ja vaatteet päivittäin. Tämä estää sienitulehduksen leviämisen muille ihoalueille tai muihin ihmisiin.

Käyttöaika

Kestävän hoitotuloksen takaamiseksi jatka Canespor-emulsiovoiteen käyttöä alla mainitun käyttöajan, vaikka oireet ovat hävinneet.

Sienitulehdusten suositeltu hoitoaika:

jalat, varpaiden väli (jalkasilsa)

3 viikkoa

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Jos sinusta tuntuu, että Canespor-emulsiovoiteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Canespor-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Canespor-emulsiovoidetta

Jatka hoitoa lääkärin tai apteekkihenkilökunnan suosituksen mukaan tai kuten pakkausselosteessa on kuvattu.

Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Canespor-emulsiovoiteen käytön

Jos keskeytät Canespor -hoidon tai lopetat sen ennenaikaisesti, tulehdus ei ole ehkä parantunut kokonaan ja voi tulla takaisin.

Jos sinulla on kysyttävää lääkevalmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleinen: voi esiintyä yli 1 henkilöllä kymmenestä

 • polttava tunne iholla / polttava tunne

Melko harvinainen: voi esiintyä alle 1 henkilöllä sadasta

 • paikallinen turvotus
 • punoitus, ekseema, ihon ärsytys ja kutina

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • kipu antokohdassa
 • allergiset ihoreaktiot ja ihottuma

nokkosihottuma, nesteen täyttämät näppylät iholla, ihon hilseily, kuiva iho, ihon pehmeneminen

Edellä mainitut haittavaikutukset häviävät yleensä, kun hoito lopetetaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Älä käytä valmistetta putkilossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim./EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Avaamisen jälkeen käytettävä 16 kuukauden kuluessa mutta ennen viimeistä käyttöpäivämäärää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Canespor-emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttava aine on bifonatsoli.
 • 1 g voidetta sisältää 10 mg bifonatsolia.
 • Muut aineet ovat bentsyylialkoholi, setostearyylialkoholi, setyylipalmitaatti, oktyylidodekanoli, polysorbaatti 60, puhdistettu vesi ja sorbitaanistearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Canespor on valkoinen emulsiovoide, jota on saatavilla alumiiniputkessa, jossa on lakalla päällystetty sisäpuoli ja polyetyleenistä valmistettu kierrekorkki. Putkessa oleva kalvo osoittaa ensimmäisen avaamiskerran.

Canespor on saatavilla seuraavina pakkauskokoina:

20 g, 30 g

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20120 Turku

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Consumer Health, PL 73, 02151 Espoo. Puh. 020 78521.

Valmistaja

Kern Pharma S.L.

Poligon Industrial Colon II, C / Venus

72, 08228 Terrassa (Barcelona)

Espanja

ja

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Saksa

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Irlanti Canespor 10 mg/g Cream

Suomi Canespor 10 mg/g -emulsiovoide

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.3.2022

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Tuulikuja 2, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro