FUCIDIN emulsiovoide 2 %, voide 2 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 12.05.2017 10:32:35)

Fucidin® 2%emulsiovoide

fusidiinihappo

Fucidin®2% voide

natriumfusidaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Fucidin emulsiovoide ja voide ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucidin emulsiovoidetta ja voidetta

3. Miten Fucidin emulsiovoidetta ja voidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Fucidin emulsiovoiteen ja voiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Fucidin emulsiovoidetta/voidetta käytetään lievien ja keskivaikeiden, fusidiinihapolle/natriumfusidaatille herkkien bakteerien aiheuttamien ihoinfektioiden hoidossa.

Mikäli lääkäri on antanut käyttötarkoituksesta muita ohjeita, noudatetaan niitä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Fucidin emulsiovoidetta ja voidetta

- jos olet allerginen natriumfusidaatille, fusidiinihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Fucidin emulsiovoidetta tai voidetta.

Fucidin emulsiovoide sisältää butyylihydroksianisolia, setyylialkoholia ja kaliumsorbaattia, jotka voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Butyylihydroksianisoli voi lisäksi aiheuttaa silmä- ja limakalvoärsytystä. Siksi kasvojen ihoa hoidettaessa on varottava, ettei valmistetta joudu silmiin.

Fucidin voide sisältää setyylialkoholia, villarasvaa ja butyylihydroksitolueenia, jotka voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Butyylihydroksitolueeni voi lisäksi aiheuttaa silmä- ja limakalvoärsytystä. Kasvoja hoidettaessa varo voiteen joutumista silmiin, koska voiteen sisältämät apuaineet saattavat aiheuttaa sidekalvoärsytystä.

Muut lääkevalmisteet ja Fucidin emulsiovoide ja voide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Yhteisvaikutusten sisäisesti annosteltavien lääkkeiden kanssa katsotaan olevan hyvin vähäisiä, koska iholle annosteltavien Fucidin valmisteiden imeytyminen elimistöön on merkityksetöntä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Raskaudenaikaisia vaikutuksia ei oleteta ilmenevän, koska iholle annostellun fusidiinihapon imeytyminen verenkiertoon on merkityksetöntä.

Valmistetta voi käyttää raskauden aikana.

Imetys

Iholle annosteltavalla fusidiinihappovalmisteella ei oleteta olevan haitallista vaikutusta imeväiselle, koska fusidiinihapon/natriumfusidaatin systeeminen altistus imettävälle naiselle on merkityksetöntä. Valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana, mutta valmisteen käyttöä rinnan alueella tulee välttää.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyyteen liittyviä kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty iholle annosteltavilla fusidiinihappovalmisteilla. Valmisteella ei oleteta olevan vaikutusta hedelmällisyyteen koska iholle annosteltavien Fucidin valmisteiden imeytyminen elimistöön on merkityksetöntä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta jos olet epävarma.

Sivellään ohuena kerroksena infektoituneelle ihoalueelle 2-3 kertaa päivässä.

Mikäli käytetään suojaavia siteitä, yksi voitelu päivässä riittää.

Jos käytät Fucidin emulsiovoidetta ja voidetta enemmän kuin sinun pitäisi

Ei oleellinen.

Jos unohdat käyttää Fucidin emulsiovoidetta ja voidetta

Jos olet unohtanut käyttää Fucidin emulsiovoidetta tai voidetta, älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen vaan jatka hoitoa ohjeen mukaan.

Jos lopetat Fucidin emulsiovoiteen ja voiteen käytön

Käytä sinulle määrätty hoitokuuri loppuun, muutoin tulehdus saattaa levitä ja hoidon onnistuminen vaarantua. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset hoidon aikana ovat erilaiset iho-oireet, kuten kutina ja ihottuma. Toiseksi yleisimpiä haittavaikutuksia ovat hoidettavan ihoalueen oireet, kuten kipu ja ärsytys.

Melko harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

Ihotulehdus (mukaan lukien kosketusihottuma, ekseema)

Ihottuma (mukaan lukien punoittavat, näppyläiset ja märkärakkulaiset ihottumat)

Kutina

Eryteema (pienten verisuonten laajenemisesta johtuva ihon punoitus)

Kipu ja polttava tunne hoidettavalla ihoalueella

Ihoärsytys.

Harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdelllä 1000:sta):

Yliherkkyys

Sidekalvotulehdus

Angioödeema (kurkun, kasvojen, huulten ja suun äkillinen turpoaminen)

Nokkosihottuma

Rakkulat.

Haittavaikutukset lapsilla

Lapsilla esiintyvien haittojen oletetaan olevan samankaltaisia kuin aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Fucidin emulsiovoide: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Fucidin voide: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Avatun tuubin käyttöaika on 3 kuukautta.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fucidin emulsiovoide ja voide sisältää

Fucidin 2% emulsiovoide:

  • Vaikuttava aine on fusidiinihappo. Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 20 mg fusidiinihappoa.
  • Muut aineet ovat butyylihydroksianisoli (E320), setyylialkoholi, glyseroli 85%, nestemäinen parafiini, kaliumsorbaatti (E202), polysorbaatti 60, valkovaseliini, all-rac-α-Tokoferoli, kloorivetyhappo, puhdistettu vesi.

Fucidin 2 % voide:

  • Vaikuttava aine on natriumfusidaatti. Yksi gramma voidetta sisältää 20 mg natriumfusidaattia.
  • Muut aineet ovat setyylialkoholi, villarasva (lanoliini), nestemäinen parafiini, valkovaseliini, all-rac-α-Tokoferoli, butyylihydroksitolueeni (E321).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Fucidin 2 % emulsiovoide:

Valkoinen emulsiovoide

Pakkauskoot: 15 g ja 30 g alumiinituubissa.

Fucidin 2 % voide:

Voide on läpikuultavan vaalean kellertävää.

Pakkauskoot: 15 g ja 30 g alumiinituubissa.

Myyntiluvan haltija

LEO Pharma A/S , Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Tanska

Valmistaja
LEO Laboratories Ltd, 285 Cashel Road, Dublin 12, Irlanti
tai
LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l, Via E. Schering 21, 20054 Segrate (MI), Italia

 

Lisätietoja näistä lääkevalmisteista antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

LEO Pharma Oy, puh. 020 721 8440.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi:

8.9.2022

 

Yrityksen yhteystiedot:

LEO PHARMA OY
Karhumäentie 3
01530 Vantaa

info.fi@leo-pharma.com
www.leo-pharma.fi
020 721 8440
Tukkuliike: Tamro