COHEMIN DEPOT injektioneste, liuos 1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 21.11.2019 22:40:51)

Cohemin depot 1 mg/ml injektioneste, liuos

hydroksokobalamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Cohemin depot on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cohemin depot ‑valmistetta

3. Miten Cohemin depot ‑valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Cohemin depot ‑valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cohemin depot on B‑vitamiinivalmiste. Valmisteen vaikuttava aine hydroksokobalamiini korvaa elimistöstä puuttuvaa B12‑vitamiinia.

Valmistetta käytetään B12‑vitamiinin puutoksen ja siitä aiheutuvan anemian, luuydintauti (myelopatian) ja ääreishermojen sairaus (neuropatian) hoitoon. B12‑vitamiinin puutos voi johtua mahan limakalvon surkastumisesta, tai se voi ilmetä esimerkiksi mahaleikkauksen jälkeen.

Hydroksokobalamiinia, jota Cohemin depot sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Cohemin depot ‑valmistetta

 • jos olet allerginen hydroksokobalamiinille, ruiskeena annettavalle B12‑vitamiinille (harvinainen) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Kobalamiini sisältää kobolttia. Potilaat, jotka ovat allergisia koboltille, voivat saada oireita (esim. pistokohdan punoitus ja kutina) B12‑vitamiinivalmisteista, joten varovaisuutta on noudatettava (ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Muut lääkevalmisteet ja Cohemin depot -valmiste

Ehkäisypillerit voivat alentaa B12‑vitamiinin pitoisuutta seerumissa. Kloramfenikoli (antibiootti) voi heikentää B12‑vitamiinihoidon vaikutusta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

B12‑vitamiini kulkeutuu istukan läpi ja erittyy äidinmaitoon. B12‑vitamiinin raskauden tai imetyksen aikaisella käytöllä ei tiedetä olevan haitallisia vaikutuksia sikiöön tai imeväiseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cohemin depot ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Cohemin depot ‑injektioneste pistetään lihakseen. Lääkkeen antaa sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri.

Käyttö lapsille ja aikuisille

 • Hoitoa aloitettaessa 1 ampulli (1 mg hydroksokobalamiinia) lihakseen 1–2 vrk:n välein 1–2 viikon ajan.
 • Ylläpitohoidossa ja B12‑vitamiinin puutteen ehkäisyssä 1 ampulli (1 mg) lihakseen 2–3 kuukauden välein.
 • Neuropatiassa ylläpitohoito voi olla aluksi tiiviimpää (1 mg 2 viikon välein 6 kuukauteen asti).

Jos saat enemmän Cohemin depot ‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Noudatettaessa suositeltua annostusta Cohemin depot ‑valmisteen käyttö on turvallista. Yksittäisillä suurillakaan B12‑vitamiiniannoksilla ei tiedetä olevan haitallisia vaikutuksia elimistöön.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • anafylaktinen sokki (hengenvaarallinen allerginen reaktio, joka ilmenee verenkierron pettämisenä [verenpaineen laskuna, kalpenemisena ja kylmähikisyytenä])
 • kuume
 • allergiset reaktiot, ihoreaktiot, paikallinen ihoturvotus, ihottuma, rokkoihottuma, aknetyyppinen ihottuma, nokkosihottuma
 • injektiokohdan paikallinen reaktio.

Anemian korjaantumiseen B12‑vitamiinihoidon alkuvaiheessa voi liittyä hypokalemiaa (veren kaliumin niukkuutta). Hypokalemia voi joskus aiheuttaa rytmihäiriöitä.

Muut haittavaikutukset lapsilla

Joillakin B12‑vitamiinin puutoksesta kärsivillä lapsipotilailla on ilmennyt tahdosta riippumattomia lihasliikkeitä, kuten vapinaa ja lihasnykäyksiä, muutaman päivän sisällä lihaksensisäisen B12‑vitamiinihoidon aloittamisen jälkeen. Tarkkaa syytä tähän ei tiedetä. B12‑vitamiinin puutos itsessään voi aiheuttaa samankaltaisia oireita.

Mahdollisten haittavaikutusten ilmetessä tulee lääkkeen käyttö keskeyttää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cohemin depot sisältää

 • Vaikuttava aine on hydroksokobalamiini eli B12‑vitamiini, jota on 1 mg millilitrassa injektionestettä.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumasetaattitrihydraatti, kloorivetyhappo (pH:n säätämiseksi) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmiste on kirkas, punainen liuos. Pakkauskoko 3 x 2 ml. Liuosmäärä 1 ml per ampulli. Ampulleissa on kaksi värirengasta; ylempi on tummansininen ja alempi ruskea.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.12.2021

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola