LECROLYN silmätipat, liuos 40 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 28.04.2023 17:01:12)

LECROLYN® 40 mg/ml -silmätipat, liuos

natriumkromoglikaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Lecrolyn-silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lecrolyn-silmätippoja
 3. Miten Lecrolyn-silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lecrolyn-silmätippojen säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lecrolyn-silmätipat sisältävät natriumkromoglikaattia, joka estää histamiinin ja muiden tulehdusta aiheuttavien aineiden vapautumisen. Lääke tehoaa parhaiten, kun sitä käytetään myös ennalta ehkäisevästi.

Lecrolyn-silmätippoja käytetään allergisen sidekalvotulehduksen hoitoon ja ehkäisyyn.

Natriumkromoglikaattia, jota Lecrolyn-silmätipat sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Lecrolyn-silmätippoja

 • jos olet allerginen natriumkromoglikaatille tai Lecrolyn-silmätippojen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Muut lääkevalmisteet ja Lecrolyn

Muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet eivät vaikuta Lecrolyn-silmätippojen tehoon.
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lecrolyn-silmätippojen käyttö ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Lecrolyn-silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia noin 0,002 mg per tippa, mikä vastaa 0,07 mg:aa/ml.

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Silmätippapullo on aina henkilökohtainen.

Aikuisille ja yli 4-vuotiaille 1–2 tippaa kumpaankin silmään 2 kertaa päivässä.

Alle 4-vuotiaille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Kausiluonteisessa allergisessa sidekalvotulehduksessa hoito aloitetaan viimeistään heti ensioireiden ilmaannuttua tai se voidaan aloittaa jo ehkäisevänä ennen siitepölykauden alkua. Hoitoa tulee jatkaa koko siitepölykauden ajan.

Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri voi määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai muulla annostuksella kuin tässä pakkausselosteessa on mainittu. Noudata aina lääkärin ohjeita siitä, miten lääkettä käytetään.

Älä käytä liuosta, jos se on sameaa.

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet
 • valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:

1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

Tiputusohje, kuva 1

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.

Tiputusohje, kuva 2

4. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo huolellisesti.

Tiputusohje, kuva 3

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Lecrolyn-silmätippoja kuin sinun pitäisi

Yliannostuksesta ilmenevät oireet ovat erittäin epätodennäköisiä paikalliskäytön yhteydessä. Yliannostuksesta ei tiedetä aiheutuneen haittavaikutuksia. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Lecrolyn-silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Lecrolyn-silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lecrolyn-silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat tiputtamisen yhteydessä esiintyvä ohimenevä kirvely tai paikallinen ärsytys sekä näön hetkellinen sumentuminen. Yliherkkyysreaktiot ovat erittäin harvinaisia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kelpoisuusaika on 28 päivää. Säilytä pullo tiiviisti suljettuna.
 • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lecrolyn-silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on natriumkromoglikaatti 40 mg/ml.
 • Muut aineet ovat: Bentsalkoniumkloridi 0,07 mg/ml, glyseroli, natriumedetaatti, polyvinyylialkoholi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (‑koot)

Silmätipat, liuos. Kirkas, väritön tai lievästi kellertävä liuos.

Valkoinen muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoot: Lecrolyn 40 mg/ml 5 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.12.2020.

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro