OFTAN TROPICAMID silmätipat, liuos 5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 13.08.2020 19:08:32)

OFTAN® TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos

tropikamidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen
 • Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oftan Tropicamid -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä  ennen kuin käytät Oftan Tropicamid -silmätippoja
 3. Miten Oftan Tropicamid -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Tropicamid -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oftan Tropicamid -silmätipat sisältävät tropikamidia. Se on nk. antikolinergi, joka laajentaa silmäterää ja vaikuttaa silmäteränsulkijalihaksen toimintaan. Vaikutus kestää muutamia tunteja.

Oftan Tropicamid -silmätippoja käytetään silmäterän laajentamiseen silmänpohjan tutkimusta varten. Niitä voidaan käyttää myös esim. silmäleikkausten yhteydessä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oftan Tropicamid -silmätippoja.

 • Jos potilas on allerginen  tropicamidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • Jos potilaalla on todettu ahdaskulmaglaukooma tai ahdas kammiokulma.

Varoitukset ja varotoimet

Oftan Tropicamid -silmätipat voivat kohottaa silmänpainetta, jos potilaalla on ahdas kammiokulma.

Lääkkeen imeytymistä verenkiertoon voidaan vähentää painamalla silmän sisäkulmaa heti tipan tiputtamisen jälkeen (n. minuutin ajan).

Lapset

Jos lääkettä annetaan lapsille, on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä lapset ovat aikuisia herkempiä tropikamidin haittavaikutuksille.

Muut lääkevalmisteet ja Oftan Tropicamid

Tropikamidi voi lisätä alkoholin ja esimerkiksi allergia-, rytmihäiriö- ja psyykenlääkkeiden hermoston toimintaa lamaavia vaikutuksia.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Oftan Tropicamid -silmätippoja ei suositella käytettäväksi raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oftan Tropicamid -silmätippojen käyttö voi aiheuttaa uneliaisuutta, silmien valonarkuutta ja lähinäön heikentymistä, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn ja tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Oftan Tropicamid –silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia

Tämä lääke sisältää bentsalkoniumkloridia noin 0,001 mg per tippa, joka vastaa 0,04 mg/ml.

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos potilaalla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmään tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan Tropicamid -silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos aikuisille ja lapsille on 1 tippa silmään. Jos halutaan voimakkaampi vaikutus, tiputetaan silmään toinen tippa 5–25 minuutin kuluttua.

Käyttöohje:

 1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista potilaan päätä taaksepäin tai potilas on selinmakuulla. 

Aseta pullo silmän yläpuolelle.

 

3. Vedä potilaan alaluomea alaspäin, ja pyydä potilasta suuntaamaan katseensa ylöspäin. Puserra pullosta tippa alaluomitaskuun.

4. Välittömästi tiputtamisen jälkeen silmä suljetaan ja silmän sisänurkkaa painetaan sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo.

Jos tiputat useaa lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Oftan Tropicamid –silmätippoja kuin sinun pitäisi

Liian suuri määrä lääkettä voi aiheuttaa haittavaikutuksia kuten levottomuutta, sekavuutta, aistiharhoja ja kouristuksia. Muita oireita ovat sydämen sykkeen nopeutuminen, suolen toiminnan häiriöt ja virtsaamisvaikeudet.

Vastalääkkeenä voidaan käyttää esim. fysostigmiiniä.

Jos unohdat käyttää Oftan Tropicamid -silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Oftan Tropicamid -silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Ohimenevää silmien kirvelyä, lähinäön häiriöitä ja valonarkuutta voi esiintyä samoin kuin suun kuivumista, kasvojen punoitusta ja päänsärkyä. Sekavuus, levottomuus, aistiharhat, uneliaisuus, sydämen sykkeen nopeutuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet ja allergiset reaktiot ovat mahdollisia, mutta harvinaisia. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa silmien punoitusta, sidekalvontulehdusta ja luomiturvotusta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä  lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftan Tropicamid -silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on tropikamidi. Yksi millilitra silmätippoja sisältää 5 mg tropikamidia.
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 0,04 mg/ml, natriumedetaatti, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön liuos.

Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoko: 10 ml.

Myyntiluvan haltija
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Valmistaja
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on  tarkistettu viimeksi

11.10.2021

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro