OFTAN TROPICAMID silmätipat, liuos 5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 12.05.2017 13:36:05)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

OFTAN® TROPICAMID 5 mg/ml silmätipat, liuos

Tropikamidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Oftan Tropicamid -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä  ennen kuin käytät Oftan Tropicamid -silmätippoja
 3. Miten Oftan Tropicamid -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Tropicamid -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MITÄ OFTAN TROPICAMID -SILMÄTIPAT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Oftan Tropicamid -silmätipat sisältävät tropikamidia. Se on nk. antikolinergi, joka laajentaa silmäterää ja vaikuttaa silmäterän sulkijalihaksen toimintaan. Vaikutus kestää muutamia tunteja.
Oftan Tropicamid -silmätippoja käytetään silmäterän laajentamiseen silmänpohjan tutkimusta varten.
Niitä voidaan käyttää myös esim. silmäleikkausten yhteydessä.

2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ ENNEN KUIN KÄYTÄT OFTAN TROPICAMID -SILMÄTIPPOJA

Älä käytä Oftan Tropicamid -silmätippoja,

 • jos olet allerginen  tropikamidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on todettu ahdaskulmaglaukooma tai ahdas kammiokulma.

Varoitukset ja varotoimet
Oftan Tropicamid -silmätipat voivat kohottaa silmänpainetta, jos potilaalla on ahdas kammiokulma.

Jos lääkettä annetaan lapsille, on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä lapset ovat aikuisia herkempiä tropikamidin haittavaikutuksille.

Lääkkeen imeytymistä verenkiertoon voidaan vähentää painamalla silmän sisäkulmaa heti tipan tiputtamisen jälkeen (n. minuutin ajan).

Muut lääkevalmisteet ja Oftan Tropicamid
Tropikamidi voi lisätä alkoholin ja esimerkiksi allergia-, rytmihäiriö- ja psyykenlääkkeiden hermoston toimintaa lamaavia vaikutuksia.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Oftan Tropicamid -silmätippoja ei suositella käytettäväksi raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Oftan Tropicamid -silmätippojen käyttö voi aiheuttaa uneliaisuutta, silmien valonarkuutta ja lähinäön heikentymistä, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn ja tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Oftan Tropicamid -silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia
Oftan Tropicamid -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa värimuutoksia piilolinsseihin. Poista linssit silmistä ennen tipan tiputtamista ja laita ne takaisin aikaisintaan 15 minuutin kuluttua tiputtamisesta.

3. MITEN OFTAN TROPICAMID -SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan Tropicamid -silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos aikuisille ja lapsille on 1 tippa silmään. Jos halutaan voimakkaampi vaikutus, tiputetaan silmään toinen tippa 5–25 minuutin kuluttua.


Käyttöohje

1. Pese kädet.

Tiputusohje, kuva 1.

2. Avaa pullo. Tiputtaminen onnistuu parhaiten, kun potilas kallistaa päätä taaksepäin tai on selinmakuulla.

Tiputusohje, kuva 2.

3. Aseta pullo silmän lähelle, mutta vältä koskettamasta pullon kärjellä mihinkään.

Tiputusohje, kuva 3.

4. Potilaan alaluomea vedetään alas ja potilas kohdistaa katseensa ylöspäin.

Tiputusohje, kuva 4.


5. Paina kevyesti pulloa ja puserra tippa alaluomitaskuun.

Tiputusohje, kuva 5.


6. Välittömästi tiputtamisen jälkeen silmä pidetään suljettuna ja silmän sisänurkkaa painetaan etusormella minuutin ajan. Sulje pullo.

Tiputusohje, kuva 6.


Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Oftan Tropicamid -silmätippoja kuin sinun pitäisi
Liian suuri määrä lääkettä voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten levottomuutta, sekavuutta, aistiharhoja ja kouristuksia. Muita oireita ovat sydämen sykkeen nopeutuminen, suolentoiminnan häiriöt ja virtsaamisvaikeudet.
Vastalääkkeenä voidaan käyttää esim. fysostigmiiniä.

Jos unohdat käyttää Oftan Tropicamid -silmätippoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Oftan Tropicamid -silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Oftan Tropicamid -silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Ohimenevää silmien kirvelyä, lähinäön häiriöitä ja valonarkuutta voi esiintyä, samoin kuin suun kuivumista, kasvojen punoitusta ja päänsärkyä. Sekavuus, levottomuus, aistiharhat, uneliaisuus, sydämen sykkeen nopeutuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet ja allergiset reaktiot ovat mahdollisia, mutta harvinaisia.
Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa silmien punoitusta, sidekalvontulehdusta ja luomiturvotusta.

Oftan Tropicamid -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmän ärsytystä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä  lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. OFTAN TROPICAMID -SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen
  käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
  lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä Oftan Tropicamid -silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on tropikamidi. Yksi millilitra silmätippoja sisältää 5 mg tropikamidia.
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 0,04 mg/ml, natriumedetaatti, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Kirkas, väritön liuos.
Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.
Pakkauskoko: 10 ml.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere


Tämä pakkausseloste on  tarkistettu viimeksi
15.6.2016

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Niittyhaankatu 20, PL 33
33721 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro