FUROSEMID HAMELN injektioneste, liuos 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (7 mt, 28.06.2023 21:47:42)

Furosemid hameln, 10 mg/ml injektioneste, liuos

furosemidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Furosemid hameln on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Furosemid hamelnia
 3. Miten Furosemid hamelnia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Furosemid hamelnin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Furosemid hameln sisältää furosemidi-lääkeainetta, joka kuuluu diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) ryhmään.
Furosemid hameln lisää nopeasti elimistöstäsi erittyvän nesteen määrää. Valmistetta annetaan, jos et pysty ottamaan tablettimuotoista lääkettä tai jos elimistössäsi on runsaasti ylimääräistä nestettä. Sitä käytetään usein tapauksessa, jos Sinulla on liikaa nestettä sydämen, keuhkojen, maksan tai munuaisten ympärillä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Furosemid hamelnia
jos olet allerginen Furosemid hameln - valmisteelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). jos olet allerginen sulfonamidien ryhmään kuuluville lääkeaineille (esimerkiksi trimetopriimi-sulfametoksatsoliyhdistelmä, sulfadiatsiini) tai sulfonamidijohdannaisille ja amiloridille,saatat olla allerginen myös tälle injektiolle.

 • jos kärsit elimistön kuivumisesta, veritilavuutesi on pienentynyt (sinua saattaa huimata taipyörryt tai ihosi on kalpea) tai sinulle on vaikeuksia virtsata.
 • jos kalium- tai natriumpitoisuus veressäsi on hyvin matala tai veressäsi olevat kemialliset aineet (tutkittu verinäytteestä) ovat epätasapainossa.
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus (kirroosi) , joka vaikuttaa tajuntaasi.
 • jos olet aiemmin saanut tiettyjä lääkevalmisteita, jotka ovat vahingoittaneet munuaisiasi tai maksaasi.
 • jos olet aiemmin käyttänyt furosemidia virtsaamisvaikeuksien tai munuaisten vajaatoiminnan hoitoon tai jos munuaisten vajaatoiminta johtuu taustalla olevasta maksasairaudesta.
 • jos sinulla on Addisonin tauti. Se voi saada olosi tuntumaan väsyneeltä ja heikolta.
 • jos käytät digitalis-valmistetta/digoksiinia/ sydänglykosideja sydänvaivojen hoitoon.
 • jos sinulla on sairaus nimeltä porfyria, jolle on tyypillistä vatsakipu, oksentelu tai lihasheikkous.
 • jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Furosemid hameln -valmistetta, jos:

 • sinulla on hypotensio (alhainen verenpaine) tai sinua huimaa, kun nouset pystyasentoon.
 • sinua huimaa tai elimistösi on kuivunut. Näin voi käydä, jos olet menettänyt runsaasti nestettä elimistöstäsi oksentelun, ripulin tai tiheän virtsaamisen seurauksena, tai jos riittävä juominen tai syöminen tuottaa sinulle ongelmia.
 • olet iäkäs, sinulla on dementia ja käytät myös risperidonia.
 • olet iäkäs, saat muita mahdollisesti verenpainetta alentavia lääkkeitä tai sinulla on jokin muu verenpaineen voimakkaalle alenemiselle altistava lääketieteellinen tila.
 • sinulla on (tai mahdollisesti on) diabetes.
 • sinulla on kihti.
 • sinulla on (tai on ollut) maksa- tai munuaisvaivoja.
 • sinulla on virtsaamisvaikeuksia esimerkiksi eturauhasen liikakasvun takia.
 • sinulla on alhainen veren proteiinipitoisuus (hypoproteinemia), sillä se saattaa vähentää lääkkeen vaikutusta ja lisätä korvavaurion riskiä.
 • sinulla on kohonnut veren kalsiumpitoisuus.
 • furosemidia aiotaan antaa keskosille, sillä valmiste voi aiheuttaa keskosille munuaiskiviä- Keskosten vointia on siis seurattava tarkasti hoidon aikana.

Älä käytä Furosemid hameln -valmistetta, jos Sinulle ollaan tekemässä toimenpide, jonka yhteydessä käytetään varjoainetta (sillä Furosemid hameln saattaa suurentaa munuaisvaurion riskiä).

Säännöllinen seuranta on välttämätöntä, mukaan lukien täydellinen verenkuva veren solujen muutosten (veren osatekijöiden epätasapainon) tarkistamiseksi ja seuraavien pitoisuuksien selvittämiseksi verestä: natrium, kalium, magnesium, kalsium, kloridi, bikarbonaatti, munuaisten toimintakokeet (veren ureatyppi- ja kreatiniinipitoisuudet), glukoosi ja virtsahappo.

Muut lääkevalmisteet ja Furosemid hameln
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä, koska niillä voi olla yhteisvaikutuksia Furosemid hamelnin kanssa:

 • lääkkeet, jotka auttavat sydäntä lyömään (esimerkiksi sydänglykosidit:, kuten digoksiini). Lääkäri voi joutua muuttamaan käyttämäsi lääkkeen annostusta.
 • lääkkeet, jotka auttavat sydäntä lyömään säännöllisesti (esimerkiksi amiodaroni, flekainidi, lidokaiini, meksiletiini, disopyramidi, beetasalpaajat (sotaloli)).
 • lääkkeet, jotka alentavat verenpainetta, etenkin ACE:n estäjät (ramipriili, enalapriili, perindopriili) ja angiotensiini II - reseptorin salpaajat (losartaani, kandesartaani, irbesartaani), reniininestäjät (aliskireeni).
 • muut verenpainetta alentavat lääkkeet tai sydänvaivoihin tarkoitetut lääkkeet, mukaan lukien diureetit, jotka lisäävät virtsaneritystä (metolatsoni), kalsiumkanavan salpaajat, hydralatsiini, minoksidiili, moksisylyytti, nitraatit, pratsosiini, klonidiini, metyylidopa, moksonidiini, natriumnitroprussidi.
 • litium, jota käytetään esimerkiksi psyykkisen sairauden hoitoon.
 • lääkkeet, joita käytetään kivun tai tulehduksen hoitoon (esimerkiksi indometasiini, ketorolaakki, asetyylisalisyylihappo).
 • antibiootit, jotka kuuluvat aminoglykosidien tai polymiksiinien ryhmään tai vankomysiini (korva- tai munuaisvaurion riski on mahdollinen) tai kefalosporiinit, esimerkiksi kefaleksiini ja keftriaksoni. Trimetopriimin käyttö saattaa lisätä matalan natriumpitoisuuden riskiä.
 • sisplatiini, jota käytetään syövän hoitoon (munuaisvaurion riski kasvaa).
 • metotreksaatti, jotka käytetään syövän, niveltulehduksen, proriaasin tai muiden autoimmuunisairauksien hoitoon - suurentunut furosemidin toksisuuden (eli myrkyllisyyden) riski.
 • siklosporiini, joka on tarkoitettu elinsiirron jälkeisten hylkimisreaktioiden estoon tai hoitoon.
 • aldesleukiini , jota käytetään munuaissyövän hoitoon.
 • lääkkeet, joita käytetään epilepsian hoitoon, esimerkiksi fenytoiini, karbamatsepiini.
 • antihistamiinit (lääkkeet allergioiden hoitoon).
 • kortikosteroidit tulehduksen hoitoon.
 • lihaksia rentouttavat lääkkeet, kuten baklofeeni ja titsanidiini tai kuraren kaltaiset lääkkeet.
 • antipsykootit (lääkkeet, joita käytetään mielenterveyshäiriöiden hoitoon) (pimotsidi, amisulpridi, sertindoli tai fentiatsiinit), trisykliset masennuslääkkeet ja monoamiinioksidaasin estäjät (masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet), unilääkkeet ja ahdistusta ja tuskaisuutta vähentävät lääkkeet eli anksiolyytit (kloraalihydraatti, triklofossi), risperidoni, jotka käytetään dementian hoitoon, lääkkeet, joita käytetään tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon, kuten atomoksetiini (veren kaliumniukkuuden eli hypokalemian ja sydämen rytmihäiriöiden riski kasvaa).
 • lääkkeet, joita käytetään yleisnukutusaineina tajuttomuuden aiheuttamiseen.
 • lääkkeet, joita käytetään diabeteksen hoitoon.
 • sienilääkkeet, esimerkiksi amfoterisiini (kaliumvajeen riski).
 • levodopa, jota käytetään Parkinsonin taudin hoitoon (verenpaineen voimakkaan laskun riski kasvaa).
 • ehkäisypillerit ja estrogeenia sisältävät lääkkeet saattavat estää furosemidin vaikutuksen, jos niitä käytetään samanaikaisesti.
 • lääkkeet, joita käytetään erektiohäiriöiden hoitoon, esimerkiksi alprostadiili.
 • teofylliini, jota käytetään astmaan liittyvän hengityksen vinkumisen ja hengitysvaikeuksien hoitoon.
 • probenesidi, jota käytetään kihdin hoitoon.
 • suurina annoksina astman hoitoon käyttävät lääkkeet, kuten salbutamoli, terbutaliini, salmeteroli, formoteroli tai bambuteroli.
 • lääkkeet, joita käytetään tukkoisen nenän hoitoon, esimerkiksi efedriini ja ksylometatsoliini.
 • aminoglutetimidi, jota käytetään rintasyövän hoitoon.
 • ulostuslääkkeet eli laksatiivit, joita käytetään ummetuksen hoitoon, esimerkiksi bisakodyyli, senna.

Furosemid hameln ruuan ja alkoholin kanssa
Alkoholin käyttöä on vältettävä käyttäessä Furosemid hameln -valmistetta, sillä se voi aiheuttaa liiallisen verenpaineen laskun. Lakritsi saattaa lisätä kaliumvajeen riskiä, kun sitä käytetään Furosemid hameln -valmisteen kanssa.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri päättää, onko injektio sinulle sopiva.
Furosemidi kulkeutuu äidinmaitoon ja voi estää maidoneritystä. Älä siis imetä, jos käytät Furosemid hameln -valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Jos Furosemid hameln -valmisteen anto aiheuttaa sinulle oireita, älä aja tai käytä koneita.

Furosemid Hameln sisältää natriumia
Tämä lääke sisältää enintään 100 mg natriumia (keitto-/pöytäsuolan pääainesosa) 25 ml:ssa liuosta (enintään 4 mg natriumia 1 ml:ssa liuosta). Tämä vastaa 5 %:a suositellusta natriumin enimmaisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

3. Miten valmistetta käytetään

Sairaanhoitaja tai lääkäri antaa sinulle injektion.
Lääkäri päättää, mikä on sinulle sopiva annos sekä miten ja milloin injektio annetaan.
Furosemid hameln -hoidon aikana lääkäri saattaa lähettää sinut verikokeisiin, jotta nähdään, ovatko kemialliset aineet ja nesteet tasapainossa elimistössäsi.
Jos Furosemid hamelnia annetaan keskoselle, lääkäri seuraa vauvan munuaisten tilaa varmistaakseen, että Furosemid hameln ei aiheuta ongelmia.

Jos käytät enemmän Furosemid hamelnia kuin sinun pitäisi
Koska lääkäri tai sairaanhoitoja antaa ruiskeen, on epätodennäköistä, että saisit liikaa lääkevalmistetta. Jos epäilet saaneesi liikaa lääkevalmistetta, kerro siitä ruiskeen antaneelle henkilölle.
Furosemidin yliannostuksen oireita ovat matala verenpaine (sinua saattaa huimata tai pyörryt tai ihosi on kalpea), elimistön kuivuminen, veren muuttuminen paksummaksi, alentuneet natrium- ja kaliumtasot (tutkittu verinäytteestä).
Nestehukan ja kemiallisten aineiden epätasapainon seurauksena saattaa esiintyä seuraavia: verenpaineen voimakas aleneminen, joka voi johtaa sokkiin, epäsäännöllinen sydämen syke, vaikea munuaisten toimintahäiriö, veritulpat, psyykkisten toimintojen lasku, halvaus, johon liittyy lihasjänteyden menetys, tunteiden puuttuminen ja sekavuus.
Kun furosemidia annetaan suurina annoksina, seurauksena saattaa olla myös tilapäistä kuulon menetystä sekä kihtikohtauksia.

Jos sinulla on kysyttävää valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle heti, jos havaitset jonkin seuraavista haittavaikutuksista – voit tarvita kiireellistä lääkärin hoitoa.

 • Allergiset reaktiot.
  Allergiset reaktiot voivat olla luonteeltaan vaikeita ja niihin saattaa sisältyä seuraavia: (vaikea) kutina, ihottuma, nokkosihottuma, (korkea) kuume, hengitysvaikeudet, kylmännihkeä iho, kalpea iho ja sydämen tiheälyöntisyys, valoherkkyys, punaiset läiskät iholla, nivelkipu ja /tai silmätulehdus, tietyt sairaudet tai tilat, kuten äkillinen yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP, lääkkeen aiheuttama äkillinen kuumeinen ihoreaktio) tai lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS), jolle on tyypillistä vaikea, äkillinen (allerginen) reaktio, johon liittyy kuumetta ja ihorakkuloita/ihon kesimistä ja pieniä pisteitä ihossa, jotka ovat peräisin verenvuodoista. Ihon rakkulointi tai kesiminen huulten, silmien, nenän ja sukuelinten alueella, influenssan kaltaiset oireet ja kuume voivat johtua Stevens-Johnsonin oireyhtymästä. Vaikeammassa ihoreaktiomuodossa, toksisessa epidermaalisessa nekrolyysissä (joka tunnetaan myös nimellä Lyellin oireyhtymä), ihoa voi kuoriutua pois kerroksittain, mikä jättää paljaaksi laajoja vereslihalla olevia alueita ympäri kehoa.
 • Voimakas ylävatsakipu, joka siirtyy kohti selkää. Tämä voi olla pankreatiitin (haimatulehduksen) oire.
 • Munuaistulehduksen merkit, kuten verivirtsaisuus ja alaselkäkipu.
 • Munuaisten äkillinen vajaatoiminta.
 • Mustelmien saaminen tavallista helpommin tai verenvuoto, tulehdusten (esimerkiksi kurkkukipu, suun haavat, kuume) lisääntyminen, heikkouden tai väsymyksen tunne tavallista useammin. Furosemidi voi vaikuttaa verisolujen määrään ja aiheuttaa vakavia vereen liittyviä ongelmia.
 • Lisääntynyt janon tunne, päänsärky, huimaus tai heikotus, pyörtyminen, sekavuus, lihas- tai nivelkivut tai -heikkoudet, krampit tai kouristukset, vatsavaivat tai epätasainen sydämen syke. Nämä voivat olla merkkinä elimistön kuivumisesta tai kemiallisten aineiden tasapainossa tapahtuneista muutoksista. Vaikea elimistön kuivuminen voi aiheuttaa veritulppia (etenkin iäkkäillä) tai kihtiä.
 • Aineenvaihdunnallisen asidoosin merkit, kuten rintakipu, epäsäännöllinen syke, pahoinvointi, oksentelu, heikkous.
 • Ihon tai silmänvalkuaisten kellertäminen tai virtsan muuttuminen väriltään tummemmaksi. Nämä voivat olla merkkejä maksasairaudesta. Potilailla, joilla on entuudestaan jokin maksasairaus, saattaa ilmetä vakavampi maksavaurio, joka tunnetaan nimellä maksaenkefalopatia. Sen oireisiin kuuluvat muistamattomuus, kohtaukset, mielialojen vaihtelut ja kooma.
 • Hengenvaarallinen tajuttomuuden muoto.

Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos sinulla esiintyy jokin seuraavista haittavaikutuksista:

 • Kuulemisvaikeudet tai korvien soiminen (tinnitus). Tämä koskee etenkin henkilöitä, joilla on munuaisvaivoja.
 • Ryömivä tunne iholla, kutina tai kihelmöinti ilman syytä, ihon tunnottomuus.
 • Vähäiset mielialan muutokset, kuten levottomuuden tai ahdistuneisuuden tunne.
 • Heitehuimaus, pyörtyminen ja tajunnanmenetys (seurauksena oireita aiheuttavasta matalasta verenpaineesta). Lisäsi päänsäryt, keskittymiskyvyn menetys, reaktioiden hidastuminen, uneliaisuuden tai heikkouden tunne, näköongelmat, suun kuivuminen. Nämä voivat johtua matalasta verenpaineesta.
 • Näköhäiriöt (näön sumentuminen).
 • Verisuonitulehdus.
 • Fusosemidi saattaa aiheuttaa kehon nesteiden voimakasta vähenemistä (esimerkiksi normaalia tiheämmin toistuva virtsaaminen) ja mineraalikatoa (natrium, kalium, magnesium, kalsium), joiden esiintymistiheyttä ei tunneta (ei voida arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella):
  • Natriumvajeen oireisiin kuuluvat seuraavat: heitehuimaus, uneliaisuus, sekavuus, heikkouden tunne, välinpitämättömyys, ruokahaluttomuus, pohjelihaskrampit.
  • Kaliumvajeen oireisiin kuuluvat seuraavat: lihasheikkous ja kyvyttömyys supistaa yhtä tai useampaa lihasta (halvaus), lisääntynyt virtsaneritys, sydänvaivat, vaikeissa tapauksissa suoliston toimintahäiriöt tai sekavuus, joka voi aiheuttaa kooman.
  • Magnesium- ja kalsiumvajeen oireita: lisääntynyt lihasten ärtyvyys, sydämen rytmihäiriöt.

Kerro lääkärille, jos joku seuraavista haittavaikutuksista muuttuu vakavaksi tai kestää muutamaa päivää pidempään tai jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu.

 • Pahoinvointi tai yleinen huonovointisuuden tunne, ripuli ja oksentelu sekä ummetus.
 • Henkilöt, joilla on virtsarakko- ja eturauhasvaivoja, saattavat havaita kipua virtsaamisen yhteydessä. Tämä johtuu virtsan määrän kasvusta.
 • Jos sinulla on diabetes, et pysty niin hyvin kontrolloimaan verensokeritasoasi.
 • Virtsan määrän lisääntyminen, joka seuraa tavallisesti 1 tai 2 tunnin kuluttua tämän lääkkeen ottamisesta.
 • Pistoskohdan kipu. Kipua esiintyy, kun lääke pistetään lihakseen.
 • Kuulonmenetys (kuuroutuminen), joka saattaa toisinaan olla korjaantumatonta.

Verinäytteet
Furosemidi saattaa muuttaa maksaentsyymien tai kehon rasvojen - eli kolesterolin ja triglyseridien - pitoisuuksia, mutta yleensä ne palautuvat normaaleiksi 6 kuukauden kuluessa.

Muut haittavaikutukset lapsilla
Kalsiumsuolojen kertymistä munuaisiin ja sydänvikoja, kuten avointa valtimotiehyettä, on raportoitu esiintyneen keskosilla furosemidihoidon jälkeen.

Jos epäilet, että tämä injektio aiheuttaa sinulle ongelmia tai olet huolissasi asiasta, ota yhteys lääkäriin, sairaanhoitajaan tai apteekkihenkilökuntaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja, kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Furosemid hameln -valmistetta ampullissa tai pahvipakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää

Säilytä alle 25°C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos havaitset liuoksessa näkyviä hiukkasia tai värivirheitä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Furosemid hameln sisältää

 • Vaikuttava aine on furosemidi. 1 ml liuosta sisältää 10 mg furosemidia.
  2 ml liuosta sisältää 20 mg furosemidia.
  5 ml liuosta sisältää 50 mg furosemidia.
  25 ml liuosta sisältää 250 mg furosemidia.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumhydroksidi (pH:n säätöön) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Furosemid hameln on kirkas, väritön liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia.
2 ml, 5 ml tai 25 ml liuosta toimitetaan 2 ml:n, 5 ml:n ja 25 ml:n ruskeissa tyypin I One Point Cut (OPC) -lasiampulleissa.

Furosemid hameln -valmisteesta ovat saatavilla seuraavat pakkauskoot:
Pahvipakkauksessa 5 tai 10 ampullia, jotka sisältävät 2 ml liuosta
Pahvipakkauksessa 5 tai 10 ampullia, jotka sisältävät 5 ml liuosta
Pahvipakkauksessa 5 tai 10 ampullia, jotka sisältävät 25 ml liuosta
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija:
hameln pharma gmbh, Inselstraße 1, 317 87 Hameln, Saksa

Valmistaja:
Siegfried Hameln GmbH, Langes Feld 13, 317 89 Hameln, Saksa

HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovakia

hameln rds s.r.o., Horná 36, 900 01 Modra, Slovakia

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.04.2023.

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

VALMISTUSOHJE:

Furosemid hameln, 10 mg/ml injektioneste, liuos

Furosemid hameln on kirkas, väritön tai hieman ruskeankeltainen liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia.
pH = 8,0–9,3
Laskimoon tai lihakseen.

Yhteensopimattomuudet
Furosemidia ei saa sekoittaa samassa ruiskussa minkään muun lääkeaineen kanssa. Furosemidi sakkaantuu , jos sitä sekoitetaan esimerkiksi doputamiinin, diatsepaamin, doksorubisiinin, droperidolin, gentamisiinin, glukoosin, mannitolin, metoklopramidin, kaliumkloridin, tetrasykliinin, vinkristiinin tai vitamiinien kanssa.

Sitä ei saa antaa adrenaliini-, isoprenaliini-, lidokaiini- tai petidiini-infuusioiden aikana.

Laimentaminen
Furosemid hameln voidaan laimentaa 5-prosenttisen glukoosiliuoksen (50 mg/ml), 0,9-prosenttisen natriumkloridiliuoksen (9 mg/ml) tai Ringer-liuoksen kanssa.

Kestoaika
Avaamattomat ampullit: 3 vuotta

Avatut ampullit: Valmiste on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.

Käyttövalmiiksi saatetut infuusioliuokset:
Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen valmisteen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 72 tuntia 25 °C:ssa 5-prosenttisessa glukoosiliuoksessa (50 mg/ml), 0,9-prosenttisessa natriumkloridiliuoksessa (9 mg/ml) tai Ringer-liuoksessa.
Mikrobiologisista syistä valmiste on käytettävä välittömästi laimentamisen jälkeen. Jos laimennosta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2–8 °C:ssa, paitsi jos laimentaminen on tapahtunut kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Yrityksen yhteystiedot:

HAMELN PHARMA GmbH
Inselstraße 1
31787 Hameln
Germany

quality@hameln-pharma.fi
www.hameln-pharma.com
Tukkuliike: Oriola