GENSUMYCIN injektioneste, liuos 40 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 03.06.2021 19:03:26)

Gensumycin 40 mg/ml injektioneste, liuos

gentamisiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Gensumycin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Gensumycin-injektionestettä
 3. Miten Gensumycin-injektionestettä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Gensumycin-injektionesteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Gensumycin on mikrobilääke, jota käytetään sairaalassa vaikeisiin henkeä uhkaaviin infektioihin.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Gensumycin-injektionestettä

 • jos olet allerginen gentamisiinille tai muille aminoglykosideille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on myasthenia gravis.
 • Aivokammionsisäistä injektiota ei saa antaa vastasyntyneille eikä alle 1-vuotiaille lapsille.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos saat vaikean ripulin.

Muut lääkevalmisteet ja Gensumycin

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus

Gensumycin-injektionestettä ei suositella käytettäväksi raskauden aikana.

Imetys

Gensumycin-injektionestettä ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Gensumycin saattaa aiheuttaa huimausta ja pyörrytystä. Tämä on syytä muistaa, jos joudut ajamaan autoa tai käyttämään tarkkuutta vaativia koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Gensumycin annetaan joko suonensisäisesti tai lihakseen lääkärin määräyksen mukaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Gensumycin voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion (kuten anafylaksian), jonka oireita voivat olla hengitysvaikeudet, kasvojen, suun ja kielen turvotus, pyörtyminen, huimaus, verenpaineen lasku, nokkosrokko, kutina, ihottuma. Jos epäilet allergista reaktiota, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Haittavaikutukset ovat yleensä annoksesta riippuvaisia.

Yleiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestä):
Ihottuma, kutina, kuulohäiriöt ja sisäkorvavaurio, johon liittyy pahoinvointi, huimaus ja tasapainohäiriöt. Valkuaisvirtsaisuus, seerumin kreatiniini- ja ureapitoisuuden nousu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):
Nokkosrokko, poikkeavat maksa-arvot, jotka voidaan todeta ainoastaan verikokeesta.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):
Anemia, päänsärky, epätavallisen matala verenpaine, munuaistoiminnan häiriöt, veren alentunut magnesiumpitoisuus (pitkäkestoisen hoidon yhteydessä).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):
Äkillinen munuaisten vajaatoiminta, korkeat virtsan fosfaatti- ja aminohappopitoisuudet (ns. Fanconin tyyppinen oireyhtymä suurten annosten pitkäaikaisen käytön yhteydessä).

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):
Ääreishermojen toimintahäiriö, kouristukset, keskushermostotoksisuus, sekavuus, letargia (väsymys ja energian puute), masennus, aistiharhat, tilapäinen tai pysyvä kuulon heikkeneminen, kuurous, vakava allerginen reaktio, yliherkkyys, munuaistoksisuus. Muiden, gentamisiinille resistenttien bakteerien aiheuttama infektio. Ripuli, johon saattaa liittyä verisiä ulosteita ja/tai vatsan kouristelua. Ihon ja limakalvojen vakava allerginen reaktio, johon liittyy rakkuloita ja ihon punoitusta ja joka voi hyvin vakavissa tapauksissa vaikuttaa sisäelimiin ja olla henkeä uhkaava (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

Lisäksi voi ilmetä verenkuvan muutoksia, jotka voidaan todeta ainoastaan verikokeesta (harvinaisia tai melko harvinaisia).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Gensumycin sisältää

 • Vaikuttava aine on gentamisiinisulfaatti vastaten 40 mg/ml gentamisiiniä emäksenä.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, rikkihappo (pH:n säätö), natriumhydroksidi (pH:n säätö) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Injektioneste, liuos. Kirkas tai hieman samea, väritön tai kellertävä liuos injektiopullossa.
Pakkauskoot: 5 x 2 ml ja 10 x 5 x 2 ml
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo

Valmistaja
Famar Health Care Services Madrid S.A.U
Avenida de Leganes, 62, 28925 Alcorcon (Madrid)
Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.3.2021

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Gensumycin voidaan lisätä seuraaviin infuusionesteisiin: Glukoosi 5 % ja 10 %, Rheomacrodex c.glukos 10 %, Ringerin liuos, Ringerin laktaattiliuos ja fysiologinen natriumkloridi.
Käsittelyssä ja käyttökuntoon saattamisessa on noudatettava aseptisia työmenetelmiä.

Intravenoosi käyttö: Gensumycin-annos lisätään riittävään määrään tai 100–200 ml:aan infuusionestettä. Gentamisiinin pitoisuus liuoksessa ei saa ylittää 1 mg/ml (0,1 %). Käytettävä välittömästi laimentamisen jälkeen. Valmis liuos annetaan iv-infuusiona noin 30 minuutin kuluessa. Injektionestettä voidaan myös antaa hitaana injektiona (3–5 min) suoraan suoneen laimentamattomana. Muita antibiootteja tai lääkkeitä ei saa lisätä.
Erityisesti seuraavat ovat yhteensopimattomia liuoksissa, jotka sisältävät gentamisiini-injektionestettä: penisilliinit, kefalosporiinit, erytromysiini, hepariinit, natriumbikarbonaatti*.
Samanaikainen käyttö on mahdollista joko käyttäen bolusinjektiota nesteensiirtolaitteeseen ja riittävää huuhtelua, tai eri reittejä.
* Hiilidioksidia saattaa vapautua yhdistettäessä nämä kaksi liuosta. Normaalisti hiilidioksidi liukenee liuokseen, mutta tietyissä olosuhteissa saattaa muodostua kuplia.

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro