LIPROLOG JUNIOR KWIKPEN injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 100 U/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (15,1 mt, 17.09.2020 19:21:53)

Liprolog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

lisproinsuliini

Yhdestä KwikPen-kynästä saadaan 0,530 yksikköä 0,5 yksikön välein.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Liprolog Junior KwikPen on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Liprolog Junior KwikPen -valmistetta
 3. Miten Liprolog Junior KwikPen -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Liprolog Junior KwikPen -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Liprolog Junior KwikPen -valmistetta käytetään diabeteksen hoitoon. Liprolog vaikuttaa nopeammin kuin tavallinen ihmisinsuliini, koska lisproinsuliinia on muunnettu hieman ihmisinsuliiniin verrattuna. Lisproinsuliini on hyvin samantapainen kuin ihmisinsuliini, joka on haiman valmistama luontainen hormoni.

Diabetes on sairaus, jossa haima ei enää tuota riittävästi insuliinia veren sokeri- eli glukoosipitoisuuden pitämiseksi sopivana. Liprolog korvaa puuttuvan insuliinin ja sitä käytetään pitkäaikaishoitona verensokerin tasapainottamiseen. Valmisteen vaikutus alkaa hyvin nopeasti ja kestää lyhyemmän aikaa (2–5 h) kuin ihmisinsuliinin. Yleensä Liprolog otetaan 15 minuutin kuluessa ennen ateriaa tai sen jälkeen.

Lääkärisi saattaa määrätä Liprolog-valmistetta käytettäväksi yhdessä jonkin pitkävaikutteisemman insuliinin kanssa. Muiden insuliinien käyttämisestä kerrotaan niiden pakkausselosteissa. Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä.

Liprolog sopii käytettäväksi aikuisille ja lapsille.

Liprolog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen on kertakäyttöinen esitäytetty kynä, joka sisältää 3 ml (300 yksikköä, 100 yksikköä/ml) lisproinsuliinia. Yksi KwikPen sisältää useita insuliiniannoksia. KwikPen-annosta voidaan säätää puolen (0,5) yksikön välein. Yksiköiden määrä näkyy annosikkunassa, tarkista tämä aina ennen pistoista. Voit pistää yhdellä pistoksella 0,5–30 yksikköä. Jos annoksesi on yli 30 yksikköä, sinun on otettava useampi kuin yksi pistos.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Liprolog Junior KwikPen -valmistetta

 • jos olet allerginen lisproinsuliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on sokkituntemuksia (hypoglykemia eli matala verensokeri). Tässä pakkausselosteessa on jäljempänä ohje lievien sokkituntemusten varalta (ks. kohta Miten valmistetta käytetään: Jos otat enemmän Liprolog-valmistetta kuin sinun pitäisi).

Varoitukset ja varotoimet

 • ÄLÄ sekoita esitäytetyssä kynässä (Junior KwikPen) olevaa Liprolog 100 yksikköä/ml injektionestettä minkään muun insuliinin äläkä minkään muun lääkkeen kanssa.
 • Jos verensokerisi on ollut hallinnassa nykyisellä hoidolla, voi olla, ettet tunne matalan verensokerin varoitusoireita. Varoitusoireet on lueteltu tämän pakkausselosteen kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset. Aterioiden ja liikunnan ajankohta sekä liikunnan rasittavuus on hyvä suunnitella etukäteen. Verensokerin tasoa pitää myös seurata mittaamalla se riittävän usein.
 • Muutamilla potilailla, joilla on ollut matalan verensokerin oireita, kun he ovat siirtyneet eläininsuliinista ihmisinsuliiniin, varhaiset varoitusoireet eivät ole tuntuneet niin selvinä tai ne ovat olleet erilaiset. Jos sinulla on usein matalan verensokerin aiheuttamia sokkituntemuksia tai jos et tunnista niitä selkeästi, keskustele tästä lääkärisi kanssa.
 • Jos vastaat KYLLÄ yhteenkin seuraavista kysymyksistä, kerro siitä lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle.
  - Oletko sairastunut äskettäin?
  - Onko sinulla jokin munuais- tai maksasairaus?
  - Harrastatko poikkeuksellisen runsaasti liikuntaa?
 • Sinun on myös syytä kertoa lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle, jos olet suunnittelemassa ulkomaanmatkaa. Maiden välinen aikaero saattaa nimittäin aiheuttaa muutoksia aterioiden ja insuliinin ajoitukseen.
 • Joillekin tyypin 2 diabetesta pitkään sairastaneille potilaille, joilla oli sydänsairaus tai aiempi aivohalvaus, kehittyi sydämen vajaatoiminta, kun heitä hoidettiin pioglitatsonilla ja insuliinilla. Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos huomaat sydämen vajaatoiminnan oireita, kuten poikkeavaa hengenahdistusta, nopeaa painon nousua tai paikallista turvotusta (edeema).
 • Tätä kynää ei suositella sokeille eikä näkövammaisille ilman kynän käyttöön perehtyneen henkilön apua.

Ihomuutokset pistoskohdassa:

Pistoskohtia on vaihdeltava ihomuutosten, kuten ihonalaisten kyhmyjen, ehkäisemiseksi. Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle alueelle (ks. kohta Miten Liprolog Junior KwikPen -valmistetta käytetään). Jos tällä hetkellä pistät insuliinia kyhmyiselle alueelle, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin alat pistää sitä muualle. Lääkäri voi kehottaa sinua seuraamaan verensokeriarvoja nykyistä tiiviimmin ja muuttamaan insuliinin tai muiden diabeteslääkkeidesi annosta.

Muut lääkevalmisteet ja Liprolog Junior KwikPen

Insuliinilääkitystä voidaan joutua muuttamaan, jos käytät

 • ehkäisytabletteja
 • steroideja
 • tyroksiinia
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä (esim. metformiinia, akarboosia, sulfonyyliureoita, pioglitatsonia, empagliflotsiinia, DPP-4-inhibiittoreita kuten sitagliptiini tai saksagliptiini)
 • asetyylisalisyylihappoa
 • sulfavalmisteita
 • somatostatiinianalogeja (kuten oktreotidia, jota käytetään harvinaiseen sairauteen, jossa elimistö tuottaa liikaa kasvuhormonia)
 • ”beeta2-stimulantteja” kuten salbutamolia tai terbutaliinia, joita käytetään astman hoidossa, tai ritodriinia, jota käytetään ennenaikaisen synnytyksen ehkäisemiseen
 • beetasalpaajia, joita käytetään korkean verenpaineen hoidossa
 • joitakin masennuslääkkeitä (MAO:n estäjät tai selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät)
 • danatsolia (ovulaatioon vaikuttava lääke)
 • joitakin angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) estäjiä, joita käytettään tiettyjen sydänsairauksien tai korkean verenpaineen hoidossa (esim. kaptopriili, enalapriili)
 • tiettyjä korkean verenpaineen, diabeteksen aiheuttaman munuaisvaurion tai joitakin sydänsairauksien hoidossa käytettäviä lääkkeitä (angiotensiini II ­reseptorin salpaajat).

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Liprolog alkoholin kanssa

Verensokeritasosi voi joko nousta tai laskea, jos käytät alkoholia. Tällöin insuliinin tarve voi muuttua.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, suunnitteletko raskautta tai imetätkö? Insuliinin tarve vähenee yleensä raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ja kasvaa viimeisten kuuden kuukauden aikana. Imetysaikana diabeetikon insuliiniannosta tai ruokavaliota voidaan joutua muuttamaan.

Kysy neuvoa lääkäriltä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Keskittymis- ja reaktiokykysi saattavat heiketä, jos sinulla esiintyy hypoglykemiaa. Tämän ongelman mahdollisuus on syytä pitää mielessä kaikissa tilanteissa, joissa sinä tai joku muu voi olla vaarassa (esim. autolla ajaminen tai koneiden käyttö). Keskustele lääkärisi kanssa siitä, onko ajaminen suositeltavaa, jos sinulla on

 • usein hypoglykemiaa
 • heikentyneet tai puuttuvat hypoglykemian varoitusmerkit

Liprolog Junior KwikPen ‑valmiste sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Tarkista aina insuliinin nimi ja tyyppi apteekista saamastasi lääkepakkauksesta ja esitäytetyn kynän etiketistä. Varmista, että saamasi lääke on lääkärin määräämä Liprolog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma. Jokainen kynä on tarkoitettu vain sinun käyttöösi mahdollisten sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi. Neulan vaihtaminen ei riitä.

Annostus

 • Puolikkaiden (0,5 yksikköä) yksiköiden lukumäärä näkyy kynän annosikkunassa. Puoli yksikköä (0,5 yksikköä) näkyy viivoina numeroiden välissä.
 • Tarkista aina yksiköiden määrä annosikkunasta varmistaaksesi, että olet valinnut oikean annoksen.
 • Yleensä Liprolog pistetään 15 minuutin kuluessa ennen ateriaa tai tarvittaessa myös lyhyen ajan sisällä aterian jälkeen. Lääkärisi on määrännyt sinulle sopivan tarkan annoksen, ottamisajankohdan ja ottotiheyden. Nämä ohjeet on tarkoitettu vain sinulle. Noudata ohjeita tarkoin ja käy säännöllisesti vastaanotolla.
 • Jos insuliini vaihdetaan toiseen insuliinityyppiin (esim. ihmis- tai eläininsuliinista Liprolog-insuliiniin), annosta voidaan joutua muuttamaan. Tämä saattaa koskea vain ensimmäistä pistoskertaa, tai annosta voidaan muuttaa hiljalleen useiden viikkojen tai kuukausien kuluessa.
 • Liprolog KwikPen soveltuu ainoastaan ihon alle pistämiseen. Keskuste lääkärin kanssa, jos sinun tarvitsee pistää insuliini muilla tavoin.

Liprolog Junior KwikPen -kynän valmistelu

 • Liprolog on jo liuotettu veteen, joten sitä ei tarvitse sekoittaa. Valmistetta saa kuitenkin käyttää vain, jos se muistuttaa vettä. Sen on oltava kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa näkyä mitään liukenemattomia ainesosia. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

Junior KwikPen -kynän käyttöönotto (ks. käyttöohjeet)

 • Aloita pesemällä kädet.
 • Lue esitäytetyn insuliinikynän käyttöohje. Noudata ohjeita tarkoin. Tässä on joitakin huomionarvoisia seikkoja.
 • Käytä puhdasta neulaa (pakkauksessa ei ole mukana neuloja).
 • Tarkista ennen jokaista pistosta, että Junior KwikPen on käyttökunnossa ja että insuliinia tulee neulasta. Poista ilmakuplat kynästä. Pienet ilmakuplat sylinteriampullissa ovat harmittomia, mutta liian isot ilmakuplat voivat muuttaa insuliiniannoksen tarkkuutta.

Liprolog-valmisteen pistäminen

 • Ennen pistämistä puhdista ohjeiden mukaan se ihon kohta, johon aiot pistää. Pistä insuliini ihon alle siten, kun sinua on opastettu. Älä pistä lääkettä laskimoon. Pidä neulaa pistoksen jälkeen ihossa 5 sekunnin ajan, jotta varmasti saat koko annoksen. Älä hiero ihoa pistoksen jälkeen. Pidä huoli siitä, että peräkkäisten pistoskohtien väli on vähintään 1 cm ja että vaihdat pistosaluetta saamiesi ohjeiden mukaan. Ei ole merkitystä, pistätkö injektion olkavarteen, reiteen, pakaraan tai vatsan alueelle, sillä Liprologin vaikutus alkaa silti nopeammin kuin lyhytvaikutteisen ihmisinsuliinin.
 • Älä pistä Liprolog-valmistetta laskimoon. Pistä Liprolog lääkärin tai sairaanhoitajan näyttämään tapaan. Vain lääkäri saa antaa Liprolog-valmistetta laskimoon. Lääkäri toimii näin vain poikkeustapauksissa, kuten leikkauksen yhteydessä tai jos olet sairaana ja verensokeripitoisuutesi on liian suuri.

Pistoksen jälkeen

 • Kierrä neula pois Junior KwikPen -kynästä neulan ulkosuojuksen avulla heti insuliinin pistämisen jälkeen. Näin insuliini pysyy steriilinä eikä injektionestettä pääse vuotamaan säiliöstä. Se estää myös ilman pääsyn säiliöön ja neulan tukkeutumisen. Älä anna muiden käyttää neulojasi. Älä anna kenenkään muun käyttää insuliinikynääsi. Pane kynänsuojus takaisin paikoilleen.

Seuraavat pistokset

 • Aina, kun käytät Junior KwikPen -kynää, sinun on käytettävä uutta neulaa. Poista mahdolliset ilmakuplat ennen jokaista pistosta. Jäljellä olevan insuliinin määrän näet pitämällä Junior KwikPen ­kynää kärki ylöspäin. Kynän sylinteriampullin asteikossa näkyy, montako yksikköä on jäljellä.
 • Kun Junior KwikPen on tyhjä, älä käytä sitä uudelleen. Se pitää hävittää asianmukaisesti – apteekkihenkilökunta tai diabeteshoitaja antaa neuvoja tässä asiassa.

Liprolog-valmisteen käyttö insuliinipumpulla

 • KwikPen soveltuu ainoastaan ihon alle pistämiseen. Älä käytä kynää Liprologin annosteluun muulla tavoin. Liprolog 100 yksikköä /ml on saatavana muissa pakkausmuodoissa, jos on tarpeen. Keskuste tarvittaessa lääkärin kanssa.

Jos otat enemmän Liprolog-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän Liprolog-valmistetta kuin sinun pitäisi, verensokerisi voi laskea liian alas. Tarkista verensokerisi. Jos verensokerisi on matala (lievä hypoglykemia), ota glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Syö sitten hedelmä, keksejä tai voileipä lääkärin ohjeiden mukaan ja lepää vähän aikaa. Näin korjautuvat yleensä lievät insuliini- eli sokkituntemukset ja insuliinin vähäisen yliannostelun aiheuttamat oireet. Jos olosi huononee ja jos hengitys käy pinnalliseksi ja ihosi kalpenee, ota välittömästi yhteys lääkäriisi. Glukagonipistoksella voidaan hoitaa melko vaikeita sokkitiloja. Ota glukagonipistoksen jälkeen glukoosia tai sokeria. Jos glukagonikaan ei auta, tarvitset sairaalahoitoa. Pyydä lääkäriltäsi tietoja glukagonin käytöstä.

Jos unohdat ottaa Liprolog-pistoksen

Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät vähemmän Liprologia kuin mitä tarvitset. Tarkista verensokerisi.

Jos matalia (hypoglykemia) tai korkeita (hyperglykemia) verensokeriarvoja ei hoideta, tilanne saattaa olla hyvin vakava ja seurauksena voi olla päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, nestehukka, tajuttomuus, kooma ja jopa kuolema (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Kolme yksinkertaista ohjetta hypoglykemian tai hyperglykemian välttämiseksi:

 • Pidä aina ylimääräinen kynä mukana siltä varalta, että Junior KwikPen -kynäsi katoaa tai vioittuu.
 • Käytä tunnistinta, josta ilmenee, että sairastat diabetesta.
 • Pidä aina sokeria mukanasi.

Jos lopetat Liprolog-valmisteen käytön

Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät vähemmän Liprologia kuin mitä tarvitset. Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vaikea allergia on harvinaista (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta). Sen oireita ovat seuraavat:

 • koko vartalon kattava ihottuma 
 • hengityksen vaikeutuminen 
 • hengityksen vinkuminen
 • verenpaineen lasku
 • sydämen sykkeen nopeutuminen
 • hikoilu

Jos epäilet, että Liprolog aiheuttaa sinulle tällaista insuliiniallergiaa, ota heti yhteys lääkäriin.

Paikallinen yliherkkyys on yleistä ((voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä). Joillekin voi tulla insuliinin pistoskohtaan punoitusta, turvotusta tai kutinaa. Tämä ihovaiva häviää yleensä viimeistään muutamassa päivässä tai muutamassa viikossa. Jos sinulla on näitä oireita, kerro asiasta lääkärillesi.

Lipodystrofia on melko harvinaista (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta). Jos pistät insuliinia liian usein samaan paikkaan, ihonalainen rasvakudos voi joko kutistua (lipoatrofia) tai paksuuntua (lipohypertrofia). Ihonalaisia kyhmyjä voi aiheuttaa myös amyloidi-nimisen proteiinin kertyminen (ihoamyloidoosi). Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle alueelle. Vaihda pistoskohtaa jokaisen pistoksen yhteydessä. Se auttaa ehkäisemään näitä ihomuutoksia.

Turvotusta (esim. käsivarsien tai nilkkojen turvotusta; nesteen kertymistä) on ilmoitettu etenkin insuliinihoidon alussa tai kun hoitoa on muutettu diabetestasapainon korjaamiseksi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Diabeetikkojen tavallisia ongelmia

Hypoglykemia eli matala verensokeri

Insuliinituntemukset (sokkituntemukset, hypoglykemia eli matalan verensokerin aiheuttamat oireet) johtuvat siitä, että veressä ei ole riittävästi sokeria. Tämä voi johtua seuraavista seikoista:

 • Liprolog-annos tai muu insuliiniannos on liian suuri
 • ateria on jäänyt väliin tai myöhästynyt tai ruokavaliosi on muuttunut
 • liikunta tai työnteko juuri ennen ateriaa tai sen jälkeen on liian rasittavaa
 • sinulla on infektio tai muu sairaus (erityisesti ripuli tai oksentelu)
 • insuliinin tarpeesi muuttuu tai
 • sinulla on paheneva munuais- tai maksasairaus.

Alkoholin ja eräiden lääkkeiden käyttö voi vaikuttaa verensokeriarvoihin (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Liian matalan verensokerin oireet ilmenevät yleensä nopeasti ja niitä ovat:

 • väsymys • sydämen tykytys
 • hermostuneisuus tai vapina • pahoinvointi
 • päänsärky • kylmänhiki

Jos et ole varma siitä, että tunnistat omat varoitusoireesi, vältä tilanteita (kuten autolla ajamista), joissa hypoglykemia voisi aiheuttaa vaaraa sinulle tai muille.

Hyperglykemia ja diabeettinen ketoasidoosi

Hyperglykemiasta on kyse, kun veressä on liikaa sokeria insuliinin puutteesta johtuen. Hyperglykemia voi johtua seuraavista syistä:

 • Liprolog tai muu insuliini on jäänyt ottamatta
 • olet ottanut vähemmän insuliinia kuin mitä lääkäri on määrännyt
 • olet syönyt huomattavasti enemmän kuin mitä ruokavalion puitteissa olisit saanut tai
 • sinulla on kuumetta, infektio tai psyykkistä stressiä.

Hyperglykemia voi johtaa diabeettiseen ketoasidoosiin. Oireet ilmenevät hitaasti useiden tuntien tai päivien kuluessa. Tällaisia oireita ovat:

 • uneliaisuus • ruokahaluttomuus
 • kasvojen punoitus • hedelmäinen haju hengityksessä
 • jano • pahoinvointi tai oksentelu

Raskas hengitys ja nopea sydämen syke ovat vaikea-asteisia oireita. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Sairastelu

Insuliiniannosta voidaan joutua muuttamaan, jos olet sairas ja erityisesti jos sinulla on pahoinvointia tai oksentelua. Tarvitset insuliinia myös silloin, kun et syö normaalisti. Tarkista veren tai virtsan sokeripitoisuus, noudata saamiasi ohjeita sairauden varalta ja kerro lääkärillesi asiasta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Liprolog Junior KwikPen -valmistetta etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä avaamaton Liprolog Junior KwikPen jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä.

Säilytä käytössä oleva Liprolog Junior KwikPen huoneenlämmössä (15 °C–30 °C). Hävitä se 28 vrk kuluttua, vaikka liuosta olisi vielä jonkin verran jäljellä. Älä pidä insuliinikynää lämmönlähteen lähellä äläkä auringossa. Älä säilytä käytössä olevaa Junior KwikPen ­kynää jääkaapissa. Junior KwikPen ­kynää ei pidä säilyttää neula kiinnitettynä.

Älä käytä Liprolog Junior KwikPen -valmistetta, jos liuos on värillistä tai siinä näkyy liukenemattomia ainesosia. Valmistetta saa käyttää vain, jos se muistuttaa vettä. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Liprolog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen injektioneste, liuos sisältää

 • Vaikuttava aine on lisproinsuliini. Yksi ml liuosta sisältää 100 yksikköä (U) lisproinsuliinia. Yksi esitäytetty kynä (3 ml) sisältää 300 yksikköä (U) lisproinsuliinia.
 • Muut aineet ovat metakresoli, glyseroli, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sinkkioksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätöön on saatettu käyttää natriumhydroksidia tai kloorivetyhappoa.

Liprolog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Liprolog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen ­injektioneste on steriili, kirkas ja väritön vesiliuos, joka sisältää lisproinsuliinia 100 yksikköä millilitraa kohti (100 yksikköä/ml). Yksi Liprolog Junior KwikPen sisältää 300 yksikköä (3 ml). Liprolog Junior KwikPen ­pakkauksessa on 1 tai 5 esitäytettyä kynää tai monipakkauksessa 2 x 5 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Junior KwikPen ­kynässä sylinteriampulli on sisäänrakennettu kynään. Kun esitäytetty kynä on tyhjä, sitä ei voi käyttää uudelleen. Junior KwikPen –kynä on sininen. Pistospainike on sininen ja siinä on kohouurteita. Etiketti on valkoinen ja siinä on oranssi palkki ja harmaa väriraita.Yhdestä Junior KwikPen-kynästä saadaan 0,5–30 yksikköä 0,5 yksikön välein.

Myyntiluvan haltija

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat.

Valmistaja

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.1.2023.

KÄYTTÖOHJEET

Tutustu jäljempänä oleviin käyttöohjeisiin.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla
http://www.ema.europa.eu/.

Ohjeet käyttäjälle

Liprolog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

lisproinsuliini

image1.png

LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue käyttöohjeet läpi ennen kuin aloitat Liprolog Junior KwikPen -valmisteen käytön ja joka kerta kun saat uuden Liprolog Junior KwikPen-kynän. Käyttöohjeissa voi olla uutta tietoa. Nämä tiedot eivät korvaa sitä, että keskustelet terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sairaudestasi tai hoidostasi.

Liprolog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen (”Kynä”) on kertakäyttöinen esitäytetty kynä, joka sisältää 3 ml (300 yksikköä, 100 yksikköä/ml) lisproinsuliinia injektionesteenä. Yksi kynä sisältää useita insuliiniannoksia.

• Terveydenhuoltohenkilöstö kertoo, kuinka monta yksikköä annoksesi on ja kuinka sinulle määrätty insuliiniannos pistetään.

• Kynän annosta voidaan säätää puolen (0,5) yksikön välein. Voit pistää yhdellä pistoksella 0,5–30 yksikköä.

• Tarkista aina yksiköiden määrä annosikkunasta varmistaaksesi, että olet valinnut oikean annoksen.

• Jos annoksesi on yli 30 yksikköä, sinun on otettava useampi kuin yksi pistos.

• Mäntä liikkuu jokaisella pistoksella vain vähän, ja voi olla, ettet huomaa sen liikkumista. Mäntä saavuttaa sylinteriampullin pohjan, kun olet käyttänyt kaikki 300 yksikköä kynästä.

Älä anna kenenkään muun käyttää insuliinikynääsi, vaikka neula olisikin vaihdettu. Älä käytä neuloja uudelleen äläkä jaa niitä kenenkään muun kanssa. Muutoin voit saada tartuntataudin tai levittää niitä.

Tätä kynää ei suositella sokeille eikä näkövammaisille ilman kynän käyttöön perehtyneen näkevän henkilön ohjausta.

Liprolog Junior KwikPen ­kynän osat

Kynänsuojus                                              Sylinteriampullin pidike                      Etiketti      Annoslaskuri

image2.png                                                                                                                                                      

Kynänsuojuksen pidike                  Kumitulppa                        Mäntä         Kynän runko-osa  Annosikkuna  Pistospainike

 

Kynäneulan osat

(Neulat eivät kuulu pakkaukseen)

 

Pistospainike

Sininen, jossa kohouurteet päässä ja sivulla

   

Suojapaperi

   

image3.png

 

Neulan ulkosuojus

Neulan sisäsuojus

Neula

   

Liprolog Junior KwikPen -kynän tunnistemerkit:

• Kynän väri: Sininen

• Pistospainike: Sininen, jossa kohouurteet päässä ja sivulla

• Etiketti: Valkoinen, jossa oranssi palkki ja harmaa väriraita

Tarvikkeet pistoksia varten:

• Liprolog Junior KwikPen

• KwikPen-yhteensopiva neula (BD:n [Becton, Dickinson and Company] kynäneulat suositeltavia)

• Puhdistuslappu

Neulat ja puhdistuslaput eivät kuulu pakkaukseen.

Kynän valmistelu

• Pese kädet vedellä ja saippualla.

• Tarkista kynästä, että insuliinityyppi on oikea. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät useampaa kuin yhtä insuliinityyppiä.

Älä käytä kynää etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai kauemmin kuin 28 vrk ajan kynän ensimmäisestä käyttöönotosta.

• Käytä joka pistokseen aina uutta neulaa infektioiden leviämisen ja neulan tukkeutumisen välttämiseksi.

Vaihe 1:

• Poista kynänsuojus vetämällä sitä suoraan.

Älä irrota kynän etikettiä.

• Pyyhi kumitulppa puhdistuslapulla.

Liprolog-valmisteen tulee olla kirkasta ja väritöntä. Älä käytä valmistetta, jos se näyttää samealta tai värjäytyneeltä tai jos siinä on kiinteitä hiukkasia tai kokkareita.

image5.jpeg

Vaihe 2:

• Ota uusi neula.

• Poista neulan suojapaperi ulkosuojuksesta.

image6.jpeg

Vaihe 3:

• Työnnä neula ulkosuojuksineen suoraan kynään ja kierrä neula tiukasti paikoilleen.

image7.jpeg

Vaihe 4:

• Poista neulan ulkosuojus. Älä hävitä sitä.

• Poista neulan sisäsuojus ja hävitä se.

Kynän käyttövalmiuden tarkistaminen

Tarkista käyttövalmius ennen jokaista injektiota.

• Käyttövalmiuden tarkistaminen tarkoittaa neulaan ja sylinteriampulliin normaalin käytön yhteydessä mahdollisesti kertyneen ilman poistamista. On tärkeää tarkistaa kynän käyttövalmius, jotta se toimii oikein.

• Jos et tarkista käyttövalmiutta ennen jokaista injektiota, voit saada liikaa tai liian vähän insuliinia.

Vaihe 5:

• Käyttövalmiuden tarkistamiseksi valitse 2 yksikköä kääntämällä pistospainiketta.

Vaihe 6:

• Pitele kynää neulan kärki ylöspäin. Napauta sylinteriampullin pidikettä sormella varovasti, jotta ilmakuplat siirtyvät ylös.

image10.jpeg

Vaihe 7:

• Pitele kynää edelleen neulan kärki ylöspäin. Paina pistospainiketta, kunnes se pysähtyy ja annosikkunassa näkyy ”0”. Pidä pistospainiketta alhaalla laskien samalla hitaasti viiteen.

Neulan kärjessä pitäisi näkyä insuliinia.

– Jos et näe insuliinia, toista vaiheet, kuitenkin korkeintaan 4 kertaa.

– Jos et vieläkään näe insuliinia, vaihda neula ja toista vaiheet.

Pienet ilmakuplat ovat tavallisia eivätkä vaikuta annokseesi.

image11.jpeg

image12.jpeg

Annoksen valitseminen

• Voit pistää yhdellä pistoksella 0,5–30 yksikköä.

Tarkista aina yksiköiden määrä annosikkunasta varmistaaksesi, että olet valinnut oikean annoksen.

• Jos annoksesi on yli 30 yksikköä, sinun on otettava useampi kuin yksi pistos.

– Kysy tällöin terveydenhuoltohenkilöstöltä ohjeita annoksen pistämisestä.

– Käytä uutta neulaa joka pistoksella ja toista käyttövalmiuden tarkistusvaiheet.

– Jos tarvitset tavallisesti yli 30 yksikköä, kysy terveydenhuoltohenkilöstöltä, sopisiko eri Liprolog KwikPen -kynä sinulle paremmin.

Vaihe 8:

• Kierrä pistospainiketta ja valitse pistettävä yksikkömäärä. Annoslaskurin tulisi osoittaa oikeaa annosta.

– Annosta voidaan säätää puolen (0,5) yksikön välein.

– Pistospainike naksahtaa, kun kierrät sitä.

ÄLÄ valitse annostasi laskemalla naksahduksia, jottet saisi väärää annosta.

– Annos voidaan korjata kiertämällä pistospainiketta jompaankumpaan suuntaan, kunnes annoslaskuri osoittaa oikeaa annosta.

Kokonaiset yksiköt on painettu asteikkoon.

Puolikkaat yksiköt esitetään viivoina numeroiden välissä.

• Tarkista aina yksiköiden määrä annosikkunasta varmistaaksesi, että olet valinnut oikean annoksen.

image13.jpeg

Esimerkki: 4 yksikköä näkyvissä

annosikkunassa

Esimerkki: 10 ½ (10,5) yksikköä näkyvissä annosikkunassa

• Et voi valita useampaa yksikköä kuin kynässä on jäljellä.

• Jos sinun tarvitsee pistää enemmän kuin kynässä jäljellä oleva yksikkömäärä, voit joko:

- ottaa osan annoksesta vanhasta kynästä ja loput uudesta kynästä tai

- ottaa koko annoksen uudesta kynästä.

• On normaalia, että kynään jää vähän insuliinia, jota ei voi pistää.

Annoksen pistäminen

• Pistä insuliinia niin kuin terveydenhuoltohenkilöstö on opastanut.

• Vaihda (vuorottele) pistospaikkaa jokaisella pistoskerralla.

Älä yritä muuttaa annostasi samalla kuin pistät.

Vaihe 9:

• Valitse pistoskohta.

- Liprolog pistetään ihon alle vatsan alueelle, pakaraan, reiteen tai olkavarteen.

• Pyyhi iho puhdistuslapulla ja anna ihon kuivua ennen kuin pistät annoksen.

Vaihe 10:

• Työnnä neula ihon alle.

• Paina pistospainike pohjaan saakka.

• Pidä pistospainiketta edelleen pohjassa ja laske samalla hitaasti viiteen
  
ennen kuin poistat neulan.

                                                                                                               

Älä yritä pistää insuliinia kääntämällä pistospainiketta. ET saa insuliinia kääntämällä pistospainiketta.

image17.jpeg

Vaihe 11:

• Vedä neula pois ihosta.

- On normaalia, jos neulan kärjessä näkyy insuliinitippa. Se ei vaikuta annokseesi.

• Tarkista annosikkunan lukema.

- Jos annosikkunassa näkyy ”0”, olet saanut koko valitun annoksen.

- Jos annosikkunassa ei näy ”0”, et saanut koko annosta. Älä valitse annosta uudelleen. Työnnä neula ihon alle ja annostele loput annoksestasi.

- Jos vielä arvelet, ettet saanut koko valitsemaasi annosta, älä aloita alusta äläkä toista pistosta. Seuraa verensokeriasi, soita terveydenhuoltohenkilöstölle ja pyydä lisäohjeita.

Mäntä liikkuu jokaisella pistoksella vain vähän, ja voi olla, ettet huomaa sen liikkumista.

Jos iholla on verta sen jälkeen, kun olet vetänyt neulan ihosta, paina pistoskohtaa kevyesti harsotaitoksella tai puhdistuslapulla. Älä hiero pistoskohtaa.

image19.jpeg

Pistoksen jälkeen

Vaihe 12:

• Pane neulan ulkosuojus varovasti takaisin paikalleen.

image20.jpeg

Vaihe 13:

• Kierrä ulkosuojuksen avulla neula irti ja hävitä se jäljempänä olevien ohjeiden mukaisesti (ks. kohta Kynien ja neulojen hävittäminen).

• Älä säilytä kynää siten, että neula on siinä kiinni. Muutoin insuliinia voi vuotaa, neula voi tukkeutua tai kynään voi päästä ilmaa.

image21.jpeg

Vaihe 14:

• Pane kynänsuojus takaisin paikalleen asettamalla kynänsuojuksen pidike ja annosikkuna kohdakkain ja työntämällä suoraan.

image22.jpeg

Kynien ja neulojen hävittäminen

• Laita käytetyt neulat terävän jätteen säiliöön tai kovaan muoviseen keräysastiaan, jossa on turvakansi. Älä heitä neuloja suoraan kotitalousjätteeseen.

Älä käytä terävän jätteen keräysastiaa uudelleen.

• Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeita kynien ja terävän jätteen keräysastian asianmukaiseen hävittämiseen.

• Näiden neulojen käsittelyohjeiden ei ole tarkoitus korvata terveydenhuollon ammattilaisten antamia paikallisia ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä.

Kynien säilyttäminen

Käyttämättömät kynät

• Säilytä käyttämättömät kynät jääkaapissa (2–8 °C).

• Liprolog ei saa jäätyä. Valmistetta ei saa käyttää, jos se on päässyt jäätymään.

• Käyttämättömiä kyniä voidaan käyttää etikettiin merkittyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään asti, jos kynät on säilytetty jääkaapissa.

Käytössä oleva kynä

• Säilytä käytössäsi oleva kynä huoneenlämmössä (korkeintaan 30 °C) suojassa pölyltä, ruoalta, nesteiltä, kuumuudelta ja valolta.

• Hävitä käytössä oleva kynä 28 vrk kuluttua käyttöönotosta, vaikka siinä olisi vielä insuliinia jäljellä.

Yleistä tietoa kynän turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä

• Säilytä kynä ja neulat poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Älä käytä kynää, jos jokin osa näyttää olevan rikki tai vahingoittunut.

• Pidä aina mukanasi ylimääräistä kynää katoamisen tai vaurioitumisen varalta.

Ongelmanratkaisu

• Jos sinulla on vaikeuksia irrottaa kynänsuojus, kierrä suojusta varovasti edestakaisin ja vedä se sen jälkeen suoraan pois.

• Jos pistospainiketta on vaikea painaa:

- Pistospainikkeen painaminen hitaammin helpottaa pistämistä.

- Neula voi olla tukossa. Vaihda uusi neula ja tarkista Kynän käyttövalmius.

- Kynän sisällä voi olla pölyä, ruokaa tai nestettä. Hävitä kynä ja ota uusi kynä käyttöön. Saatat tarvita reseptin terveydenhuollon ammattilaiselta.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia Liprolog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen -kynään liittyen, kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta tai ota yhteyttä myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan.

Tekstin muuttamispäivämäärä: 26.1.2023

Yrityksen yhteystiedot:

OY ELI LILLY FINLAND AB
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki

medinfo_finland@lilly.com
www.lilly.com/fi
09 854 5250
Tukkuliike: Oriola

Lääketietopalvelu puh. 0800-140 240 (ma-pe 9-15)