BEVESPI AEROSPHERE inhalaatiosumute, suspensio 7,2/5 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,8 mt, 20.05.2022 19:04:04)

Bevespi Aerosphere 7,2 mikrogrammaa / 5 mikrogrammaa inhalaatiosumute, suspensio
glykopyrronium ja formoterolifumaraattidihydraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bevespi Aerosphere on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bevespi Aerosphere -valmistetta
 3. Miten Bevespi Aerosphere -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bevespi Aerosphere -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
  Käyttöohjeet

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bevespi Aerosphere sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: glykopyrroniumia ja formoterolifumaraattidihydraattia. Ne kuuluvat pitkävaikutteisten, keuhkoputkia laajentavien eli bronkodilatoivien lääkkeiden ryhmään.

Bevespi Aerosphere -valmistetta käytetään hengityksen helpottamiseen aikuisille, joilla on keuhkoahtaumataudiksi kutsuttu keuhkosairaus. Keuhkoahtaumatauti on hengitysteiden pitkäaikainen sairaus, jonka aiheuttajana on usein tupakointi. Keuhkoahtaumataudissa hengitysteitä ympäröivät lihakset kiristyvät, mikä vaikeuttaa hengittämistä.

Tämä lääke estää näitä hengitysteitä ympäröiviä lihaksia kiristymästä, jolloin on helpompaa saada ilma kulkemaan sisään ja ulos.

Bevespi Aerosphere vapauttaa lääkeaineet suoraan hengitysteihin keuhkoissa, kun hengität sisään. Tämä hoito vähentää keuhkoahtaumataudin vaikutuksia elämääsi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bevespi Aerosphere -valmistetta

 • jos olet allerginen glykopyrroniumille, formoterolifumaraattidihydraattille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Bevespi Aerosphere -valmistetta, jos olet epävarma.

Varoitukset ja varotoimet

Bevespi Aerosphere -valmistetta käytetään säännöllisesti keuhkoahtaumataudin pitkäaikaiseen hoitoon. Älä käytä tätä lääkettä äkillisen hengenahdistuksen tai hengityksen vinkumisen hoitoon.

Äkilliset hengitysvaikeudet
Jos sinulla ilmenee puristavaa tunnetta rinnassa, yskää, hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta heti Bevespi Aerosphere ‑valmisteen käytön jälkeen:

Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja hakeudu heti hoitoon, sillä kyseessä saattaa olla vakava tila, jota kutsutaan paradoksaaliseksi bronkospasmiksi.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Bevespi Aerosphere ‑valmistetta, jos

 • sinulla on astma. Älä käytä tätä lääkettä astman hoitoon.
 • sinulla on sydänsairaus
 • sinulla on diabetes
 • sinulla on todettu matalia kaliumarvoja veressä
 • sinulla on kilpirauhassairaus (jota kutsutaan tyreotoksikoosiksi)
 • sinulla on silmäsairaus, jota kutsutaan ahdaskulmaglaukoomaksi (kutsutaan myös sulkukulmaglaukoomaksi)
 • sinulla on eturauhasvaivoja tai virtsaamisvaikeuksia
 • sinulla on munuais- tai maksasairaus.

Kerro aina lääkärille muista sairauksistasi.

Lapset ja nuoret
Bevespi Aerosphere -valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Bevespi Aerosphere
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa tämän lääkkeen tehoon tai suurentaa haittavaikutusten todennäköisyyttä. Tällaisia lääkkeitä ovat

 • mitkä tahansa Bevespi Aerosphere -valmisteen kanssa samalla tavalla vaikuttavat lääkkeet, kuten lääkkeet, jotka sisältävät vaikuttavina aineina esimerkiksi tiotropiumia, ipratropiumia, aklidiniumia, umeklidiniumia, salmeterolia, vilanterolia, olodaterolia tai indakaterolia. Käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, jos olet epävarma. Bevespi Aerosphere -valmisteen käyttöä samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa ei suositella.
 • lääkkeet, jotka pienentävät kaliumin määrää veressä ja joita ovat
  • suun kautta otettavat kortikosteroidit (kuten prednisoloni)
  • nesteenpoistolääkkeet (kuten furosemidi tai hydroklooritiatsidi), joita käytetään korkean verenpaineen hoitoon
  • hengityssairauksien hoitoon käytettävät metyyliksantiineiksi kutsutut lääkkeet (kuten teofylliini)
 • beetasalpaajiksi kutsutut lääkkeet, joita saatetaan käyttää korkean verenpaineen tai muiden sydänvaivojen hoitoon (kuten atenololi tai propranololi) tai glaukooman hoitoon (kuten timololi)
 • lääkkeet, jotka voivat pidentää niin kutsuttua QT-aikaa (muuttaa sydämen sähköistä toimintaa), esimerkiksi lääkkeet, joilla hoidetaan
  • masennusta (kuten MAO:n estäjät tai trisykliset masennuslääkkeet)
  • bakteeri-infektioita (kuten erytromysiini, klaritromysiini tai telitromysiini)
  • allergisia reaktioita (antihistamiinit).

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua tai olet epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen kuin käytät Bevespi Aerosphere -valmistetta.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen Bevespi Aerosphere -valmisteen käyttöä.

Älä käytä Bevespi Aerosphere -valmistetta, jos olet raskaana, ellei lääkäri anna siihen lupaa.

Älä käytä Bevespi Aerosphere -valmistetta, jos imetät, ellei lääkäri anna siihen lupaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
On epätodennäköistä, että tämä lääke vaikuttaa ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn. Huimaus ja pahoinvointi ovat kuitenkin yleisiä haittavaikutuksia, joita voi ilmetä. Jos näitä oireita ilmenee, älä aja tai käytä koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon lääkettä käytetään
Suositeltu annos on kaksi suihkausta kaksi kertaa vuorokaudessa.
On tärkeää käyttää Bevespi Aerosphere -valmistetta joka päivä, vaikka sinulla ei aina olisikaan keuhkoahtaumataudin oireita.

Käyttöohjeet
Bevespi Aerosphere on tarkoitettu inhalaatioon.
Lue käyttöohjeet tämän pakkausselosteen lopusta. Jos et ole varma, miten Bevespi Aerosphere -valmistetta käytetään, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Bevespi Aerosphere -valmisteen käyttö tilajatkeen kanssa
Jos sisään hengittäminen ja inhalaattorin painaminen samanaikaisesti on vaikeaa, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Voit mahdollisesti käyttää inhalaattorin kanssa tilajatketta.

Jos käytät enemmän Bevespi Aerosphere -valmistetta kuin sinun pitäisi
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos olet ottanut enemmän Bevespi Aerosphere -valmistetta kuin sinun olisi pitänyt. Saatat tarvita lääkärinhoitoa. Sinulla saattaa ilmetä tavallista nopeampaa sydämen sykettä, saatat tuntea olosi huteraksi tai sinulla saattaa ilmetä näköhäiriöitä, suun kuivuutta, päänsärkyä tai pahoinvointia.

Jos unohdat käyttää Bevespi Aerosphere -valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota lääke heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein seuraavan annoksen aika, älä ota unohtunutta annosta. Älä ota enempää kuin kaksi suihkausta kaksi kertaa vuorokaudessa.

Jos lopetat Bevespi Aerosphere -valmisteen käytön
Tämä lääke on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Sen teho säilyy vain niin kauan kuin käytät sitä.
Ellei lääkäri toisin kehota, älä lopeta lääkkeen käyttöä, vaikka vointisi olisi parempi, sillä oireesi saattavat pahentua. Jos haluat lopettaa hoidon, keskustele ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Lopeta Bevespi Aerosphere -valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi hoitoon, jos havaitset jonkin seuraavista oireista:

Melko harvinaiset (enintään 1 henkilöllä sadasta)

 • kasvojen turvotus, etenkin suun ympärillä (kielen tai kurkun turpoaminen saattavat vaikeuttaa nielemistä)
 • ihottuma tai nokkosihottuma, johon liittyy hengitysvaikeuksia
 • äkillinen pyörrytys.

Nämä oireet saattavat olla merkkejä allergisesta reaktiosta, joka saattaa muuttua vakavaksi.

Muut mahdolliset haittavaikutukset

Yleiset (enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

 • päänsärky
 • suun kuivuus
 • pahoinvointi
 • kivulias ja tihentynyt virtsaaminen (saattavat olla merkkejä virtsatieinfektiosta)
 • lihaskouristukset
 • rintakipu
 • ahdistuneisuus
 • huimaus

Melko harvinaiset (enintään 1 henkilöllä sadasta)

 • tärinä tai vapina
 • korkeat verensokeriarvot
 • kiihtyneisyys
 • levottomuus
 • univaikeudet
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke
 • virtsaamisvaikeudet (virtsaumpi)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvikotelossa, pussissa ja painepakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Inhalaattoria voidaan käyttää enintään 3 kuukauden ajan pussin ensimmäisestä avaamisesta laskien. Kirjoita pussin avaamispäivä inhalaattorin etikettiin tätä varten tarkoitettuun kohtaan.

Säilytä alle 30 °C.

Varoitus: Painepakkausta ei saa rikkoa, puhkaista eikä polttaa, vaikka se vaikuttaisi tyhjältä. Ei saa altistaa yli 50 °C:n lämpötilalle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bevespi Aerosphere sisältää
Vaikuttavat aineet ovat glykopyrronium ja formoterolifumaraattidihydraatti.

Yhdellä suihkauksella vapautuva annos sisältää 9 mikrogrammaa glykopyrroniumbromidia (vastaa 7,2:ta mikrogrammaa glykopyrroniumia) ja 5 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia.

Tämän mukainen mitattu annos (eli venttiilistä vapautuva annos) on 10,4 mikrogrammaa glykopyrroniumbromidia, mikä vastaa 8,3:a mikrogrammaa glykopyrroniumia, ja 5,8 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia.

Muut aineet ovat norfluraani, 1,2-distearoyyli-sn-glysero-3-fosfokoliini ja kalsiumkloridi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bevespi Aerosphere on inhalaatiosumute, suspensio.
Bevespi Aerosphere toimitetaan painepakkauksessa, jossa on annoslaskuri ja joka toimitetaan valkoisen muovikotelon ja suukappaleen kanssa (ks. kuva 1 käyttöohjeissa tämän pakkausselosteen lopussa). Suukappaleessa on oranssi suojakorkki. Bevespi Aerosphere toimitetaan foliopussissa, jossa on kuivausainepakkaus ja joka on pakattu pahvikoteloon.

Vaikuttavat aineet ovat painepakkauksen sisältämässä paineistetussa suspensiossa.

Bevespi Aerosphere on saatavilla pakkauksissa, joissa on yksi 120 suihkausta sisältävä inhalaattori ja monipakkauksissa, joissa on kolme 120 suihkausta sisältävää inhalaattoria.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Ruotsi

Valmistaja
AstraZeneca Dunkerque Production
224 Avenue de la Dordogne
59640 Dunkerque
Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

AstraZeneca Oy
Puh/Tel: +358 10 23 010

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi helmikuussa 2024.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema. europa.eu.

Ohjeet käyttäjälle

Bevespi Aerosphere 7,2 mikrogrammaa / 5 mikrogrammaa inhalaatiosumute, suspensio
glykopyrronium ja formoterolifumaraattidihydraatti

Lue nämä ohjeet ja pakkausseloste ennen kuin aloitat Bevespi Aerosphere -valmisteen käyttämisen ja aina kun otat käyttöön uuden inhalaattorin. Tietoja on saatettu päivittää. Näitä tietoja käytetään sen lisäksi, että keskustelet lääkärin kanssa sairaudestasi ja sen hoidosta.

Tärkeää tietoa:

 • Vain inhalaatioon.
 • Käytä Bevespi Aerosphere -inhalaattoria juuri siten kuin lääkäri on määrännyt.
 • Käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, jos sinulla on kysyttävää inhalaattorin käytöstä.

Bevespi Aerosphere -inhalaattorin osat (ks. kuva 1):

 • Bevespi Aerosphere toimitetaan painepakkauksessa, jossa on annoslaskuri ja joka sopii koteloon.
  • Älä käytä Bevespi Aerosphere -koteloa minkään muun lääkkeen ottamiseen.
  • Älä käytä Bevespi Aerosphere -painepakkausta, jos siinä on toisen inhalaattorin kotelo.

 • Bevespi Aerosphere -inhalaattorin painepakkauksen yläosassa on annoslaskuri (ks. kuva 1). Annoslaskurin ikkunasta näkyy, kuinka monta lääkesuihkausta on jäljellä. Lääkesuihkaus vapautuu aina, kun painat annoslaskurin keskiosaa.

Ennen kuin käytät Bevespi Aerosphere -inhalaattoria ensimmäistä kertaa
Ennen kuin käytät Bevespi Aerosphere -inhalaattoria ensimmäistä kertaa, varmista, että annoslaskurin nuoli osoittaa inhalaatiolukeman ”120” oikealle puolelle (ks. kuva 1).

 • Nuoli osoittaa lukemaa 120, kun Bevespi Aerosphere -inhalaattorista on vapautettu 10 suihkausta. Tämä tarkoittaa, että painepakkauksessa on 120 suihkausta lääkettä jäljellä (ks. kuva 2a).
 • Kun olet käyttänyt seuraavat 10 suihkausta, nuoli osoittaa lukemien 100 ja 120 väliin. Tämä tarkoittaa, että painepakkauksessa on 110 suihkausta lääkettä jäljellä (ks. kuva 2b).
 • Kun olet käyttänyt seuraavat 10 suihkausta, nuoli osoittaa lukemaa 100. Tämä tarkoittaa, että painepakkauksessa on 100 suihkausta lääkettä jäljellä (ks. kuva 2c).

 

 • Annoslaskurin ikkuna liikkuu 10 suihkauksen välein. Annoslaskurin ikkunassa näkyvä lukema muuttuu 20 suihkauksen välein.

 • Väri annoslaskurin ikkunassa muuttuu punaiseksi, mikä näkyy kuvassa tummennettuna alueena, kun inhalaattorissa on jäljellä enää 20 suihkausta lääkettä (ks. kuva 2d).
 • Kun nuoli osoittaa lukemaa 0, sinun täytyy lopettaa inhalaattorin käyttö. Inhalaattori ei välttämättä tunnu tyhjältä ja se saattaa vaikuttaa vielä toimivan. Et kuitenkaan saa oikeaa lääkeannosta, jos jatkat inhalaattorin käyttöä.

Bevespi Aerosphere -inhalaattorin käyttöönoton valmistelu:

 • Bevespi Aerosphere -inhalaattori toimitetaan foliopussissa, jossa on kuivausainepakkaus.
  • Ota Bevespi Aerosphere -inhalaattori foliopussista.
  • Hävitä pussi ja kuivausainepakkaus. Älä käytä inhalaattoria, jos kuivausainepakkaus on vuotanut.

Bevespi Aerosphere -inhalaattorin valmistelu käyttökuntoon:

Ennen kuin käytät Bevespi Aerosphere -inhalaattoria ensimmäistä kertaa, sinun täytyy valmistella inhalaattori käyttökuntoon.

 • Poista korkki suukappaleesta (ks. kuva 3). Tarkista, ettei suukappaleen sisällä ole mitään, ennen kuin käytät inhalaattoria.
 • Pidä inhalaattori pystyasennossa ja poispäin kasvoistasi ja ravista sitä hyvin (ks. kuva 4).

 • Paina annoslaskurin keskeltä kunnolla niin, että painepakkaus menee kotelon pohjaan asti. Suukappaleesta vapautuu lääkesuihkaus (ks. kuva 5). Saatat kuulla annoslaskurista hiljaisen naksahduksen, kun se laskee annoksia käytön aikana.

 • Toista valmisteluvaiheet vielä kolme kertaa (ks. kuvat 4 ja 5). Ravista inhalaattoria hyvin aina ennen valmistelusuihkausta.
 • Kun olet tehnyt valmistelutoimenpiteet neljä kertaa, annoslaskurin pitäisi osoittaa lukeman ”120” oikealle puolelle ja inhalaattorisi on käyttövalmis.

Bevespi Aerosphere -inhalaattorin käyttö:
Vaihe 1: Poista korkki suukappaleesta (ks. kuva 6).

Vaihe 2: Ravista inhalaattoria hyvin aina ennen käyttöä (ks. kuva 7).

Vaihe 3: Pidä inhalaattoria niin, että sen suukappale osoittaa poispäin sinusta, ja hengitä mahdollisimman syvään suun kautta ulos (ks. kuva 8).

Vaihe 4: Sulje huulet suukappaleen ympärille ja kallista päätä taaksepäin (ks. kuva 9). Pidä kieli suukappaleen alapuolella.

Vaihe 5: Samalla kun hengität sisään syvään ja hitaasti, paina annoslaskurin keskeltä niin, että painepakkaus menee kotelon pohjaan asti ja inhalaattorista vapautuu lääkesuihkaus (ks. kuva 10). Lopeta sen jälkeen annoslaskurista painaminen.

Vaihe 6: Kun et enää hengitä sisään, ota suukappale suusta. Pidätä hengitystä niin kauan kuin se helposti onnistuu, mielellään 10 sekunnin ajan (ks. kuva 11).

Vaihe 7: Hengitä rauhallisesti ulos (ks. kuva 12). Toista vaiheet 2–7 ottaaksesi toisen Bevespi Aerosphere -suihkauksen.

Vaihe 8: Laita suukappaleen korkki takaisin paikalleen heti käytön jälkeen (ks. kuva 13).

Bevespi Aerosphere -inhalaattorin puhdistus:
Puhdista inhalaattori kerran viikossa ensimmäisten 3 viikon ajan. On hyvin tärkeää, että pidät inhalaattorin puhtaana, jotta siihen ei kerry lääkettä, joka tukkii suukappaletta (ks. kuva 14).

Vaihe 1: Ota painepakkaus inhalaattorista (ks. kuva 15). Älä puhdista painepakkausta äläkä anna sen kastua.

Vaihe 2: Poista suukappaleen korkki.

Vaihe 3: Pidä koteloa vesihanan alla ja juoksuta lämmintä vettä sen läpi noin 30 sekunnin ajan. Käännä kotelo ylösalaisin ja huuhdo koteloa uudelleen suukappaleen kautta noin 30 sekunnin ajan (ks. kuva 16).

Vaihe 4: Ravistele kotelosta mahdollisimman paljon vettä pois.

Vaihe 5: Tarkista kotelosta ja suukappaleesta, että kaikki lääkejäämät on pesty pois. Jos havaitset lääkejäämiä, toista tämän kohdan vaiheet 3−5.

Vaihe 6: Anna kotelon kuivua yön yli (ks. kuva 17). Älä laita painepakkausta takaisin koteloon, jos se on vielä märkä.

Vaihe 7: Kun kotelo on kuiva, laita painepakkaus kevyesti painamalla takaisin koteloon (ks. kuva 18).Älä paina painepakkausta liian voimakkaasti, ettei siitä vapaudu lääkesuihkausta.

Vaihe 8: Valmistele Bevespi Aerosphere -inhalaattori uudelleen käyttökuntoon aina puhdistuksen jälkeen. Valmistellaksesi inhalaattorin uudelleen käyttökuntoon ravista inhalaattoria hyvin ja paina annoslaskurin keskeltä kaksi kertaa, niin että inhalaattorista vapautuu kaksi suihkausta ilmaan poispäin kasvoistasi. Inhalaattorisi on nyt käyttövalmis.

Jos et ole käyttänyt Bevespi Aerosphere -inhalaattori yli seitsemään päivään tai jos se on altistunut kylmälle tai pudonnut: 
Jos et ole käyttänyt Bevespi Aerosphere -inhalaattoria yli seitsemään päivään tai jos se on altistunut kylmälle tai pudonnut, sinun on valmisteltava se uudelleen käyttökuntoon ennen käyttöä.

Valmistellaksesi inhalaattorin uudelleen käyttökuntoon ravista inhalaattoria hyvin ja paina annoslaskurin keskeltä kaksi kertaa, niin että inhalaattorista vapautuu kaksi suihkausta ilmaan poispäin kasvoistasi. Inhalaattorisi on nyt käyttövalmis.

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Keilaranta 18
02150 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Muu