EFEDRIN UNIMEDIC injektioneste, liuos 5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 10.01.2020 19:02:12)

Efedrin Unimedic 5 mg/ml injektioneste, liuos

efedriinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Efedrin Unimedic on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Efedrin Unimedic ‑valmistetta
3. Miten Efedrin Unimedic ‑valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Efedrin Unimedic ‑valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Efedrin Unimedic ‑valmistetta käytetään erilaisten anestesioiden yhteydessä mahdollisesti ilmenevän matalan verenpaineen hoitoon. Tätä valmistetta saa käyttää ainoastaan anestesialääkäri tai käytön on tapahduttava anestesialääkärin valvonnassa.

Efedriini, jota Efedrin Unimedic sisältää, voidaan käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Sinulle ei saa antaa Efedrin Unimedic ‑valmistetta:

- jos olet allerginen efedriinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Ennen kuin sinulle annetaan Efedrin Unimedic ‑valmistetta, kerro lääkärille

 • jos sinulla on korkea verenpaine
 • jos sinulla on sydänsairaus
 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on kilpirauhasen liikatoiminta
 • jos tiedät tai epäilet, että sinulla on silmänpainetauti eli glaukooma (kohonnut silmänpaine)
 • jos sinulla on suurentunut eturauhanen
 • jos sinulla on vaikeasti heikentynyt munuaisten toiminta.


Muut lääkevalmisteet ja Efedrin Unimedic
Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • lääkkeet, joilla on samanlainen vaikutus kuin efedriinillä (esim. fenyyliefedriini)
 • eräät nenän tukkoisuuden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. fenyylipropanoliamiini, pseudoefedriini)
 • tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon käytettävä lääke (metyylifenidaatti)
 • eräät lääkkeet, joita käytetään leikkauksen yhteydessä vähentämään kipua (höyrystyvät halogenoidut anesteetit)
 • masennuslääkkeet, kuten
  • trisykliset masennuslääkkeet (esim. klomipramiini, amitriptyliini, nortriptyliini) tai
  • serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (esim. venlafaksiini, reboksetiini, duloksetiini) tai monoamiinioksidaasin estäjät eli MAO:n estäjät (esim. moklobemidi). Kerro lääkärille, jos käytät tai olet viimeksi kuluneen kahden viikon aikana käyttänyt monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO:n estäjiksi) kutsuttuja masennuslääkkeitä.
 • verenpainelääkkeet (esim. klonidiini, guanetidiini sekä alfa- ja beetasalpaajiksi kutsutut lääkkeet)
 • eräät lääkkeet, joita käytetään sydämen vajaatoiminnan ja/tai epäsäännöllisen sydämensykkeen hoitoon (sydänglykosidit, kuten digitalis, kinidiini)
 • antibiootti, jota käytetään vakavien infektioiden hoitoon (linetsolidi)
 • eräät Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. rasagiliini, safinamidi, levodopa, bromokriptiini, selegiliini, entakaponi, tolkaponi)
 • lääke, jota käytetään keuhkosairauksien, kuten astman, hoitoon (teofylliini)
 • lääkkeet, jotka vähentävät tulehdusta ja muita allergisen reaktion aiheuttamia oireita (kortikosteroidit, kuten deksametasoni)
 • lääke, jota käytetään synnytyksen aikana (oksitosiini).

 

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Efedrin Unimedic voi aiheuttaa sikiön sydämensykkeen tihentymistä. Sitä ei saa käyttää raskauden aikana, ellei lääkäri päätä sen olevan välttämätöntä. Sitä voidaan käyttää keisarileikkauksen yhteydessä estämään verenpaineen laskua.

Imetys
Jos imetät, kerro siitä lääkärille. Vältä imettämistä kahden päivän ajan sen jälkeen kun olet saanut tätä lääkettä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ei merkityksellinen.

Efedrin Unimedic sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää 32 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 10 ml:n ampulli. Tämä vastaa 1,6 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

3. Miten valmistetta käytetään

Tämän lääkkeen antaa sinulle terveydenhuollon ammattilainen, jolla on asianmukainen koulutus ja kokemus. Lääkäri päättää sinulle sopivan annoksen.

Jos saat enemmän Efedrin Unimedic ‑valmistetta kuin sinun pitäisi
Liian suuri annos Efedrin Unimedic -valmistetta voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, kuumetta, paranoidisen psykoosin (harhaluuloisuushäiriö, muuttunut todellisuudentaju), epäsäännöllistä sydämensykettä, korkeaa verenpainetta, hengityksen hidastumista, kouristuskohtauksia ja kooman. Jos näitä oireita ilmenee, kerro niistä hoitohenkilöstölle.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleinen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • sekavuus, ahdistuneisuus, masennus
 • hermostuneisuus, ärtyisyys, levottomuus, heikkous, univaikeudet (unettomuus), päänsärky, hikoilu
 • korkea verenpaine, sydämensykkeen tihentyminen (sydämentykytys, sydämen tiheälyöntisyys)
 • hengitysvaikeudet
 • pahoinvointi, oksentelu.

Harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

 • epäsäännöllinen sydämensyke (sydämen rytmihäiriöt)
 • virtsaamiskyvyttömyys (äkillinen virtsaumpi).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • yliherkkyys
 • psykoottiset tilat (kuten harhaluulot ja hallusinaatiot)
 • vapina (esim. käsien vapina), liiallinen syljeneritys
 • ahdaskulmaglaukoomakohtaukset (näköhermoa vahingoittava sairaus)
 • rintakipu, hidas sydämensyke (reflektorinen bradykardia), sydänpysähdys, matala verenpaine
 • aivoverenvuoto
 • nesteen kertyminen keuhkoihin (keuhkopöhö)
 • ruokahalun heikkeneminen
 • veren pieni kaliumpitoisuus (hypokalemia), verensokeritason muutokset.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kartonkikotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Efedrin Unimedic sisältää

 • Vaikuttava aine on efedriinihydrokloridi. 1 ml injektionestettä sisältää 5 mg efedriinihydrokloridia. Yksi 10 ml:n ampulli sisältää 50 mg efedriinihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat natriumsitraatti, sitruunahappo, natriumkloridi, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Efedrin Unimedic on kirkas liuos.
10 x 10 ml:n kirkas lasiampulli pahvikotelossa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Unimedic Pharma AB
Box 6216
102 34 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja
Unimedic AB
Box 91
864 21 Matfors
Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

29.11.2019

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kotisivuilta www.fimea.fi.

Yrityksen yhteystiedot:

Unimedic Pharma AB
Box 6216
102 34 Stockholm
Sweden

medinfo@unimedicpharma.se
+46 10 130 99 50
Tukkuliike: Oriola