EVENITY injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 105 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,9 mt, 22.03.2023 19:01:01)

EVENITY 105 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

romosotsumabi

image1.pngTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

- Sinulle annetaan potilaskortti. Se sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen EVENITY- hoitoa ja sen aikana.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä EVENITY on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EVENITY-valmistetta

3. Miten EVENITY-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. EVENITY-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä EVENITY on

EVENITY‑valmisteen vaikuttava aine on romosotsumabi, lääke, joka vahvistaa luita ja vähentää luunmurtumien riskiä.

Mihin EVENITY-valmistetta käytetään

EVENITY on tarkoitettu vaikean osteoporoosin hoitoon vaihdevuodet ohittaneille naisille, joilla on suuri luunmurtumariski.

Osteoporoosi on sairaus, joka haurastuttaa luita. Monilla osteoporoosia sairastavilla potilailla ei ole oireita, mutta heillä voi kuitenkin olla suurentunut luunmurtumien riski.

Miten EVENITY toimii

EVENITY on monoklonaalinen vasta-aine. Monoklonaalinen vasta-aine on tietyntyyppinen proteiini, joka on suunniteltu tunnistamaan tiettyjä kehossa olevia proteiineja ja kiinnittymään niihin. EVENITY kiinnittyy erityisesti sklerostiini-nimiseen proteiiniin. Kiinnittymällä sklerostiiniin ja estämällä sen aktiivisuutta EVENITY

 • lisää luunmuodostusta
 • hidastaa olemassa olevan luumassan vähenemistä.

Tämä vahvistaa luita ja vähentää luunmurtumien riskiä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä EVENITY-valmistetta

 • jos olet allerginen romosotsumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos veresi kalsiumpitoisuus on matala (hypokalsemia). Lääkäri kertoo sinulle, onko pitoisuus liian matala
 • jos sinulla on ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus.

Älä käytä EVENITY-valmistetta, jos mikä tahansa yllä olevista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät EVENITY-valmistetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa myös sairaushistoriastasi ennen kuin käytät EVENITY-valmistetta.

Sydänkohtaus ja aivohalvaus

Sydänkohtaus- ja aivohalvaustapauksia on ilmoitettu EVENITY-valmistetta saaneilla henkilöillä. Hakeudu heti lääkärinhoitoon, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista:

 • rintakipu, hengenahdistus
 • päänsärky, kasvojen, käsivarsien tai jalkojen tunnottomuus tai heikkous, puhevaikeus, näkökyvyn muutokset, tasapainon menetys.

Lääkäri arvioi sydän- ja verisuoniongelmien riskin huolellisesti ennen kuin antaa sinun aloittaa EVENITY-hoidon. Kerro lääkärille, jos tiedät, että sinulla on suurentunut sydän- ja verisuoniongelmien riski, esimerkiksi tiedossa olevan sydän- ja verisuonisairauden, korkean verenpaineen, korkeiden veren rasva-arvojen, diabeteksen, tupakoinnin tai munuaisongelmien takia.

Veren matala kalsiumpitoisuus

EVENITY voi pienentää veren kalsiumpitoisuutta.

Kerro lääkärille, jos huomaat jonkin/joitakin seuraavista:

 • lihaskouristukset, ‑nykäykset tai -krampit
 • sormien, varpaiden tai suun ympäryksen puutuminen tai kihelmöinti.

Lääkäri voi määrätä kalsiumia ja D-vitamiinia veren matalan kalsiumpitoisuuden ehkäisemiseen ennen hoidon aloittamista ja EVENITY-valmistetta käyttäessäsi. Ota kalsiumia ja D-vitamiinia kuten lääkäri on neuvonut. Kerro lääkärille, jos sinulla on tai on aiemmin ollut vaikeita munuaisongelmia, munuaisten vajaatoimintaa tai jos olet tarvinnut dialyysihoitoa, sillä nämä voivat lisätä veren matalan kalsiumpitoisuuden riskiä, jos et ota kalsiumlisiä.

Vakavat allergiset reaktiot

EVENITY-valmistetta käyttävillä henkilöillä voi ilmetä vakavia allergisia reaktioita. Hakeudu heti lääkärinhoitoon, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista:

 • kasvojen, suun, kurkun, käsien, jalkaterien, nilkkojen tai säärten turvotus (angioedeema) tai nokkosihottuma
 • äkillinen ihottuma, jossa näkyy useita pyöreitä, punaisia/vaaleanpunaisia läiskiä, joissa on rakkulainen tai ruvella oleva keskus (monimuotoinen punavihoittuma)
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet.

Suun, hampaiden tai leuan ongelmat

Leuan osteonekroosiksi (leuan luuston vaurio) kutsuttavaa haittavaikutusta on ilmoitettu harvoin (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta) EVENITY-valmistetta saaneilla potilailla. Leuan osteonekroosia voi ilmetä myös hoidon lopettamisen jälkeen. On tärkeää pyrkiä estämään leuan osteonekroosin kehittyminen, koska se voi olla kivulias ja vaikeahoitoinen sairaus. Leuan osteonekroosin kehittymisen riskin vähentämiseksi sinun on ryhdyttävä joihinkin varotoimenpiteisiin.

Kerro ennen EVENITY-hoitoa lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos

 • sinulla on suuhun tai hampaisiin liittyviä ongelmia, kuten heikko hammasterveys, iensairaus tai suunniteltu hampaanpoisto
 • et käy säännöllisesti hammashoidossa tai et ole pitkään aikaan käynyt hammastarkastuksessa
 • tupakoit (koska se voi lisätä hammasongelmien riskiä)
 • olet saanut aiemmin bisfosfonaattihoitoa (jota käytetään luusairauksien, kuten osteoporoosin, hoitoon tai estämiseen)
 • käytät kortikosteroidilääkkeitä (kuten prednisolonia tai deksametasonia)
 • sinulla on syöpä.

Lääkäri voi pyytää sinua käymään hammastarkastuksessa ennen EVENITY-hoidon aloittamista.

Hoidon aikana sinun on huolehdittava hyvästä suuhygieniasta ja käytävä säännöllisesti hammastarkastuksessa. Jos käytät hammasproteeseja, varmista, että ne sopivat oikein paikoilleen. Jos käyt hammashoidossa tai sinulle tehdään hammaskirurginen toimenpide (esim. hampaanpoisto), kerro lääkärille hammashoidosta. Kerro myös hammaslääkärille, että saat EVENITY-hoitoa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja hammaslääkäriin, jos sinulle ilmaantuu suuhun tai hampaisiin liittyviä ongelmia, kuten

 • hampaiden heilumista
 • kipua tai turvotusta
 • suun haavaumia, jotka eivät parane
 • eritettä.

Epätavalliset reisiluun murtumat

EVENITY-valmistetta käyttäneille henkilöille on harvoin kehittynyt epätavallisia reisiluun murtumia, jotka on aiheuttanut vain vähäinen vamma tai ne eivät ole minkään vamman aiheuttamia. Tämäntyyppisiin murtumiin on usein liittynyt edeltäviä varoitusmerkkejä: reiden tai nivusen kipua useiden viikkojen ajan ennen murtuman syntymistä. Ei tiedetä, aiheuttiko EVENITY nämä epätavalliset murtumat. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulle ilmaantuu uutta tai epätavallista lonkka-, nivus- tai reisikipua.

Lapset ja nuoret

Romosotsumabin käyttöä lasten ja nuorten hoidossa ei ole tutkittu, eikä sitä ole hyväksytty käytettäväksi lapsipotilaiden (alle 18-vuotiaiden) hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja EVENITY

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

EVENITY on tarkoitettu vain vaihdevuodet ohittaneiden naisten hoitoon.

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, tai jotka ovat raskaana tai imettävät, ei pidä käyttää EVENITY-valmistetta. Ei tiedetä, voiko EVENITY olla vahingollinen syntymättömälle tai imetettävälle lapselle.

Käänny lääkärin puoleen, jos sinulla on kysyttävää asiasta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

EVENITY-valmisteella ei oletettavasti ole vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

EVENITY sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

EVENITY-hoidon aloittaa ja sitä valvoo erikoislääkäri, jolla on kokemusta osteoporoosin hoidosta. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Pistoksen saa antaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilö.

Miten paljon lääkettä käytetään

 • EVENITY-valmisteen suositeltu annos on 210 mg.
 • Yksi esitäytetty ruisku sisältää 105 mg vaikuttavaa ainetta, romosotsumabia, joten yhtä annosta varten täytyy käyttää 2 esitäytettyä ruiskua. Toinen pistos on annettava välittömästi ensimmäisen pistoksen jälkeen eri pistoskohtaan.
 • Tee tämä kerran kuukaudessa 12 kuukauden ajan.

Miten lääkettä käytetään

 • EVENITY on pistettävä ihon alle (ihonalaisena ruiskeena).
 • EVENITY on pistettävä joko mahan (vatsan) alueelle tai reiteen. Olkavarren ulkosyrjää voidaan myös käyttää pistokohtana, mutta vain jos joku muu antaa sinulle pistoksen.
 • Jos samaa pistosaluetta suunnitellaan käytettävän toiseen pistokseen, on käytettävä eri pistoskohtaa.
 • EVENITY-valmistetta ei pidä pistää alueille, joilla iho on arka tai joilla on mustelmia, punoitusta tai kovettumia.

On tärkeää, että luet tarkat ohjeet EVENITY esitäytetyn ruiskun käyttöohjeista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos käytät enemmän EVENITY-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet käyttänyt vahingossa enemmän EVENITY-valmistetta kuin sinun pitäisi, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Jos unohdat käyttää tai et voi ottaa EVENITY-valmistetta tavalliseen aikaan

Jos EVENITY-annos jää väliin, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian, jotta väliin jääneen annoksen ottoaika voidaan aikatauluttaa. Seuraavan annoksen saa tämän jälkeen antaa aikaisintaan kuukauden kuluttua edellisestä annoksesta.

Jos lopetat EVENITY-valmisteen käytön

Jos harkitset EVENITY-hoidon lopettamista, keskustele asiasta lääkärin kanssa. Lääkäri neuvoo sinua, miten pitkään EVENITY-hoitoa jatketaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Keskustele lääkärin kanssa tarpeesta vaihtaa toiseen osteoporoosin hoitoon EVENITY-hoidon jälkeen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hakeudu heti lääkärinhoitoon, jos sinulle ilmaantuu seuraavia mahdollisia sydänkohtauksen tai aivohalvauksen oireita (melko harvinaisia: voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

 • rintakipu, hengenahdistus
 • päänsärky, kasvojen, käsivarsien tai jalkojen tunnottomuus tai heikkous, puhevaikeudet, näköaistin muutokset, tasapainon menetys.

Hakeudu heti lääkärinhoitoon, jos sinulle ilmaantuu seuraavia vakavan allergisen reaktion oireita (harvinaisia: voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

 • kasvojen, suun, kurkun, käsien, jalkaterien, nilkkojen tai säärten turvotus (angioedeema) tai nokkosihottuma
 • äkillinen ihottuma, jossa näkyy useita pyöreitä, punaisia/vaaleanpunaisia läiskiä, joissa on rakkulainen tai ruvella oleva keskus (monimuotoinen punavihoittuma)
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet.

Kerro lääkärille, jos huomaat seuraavia veren matalan kalsiumpitoisuuden (hypokalsemian) oireita (melko harvinaisia: voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

 • lihaskouristukset, ‑nykäykset tai -krampit
 • sormien, varpaiden tai suun ympäryksen puutuminen tai kihelmöinti.

Ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EVENITY-valmistetta”.

Muita haittavaikutuksia voivat olla:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä):

 • flunssa
 • nivelkipu.

Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

 • ihottuma, ihotulehdus
 • päänsärky
 • sivuontelotulehdus (sinuiitti)
 • niskakipu
 • lihaskrampit
 • punoitus tai kipu pistoskohdan ympärillä.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

 • nokkosihottuma
 • kaihi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä.

Kun esitäytetyt ruiskut sisältävä pakkaus on otettu jääkaapista käyttöä varten, sitä ei saa panna takaisin jääkaappiin. Voit kuitenkin säilyttää sitä huoneenlämmössä (enintään 25 °C) enintään 30 vuorokautta. Jos valmistetta ei käytetä tämän ajanjakson aikana, se on hävitettävä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Tarkasta liuos silmämääräisesti. Älä käytä, jos liuoksessa on värimuutoksia, se on sameaa tai se sisältää hiutaleita tai hiukkasia.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä EVENITY sisältää

 • Vaikuttava aine on romosotsumabi. Yksi esitäytetty ruisku sisältää 105 mg romosotsumabia 1,17 millilitrassa liuosta (90 mg/ml).
 • Muut aineet ovat kalsiumasetaatti, väkevä etikkahappo, natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen), sakkaroosi, polysorbaatti 20 ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä, ”EVENITY sisältää natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

EVENITY on kirkas tai opaalinhohtoinen, väritön tai vaaleankeltainen injektioneste, joka toimitetaan kertakäyttöisessä esitäytetyssä ruiskussa. Ruisku on valmistettu muovista, ja siinä on ruostumatonta terästä oleva neula.

Pakkauskoko 2 esitäytettyä ruiskua.

Kerrannaispakkaus, joka sisältää 6 esitäytettyä ruiskua (3 pakkausta, joissa on 2 esitäytettyä ruiskua).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

UCB Pharma S.A.
Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles
Belgia

Valmistaja:

Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

UCB Pharma Oy Finland
Puh: + 358 9 2514 4221

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 08/2023.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla: http://www.ema.europa.eu .

Katso käyttöohjeet kääntöpuolelta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHJEET EVENITY-INJEKTION ANTAMISEEN ESITÄYTETYLLÄ RUISKULLA

Pistä kaksi esitäytettyä ruiskua välittömästi peräkkäin saadaksesi täyden annoksen.

1 annos

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten EVENITY-valmiste annetaan esitäytetyllä ruiskulla.

 • Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata niitä vaihe vaiheelta.
 • Jos sinulla on kysyttävää pistostoimenpiteestä tai ole siitä epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • On tärkeää varmistaa, että pistoksen antaa vain asianmukaisen perehdytyksen saanut henkilö.
 • Esitäytetystä ruiskusta käytetään myös nimitystä ”lääke”.

Osat: esitäytetty ruisku

 

SEIS

image4.png

Lue tämä ennen kuin pistät lääkkeen.

Hoitava lääkäri on määrännyt 210 mg:n kuukausittaisen annoksen: Saadaksesi täyden annoksen pistä kaksi 105 mg:n esitäytettyä ruiskua välittömästi peräkkäin.

1 annos

Vaihe 1: Esivalmistelut

A

 • Ota kaksi esitäytettyä kynää sisältävä pakkaus pois jääkaapista.
 • Esitäytetyt ruiskut on otettava jääkaapista vähintään 30 minuuttia ennen pistosta, jotta ne lämpenevät huoneenlämpöisiksi (enintään 25 °C; älä lämmitä ruiskuja millään muulla tavalla). Tämä vähentää pistoksesta aiheutuvia epämukavia tuntemuksia.
 • Avaa pakkaus ja ota esille kaikki pistosta varten tarvitsemasi tarvikkeet (lueteltu kohdassa B).
 • Pese kätesi huolellisesti.
 • Ota kaksi esitäytettyä ruiskua pakkauksesta kuvassa näytetyllä tavalla.
 • Tärkeää: Pitele aina esitäytettyjä ruiskuja ruiskun sylinteristä.
 • Aseta peukalo tai muu sormi alustan reunalle pitääksesi sitä paikoillaan ottaessasi esitäytetyt ruiskut.
 • Tartu kiinni ruiskun sylinteristä irrottaaksesi esitäytetyt ruiskut alustasta.

Tartu kiinni tästä

image6.png image7.png

 • Älä tartu kiinni männän varresta äläkä harmaasta neulan suojuksesta.
 • Älä poista vielä harmaata suojusta esitäytetyistä ruiskuista.
 • Älä irrota sormitukea. Se on esitäytetyn ruiskun osa.
 • Älä ravista esitäytettyjä ruiskuja.
 • Tarkasta ruiskuissa oleva lääke. Lääkkeen pitäisi olla kirkasta tai opaalinhohtoista, väritöntä tai vaaleankeltaista liuosta.

Älä käytä esitäytettyjä ruiskuja, jos liuoksessa on värimuutoksia, se on sameaa tai se sisältää hiutaleita tai hiukkasia.

 • Liuoksessa voi näkyä ilmakuplia. Ilmakuplia sisältävän liuoksen pistäminen ihon alle on vaaratonta.

Älä käytä esitäytettyä ruiskua, jos

 • se on pudonnut
 • jos harmaa neulansuojus puuttuu tai ei ole kunnolla kiinni
 • jos sinetti puuttuu tai on rikki tai jos jokin osa vaikuttaa murtuneelta tai rikkinäiseltä.

Tässä tapauksessa käytä uutta ruiskua ja ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin.

B

Aseta puhtaalle, hyvin valaistulle alustalle:

 • kaksi esitäytettyä ruiskua
 • kaksi desinfiointipyyhettä
 • kaksi vanutuppoa tai sideharsolappua
 • kaksi laastaria
 • erityinen jätesäiliö.

image8.png

C

Valmistele ja puhdista ihoalue, johon aiot pistää lääkkeen. Voit valita seuraavista:

 • reidet
 • vatsan alue, kuitenkin vähintään 5 cm:n etäisyydelle navasta
 • olkavarren ulkosyrjä (jos joku muu antaa sinulle pistoksen).

 
 • Toinen pistos on annettava eri kohtaan kuin ensimmäinen pistos. Jos haluat käyttää samaa pistosaluetta, varmista, että pistoskohta ei ole täsmälleen sama.
 • Älä pistä lääkettä alueille, joilla iho on arka tai joissa on mustelmia, punoitusta, kovettumia, arpia tai arpijuovia tai koholla olevia paksuja, punaisia tai hilseileviä laikkuja tai ihovaurioita.
 • Puhdista desinfiointipyyhkeellä kohta, johon aiot pistää lääkkeen. Anna ihon kuivua ennen pistosta.
  image10.png
 • Älä koske tähän alueeseen uudelleen ennen pistosta.

Vaihe 2: Pistoksen valmistelu

D

 • Vedä harmaa neulan suojus suoraan pois ja poispäin vartalostasi juuri ennen pistosta.
  • Älä koske neulaan äläkä anna neulan koskea mihinkään pintaan.
 • Kun korkki on poistettu, pistos on annettava 5 minuutin sisällä. Pistoksen kanssa ei tarvitse kiirehtiä – 5 minuuttia on riittävästi aikaa.
  • Neulan kärjessä voi näkyä nestetippa – se on normaalia.
 

image11.png

 
 • Älä väännä tai taivuta harmaata neulan suojusta.
 • Hävitä harmaa neulan suojus erityiseen jätesäiliöön. Älä laita harmaata neulan suojusta takaisin esitäytettyyn ruiskuun.
E
 • Nipistä iho tiukasti peukalon ja muiden sormien väliin niin, että väliin jää noin 5 cm:n levyinen tiukka pinta.

 

image12.png

 
 • Tärkeää: Pidä iho nipistettynä pistäessäsi lääkkeen.

Vaihe 3: Pistä lääke

F

 • Tärkeää: Männän vartta ei pidä painaa alaspäin ennen varsinaista pistosta.
 • Sormien väliin nipistetty kohta on pidettävä tiukkana. Työnnä toisella kädellä esitäytetyn ruiskun neula aiemmin puhdistetun ihoalueen sisään (pistoskohtaan) 45–90 asteen kulmassa.
 • Älä pane sormea männän varren päälle, kun työnnät neulan ihoon.
 

image13.png

G

 • Paina männän varsi hitaasti ja tasaisesti koko pituudeltaan alaspäin, kunnes se ei liiku enää. Tämä on merkki siitä, että koko annos on annettu. Esitäytetty ruisku on pidettävä ihossa sen aikaa, kun annos annetaan.
 

image14.png

H

 • Kun olet antanut pistoksen, irrota peukalosi ja vedä esitäytetty ruisku varovasti pois ihosta samassa kulmassa kuin pistettäessä.
  • Kun olet irrottanut esitäytetyn ruiskun ihosta, ruiskun sylinterin pitäisi olla tyhjä.
 

image15.png

 
 • Tärkeää: Jos vaikuttaa siltä, että ruiskun sylinterissä on edelleen lääkettä, et ole saanut täyttä pistosta. Ilmoita asiasta terveydenhuollon ammattilaisellesi mahdollisimman pian.

Vaihe 4: Hävitä

I

 • Hävitä koko käytetty esitäytetty ruisku ja harmaa neulan suojus erityiseen säiliöön heti käytön jälkeen.

image16.png

 
 • Älä hävitä esitäytettyä ruiskua talousjätteisiin.
 • Älä käytä esitäytettyä ruiskua uudelleen.
 • Tärkeää: Pidä erityinen jätesäiliö aina poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Vaihe 5: Tarkista pistoskohta

J

Jos pistoskohdassa on verta, paina pistoskohtaa kevyesti vanutupolla tai sideharsolapulla muutaman sekunnin ajan. Älä hankaa pistoskohtaa. Pistoskohdan voi tarvittaessa peittää pienellä laastarilla.

Vaihe 6: Toista sama toisen pistoksen osalta saadaksesi täyden annoksen.

K

Toista kaikki vaiheet vaiheesta C alkaen toisen esitäytetyn ruiskun kanssa pistääksesi täyden annoksen. Toinen pistos on annettava eri kohtaan kuin ensimmäinen pistos. Jos haluat käyttää samaa pistosaluetta, varmista ettet käytä täsmälleen samaa kohtaa.

1 annos

Yrityksen yhteystiedot:

UCB PHARMA OY FINLAND
Bertel Jungin aukio 5, 6 krs.
02600 Espoo

etunimi.sukunimi@ucb.com
+358 9 2514 4221
Tukkuliike: Oriola, Tamro