XOROX silmävoide 30 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 01.02.2022 19:17:22)

Xorox 30 mg/g -silmävoide

Vaikuttava aine: Asikloviiri

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste kokonaan ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista, sillä se sisältää sinulle tärkeää tietoa.

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 2. .Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 3. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 4. .Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Xorox-silmävoide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Xorox-silmävoidetta

3. Miten Xorox-silmävoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Xorox -silmävoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Xorox-silmävoide sisältää lääkeaineena asikloviiriä, joka kuuluu antiviraalisiin lääkeaineisiin.

Sitä käytetään Herpes simplex -viruksen aiheuttamien silmätulehdusten hoitoon. Sen toiminta perustuu virusten tuhoamiseen tai niiden lisääntymisen estämiseen silmän pinnalla (sarveiskalvolla).

Asiloviiri, jota Xorox-silmävoide sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Xorox-silmävoidetta

 • jos olet allerginen asikloviirille tai valasikloviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Xorox-silmävoidetta

 • Käytä Xorox-silmävoidetta vain silmään/silmiin
 • Saatat tuntea lievää kirvelyä ja polttelua voiteen levittämisen jälkeen.
 • Välittömiä yliherkkyysreaktioita, kuten kasvojen turpoamista (angioedeema) . voi ilmetä. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tällaisten yliherkkyysreaktioiden ilmestyessä.
 • Jos koet allergisia reaktioita, kuten silmäluomen kutinaa, silmän turvotusta tai punoitusta, lopeta Xorox-silmävoiteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
 • Ota yhteyttä lääkäriin välittömästi, jos oireet muuttuvat vakaviksi tai uusiutuvat.

Piilolinssejä ei tule käyttää Xorox-silmävoidehoidon aikana.

Lapset ja nuoret
Samoja varotoimia, joita sovelletaan aikuisiin, sovelletaan myös lapsiin ja nuoriin.

Muut lääkkeet ja Xorox-silmävoide
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle jos käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Käytettäessä paikallisesti silmään, ei ole toistaiseksi havaittu merkittäviä lääkeinteraktioita.

Toistaiseksi ei ole riittävästi tietoa Xorox-silmävoiteen käytöstä samanaikaisesti kortikosteroideja sisältävien silmälääkkeiden kanssa. Lääkäri päättää sopiiko tämä sinulle.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, luulet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Xorox-silmävoidetta voi käyttää raskauden tai imetyksen aikana, sillä suositetulla annoksella ei ole odotettavissa haittavaikutuksia sikiölle raskauden aikana tai vastasyntyneelle lapselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Silmävoide voi vaikuttaa näkyyn ja siksi varovaisuutta on suositeltavaa ajamisen tai käytön aikana Koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Käyttöohjeet

Vain silmän pinnalle

Käytä tätä lääkettä aina lääkärin määräämällä tavalla. Jos et ole varma, kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta.

Ellei lääkäri ole muuten määrännyt, suositeltu annos on:
Aseta 1 cm voidetta alaluomen ja silmän väliseen taskuun 5 kertaa päivässä (joka 4. tunti). Suositellut ajat ovat: 7.00, 11.00, 15.00, 19.00 ja 23.00.

Vedä alaluomea alaspäin ja laita voide luomen ja silmän väliseen sidekalvopussiin. Sulje silmäluomet ja kääntele silmää, jotta voide levittyy paremmin.

On tärkeää, että käytät Xorox-silmävoidetta säännöllisesti 4 tunnin välein päivän aikana varmistaaksesi onnistuneen hoidon. Kun sarveiskalvon tulehdus on parantunut, hoitoa tulisi jatkaa vielä vähintään 3 päivää.

Käyttö lapsille ja nuorille
Sama kuin aikuiset.

Jos käytät enemmän Xorox-silmävoidetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen, satut nielemään voidetta tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Xorox-silmävoidetta
Jos unohdat käyttää Xoroxia, käytä sitä heti muistaessasi. Jos olet kuitenkin lähellä seuraavaa käyttöaikaa, hyppää unohdetun käyttökerran yli. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohdetun annoksen.

Jos lopetat Xorox-silmävoiteen käyttämisen
Jos sinulla on muita kysymyksiä tämän lääkkeen käyttöön liittyen, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Xorox-silmävoidekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia.Kaikki eivät kuitenkaan niitä saakaan.

Heti voiteen käytön jälkeen saatat tuntea ohimenevää lievää kirvelyä tai polttelua.

Allergiset reaktiot ovat erittäin harvoja (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

Jos saat allergisen reaktion tai akuutin yliherkkyysreaktion, lopeta Xoroxin käyttäminen ja käy heti lääkärillä.

Oireet saattavat sisältää:

 • ihottumaa, ihon kutinaa tai urtikariaa
 • kasvojen, huulten, kielen tai muun kehon osan turpoaminen
 • hengenahdistus, vinkuva hengitys tai hengitysvaikeudet
 • selittämätön kuume (korkea ruumiinlämpö) ja huimaus, erityisesti noustessa seisomaan.

Muut haittavaikutukset sisältävät:

Erittäin yleiset ( useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä):
polttelu tai ärsytys, valonarkuus tai tunne, että silmässä on jotain (pinnallinen pistemäinen keratopatia). Tämä ei yleensä vaadi hoidon lopettamista ja paranee välittömästi

Melko harvinaiset (enintään 1 käyttäjällä 100:sta):
ohimenevä lievä kirvely tai polttelu heti käytön jälkeen turvonneet, vuotavat silmät (sidekalvontulehdus)

Harvinaiset (enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):
turvonneet, punottavat, ärsyyntyneet, kutisevat silmäluomet (luomitulehdus)

Jos mikään haittavaikutuksista on vakava, tai huomaat haittavaikutuksia, joita ei ole listattu tässä pakkausselosteessa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Käytä enintään 4 viikkoa avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Xorox-silmävoide sisältää

 • Vaikuttava aine on asikloviiri. 1 g voidetta sisältää 30 mg asikloviiriä. Apuaineena on valkovaseliini.

Miltä Xorox-silmävoide näyttää ja pakkauksen sisältö
Yksi pakkaus sisältää yhden alumiiniputkilon, jossa on polyeteenikorkki ja -kärki Yksi putkilo sisältää 4,5 g valkoista tai valkoisenharmaata silmävoidetta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
AGEPHA Pharma s.r.o
Diaľničná cesta 5
Senec
903 01
Slovakia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.05.2019

Yrityksen yhteystiedot:

AGEPHA GmbH
Packerstrasse 164
A-8561 Söding
Austria

office@agepha.com
www.agepha.com
Tukkuliike: Tamro