LIPROLOG 100 KWIKPEN injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 100 U/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (12,5 mt, 17.09.2020 19:17:42)

Liprolog 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

lisproinsuliini

Yhdestä KwikPen-kynästä saadaan 1–60 yksikköä yhden yksikön välein.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Liprolog KwikPen on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Liprolog KwikPen -injektionestettä

3. Miten Liprolog KwikPen -injektionestettä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Liprolog KwikPen -injektionesteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Liprolog KwikPen –valmistetta käytetään diabeteksen hoidossa. Se vaikuttaa nopeammin kuin tavallinen ihmisinsuliini, koska insuliinimolekyyliä on muunnettu hieman.

Diabetes on sairaus, jossa haima ei enää tuota riittävästi insuliinia veren sokeri- eli glukoosipitoisuuden pitämiseksi sopivana. Liprolog korvaa puuttuvan insuliinin ja sitä käytetään pitkäaikaishoitona verensokerin tasapainottamiseen. Lisproinsuliinin vaikutus alkaa hyvin nopeasti. Sen vaikutus on lyhytaikaisempi (2-5 t) kuin muiden lyhytvaikutteisten insuliinien. Yleensä Liprolog otetaan 15 minuutin kuluessa ennen tai jälkeen ateriaa.

Lääkärisi saattaa määrätä Liprolog KwikPen -valmistetta käytettäväksi yhdessä jonkin pitkävaikutteisemman insuliinin kanssa. Muiden insuliinien käyttö ilmenee pakkausselosteesta, joka on kussakin pakkauksessa. Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä. Insuliinia vaihdettaessa on oltava erityisen tarkkaavainen.

Liprolog sopii käytettäväksi aikuisille ja lapsille

KwikPen on kertakäyttöinen esitäytetty kynä, joka sisältää 3 ml (300 yksikköä, 100 yksikköä/ml) lisproinsuliinia. Yksi KwikPen sisältää useita insuliiniannoksia. KwikPen-annosta voidaan säätää 1 yksikön välein. Yksiköiden määrä näkyy annosikkunassa, tarkista tämä aina ennen pistoista.Yhdellä pistoksella voidaan antaa 1–60 yksikköä. Jos annoksesi on yli 60 yksikköä, sinun on otettava useampi kuin yksi pistos.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

ÄLÄ käytä Liprolog KwikPen -insuliinia

 • Jos Sinulla on sokkituntemuksia (hypoglykemia eli matala verensokeri), tässä käyttöohjeessa on jäljempänä ohje lievien sokkituntemusten varalta (ks. kohta Miten valmistetta käytetään: Jos otat Liprologia enemmän kuin Sinun pitäisi).
 • Jos olet allerginen lisproinsuliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

 • Jos verensokerisi on ollut hallinnassa nykyisellä hoidolla, voi olla, ettet tunne matalan verensokerin aiheuttamia oireita. Matalan verensokerin aiheuttamia oireita on lueteltu tuonnempana tässä pakkausselosteessa. Aterioiden ja liikunnan ajankohta sekä liikunnan rasittavuus on hyvä suunnitella etukäteen. Verensokerin tasoa pitää seurata mittaamalla se riittävän usein.
 • Joillakin potilailla matalan verensokerin oireet eivät ole tuntuneet niin selvinä tai ne ovat olleet erilaiset, kun he ovat siirtyneet eläininsuliinista ihmisinsuliiniin. Jos Sinulla on usein matalan verensokerin aiheuttamia sokkituntemuksia tai jos et tunnista niitä selkeästi, keskustele tästä lääkärisi kanssa.
 • Jos vastaus on KYLLÄ yhteenkin seuraavista kysymyksistä, kerro siitä lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle.
  - Oletko sairastunut äskettäin?
  - Onko Sinulla jokin munuais- tai maksasairaus?
  - Harrastatko poikkeuksellisen runsaasti liikuntaa?
 • Alkoholin nauttiminen voi vaikuttaa insuliinin tarpeeseen.
 • Sinun on myös syytä kertoa lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle, jos olet suunnittelemassa ulkomaanmatkaa. Maiden välinen aikaero saattaa nimittäin aiheuttaa muutoksia aterioiden ja insuliinin ajoitukseen.
 • Joillekin tyypin 2 diabetesta pitkään sairastaneille potilaille, joilla oli sydänsairaus tai aiempi aivohalvaus, kehittyi sydämen vajaatoiminta, kun heitä hoidettiin pioglitatsonilla ja insuliinilla. Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos huomaat sydämen vajaatoiminnan oireita, kuten hengen ahdistusta, nopeaa painon nousua tai paikallista turvotusta (edeema).
 • Tätä kynää ei suositella sokeille eikä näkövammaisille ilman kynän käyttöön perehtyneen henkilön apua.

Ihomuutokset pistoskohdassa:

Pistoskohtia on vaihdeltava ihomuutosten, kuten ihonalaisten kyhmyjen, ehkäisemiseksi. Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle alueelle (ks. kohta Miten Liprolog KwikPen -injektionestettä käytetään). Jos tällä hetkellä pistät insuliinia kyhmyiselle alueelle, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin alat pistää sitä muualle. Lääkäri voi kehottaa sinua seuraamaan verensokeriarvoja nykyistä tiiviimmin ja muuttamaan insuliinin tai muiden diabeteslääkkeidesi annosta.

Muut lääkevalmisteet ja Liprolog KwikPen

Insuliinilääkitystä voidaan joutua muuttamaan, jos käytät

 • ehkäisypillereitä,
 • kortisonia,
 • tyroksiinia,
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä,
 • asetyylisalisyylihappoa,
 • sulfavalmisteita,
 • oktreotidia,
 • “beeta2-stimulantteja” (esim. ritodriinia, salbutamolia tai terbutaliinia),
 • beetasalpaajia tai
 • joitakin masennuslääkkeitä (MAO:n estäjät tai selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät),
 • danatsolia,
 • joitakin angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) estäjiä (esim. kaptopriili, enalapriili) ja
 • angiotensiini II -reseptorisalpaajia.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, suunnitteletko raskautta tai imetätkö? Insuliinin tarve vähenee yleensä raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ja kasvaa jäljellä olevien kuuden kuukauden aikana. Imetysaikana diabeetikon insuliiniannosta tai ruokavaliota tai molempia voidaan joutua muuttamaan.

Kysy lääkäriltäsi neuvoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Keskittymis- ja reaktiokykysi saattavat heiketä hypoglykemian vuoksi. Tästä voi koitua vaara itsellesi ja muille tilanteissa, joissa näitä kykyjä erityisesti tarvitaan (esim. autoa ajettaessa tai koneita käytettäessä). Keskustele lääkärisi kanssa moottoriajoneuvolla ajosta, jos Sinulla on:

 • usein hypoglykemiaa
 • jos hypoglykemiasta varoittavat oireet ovat heikkoja tai niitä ei tule ollenkaan.

Liprolog KwikPen ‑injektioneste sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Tarkista aina apteekista saamasi lääkepakkaus, että olet saanut juuri sitä Liprolog KwikPen -insuliinia, jota lääkärisi on Sinulle määrännyt.

Käytä Liprolog KwikPen -insuliinia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi, jos olet epävarma. Jokainen kynä on tarkoitettu vain sinun käyttöösi mahdollisten sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi, vaikka annosteluvälineen neula olisikin vaihdettu.

Lääkkeen otto

 • Yleensä Liprolog otetaan 15 minuutin kuluessa ennen ateriaa tai tarvittaessa myös lyhyen ajan sisällä aterian jälkeen. Lääkärisi on määrännyt Sinulle sopivan yksilöllisen annoksen, ottamisajankohdan ja ottotiheyden. Seuraa näitä ohjeita tarkoin ja käy säännöllisesti vastaanotolla.
 • Jos insuliini vaihdetaan toiseen insuliiniin (esim. ihmis- tai eläininsuliinista Liprolog-insuliiniin), annosta voidaan joutua muuttamaan. Tämä saattaa koskea vain ensimmäistä annoskertaa, tai annos voi muuttua hiljalleen useiden viikkojen tai kuukausien kuluessa.
 • Liprolog KwikPen soveltuu ainoastaan ihon alle pistämiseen. Keskuste lääkärin kanssa, jos sinun tarvitsee pistää insuliini muilla tavoin.

Liprolog KwikPen -insuliinikynän käyttöönotto

 • Liprolog on käyttövalmis injektioneste. Valmistetta saa käyttää vain, jos liuos on kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa näkyä mitään liukenemattomia ainesosia. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

Liprolog KwikPen -insuliinikynän käyttö (ks. kynän käyttöohjetta)

 • Pese ensin kätesi.
 • Lue esitäytetyn insuliinikynän käyttöohje. Noudata tarkoin ohjeita. Tässä on joitakin huomionarvoisia seikkoja.
 • Käytä puhdasta neulaa (pakkauksessa ei ole mukana neuloja).
 • Tarkista ennen jokaista pistosta, että kynäsi on käyttökunnossa ja että insuliinia tulee neulasta. Poista ilmakuplat kynästä. Pienet ilmakuplat sylinteriampullissa ovat harmittomia, mutta isot ilmakuplat voivat muuttaa annostarkkuutta.

Liprolog KwikPen -insuliinin pistäminen

 • Ennen pistämistä puhdista ohjeiden mukaan se ihon kohta, johon aiot pistää. Pistä ihon alle saamiesi ohjeiden mukaan. Älä pistä suoraan suoneen. Pidä neulaa pistoksen jälkeen ihopoimussa noin 5 sekuntia, jotta varmasti saat koko annoksen. Älä hiero ihoa pistoksen jälkeen. Pidä huoli siitä, että toisiaan seuraavien pistoskohtien väli on vähintään 1 cm ja että vaihdat pistosaluetta saamiesi ohjeiden mukaan. Ei ole merkitystä, pistätkö injektion olkavarteen, reiteen, pakaraan tai vatsan alueelle, sillä Liprologin vaikutus alkaa nopeammin kuin tavallisen lyhytvaikutteisen ihmisinsuliinin.
 • Et saa pistää Liprologia suoneen. Pistä Liprolog, kuten lääkärisi tai hoitajasi on neuvonut Sinua. Ainoastaan lääkäri voi antaa Liprologia suonensisäisesti. Hän tekee sen vain erityisolosuhteissa, kuten esim. leikkauksen yhteydessä tai jos olet sairas ja glukoositasosi on liian korkea.

Pistoksen jälkeen

 • Ota neula pois kynästä pistoksen jälkeen neulan suojakorkin avulla. Näin insuliini pysyy steriilinä eikä injektionestettä pääse vuotamaan säiliöstä. Se estää myös ilman pääsyn säiliöön ja neulan tukkeutumisen. Älä anna muiden käyttää neulojasi. Älä anna kenenkään muun käyttää insuliinikynääsi. Pistä kynän suojus takaisin paikoilleen.

Pistäminen jatkossa

 • Käytä uutta steriiliä neulaa joka kerta, kun pistät insuliinia. Poista ilmakuplat ennen jokaista pistosta. Jäljellä olevan insuliinin määrän näet pitämällä kynää sen kärki ylöspäin. Säiliön kyljessä olevasta asteikosta näet, paljonko insuliinia on jäljellä.
 • KwikPen -insuliinikynään ei saa sekoittaa muita insuliineja. Kun kynä on tyhjä, sitä ei voi käyttää uudelleen. Se hävitetään asianmukaisesti. Diabeteshoitaja tai apteekin henkilökunta antaa neuvoja tässä asiassa.

Anto insuliinipumpulla

 • KwikPen soveltuu ainoastaan ihon alle pistämiseen. Älä annostele Liprologia kynällä muulla tavoin. Liprolog 100 yksikköä /ml on saatavana muissa pakkausmuodoissa, jos on tarpeen. Keskuste tarvittaessa lääkärin kanssa.

Jos otat Liprologia enemmän kuin Sinun pitäisi

Jos otat Liprolog-insuliinia enemmän kuin Sinun pitäisi, verensokerisi voi laskea liian alas. Tarkista verensokerisi. Jos verensokerisi on matala (lievä hypoglykemia), nauti glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Syö tämän päälle hedelmä, keksejä tai voileipä, kuten lääkärisi on Sinua neuvonut ja lepää vähän aikaa. Näin korjautuvat yleensä lievät insuliini- eli sokkituntemukset ja insuliinin vähäisen yliannostelun aiheuttamat oireet. Jos olosi huononee ja jos hengitys käy pinnalliseksi ja ihosi kalpenee, ota välittömästi yhteys lääkäriisi. Glukagoniruiskeella voidaan hoitaa vaikeampia sokkitiloja. Glukagoniruiskeen jälkeen nauti glukoosia tai sokeria. Jos glukagonikaan ei auta, tarvitset sairaalahoitoa. Pyydä lisätietoja glukagonin käytöstä lääkäriltäsi.

Jos unohdat ottaa Liprolog-pistoksen

Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät Liprologia vähemmän kuin mitä tarvitset. Tarkista verensokerisi.

Jos matalien (hypoglykemia) tai korkeiden (hyperglykemia) verensokeriarvojen aiheuttamia oireita ei hoideta asianmukaisesti, saattaa tilanne olla hyvin vakava ja seurauksena voi olla päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, kuivuminen, tajuttomuus, kooma ja jopa kuolema (ks. kohdat A ja B jäljempänä kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset Mahdolliset haittavaikutukset).

Kolme yksinkertaista ohjetta hypoglykemian tai hyperglykemian välttämiseksi:

 • Pidä aina ylimääräinen Liprolog-injektiopullo, ruisku ja neula varalla tai ylimääräinen kynä ja säiliöitä siltä varalta, että KwikPen-kynäsi katoaa tai vioittuu.
 • Käytä tunnistinta, josta ilmenee, että sairastat diabetesta (olet diabeetikko).
 • Pidä aina sokeria mukanasi.

Jos lopetat Liprologin käytön

Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät Liprolog-insuliinia vähemmän kuin mitä tarvitset. Älä vaihda insuliinia toiseen insuliiniin ilman lääkärisi määräystä.

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Paikallinen yliherkkyys on yleistä (≥ 1/100, < 1/10). Joillekin voi tulla insuliinin pistoskohtaan punoitusta, turvotusta tai kutinaa. Tämä ihovaiva häviää yleensä viimeistään muutamassa päivässä tai viikossa. Jos pistoskohta oireilee tällä tavoin, kerro siitä lääkärillesi.

Yleistynyt insuliiniyliherkkyys on harvinaista (≥ 1/10 000, < 1/1000). Tämän yliherkkyysmuodon oireita ovat:

 • koko vartalon kattava ihottuma 
 • hengityksen vaikeutuminen 
 • hengityksen vinkuminen
 • verenpaineen lasku
 • sydämen sykkeen nopeutuminen
 • hikoilu

Jos arvelet, että Sinulla on jonkinlainen Liprolog-insuliiniallergia, kerro siitä lääkärillesi viipymättä.

Paikallinen yliherkkyys on yleistä (≥ 1/100, < 1/10). Joillekin voi tulla insuliinin pistoskohtaan punoitusta, turvotusta tai kutinaa. Tämä ihovaiva häviää yleensä viimeistään muutamassa päivässä tai viikossa. Jos pistoskohta oireilee tällä tavoin, kerro siitä lääkärillesi.

Lipodystrofia on melko harvinaista (≥ 1/1000, < 1/100). Jos pistät insuliinia liian usein samaan paikkaan, ihonalainen rasvakudos voi joko kutistua (lipoatrofia) tai paksuuntua (lipohypertrofia). Ihonalaisia kyhmyjä voi aiheuttaa myös amyloidi-nimisen proteiinin kertyminen (ihoamyloidoosi). Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle alueelle. Vaihda pistoskohtaa jokaisen pistoksen yhteydessä. Se auttaa ehkäisemään näitä ihomuutoksia.

Insuliinihoidon yhteydessä on ilmoitettu turvotusta (esim. nesteenkertymistä käsiin, nilkkoihin), etenkin insuliinihoidon alussa tai kun hoitoa on muutettu diabetestasapainon korjaamiseksi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Diabeetikkojen tavallisia ongelmia

A. Hypoglykemia eli matala verensokeri

Insuliinituntemukset (sokkituntemukset, hypoglykemia eli matalan verensokerin aiheuttamat oireet) johtuvat siitä, että veressä ei ole riittävästi sokeria. Tämä voi johtua seuraavista seikoista:

 • Liprolog tai muu insuliiniannos on liian suuri
 • ateria on jäänyt väliin tai myöhästynyt tai ruokavaliosi on muuttunut
 • liikunta tai työnteko ennen tai jälkeen ateriaa on liian rasittavaa
 • sairastat tulehdus- tai muuta sairautta (erityisesti ripulia tai oksennustautia)
 • insuliinin tarpeesi muuttuu tai
 • Sinulla on paheneva munuais- tai maksasairaus.

Alkoholin ja eräiden lääkkeiden käyttö voi vaikuttaa verensokeriarvoihin.

Liian matalan verensokerin oireet ilmenevät yleensä nopeasti ja niitä ovat:

 • väsymys
 • hermostuneisuus tai vapina
 • päänsärky
 • sydämen tykytys
 • pahoinvointi
 • kylmänhiki

Vaikka olet mielestäsi varma siitä, että tunnistat itsessäsi nämä varoittavat oireet, vältä tilanteita, esim. autolla-ajoa, jotka asettavat itsesi tai muita ihmisiä alttiiksi hypoglykemian aiheuttamille vaaroille.

B. Hyperglykemia ja diabeettinen ketoasidoosi

Hyperglykemiasta on kyse, kun veressä on liikaa sokeria insuliinin puutteesta johtuen. Hyperglykemia voi seurata seuraavista syistä:

 • Liprolog tai muu insuliini on jäänyt ottamatta
 • olet ottanut vähemmän insuliinia kuin mitä lääkäri on määrännyt
 • olet syönyt huomattavasti enemmän kuin mitä ruokavalion puitteissa olisit saanut tai
 • sairastat kuumetautia, tulehdussairautta tai henkistä stressiä.

Hyperglykemia voi johtaa diabeettiseen ketoasidoosiin. Oireet ilmenevät hitaasti useiden tuntien tai päivien kuluessa. Tällaisia oireita ovat:

 • uneliaisuus
 • kasvojen punoitus 
 • jano
 • ruokahaluttomuus
 • hengityksessä hedelmäinen haju
 • pahoinvointi tai oksentelu

Raskas hengitys ja nopea sydämen syke ovat jo vakavia oireita. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

C. Sairastelu

Insuliiniannosta voidaan joutua muuttamaan, jos olet sairas ja erityisesti, jos Sinulla on pahoinvointia tai oksentelua. Vaikka et syö tai et voi syödä normaalisti, tarvitset silti insuliinia. Muista tarkistaa veren tai virtsan sokeripitoisuus, noudata saamiasi ohjeita sairauden varalta ja kerro lääkärillesi asiasta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä avaamaton Liprolog KwikPen jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä käytössä oleva Liprolog KwikPen huoneenlämmössä (15 °C-30 °C) ja heitä se pois 28 vuorokauden kuluttua. Älä pidä insuliinia lämpölähteen vieressä äläkä auringossa. Älä säilytä käytössä olevaa esitäytettyä insuliinikynää jääkaapissa. Käytössä olevaa insuliinikynää ei pidä säilyttää neula kiinnitettynä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä tai pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat sen olevan värillistä tai liuoksessa näkyy liukenemattomia ainesosia. Valmistetta saa käyttää vain, jos liuos on kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa näkyä mitään. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Liprolog 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste sisältää

 • Vaikuttava aine on lisproinsuliini, joka valmistetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla. Kyseessä on teollisesti valmistettu ihmisinsuliinin muunnos ja siksi lisproinsuliini poikkeaa kaikista muista insuliineista olivatpa ne sitten ihmis- tai eläinperäisiä. Lisproinsuliini muistuttaa läheisesti ihmisinsuliinia, joka on ihmisen haiman tuottama luonnollinen hormoni.
 • Muut aineet ovat metakresoli, glyseroli, dinatriumfosfaatti (jossa on 7 kidevettä), sinkkioksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätöön käytetään tarvittaessa kloorivetyhappoa tai natriumhydroksidia.

Liprolog KwikPen lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Liprolog 100 yksikköä/ml KwikPen injektioneste on steriili, kirkas ja väritön liuos, joka sisältää lisproinsuliinia 100 yksikköä millilitraa kohti (100 yksikköä/ml). Yksi Liprolog KwikPen -kynä (3 ml) sisältää 300 yksikköä insuliinia. Liprolog KwikPen -pakkauksessa on 5 kynää tai 2 x 5 kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Liprolog KwikPen -insuliinikynässä on samaa insuliinia, jota on saatavana erillisissä säiliöissä. Esitäytetyssä Liprolog KwikPen -insuliinikynässä insuliinisäiliö on jo valmiina kynässä. Kun KwikPen on tyhjä, se hävitetään asianmukaisesti.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Liprolog 100 yksikköä/ml KwikPen injektionesteen valmistaa:

 • Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Ranska.
 • Eli Lilly Italia S.p.A., Via A. Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

Myyntiluvan haltija: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.1.2023

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta
http://www.ema.europa.eu/

Ohjeet käyttäjälle

KÄYTTÖOHJE

KwikPen esitäytetty insuliinikynä

100 yksikköä/ml

 

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue käyttöohjeet läpi ennen kuin aloitat insuliinin käytön ja joka kerta kun saat uuden KwikPen-kynän, sillä ohjeet saattavat sisältää uutta tietoa. Tämä tieto ei välttämättä tule ilmi keskustellessasi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sairaudestasi tai hoidostasi.

KwikPen (”Kynä”) on kertakäyttöinen esitäytetty kynä, joka sisältää 3 ml (300 yksikköä, 100 yksikköä/ml) insuliinia. Voit antaa itsellesi useita annoksia yhdellä kynällä. Kynä annostelee yhden yksikön välein. Yhdellä injektiolla voit pistää 1-60 yksikköä. Jos annoksesi on enemmän kuin 60 yksikköä, sinun tulee antaa itsellesi useampi kuin yksi injektio. Kynän mäntä liikkuu jokaisella pistoksella vain vähän ja voi olla ettet huomaa sen liikkumista. Mäntä saavuttaa sylinteriampullin pohjan, kun olet käyttänyt kaikki 300 yksikköä kynästä.

Ethän annan muiden henkilöiden käyttää Kynääsi, vaikka neula olisikin vaihdettu. Älä käytä neuloja uudelleen tai jaa niitä muiden henkilöiden kanssa. Voit saada tartuntataudin tai levittää niitä.

Tätä Kynää ei suositella sokeille eikä näkövammaisille ilman kynän käyttöön perehtyneen näkevän henkilön ohjausta.

KwikPen-kynän osa

     Pidike                         Sylinteriampullin pidike    Etiketti  Annoslaskuri

Pistos-painike

Suojakorkki                Kumitulppa    Mäntä        Kynän runko      Annosikkuna

Injektioneulan osat (neulat hankittava erikseen)

                                                                    Suojapaperi

Ulkosuojus              Sisäsuojus              Neula

Kuinka tunnistat KwikPen-kynäsi:

 


Liprolog
Liuos

Liprolog
Mix25 

Suspensio
(samea insuliini)

 Liprolog
 Mix50 

Suspensio
(samea insuliini)

Kynän väri:

Sininen

Sininen

Sininen

 

Pistospainike:

image4.png

Viininpunainen

image5.png

Keltainen

image6.png

Punainen

Etiketit:

Valkoinen, jossa on viininpunainen pistospainike

Valkoinen, jossa on keltainen pistospainike

Valkoinen, jossa on punainen pistospainike

Tarvikkeet pistoksia varten:

 • KwikPen, jossa insuliinia
 • KwikPen-kynän kanssa yhteensopiva neula (BD:n [Becton, Dickinson and Company] kynäneulat suositeltavia)
 • Puhdistuslappu

Neulat ja puhdistuslaput eivät sisälly pakkaukseen.

Kynän valmistelu

 • Pese kätesi vedellä ja saippualla.
 • Tarkista Kynäsi varmistaaksesi, että olet pistämässä oikeaa insuliinilaatua. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos käytät useampaa kuin yhtä insuliinilaatua.
 • Älä käytä Kynääsi etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Hävitä kynä pakkausselosteessa mainitun käyttöönotetun kynän kestoajan jälkeen.
 • Käytä joka pistoksella aina uutta neulaa ehkäistäksesi infektioita leviämästä ja neulaa tukkeutumasta.
   

Vaihe 1:

 • Vedä Kynän suojakorkki suoraan pois.
  - Älä poista Kynän etikettiä.
 • Pyyhi kumitulppa puhdistuslapulla.

 

 Vaihe 2:

(Vain LIPROLOG suspensio, sameat insuliinit)

 • Pyöritä Kynää varovasti 10 kertaa,

JA

 • Kääntele Kynää 10 kertaa.

 

Sekoittaminen on tärkeää, jotta saat oikean annoksen.

Insuliinin pitää näyttää tasaisen samealta.


Vaihe 3:

 • Tarkista insuliinin ulkonäkö.
  - LIPROLOG liuoksen pitää näyttää kirkkaalta ja värittömältä. Älä käytä sitä, jos se näyttää samealta, värjäytyneeltä tai siinä on saostumia tai hiukkasia.
  -  LIPROLOG suspensiot – sameat insuliinit - insuliinin pitää näyttää valkoiselta sekoittamisen jälkeen. Älä käytä insuliinia, jos se näyttää kirkkaalta tai sisältää saostumia tai hiukkasia.

Vaihe 4:

 • Ota uusi neula.
 • Poista neulan suojapaperi ulkosuojuksesta.

Vaihe 5:

 • Työnnä neula ulkosuojuksineen suoraan Kynään ja kierrä neula tiukasti paikoilleen.

Vaihe 6:

 • Poista neulan ulkosuojus.
 • Älä hävitä sitä. Poista neulan sisäsuojus ja hävitä se

Kynän käyttövalmiuden tarkistaminen

Tarkista käyttövalmius ennen jokaista injektiota.

 • Käyttövalmiuden tarkistaminen tarkoittaa neulaan ja sylinteriampulliin normaalin käytön yhteydessä mahdollisesti kertyneen ilman poistamista. Käyttövalmiuden tarkistaminen varmistaa, että kynä toimii oikein.
 • Jos et tarkista käyttövalmiutta ennen jokaista injektiota, voit saada liian paljon tai liian vähän insuliinia.
Vaihe 7:
 • Käyttövalmiuden tarkistamiseksi valitse 2 yksikköä kääntämällä pistospainiketta.

 

Vaihe 8:

 • Pidä Kynää neulan kärki ylöspäin. Napauta sylinteriampullin pidikettä sormella varovasti, jotta ilmakuplat siirtyvät ylös.

 

Vaihe 9:

 • Pitele Kynää kärki ylöspäin. Paina pistospainikkeesta kunnes se pysähtyy ja annosikkunassa näkyy ”0”. Paina pistospainiketta ja pidä se alhaalla laskien samalla hitaasti viiteen (5).
 • Sinun tulisi nähdä insuliinia neulan kärjessä.
  – Jos et näe insuliinia, toista vaiheet, mutta kuitenkin korkeintaan 4 kertaa.
  – Jos et vieläkään näe insuliinia, vaihda neula ja toista vaihee.

Pienet ilmakuplat ovat tavallisia eivätkä vaikuta annokseesi.

Annoksen valitseminen

 • Voit yhdellä injektiolla pistää 1–60 annosyksikköä.
 • Jos annoksesi on enemmän kuin 60 yksikköä, sinun tulee pistää useampi kuin yksi injektio.
  - Jos tarvitset neuvoa päättääksesi miten jakaisit annoksesi, kysy neuvoa terveydenhuollon henkilöstöltä.
  - Sinun tulee käyttää uutta neulaa jokaisella injektiolla ja toistaa käyttövalmiuden tarkistusvaiheet

Vaihe 10:

 • Kierrä pistospainikkeella tarvitsemasi annos. Annoslaskurin tulisi osoittaa oikeaa annosta.
  - Kynä annostelee yhden yksikön välein.
  - Pistospainike naksahtaa kun käännät sitä.
  - ÄLÄ valitse annostasi laskemalla naksahduksia koska saatat silloin saada väärän annoksen.
  - Annos voidaan korjata kiertämällä pistospainiketta jompaankumpaan suuntaan, kunnes annoslaskuri osoittaa oikeaa annosta.
  - Parilliset numerot on painettu asteikkoon.
  - Parittomat numerot numeron 1 jälkeen on esitetty viivoin parillisten numeroiden välissä.
 • Tarkista aina annosikkunassa näkyvät numerot varmistaaksesi, että olet valinnut oikean annoksen.

(Esimerkki: 12 yksikköä näkyvissä annosikkunassa)

(Esimerkki: 25 yksikköä näkyvissä annosikkunassa)

 • Et voi valita annokseksi enempää yksikköjä, kun mitä Kynässäsi on jäljellä insuliinia.
 • Jos sinun tulee pistää enemmän kuin Kynässäsi jäljellä oleva yksikkömäärä, voit joko:
  - ottaa osan annoksesta vanhasta Kynästä ja loput uudesta Kynästä tai
  - ottaa koko annoksen uudesta Kynästä.
 • On normaalia nähdä kynässä jäljellä pieni määrä insuliinia, jota ei voi annostella.

Annoksen pistäminen

 • Pistä insuliinia niin kuin terveydenhuollon ammattilainen on sinua ohjeistanut.
 • Vaihda (vuorottele) pistospaikkaa jokaisella pistoskerralla.
 • Älä yritä muuttaa annostasi samalla kuin pistät.

 

Vaihe 11:

 •  Valitse pistoskohta.
  Insuliinisi pistetään ihon alle (subkutaanisesti) joko vatsan alueelle, pakaraan, reiteen tai olkavarteen.
 • Pyyhi ihosi puhdistuslapulla ja anna ihosi kuivua ennen kuin pistät annoksen.

Vaihe 12:

 • Työnnä neula ihon alle.
 • Paina pistospainike pohjaan saakka.
 • Jatka pitäen pistospainiketta alhaalla laskien samalla hitaasti viiteen (5) ennen kuin poistat neulan.
  Älä yritä pistää insuliinia kääntämällä pistospainiketta. ET saa insuliinia kääntämällä pistospainiketta.

Vaihe 13:

 • Vedä neula ihosta.
  - On normaalia, jos neulan kärjessä näkyy insuliinitippa. Se ei vaikuta annokseesi.
 • Tarkista annosikkunan lukema.
  - Jos annosikkunassa näkyy ”0”, olet saanut täyden annoksen.
  - Jos annosikkunassa ei näy ”0”, älä valitse uudelleen annostasi. Työnnä neula ihon alle ja annostele loput annoksestasi.
  - Jos vielä luulet, että et saanut koko valitsemaasi annosta, älä aloita alusta tai toista injektiota. Seuraa verensokeriasi terveydenhuollon henkilöstöltä saamiesi ohjeiden mukaan.
  - Jos tavallisesti tarvitset 2 pistosta saadaksesi täyden annoksen, varmista, että pistät toisen pistoksen.

Kynän mäntä liikkuu jokaisella pistoksella vain vähän ja voi olla ettet huomaa sen liikkumista.

Jos näet verta ihollasi sen jälkeen kun vedät neulan pois, paina pistoskohtaa kevyesti sideharsolla tai puhdistuslapulla.

Älä hankaa aluetta.

Pistoksen jälkeen

Vaihe 14:

 • Laita neulan ulkosuojus varovasti paikalleen.

 

Vaihe 15:

 • Kierrä ulkosuojuksen avulla neula irti ja hävitä se alla olevien ohjeiden mukaisesti (ks. kohta Kynien ja neulojen hävittäminen).
 • Älä säilytä neulaa kiinni Kynässäsi. Jos säilytät Kynäsi neula kiinnitettynä, kynästä voi vuotaa insuliinia, neula voi tukkeutua tai säiliöön voi muodostua ilmakuplia.

 

Vaihe 16:

• Laita kynän suojakorkki takaisin paikalleen asettamalla suojakorkin pidike ja annosikkuna kohdakkain ja työntämällä suoraan eteenpäin.

Kynien ja neulojen hävittäminen

 • Laita käytetyt neulat terävän jätteen keräysastiaan tai kovaan muoviseen keräysastiaan, joka on varustettu turvakannella. Älä heitä neuloja suoraan kotitalousjätteeseen.
 • Älä käytä terävän jätteen keräysastiaa uudelleen.
 • Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeita kynien ja terävän jätteen keräysastian asianmukaiseen hävittämiseen.
 • Näiden neulojen käsittelyohjeiden ei ole tarkoitus korvata terveydenhuollon ammattilaisten antamia paikallisia ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä.

Kynien säilyttäminen

Käyttämättömät kynät

 • Säilytä käyttämättömiä Kyniä jääkaapissa (2°C - 8°C).
 • Insuliini ei saa jäätyä. Älä käytä insuliinia, jos se on päässyt jäätymään.
 • Käyttämättömiä kyniä voidaan käyttää etikettiin merkittyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään asti, jos kynät on säilytetty jääkaapissa

Käytössä oleva kynä

 • Säilytä käytössäsi oleva Kynä huoneenlämmössä korkeintaan 30°C suojassa pölyltä, ruoalta, nesteiltä, kuumuudelta ja valolta.
 • Hävitä käytössä oleva kynä pakkausselosteessa mainitun ajan kuluttua kynän käyttöönotosta, vaikka siinä olisi vielä insuliinia jäljellä.

Yleistä tietoa Kynän turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä

 • Säilytä Kynäsi ja neulasi poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Älä käytä kynää, jos jokin osa näyttää olevan rikki tai vahingoittunut.
 • Pidä aina mukanasi ylimääräistä Kynää siltä varalta, että Kynäsi katoaa tai vaurioituu.

Ongelmien ratkaisu

 • Jos sinulla on vaikeuksia irrottaa kynän suojakorkkia, kierrä korkkia varovasti edestakaisin ja vedä sen jälkeen korkki suoraan pois.
 • Jos pistospainiketta on vaikea painaa:
  - Pistospainikkeen painaminen hitaammin helpottaa pistämistä.
  - Neula voi olla tukossa. Vaihda uusi neula ja tarkista Kynän käyttövalmius.
  - Kynän sisällä voi olla pölyä, ruokaa tai nestettä. Hävitä kynä ja ota uusi Kynä käyttöön. Saatat tarvita reseptin terveydenhuollon ammattilaiselta.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia KwikPen-kynän kanssa, kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta tai ota yhteyttä myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.1.2023

Yrityksen yhteystiedot:

OY ELI LILLY FINLAND AB
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki

medinfo_finland@lilly.com
www.lilly.com/fi
09 854 5250
Tukkuliike: Oriola

Lääketietopalvelu puh. 0800-140 240 (ma-pe 9-15)