DOVATO tabletti, kalvopäällysteinen 50/300 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,6 mt, 04.08.2021 19:00:53)

Dovato 50 mg/300 mg kalvopäällysteiset tabletit

dolutegraviiri/lamivudiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Dovato on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dovatoa

3. Miten Dovato otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Dovaton säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Dovato on lääke, joka sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, joita käytetään ihmisen immuunikatoviruksen eli HIV:n aiheuttaman infektion hoitoon: dolutegraviiria ja lamivudiinia. Dolutegraviiri kuuluu retroviruslääkkeiden ryhmään, josta käytetään nimeä integraasinestäjät (INI) ja lamivudiini kuuluu retroviruslääkkeiden ryhmään, josta käytetään nimeä nukleosidianalogikäänteiskopioijaentsyymin estäjät (NRTI).

Dovatoa käytetään HIV:n hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille ja vähintään 40 kg painaville nuorille.

Dovato ei paranna HIV-infektiota. Se pitää elimistön virusmäärän alhaisella tasolla. Tämä auttaa ylläpitämään CD4-solujen määrää veressä. CD4-solut ovat tietyntyyppisiä veren valkosoluja, joilla on tärkeä tehtävä elimistön taistelussa infektioita vastaan.

Dovato-hoito ei tehoa kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. Lääkäri seuraa hoidon tehoa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Dovatoa:

 • jos olet allerginen (yliherkkä) dolutegraviirille, lamivudiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos käytät fampridiini -nimistä lääkettä (tunnetaan myös nimellä dalfampridiini; käytetään multippeliskleroosin hoidossa).

Kerro lääkärille, jos epäilet, että jokin näistä koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Jotkut Dovatoa tai muita HIV-yhdistelmähoitoja saavat ovat muita alttiimpia vakaville haittavaikutuksille. Ota huomioon, että riski voi olla suurempi:

 • jos sinulla on keskivaikea tai vaikea maksasairaus
 • jos sinulla on joskus ollut jokin maksasairaus, mukaan lukien hepatiitti B tai C (jos sinulla on hepatiitti B -infektio, älä lopeta Dovaton käyttöä ilman lääkärin kehotusta, koska hepatiitti voi uusiutua)
 • jos sinulla on munuaisvaivoja.

→ Keskustele lääkärin kanssa ennen Dovaton käyttöä, jos jokin yllä mainituista koskee sinua. Sinun voi olla tarpeen käydä useammin tarkastuksissa, myös verikokeissa, lääkehoidon aikana. Ks. lisätietoja kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset.

Allergiset reaktiot

Dovato sisältää dolutegraviiria. Dolutegraviiri voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion, ns. yliherkkyysreaktion. Sinun on tärkeää tietää, millaisiin merkkeihin ja oireisiin on kiinnitettävä huomiota, kun käytät Dovatoa.

Lue kohta ”Allergiset reaktiot” tämän pakkausselosteen kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tarkkaile tärkeitä oireita

Joillekin HIV-lääkkeitä käyttäville ihmisille kehittyy muita tiloja, jotka voivat olla vakavia. Näitä ovat esimerkiksi:

 • infektioiden ja tulehduksen oireet
 • nivelkipu, jäykkyys ja luusto-oireet.

Sinun on tärkeää tietää, millaisiin merkkeihin ja oireisiin on kiinnitettävä huomiota, kun käytät Dovatoa.

Lue kappale ”Muut mahdolliset haittavaikutukset” tämän pakkausselosteen kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset.

Suojele muita ihmisiä

HIV-infektio tarttuu seksuaalisessa kontaktissa HI-virusta kantavan henkilön kanssa tai HIV-tartunnan saaneen henkilön verestä (esim. jos käytetään samaa injektioneulaa). Voit edelleen tartuttaa HIV:n muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas antiretroviraalinen lääkitys kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä.

Lapset

Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille, sillä sitä ei ole tutkittu tässä potilasryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Dovato

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Älä ota Dovatoa samanaikaisesti seuraavan lääkkeen kanssa:

 • fampridiini (tunnetaan myös nimellä dalfampridiini), käytetään multippeliskleroosin hoidossa.

Jotkin lääkkeet saattavat vaikuttaa Dovaton tehoon tai suurentaa haittavaikutusten todennäköisyyttä. Dovato voi myös vaikuttaa joidenkin muiden lääkkeiden tehoon.

Kerro lääkärille, jos otat mitä tahansa seuraavassa luettelossa mainittua lääkettä:

 • metformiini, jota käytetään diabeteksen hoitoon
 • antasidit, joita käytetään ruuansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon. Älä ota antasidia 6 tunnin aikana ennen Dovaton ottamista tai vähintään 2 tuntiin Dovaton ottamisen jälkeen (ks. myös kohta Miten valmistetta käytetään ”Miten Dovato otetaan”)
 • ravintolisät tai monivitamiinivalmisteet, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia. Jos otat Dovaton aterian yhteydessä, voit ottaa ravintolisät tai monivitamiinivalmisteet, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia, samanaikaisesti Dovaton kanssa. Jos otat Dovaton tyhjään mahaan, älä ota ravintolisää tai monivitamiinivalmistetta, joka sisältää kalsiumia, rautaa tai magnesiumia, 6 tunnin aikana ennen Dovaton ottamista tai vähintään 2 tuntiin Dovaton ottamisen jälkeen (ks. myös kohta Miten valmistetta käytetään ”Miten Dovato otetaan”)
 • emtrisitabiini, etraviriini, efavirentsi, nevirapiini tai tipranaviiri-ritonaviiriyhdistelmä, joita käytetään HIV-infektion hoitoon
 • säännöllisesti käytettävät sorbitolia ja muita sokerialkoholeja (esim. ksylitoli, mannitoli, laktitoli tai maltitoli) sisältävät lääkkeet (usein nesteitä)
 • kladribiini, jota käytetään leukemian tai multippeliskleroosin hoitoon
 • rifampisiini, jota käytetään tuberkuloosin ja muiden bakteeri-infektioiden hoitoon
 • fenytoiini ja fenobarbitaali, joita käytetään epilepsian hoitoon
 • okskarbatsepiini ja karbamatsepiini, joita käytetään epilepsian tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum), joka on masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin näistä. Lääkäri saattaa muuttaa annostasi tai määrätä ylimääräisiä seurantakäyntejä.

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista:

→ Keskustele lääkärin kanssa Dovato-hoitoon liittyvistä riskeistä ja hyödyistä.

Dovaton ottaminen raskaaksi tulemisen aikaan tai raskauden 6 ensimmäisen viikon aikana voi suurentaa hermostoputken kehityshäiriön, kuten spina bifidan (selkärankahalkion), kaltaisen synnynnäisen vian riskiä.

Jos voit tulla raskaaksi Dovatoa käyttäessäsi:

→ Keskustele lääkärin kanssa siitä, onko sinun aiheellista käyttää ehkäisyä, esimerkiksi kondomeja tai ehkäisytabletteja.

Kerro lääkärillesi heti, jos tulet raskaaksi tai suunnittelet raskautta. Lääkäri tarkistaa lääkityksesi. Älä lopeta Dovaton käyttöä keskustelematta siitä lääkärisi kanssa, sillä siitä voi olla haittaa sinulle ja syntymättömälle lapsellesi.

Imetys

HIV-positiiviset naiset eivät saa imettää, koska HIV-infektio saattaa tarttua lapseen äidinmaidon välityksellä.

Pieni määrä Dovaton sisältämiä aineita voi myös erittyä rintamaitoon.

Jos imetät tai harkitset imettämistä:

→ Keskustele välittömästi lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dovato voi aiheuttaa huimausta, ja muita haittavaikutuksia, jotka heikentävät havaintokykyäsi.

→ Älä aja tai käytä koneita, ellet ole varma, ettei havaintokykysi ole heikentynyt.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Suositeltu Dovato-annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa.

Niele tabletti pienen nestemäärän kanssa. Dovato voidaan ottaa joko aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Käyttö nuorille

12–17-vuotiaat nuoret, jotka painavat vähintään 40 kg, voivat ottaa aikuisten annoksen eli yhden tabletin kerran vuorokaudessa.

Antasidit

Antasidit, joita käytetään ruoansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon, voivat estää Dovaton imeytymisen elimistöön ja heikentää sen tehoa.

Älä ota antasidia 6 tunnin aikana ennen Dovaton ottamista äläkä vähintään 2 tuntiin Dovaton ottamisen jälkeen.

Voit ottaa muut mahalaukun happamuutta vähentävät lääkkeet, kuten ranitidiini ja omepratsoli, samanaikaisesti Dovaton kanssa.

→ Pyydä lääkäriltä lisäohjeita mahalaukun happamuutta vähentävien lääkkeiden käytöstä Dovaton kanssa.

Ravintolisät tai monivitamiinivalmisteet, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia

Ravintolisät tai monivitamiinivalmisteet, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia voivat estää Dovaton imeytymisen elimistöön ja heikentää sen tehoa.

Jos otat Dovaton aterian yhteydessä, voit ottaa ravintolisät tai monivitamiinivalmisteet, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia, samanaikaisesti Dovaton kanssa. Jos otat Dovaton tyhjään mahaan, älä ota ravintolisää tai monivitamiinivalmistetta, joka sisältää kalsiumia, rautaa tai magnesiumia, 6 tunnin aikana ennen Dovaton ottamista tai vähintään 2 tuntiin Dovaton ottamisen jälkeen.

→ Pyydä lääkäriltä lisäohjeita ravintolisien tai monivitamiinivalmisteiden, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia, käytöstä Dovaton kanssa.

Jos otat enemmän Dovatoa kuin sinun pitäisi

Jos otat liian monta Dovato-tablettia, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Näytä heille Dovato-pakkaus, jos mahdollista.

Jos unohdat ottaa Dovaton

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti muistaessasi. Jos kuitenkin seuraava annos pitäisi ottaa jo alle 4 tunnin kuluttua, jätä unohtunut annos väliin ja ota seuraava annos normaaliin aikaan. Jatka sen jälkeen hoitoa kuten aikaisemmin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Älä lopeta Dovaton käyttöä kysymättä ensin neuvoa lääkäriltä

Jatka Dovaton käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää. Älä lopeta sen käyttöä, ellei lääkäri kehota lopettamaan hoitoa. Dovaton lopettaminen voi vaikuttaa terveyteesi ja siihen, kuinka tuleva hoito tehoaa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Siksi on erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille kaikista muutoksista terveydentilassasi.

Allergiset reaktiot

Dovato sisältää dolutegraviiria. Dolutegraviiri voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion, ns. yliherkkyysreaktion. Tällainen reaktio on melko harvinainen dolutegraviiria käyttävillä potilailla (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta). Jos saat jonkin seuraavista oireista:

 • ihottuma
 • kuume
 • energian puute (väsymys)
 • turvotus, joskus kasvojen tai suun turpoaminen (angioedeema), joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia
 • lihas- tai nivelsäryt.

→ Hakeudu heti lääkärin hoitoon. Lääkäri saattaa määrätä maksa- tai munuaistutkimuksia tai verikokeita, ja Dovato-hoito saatetaan lopettaa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä:

 • päänsärky
 • ripuli
 • pahoinvointi

Yleiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä:

 • masennus (syvän surun tai arvottomuuden tunne)
 • ihottuma
 • kutina
 • oksentelu
 • vatsakipu tai vatsavaivat
 • ilmavaivat
 • huimaus
 • uneliaisuus
 • nukkumisvaikeudet (unettomuus)
 • poikkeavat unet
 • energian puute (väsymys)
 • hiustenlähtö
 • ahdistuneisuus
 • nivelkipu
 • lihaskipu.

Yleisiä verikokeissa havaittavia haittavaikutuksia:

 • kohonneet maksaentsyymiarvot (aminotransferaasit)
 • lihasten tuottamien entsyymien (kreatiinikinaasi) kohonneet arvot.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta:

 • maksatulehdus (hepatiitti)
 • itsemurhayritys (erityisesti potilailla, joilla on aikaisemmin ollut masennusta tai mielenterveysongelmia)
 • itsemurha-ajatukset (erityisesti potilailla, joilla on aikaisemmin ollut masennusta tai mielenterveysongelmia).

Melko harvinaisia verikokeissa havaittavia haittavaikutuksia:

 • veren hyytymisen kannalta tärkeiden verisolujen määrän lasku (trombosytopenia)
 • alhainen veren punasolujen määrä (anemia) tai alhainen valkosolujen määrä (neutropenia).

Harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1000:sta:

 • maksan vajaatoiminta (oireena voi olla ihon ja silmänvalkuaisten kellastuminen tai epätavallisen tumma virtsa)
 • turvotus, joskus kasvojen tai suun turpoaminen (angioedeema), joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia
 • haimatulehdus (pankreatiitti)
 • lihaskudoksen hajoaminen.

Harvinaisia verikokeissa havaittavia haittavaikutuksia:

 • bilirubiiniarvon kohoaminen (maksan toimintakoe)
 • amylaasiksi kutsutun entsyymin määrän lisääntyminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta:

 • maitohappoasidoosi (liikaa maitohappoa veressä)
 • tunnottomuus, kihelmöinti iholla (pistely)
 • heikkouden tunne raajoissa.

Hyvin harvinaisia verikokeissa havaittavia haittavaikutuksia:

 • luuytimen kyvyttömyys tuottaa uusia veren punasoluja (puhdas punasoluaplasia).

Muut mahdolliset haittavaikutukset

HIV-lääkkeiden yhdistelmähoitoa saavilla potilailla voi esiintyä myös muita haittavaikutuksia.

Infektion ja tulehduksen oireet

Henkilöillä, joilla on pitkälle edennyt HIV-infektio tai AIDS, on heikko immuunijärjestelmä ja heidän todennäköisyytensä saada vakavia infektioita (opportunistisia infektioita) on muita suurempi.

Tällaiset infektiot ovat voineet olla ”hiljaisina” ja heikko immuunijärjestelmä ei ole havainnut niitä ennen hoidon aloittamista. Hoidon aloittamisen jälkeen immuunijärjestelmä vahvistuu ja saattaa hyökätä näiden infektioiden kimppuun, mikä voi aiheuttaa infektion tai tulehduksen oireita. Oireita ovat yleensä kuume ja joitakin seuraavista:

 • päänsärky
 • vatsakipu
 • hengitysvaikeudet.

Harvinaisissa tapauksissa immuunijärjestelmä voi vahvistuessaan hyökätä myös terveitä kudoksia vastaan (autoimmuunisairaudet). Autoimmuunisairauksien oireet voivat ilmetä useita kuukausia HIV-infektion hoidon aloittamisen jälkeen. Oireita voivat olla:

 • sydämentykytys (nopea tai epäsäännöllinen syke) tai vapina
 • yliaktiivisuus (liiallinen levottomuus tai liikehdintä)
 • käsistä tai jaloista alkavaa heikkoutta, joka etenee kohti vartaloa.

Jos saat infektion oireita tai huomaat jonkin yllämainituista oireista:

→ Kerro heti lääkärillesi. Älä ota muita lääkkeitä infektion hoitoon ilman lääkärin ohjeita.

Nivelkipu, jäykkyys ja luustovaivat

Joillekin HIV-yhdistelmähoitoa saaville potilaille voi kehittyä luukuolio eli osteonekroosi. Tässä sairaudessa osa luukudoksesta vaurioituu pysyvästi, koska luun verenkierto on heikentynyt. Tämän sairauden riski voi olla suurentunut:

 • jos yhdistelmähoito on jatkunut pitkään
 • jos käytetään samanaikaisesti tulehduslääkkeinä kortikosteroideja
 • jos potilas käyttää alkoholia
 • jos immuunijärjestelmä on hyvin heikko
 • jos potilas on ylipainoinen.

Osteonekroosin oireita ovat:

 • nivelten jäykkyys
 • säryt ja kivut nivelissä (erityisesti lonkassa, polvessa tai hartiassa)
 • liikkumisvaikeudet.

Jos huomaat jonkin näistä oireista:

→ Kerro asiasta lääkärille.

Vaikutukset painoon, veren rasva-arvoihin ja verensokeriarvoihin:

HIV-lääkityksen aikana voi esiintyä painon nousua ja veren rasva-arvojen ja verensokeriarvojen suurenemista. Tämä liittyy osittain terveydentilan ja elämäntapojen palaamiseen ennalleen ja veren rasva-arvojen kohdalla joskus HIV-lääkkeisiin sinänsä. Lääkäri tekee tutkimuksia tällaisten muutosten varalta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dovato sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat dolutegraviiri ja lamivudiini. Yksi tabletti sisältää dolutegraviirinatriumia vastaten 50 mg dolutegraviiria ja 300 mg lamivudiinia.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti, mannitoli (E421), povidoni (K29/32), natriumstearyylifumaraatti, hypromelloosi (E464), makrogoli, titaanidioksidi (E171).
 • Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dovato kalvopäällysteiset tabletit ovat soikeita, kaksoiskuperia, valkoisia tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”SV 137”.

Kalvopäällysteiset tabletit on pakattu purkkeihin, joissa on lapsiturvallinen korkki.

Kussakin lääkepurkissa on 30 kalvopäällysteistä tablettia.

Saatavilla on myös kerrannaispakkauksia, jotka sisältävät 90 kalvopäällysteistä tablettia (3 x 30 kalvopäällysteistä tablettia).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

ViiV Healthcare BV

Van Asch van Wijckstraat 55H

3811 LP Amersfoort

Alankomaat

Valmistaja

Glaxo Wellcome, S.A.

Avda. Extremadura, 3

09400 Aranda De Duero

Burgos

Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05/2021

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Tamro