DAKTARIN emulsiovoide 2 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 01.06.2024 03:52:04)

Daktarin 2 % emulsiovoide

mikonatsolinitraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Daktarin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Daktarin-valmistetta
 3. Miten Daktarin-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Daktarin-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Daktarin-valmistetta käytetään erilaisten hiiva- ja muiden sienien aiheuttamiin tulehduksiin päänahan, kasvojen, vartalon sekä käsien ja jalkojen (jalkasilsa) iholla sekä sieni-ihottumien alueelle tuleviin toissijaisiin bakteeritulehduksiin.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Daktarin-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, muille samanlaisille sienilääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Daktarin-valmistetta.

Daktarin saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita. Tarkkaile allergisen reaktion oireita, kun käytät Daktarin-valmistetta. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Kädet tulee pestä huolellisesti Daktarin-valmisteen käytön jälkeen, ellei hoito ole tarkoitettu käsien iholle. Sieni-infektioiden leviämisen välttämiseksi käytä vain omaa pyyhettä ja vaihda usein vaatteita, jotka joutuvat kosketukseen tulehtuneiden ihoalueiden kanssa. Vältä valmisteen joutumista silmiin.

Muut lääkevalmisteet ja Daktarin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, kuten

 • veren hyytymistä estävää lääkitystä (kuten esim. varfariinia)
 • suun kautta otettavia sokeritautilääkkeitä
 • fenytoiinia epilepsiaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Daktarin imeytyy iholta verenkiertoon hyvin heikosti. Lääkkeen erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Daktarin sisältää

 • 2 mg bentsoehappoa per gramma, mikä saattaa aiheuttaa paikallista ärsytystä ja voi lisätä vastasyntyneen (enintään 4 viikon ikäisen) ihon ja silmien keltaisuutta.
 • butyylihydroksianisolia, joka saattaa aiheuttaa paikallisia iho-oireita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja lapset

Onnistuneen hoitotuloksen saavuttamiseksi Daktarin-valmistetta on käytettävä joka päivä. Hoito tulee lopettaa vasta noin viikon kuluttua oireiden häviämisestä. Hoito kestää tulehduksen tyypin ja laajuuden mukaan 2–6 viikkoa. Ellei ihottuma osoita selviä paranemisen merkkejä 2–3 viikossa, ota yhteys lääkäriin.

Pese ja kuivaa tulehtunut iho hyvin. Hiero Daktarin-valmistetta sormenpäillä kevyesti tulehtuneelle ihoalueelle sekä sen ympäristöön.

Kädet tulee pestä huolellisesti käytön jälkeen, jotta infektio ei leviä muille ihoalueille tai muihin ihmisiin.

Daktarin-valmistetta levitetään iholle kaksi kertaa päivässä. Jos käytät Daktarin-emulsiovoidetta iholle yhdessä Daktarin-puuterin kanssa, käytä kerran päivässä voidetta iholle ja kerran päivässä puuteria, ellei lääkäri toisin määrää.

Jos käytät enemmän Daktarin-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos Daktarin-valmistetta käytetään enemmän kuin ohjeissa on määrätty, tuloksena saattaa olla ihon punoitusta, turvotusta tai kuumotusta. Jätä yksi tai useampi hoitokerta väliin ja aloita hoito uudelleen annostusohjeita noudattaen.

Pienen Daktarin-määrän nieleminen ei ole yleensä vakavaa, mutta jos näin on vahingossa tapahtunut, kannattaa varmuuden vuoksi ottaa yhteys lääkäriin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Daktarin-hoito on yleensä hyvin siedetty. Harvoissa tapauksissa saattaa esiintyä punoitusta, ärsytystä ja/tai lievää kuumotusta tai kutinaa hoidetulla ihoalueella. Tällaisessa tapauksessa auttaa yleensä, että jättää muutaman hoitokerran väliin.

Lopeta Daktarin-valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia vakavan allergisen reaktion oireita:

 • kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turpoaminen
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • kutiseva ihottuma (nokkosihottuma).

Haittavaikutukset

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ihon kuumotus, ihotulehdus, ihon vaaleneminen
 • reaktio antopaikassa, kuten ärsytys antopaikassa, antopaikan kuumotus, antopaikan kutina, lämmöntunne antopaikassa.

Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • anafylaktinen reaktio, yliherkkyys
 • angioedeema, nokkosihottuma, kosketusihottuma, ihottuma, ihon punoitus, kutina.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Daktarin sisältää

 • Vaikuttava aine on mikonatsolinitraatti, jota on 20 mg yhdessä grammassa emulsiovoidetta.
 • Muut aineet ovat polyetyleeniglykoli- ja glykolistearaatti, oleoyylimakrogoliglyseridit, nestemäinen parafiini, bentsoehappo, butyylihydroksianisoli ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, tasakoosteinen emulsiovoide.
Pakkauskoko: 30 g.

Myyntiluvan haltija

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PL 90, 02601 Espoo

Valmistaja

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.10.2022

Yrityksen yhteystiedot:

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
PL 90
02601 ESPOO

Consumer-fi@kenvue.com
+358 20 7531450
Tukkuliike: Tamro