LEDAGA geeli 160 mikrog/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,2 mt, 08.06.2021 19:09:08)

Ledaga 160 mikrog/g geeli 

kloorimetiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Ledaga on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ledagaa
3. Miten Ledagaa käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Ledagan säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ledaga sisältää vaikuttavana aineena kloorimetiiniä. Tämä on syöpälääke, jota käytetään iholle mycosis fungoides-tyypin ihon T-solulymfooman hoitoon.

Mycosis fungoides-tyypin ihon T-solulymfooma on sairaus, jossa kehon immuunijärjestelmän tietyt solut, joita kutsutaan nimeltä T-lymfosyytit, muuttuvat syöpäsoluiksi ja vaikuttavat ihoon. Kloorimetiini on syöpälääke, jota kutsutaan "alkyloivaksi aineeksi". Se kiinnittyy jakautuvien solujen, kuten syöpäsolujen, DNA:han. Tämä estää niitä jakautumasta ja kasvamasta.

Ledaga on tarkoitettu vain aikuisille.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä


Älä käytä Ledagaa

 • jos olet allerginen (yliherkkä) kloorimetiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ledagaa.

 • Kosketusta silmiin on vältettävä. Älä levitä lääkettä silmien lähelle, sierainten sisälle, korvan sisälle tai huuliin.
 • Jos Ledagaa joutuu silmiisi, se voi aiheuttaa kipua, polttavaa tunnetta, turvotusta, punoitusta, valoherkkyyttä ja näön sumenemista. Se voi myös aiheuttaa sokeutta ja vaikean, pysyvän silmävaurion. Jos Ledaga joutuu silmiisi, huuhtele silmiä heti, vähintään 15 minuutin ajan, suurella määrällä vettä, liuoksella nimeltä ”0,9-prosenttinen natriumkloridiliuos” tai silmänpesunesteellä ja käänny lääkärin (myös silmälääkärin) puoleen mahdollisimman pian.
 • Jos tätä lääkettä joutuu suuhusi tai nenääsi, se voi aiheuttaa kipua, punoitusta ja mahdollisesti vaikeita haavaumia. Huuhtele altistunutta kohtaa heti vähintään 15 minuutin ajan suurella määrällä vettä ja hakeudu mahdollisimman pian lääkärin hoitoon.
 • Tämä lääke voi aiheuttaa ihoreaktioita, kuten ihon tulehtumista (punoitusta ja turvotusta), kutinaa, rakkuloita, haavaumia ja ihoinfektioita (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Ihon tulehtumisen riski on suurempi, jos käytät Ledagaa kasvoille, sukuelimiin, peräaukkoon tai ihotaipeisiin.
 • Kerro lääkärille, jos sinulla on koskaan ollut allerginen reaktio kloorimetiinille. Ota yhteyttä lääkäriin tai mene heti lääkärinhoitoon, jos saat allergisia reaktioita Ledaga-valmisteelle (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).
 • Ihosyöpiä (ihosolujen epänormaalia kasvua) on raportoitu kloorimetiinin iholle levittämisen jälkeen, vaikkakaan ei tiedetä, onko kloorimetiini tämän aiheuttaja. Lääkäri tarkastaa ihosi ihosyöpien varalta Ledaga-hoidon aikana ja sen jälkeen. Kerro lääkärille, jos iholle ilmaantuu uusia vaurioituneita alueita tai haavaumia.
 • Muiden henkilöiden kuin potilaan, kuten hoitajien, on vältettävä suoraa ihokosketusta Ledaga-valmisteen kanssa. Suoran ihokosketuksen riskejä ovat mm. ihon tulehtuminen (ihotulehdus), silmä-, suu- tai nenävauriot ja ihosyövät. Hoitajien, jotka altistuvat vahingossa Ledaga-valmisteelle, on välittömästi pestävä altistunut alue vähintään 15 minuutin ajan. Riisu ja pese saastuneet vaatteet. Käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos Ledaga-valmistetta joutuu silmiin, suuhun tai nenään.

Lapset ja nuoret
Tätä lääkettä ei saa antaa lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille, koska turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Ledaga
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys 
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kloorimetiinin käytöstä raskaana oleville naisille on vain vähän kokemusta. Näin ollen tämän lääkkeen käyttöä ei suositella raskauden aikana ja naisille, jotka voivat tulla raskaaksi eivätkä käytä ehkäisyä.

Ei tiedetä, kulkeutuuko Ledaga rintamaitoon, ja voi olla olemassa riski, että imetettävä vauva altistuu Ledaga-valmisteelle ollessaan kosketuksissa äidin ihon kanssa. Näin ollen imetystä ei suositella tämän lääkkeen käytön aikana. Sinun on keskusteltava lääkärin kanssa ennen imettämistä, jotta voidaan määrittää, onko parasta imettää vai käyttää Ledaga-valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tämän lääkkeen ei odoteta vaikuttavan kykyysi ajaa tai käyttää koneita.

Ledaga sisältää propyleeniglykolia ja butyylihydroksitolueenia
Propyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Butyylihydroksitolueeni saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ledaga on tarkoitettu käytettäväksi vain iholle.

Suositeltava annos on ohut kerros sairaille ihoalueille kerran vuorokaudessa. Iäkkäiden potilaiden (65-vuotiaiden ja sitä vanhempien) annostus on sama kuin nuoremmilla aikuispotilailla (18-vuotiailla ja sitä vanhemmilla).

Lääkäri voi keskeyttää hoitosi, jos sinulle ilmaantuu vaikea ihotulehdus (ts. punoitusta ja turvotusta), rakkuloita ja haavaumia. Lääkäri voi aloittaa hoidon uudelleen, kun oireesi ovat parantuneet.

Käyttöohjeet:

 • Käytä Ledagaa juuri siten kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt.
 • Hoitajien on käytettävä kertakäyttöisiä nitriilikäsineitä antaessaan tätä lääkettä potilaille (tämä on erityinen käsinetyyppi; kysy tarvittaessa lisätietoja lääkäriltä tai apteekista).
 • Poista korkki putkilosta juuri ennen käyttöä. Puhkaise sinetti korkilla.
 • Käytä Ledaga-valmistetta heti tai 30 minuutin kuluessa siitä kun se on otettu jääkaapista.
 • Levitä ohut kerros tätä lääkettä täysin kuivalle iholle vähintään 4 tuntia ennen suihkussa käymistä tai peseytymistä, tai 30 minuuttia sen jälkeen.
 • Levitä Ledaga sairaille ihoalueille. Jos muut kuin sairaat ihoalueet altistuvat Ledaga-valmisteelle, pese altistunut alue saippualla ja vedellä.
 • Kun lääke on levitetty, anna hoidettujen kohtien kuivua 5–10 minuuttia ennen kuin peität kyseiset kohdat vaatteella.
 • Jos geelin levittää potilas: pese kädet saippualla ja vedellä välittömästi geelin levittämisen jälkeen.
 • Jos geelin levittää hoitaja: poista käsineet huolellisesti (käännä ne nurin poiston aikana, jotta et kosketa Ledagaa) ja pese sitten kädet perusteellisesti saippualla ja vedellä.
 • Ledaga toimitetaan lapsiturvallisessa, läpinäkyvässä, suljettavassa muovipussissa. Jos näin ei ole, kysy apteekkihenkilökunnalta.
 • Pane Ledaga puhtain käsin takaisin alkuperäiseen laatikkoon ja pane laatikko muovipussiin. Pane se takaisin jääkaappiin heti jokaisen käytön jälkeen.
 • Älä peitä hoidettua kohtaa ilma- tai vesitiiviillä sidoksilla tämän lääkkeen levittämisen jälkeen.
 • Vältä käsittelemästä avotulta tai palavaa savuketta ennen kuin Ledaga on kuivunut iholla. Ledaga sisältää alkoholia, ja siksi sen katsotaan olevan palovaarallista.
 • Älä käytä kosteusvoiteita tai muita ihotuotteita (myöskään iholle levitettäviä lääkkeitä) kahteen (2) tuntiin ennen Ledaga-valmisteen päivittäistä käyttöä tai 2 tuntiin sen jälkeen.
 • Pidä poissa lasten ulottuvilta ja erillään elintarvikkeista säilyttämällä Ledaga sen laatikossaan muovipussin sisällä.

Jos käytät enemmän Ledagaa kuin sinun pitäisi
Älä käytä Ledagaa useammin kuin kerran päivässä. Jos käytät suositusta enemmän, puhu asiasta lääkärin kanssa.

Jos unohdat käyttää Ledagaa
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Käytä seuraava annos kun sen aika on.

Jos lopetat Ledagan käytön
Lääkärisi päättää, kuinka pitkään sinun pitää käyttää Ledagaa ja milloin hoito voidaan lopettaa. Älä keskeytä lääkkeen käyttöä, ellei lääkäri näin kehota.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

KESKEYTÄ Ledagan käyttö ja kerro lääkärille välittömästi, jos saat allergisia reaktioita (yliherkkyyttä).

Näihin reaktioihin voi liittyä joitakin seuraavista oireista tai nämä kaikki oireet:

 • huulten, kasvojen, kurkun tai kielen turpoaminen
 • ihottuma
 • hengitysoireet.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle mahdollisimman pian, jos huomaat mitään seuraavista haittavaikutuksista

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia hoitokohdassa (voivat vaikuttaa useampaan kuin 1 henkilöön 10:stä):

 • ihon tulehtuminen (dermatiitti)
 • ihon infektiot
 • kutina.

Yleisiä haittavaikutuksia hoitokohdassa (voivat vaikuttaa korkeintaan 1 henkilöön 10:stä):

 • ihon haavaumat
 • rakkulat
 • ihon tummeneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä putkilon etiketissä ja laatikossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä valmistetta aina jääkaapissa (+2 °C – +8 °C) varmistaen, että putkilo on sen laatikossaan lapsiturvallisen, läpinäkyvän, suljettavan muovipussin sisällä.

Älä käytä avattua tai avaamatonta Ledaga-putkea sen jälkeen kun sitä on säilytetty 60 vuorokautta jääkaapissa.

Kysy apteekista, kuinka voit hävittää käytetyt nitriilikäsineet, muovipussin ja lääkkeen, joita et enää käytä. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ledaga sisältää

 • Vaikuttava aine on kloorimetiini. Yksi gramma geeliä sisältää 160 mikrogrammaa kloorimetiiniä.
 • Muut aineosat ovat: dietyleeniglykolimonoetyylieetteri, propyleeniglykoli (E 1520), isopropyylialkoholi, glyseroli (E 422), maitohappo (E 270), hydroksipropyyliselluloosa (E 463), natriumkloridi, raseeminen mentoli, dinatriumedetaatti ja butyylihydroksitolueeni (E 321). Kohdan Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä lopussa on lisätietoja propyleeniglykolista ja butyylihydroksitolueenista.

Kohdan Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä lopussa on lisätietoja propyleeniglykolista ja butyylihydroksitolueenista.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (koot)

Ledaga on kirkas, väritön geeli.
Yksi alumiiniputkilo sisältää 60 grammaa geeliä ja siinä on valkoinen kierrekorkki.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. 
Damastown
Mulhuddart
Dublin 15 
Irlanti


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
 

België/Belgique/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

 

България

Recordati Rare Diseases

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

 

Česká republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

 

Danmark

Recordati AB.

Tlf: + 46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

 

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

 

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf: + 46 8 545 80 230

Sverige

 

Ελλάδα

Recordati Hellas

Τηλ: +30 210 6773822

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

 

España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

 

France

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

 

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

 

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

 

Ísland

Recordati AB.

Simi: + 46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

 

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

 

Κύπρος

Recordati Rare Diseases

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230

 

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom (Northern Ireland)

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

France

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.9.2023

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Yrityksen yhteystiedot:

RECORDATI AB
Jan Stenbecks Torg 17
SE-164 40 Kista
Sverige

www.recordati.com
+46 8 545 802 30
Tukkuliike: Oriola