DIUREX tabletti 5/50 mg, DIUREX MITE tabletti 2,5/25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,5 mt, 08.07.2016 04:28:33)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Diurex ja Diurex mite tabletit

amiloridihydrokloridi (dihydraattina)
hydroklooritiatsidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Diurex-valmisteet ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Diurex-valmisteita
 3. Miten Diurex-valmisteita otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Diurex-valmisteiden säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Diurex-valmisteet ovat ja mihin niitä käytetään

Diurex-valmisteet kuuluvat nestettä poistavien lääkkeiden eli diureettien ryhmään. Ne lisäävät virtsan erittymistä, minkä ansiosta elimistön nestemäärä vähenee ja sydämen kuorma kevenee. Diurex-valmisteet ovat kahden diureetin, amiloridin ja hydroklooritiatsidin, yhdistelmä, jonka tärkein etu muihin diureetteihin nähden on vähäisempi taipumus aiheuttaa kaliumin tai magnesiumin puutetta.

Diurex-valmisteita käytetään sydämen vajaatoiminnan, kohonneen verenpaineen ja turvotusten hoitoon.

Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Diurex-valmisteita

Älä ota Diurex-valmisteita

 • jos olet allerginen amiloridihydrokloridille, hydroklooritiatsidille tai Diurex-valmisteiden jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on sulfonyyliurea- tai sulfonamidiyliherkkyys (ns. sulfa-allergia)
 • jos sinulla on liian korkea veren kaliumpitoisuus (yli 5,5 mmol/l)
 • jos sinulla on munuaisten toiminnanvajaus
 • jos käytössäsi on jokin muu kaliumia säästävä lääkitys tai kaliumlisä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Diurex-valmisteita

 • jos sinulla on hieman kohonnut tai liian matala veren kaliumpitoisuus
 • jos sinulla on suola- tai happo-emästasapainon häiriöitä
 • jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia
 • jos sinulla on kihti
 • jos sinulla on diabetes (lääkärisi voi joutua muuttamaan diabeteslääkkeiden, esim. insuliinin, annosta Diurex-valmisteiden sisältämän tiatsidin vuoksi)
 • jos kolesteroli- tai rasva-arvosi ovat korkeat.

Diurex-valmisteiden käyttö on lopetettava muutamia vuorokausia ennen lisäkilpirauhasen toimintakokeita tai glukoosirasituskoetta, koska valmisteet saattavat vaikuttaa näiden tuloksiin.

Muut lääkevalmisteet ja Diurex-valmisteet

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Diurex-valmisteiden teho voi muuttua tai voi saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät, angiotensiini II-reseptorin salpaajat). Diurex-valmisteiden käyttö pitäisi keskeyttää 2-3 vuorokautta ennen ACE-estäjien käytön aloittamista, sillä ne saattavat yhdessä käytettynä aiheuttaa voimakkaan verenpaineen laskun.
 • beetasalpaajat
 • kaliumia säästävät diureetit, kaliumia sisältävät mineraalisuolat, kalsiumsuolat
 • siklosporiini ja takrolimuusi (hylkimisen estolääkkeitä)
 • litium (psyykenlääke)
 • rytmihäiriölääkkeet
 • karbamatsepiini (epilepsialääke)
 • trimetopriimi (antibiootti)
 • digoksiini (lääke sydämen vajaatoiminnan hoitoon)
 • lihasrelaksantit ja keskushermostoa lamaavat lääkkeet
 • diabeteslääkkeet
 • tulehduskipulääkkeet
 • allopurinoli (kihtilääke), aminoglykosidit (antibiootteja)
 • kolestyramiini ja kolestipoli (kolesterolilääkkeitä).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Kerro lääkärille, jos olet tai epäilet olevasi raskaana. Yleensä lääkäri ohjaa sinua käyttämään toista lääkettä Diurex-valmisteen sijasta, sillä Diurex-valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana. Tämä johtuu siitä, että Diurex-valmiste kulkeutuu istukan läpi ja sen käyttö kolmannen raskauskuukauden jälkeen voi aiheuttaa haittavaikutuksia sikiölle ja vastasyntyneelle.

Imetys
Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Diurex-valmisteita ei suositella imettäville äideille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hyvässä hoitotasapainossa Diurex-hoito ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Jos sinulla esiintyy huimausta, uneliaisuutta tai heikentynyttä huomiokykyä, vältä autoilua ja koneiden käyttöä.

Diurex-valmisteet sisältävät laktoosia

Valmisteet sisältävät laktoosia laktoosimonohydraattina (Diurex-tabletit 71 mg ja Diurex mite-tabletit 35,50 mg/tabletti). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen näiden lääkevalmisteiden ottamista.

3. Miten Diurex-valmisteita otetaan

Ota näitä lääkkeitä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen aloitusannos verenpaineen hoidossa on ½–1 Diurex mite –tablettia vuorokaudessa ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa 1–2 Diurex mite –tablettia vuorokaudessa. Maksimiannos on 10 mg amiloridihydrokloridia ja 100 mg hydroklooritiatsidia (eli 2 Diurex-tablettia tai 4 Diurex mite -tablettia) vuorokaudessa.

Sydämen vajaatoiminta ja turvotukset: Annostus sovitetaan yksilöllisesti. Ylläpitoannos voi olla aloitusannosta pienempi.

Kohonnut verenpaine: Ylläpitoannos ½–1 Diurex mite -tablettia. Jos tarvittava annos vastaa kahta Diurex mite –tablettia voidaan siirtyä käyttämään Diurex –tabletteja.

Diurex tabletit: Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Diurex mite tabletit: Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Diurex-valmisteet lisäävät virtsan eritystä ja siksi tihentävät virtsaamistarvetta, etenkin hoidon alkuvaiheessa. Jotta yöunesi ei häiriintyisi, ota päivän viimeinen lääkeannos mieluiten iltapäivällä.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Jos otat enemmän Diurex-valmisteita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireina saattaa ilmetä nesteen liiallisesta erittymisestä johtuen mm. suun kuivumista, sekavuutta, huimausta ja rytmihäiriöitä. Jos oireet ovat voimakkaita, ota pikaisesti yhteys lääkäriin.

Osa oireista voi johtua myös liian suuresta hoitoannoksesta. Kerro oireista lääkärille, joka tarvittaessa arvioi hoitoannoksen uudelleen.

Jos unohdat ottaa Diurex-valmisteita

Jos unohdat ottaa annoksen, jätä se väliin ja ota seuraava ajallaan, sovitun hoitokäytännön mukaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Diurex-valmisteiden oton

Diurex-valmisteet on tarkoitettu käytettäväksi säännöllisesti. Niitä käytetään yleensä hyvinkin pitkiä aikoja. Älä muuta annosta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, nämäkin lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Suurin osa Diurex-valmisteiden käytön yhteydessä ilmenevistä haittavaikutuksista johtuu amiloridin ja/tai hydroklooritiatsidin vaikutusmekanismista. Normaalin suolatasapainon vallitessa haittavaikutukset ovat yleensä lieviä.

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • päänsärky, huimaus, voimattomuus, jalkasäryt
 • pahoinvointi, ripuli, vatsakivut, ruokahaluttomuus
 • kohonneet veren sokeriarvot (heikentynyt glukoositoleranssi), veren virtsahapon runsaus, kohonnut veren kaliumpitoisuus
 • sydämen rytmihäiriöt
 • ihottumat, kutina
 • tihentynyt virtsaamistarve.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • elimistön liika kuivuminen, suolojen lisääntyminen tai väheneminen
 • kihti
 • unihäiriöt, hermostuneisuus, masentuneisuus, sekavuus, tuntoharhat
 • pystyasennossa ilmenevä verenpaineen lasku, sydämen tiheälyöntisyys, rasitusrintakipu
 • makuhäiriöt, ruuansulatushäiriöt, oksentelu, ummetus, täyttävä olo, ilmavaivat, jano
 • nenän tukkoisuus, hikka
 • lihaskouristukset, nivelsäryt, rinta- ja selkäkivut
 • munuaisten vajaatoiminnan paheneminen, virtsaamisvaikeudet ja virtsanpidätyskyvyttömyys, impotenssi
 • veren maksaentsyymipitoisuuden suureneminen.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • muutokset verenkuvassa, anemia
 • äkilliset allergiset reaktiot (anafylaksia)
 • aivosairaus (enkefalopatia), näköhäiriöt, pyörtyminen, sulkutila
 • verisuonitulehdus, haimatulehdus, keltaisuus, maksan ja munuaisten vajaatoiminta, virtsaumpi
 • ihon kutina, punoitus ja herkistyminen valolle, hiustenlähtö, hikoilu, systemic lupus erythematosuksen (ihotauti) aktivoituminen
 • hengenahdistus
 • ruuansulatuskanavan verenvuoto.

Jos oireet ovat voimakkaita tai jatkuvat pitkään, ota yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla) Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‑ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Diurex-valmisteiden säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Diurex-valmisteet sisältävät

 • Vaikuttavat aineet ovat amiloridihydrokloridi ja hydroklooritiatsidi. Diurex sisältää 5 mg amiloridihydrokloridia (amiloridihydroklorididihydraattina) sekä 50 mg hydroklooritiatsidia.Diurex mite sisältää 2,5 mg amiloridihydrokloridia (amiloridihydroklorididihydraattina) sekä 25 mg hydroklooritiatsidia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti (Diurex 71 mg, Diurex mite 35,5 mg), kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, esigelatinoitu tärkkelys, maissitärkkelys, guargalaktomannaani ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Diurex-tabletti on lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 9 mm, koodi ORN 216.

Diurex mite -tabletti on lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

Diurex: 30 ja 100 tablettia/pakkaus
Diurex mite: 30 ja 100 tablettia/pakkaus

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi

9.11.2015

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola