FOLIC ACID VITABALANS tabletti 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 28.04.2020 19:09:08)

Folic acid Vitabalans 5 mg tabletit

foolihappo

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 2. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 3. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 4. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Folic acid Vitabalans on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Folic acid Vitabalans -tabletteja

3. Miten Folic acid Vitabalans -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Folic acid Vitabalans -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Foolihappoa, jota Folic acid Vitabalans sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Folic acid Vitabalans –valmiste sisältää foolihappoa, B-vitamiinia, jota tarvitaan normaaliin veren muodostukseen.

Folic acid Vitabalans –valmistetta voidaan käyttää:

 • foolihapon puutostilojen hoidossa, joissa puutos on todettu verikokeella ja B12-vitamiinin taso on mitattu
 • foolihapon puutoksen ennaltaehkäisyyn potilailla, jotka käyttävät lääkkeitä kuten metotreksaattia (reuman hoito).
 • sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön (kuten selkärankahalkio (spina bifida), selkärangan synnynäinen epämuodostuma) ennaltaehkäisyyn raskautta suunnittelevilla naisilla.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Folic acid Vitabalans -tabletteja

 • jos olet allerginen foolihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Folic acid Vitabalans –tabletteja

 • jos sinulla on syöpä
 • jos sinulla on todettu B12-vitamiinin puutos tai anemia, jonka syytä ei tiedetä.

Muut lääkevalmisteet ja Folic acid Vitabalans

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä siksi, että Folic acid Vitabalans voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon ja päinvastoin.

Tämä pätee etenkin seuraaviin lääkkeisiin:

 • fenytoiini, fenobarbitaali ja primidoni, joita käytetään epilepsian hoidossa
 • kloramfenikoli, sulfonamidit ja trimetopriimi, joita käytetään infektioiden hoidossa
 • sulfasalatsiini, jota käytetään tulehduksellisten suolistosairauksien (haavainen paksusuolentulehdus (ulcerative colitis), Crohnin tauti) tai tulehduksellisten nivelsairauksien (nivelreuma (rheumatoid arthritis)) hoidossa.

Lapset

Folic acid Vitabalans –tabletteja ei tule käyttää alle 6-vuotiailla lapsilla.

Raskaus ja imetys

Folic acid Vitabalans –tabletteja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Folic acid Vitabalans -valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai on hyvin vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuiset (mukaan lukien vanhukset)

Foolihapon puutos:

5 mg päivittäin noin 2 viikkoa. Jopa 15 mg päiväannos voi olla tarpeen, jos imeytyminen on epätavallista ruoansulatuskanavasta.

Ylläpitohoito: Lääkäri määrittää annoksen verikokeiden perusteella.

Lääkkeiden aiheuttamassa foolihapon puutoksessa:

5 mg viikoittain. Annos tulee ottaa eri päivänä kuin puutosta aiheuttavan lääkkeen hoitoannos (kuten metotreksaatin).

Sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön ennaltaehkäisy raskautta suunnittelevilla naisilla:

5 mg päivittäin alkaen vähintään 4 viikkoa ennen hedelmöittymistä ja jatkuen vähintään 12 viikkoa sen jälkeen.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alle 6-vuotiaiden lasten ei tule käyttää Folic acid Vitabalans –tabletteja.

Foolihapon puutoksesta johtuva megaloblastinen anemia:

6–17 –vuotiaat lapset ja nuoret:5 mg päivittäin 4 kuukauden ajan. Jopa 15 mg päiväannos voi olla tarpeen, jos imeytyminen on epätavallista ruoansulatuskanavasta.

Ylläpitohoito: Lääkäri määrittää annoksen verikokeiden perusteella.

Annostelu

Suun kautta.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat enemmän Folic acid Vitabalans –tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren annoksen Folic acid Vitabalans -tabletteja tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Folic acid Vitabalans -tabletteja

Jos unohdat ottaa tabletin, ota unohtunut annos heti muistaessasi, paitsi jos on jo lähes aika ottaa uusi annos. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Folic acid Vitabalans -tablettien oton

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos huomaat seuraavia vakavia haittavaikutuksia, lopeta Folic acid –Vitabalans –valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin tai sairaalaan:

Yleisyys tuntematon (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon avulla)

 • vakavat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot): kutina, ihottuma, kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen, hengitys- tai nielemisvaikeudet.

Muut haittavaikutukset:

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 1000:sta)

 • allergiset reaktiot: kutina, ihottuma.
 • pahoinvointi, ruokahaluttomuus, yltäkylläisyyden tunne ja ilmavaivat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alta). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, etiketissä tai läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Folic acid Vitabalans sisältää

 • Vaikuttava aine on foolihappo. Yksi tabletti sisältää 5 mg foolihappoa foolihappohydraattina.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, kroskarmelloosinatrium, natriumaskorbaatti, vedetön kolloidinen piioksidi, magnesiumstearaatti

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Keltainen tai hieman oranssi, täplikäs, pyöreä ja kupera tabletti, jossa on jakoura toisella puolella. Tabletin halkaisija on 8 mm.

Pakkauskoot:

30, 50 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa (PVC/PVdC/Al) tai tablettipurkissa (purkki HD-PE muovia ja kansi LD-PE muovia)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Suomi

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Folic Acid Vitabalans (Viro, Suomi, Latvia, Liettua)

Folsyre Vitabalans (Tanska)

Folsäure Vitabalans (Saksa)

Folsav Vitabalans (Unkari)

Folna kislina Vitabalans (Slovenia)

Folsyra Vitabalans (Ruotsi)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.02.2019

 

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro