VENTOLINE oraaliliuos 0,4 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 15.03.2019 19:02:59)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Ventoline 0,4 mg/ml oraaliliuos

salbutamolisulfaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Ventoline-oraaliliuos on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ventoline-oraaliliuosta
 3. Miten Ventoline-oraaliliuosta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ventoline-oraaliliuoksen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Ventoline-oraaliliuos on ja mihin sitä käytetään

Ventolinen vaikuttava aine, salbutamoli, vähentää keuhkoputkien seinämien lihasjännitystä ja laajentaa keuhkoputkia, jolloin hengitys helpottuu.

Ventoline-oraaliliuosta käytetään astman ja muiden hengityselinsairauksien hoitoon.

Ventoline-oraaliliuos on tarkoitettu aikuisille, nuorille ja yli 2-vuotiaille lapsille.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ventoline-oraaliliuosta

Älä käytä Ventoline-oraaliliuosta

 • jos olet allerginen salbutamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Ventoline-oraaliliuosta, jos:

 • sinulla on tai on ollut sydänsairaus, rytmihäiriöitä tai rintakipua
 • sinulla on todettu kilpirauhasen liikatoimintaa tai veresi kaliumarvot ovat alhaiset tai
 • sinulla on diabetes, etenkin jos saat myös kortikosteroidihoitoa.

Jos astmaoireesi lisääntyvät tai Ventoline-hoidon teho heikkenee, ota heti yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Ventoline-oraaliliuos

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Eräiden muiden lääkeaineiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa Ventoline-hoidon tehoon. Keskustele sen vuoksi lääkärin kanssa, ennen kuin otat muita lääkkeitä yhtä aikaa Ventolinen kanssa. Joillakin verenpainelääkkeillä (beetasalpaajat) saattaa olla Ventoline-oraaliliuoksen tehoa heikentävä vaikutus.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

On todennäköistä, että salbutamoli erittyy äidinmaitoon. Kysy sen vuoksi neuvoa lääkäriltä ennen kuin imetät lastasi Ventoline-oraaliliuoshoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ventoline-oraaliliuos ei vaikuta suorituskykyysi liikenteessä eikä kykyysi käyttää koneita.

Ventoline-oraaliliuos sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 5 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 1 millilitra. Tämä vastaa 10 %:a (laskettu 40 millilitran päivittäisannoksen mukaan) suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


3. Miten Ventoline-oraaliliuosta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ventoline-oraaliliuosta otetaan yleensä vain tarvittaessa helpottamaan astman oireita, mutta sitä voidaan ottaa myös säännöllisesti, jos oireilu on jatkuvaa.

Ventoline-oraaliliuosta voidaan käyttää Ventoline-tablettien sijaan silloin, kun lääkkeen antaminen nestemäisenä soveltuu paremmin tapaukseen. Lääkäri määrää sinulle sopivan yksilöllisen annostuksen. Älä ylitä sinulle tai lapsellesi määrättyä annostusta. Lääkkeen annoksen ja annostelutiheyden muuttamisesta on aina keskusteltava lääkärin kanssa.

Ventolinen vaikutus kestää yleensä 4–6 tuntia. Keuhkoputkia laajentava vaikutus alkaa noin 15 minuutin kuluttua ja on huipussaan noin 2 tunnin kuluttua.

Jos sinusta tuntuu, että Ventoline-oraaliliuoksen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Aikuiset:
5−10 ml (2−4 mg salbutamolia) 3−4 kertaa päivässä.

Lapset:

2−6-vuotiaat lapset.

2,5−5 ml (1−2 mg salbutamolia)

3−4 kertaa päivässä

6−12-vuotiaat lapset.

5 ml (2 mg salbutamolia)

3−4 kertaa päivässä

> 12-vuotiaat lapset.

5−10 ml (2−4 mg salbutamolia)

3−4 kertaa päivässä


Jos käytät enemmän Ventoline-oraaliliuosta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tavanomaisessa käytössä Ventoline ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä)

 • vapina.

Yleiset haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä potilaalla sadasta)

 • päänsärky
 • sydämen tiheälyöntisyys, sydämentykytys
 • lihaskouristelu.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla tuhannesta)

 • veren liian pieni kaliumpitoisuus
 • rytmihäiriöt
 • ääreisverisuonten laajeneminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta)

 • yliherkkyysreaktiot, kuten kohtauksittainen, äkillinen rajoittunut turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä (angioedeema); nokkosihottuma; keuhkoputkien supistelu; lihasjänteyden väheneminen ja pyörtyminen
 • yliaktiivisuus
 • lihasjännityksen tunne.

Tuntematon (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella)

 • sydänlihaksen hapenpuute.

Joissakin yksittäistapauksissa potilas on tuntenut rintakipua (sydämestä johtuvaa äkillistä rintakipua). Kerro lääkärillesi, jos sinulla on tällaisia oireita käyttäessäsi salbutamolia. Älä kuitenkaan lopeta lääkkeen käyttöä kysymättä neuvoa lääkäriltäsi.

Jos Ventoline aiheuttaa sinulle yliherkkyysreaktioita, ota heti yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
 00034 FIMEA


5. Ventoline-oraaliliuoksen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ventoline-oraaliliuos sisältää

 • Vaikuttava aine on salbutamolisulfaatti. Sitä on yhdessä millilitrassa määrä, joka vastaa 0,4 mg salbutamolia.
 • Muut aineet ovat natriumsitraatti, sakkariininatrium (makeutusaine), sitruunahappomonohydraatti, hypromelloosi, natriumbentsoaatti (E 211), appelsiiniaromi, natriumkloridi, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmiste on pakattu himmeään lasipulloon, jossa on 150 ml tai 250 ml Ventoline-oraaliliuosta. Liuos on väritöntä tai hieman kellertävää, sakeahkoa ja maistuu appelsiinille. Pakkauksessa on mukana mittalusikka.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
GlaxoSmithKline Oy
PL 24
FI-02231 Espoo
puh. 010 303 030

Valmistaja
Farmaclair, Herouville-Saint-Clair, Ranska

tai

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32 -36

23843 Bad Oldesloe

Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi  28.2.2019

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Tamro