BUSCOPAN injektioneste, liuos 20 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 02.06.2024 23:39:45)

Buscopan 20 mg/ml injektioneste, liuos

hyoskiinibutyylibromidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Buscopan-injektioneste on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Buscopan-injektionestettä
 3. Miten Buscopan-injektionestettä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Buscopan-injektionesteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Buscopan laukaisee sisäelinten seinämän sileän lihaksen kouristusta.

Buscopan-injektionestettä käytetään sisäelinten, kuten esim. ruuansulatuskanavan, sappiteiden, haiman, virtsateiden ja synnytinelinten kouristuksenomaisten kiputilojen laukaisemiseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää kouristusten laukaisemiseen esim. mahalaukun ja pohjukaissuolen tähystyksissä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Buscopan-injektionestettä

 • jos olet allerginen hyoskiinibutyylibromidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on hoitamaton silmän ahtaasta kammiokulmasta johtuva silmänpainetauti (ahdaskulmaglaukooma)
 • jos sinulla on eturauhasen liikakasvu, johon liittyy virtsaumpi
 • jos sinulla on mahasuolikanavan ahtauma (stenoosi), suolitukos tai suolilama, laajentunut ja veltto paksusuoli (megakoolon)
 • jos sinulla on sydämen tiheälyöntisyys tai lihasheikkoussairaus (myastenia gravis).

Jos käytät verenohennuslääkkeitä, injektiota ei saa antaa lihakseen (lihaksensisäisen verenpurkauman vaara).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Buscopan-injektionestettä

 • jos sinulle tulee silmäkipua, silmien punoitusta ja näkökyvyn hämärtymistä Buscopan-injektionesteen antamisen jälkeen, ota heti yhteyttä lääkäriin, koska oireet saattavat johtua piilevän silmänpainetaudin (ahdaskulmaglaukooma) aiheuttamasta silmänsisäisen paineen noususta
 • Silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin saattaa väliaikaisesti huonontua. Älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin näkökyky on palautunut normaaliksi

Jos vatsan alueen kova, selittämätön kipu jatkuu tai pahenee tai kipuun liittyy oireita, kuten kuumetta, pahoinvointia, oksentelua, muutoksia suoliston liikkeissä, vatsan alueen aristusta, alentunutta verenpainetta, pyörtymistä tai verta ulosteissa, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Buscopan-injektioneste
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Buscopan-injektionesteellä voi olla yhteisvaikutuksia etenkin seuraavien lääkeaineiden kanssa: tri- tai tetrasykliset masennuslääkkeet, tietyt antihistamiinit, neuroleptit (psykoosin hoitoon tarkoitetut lääkkeet), amantadiini, kinidiini, disopyramidi, tiotropium, ipratropium, atropiinin kaltaiset yhdisteet, metoklopramidi ja β-adrenergiset aineet.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana.

Buscopan-injektionestettä ei suositella käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Buscopan-injektionesteellä voi jossain määrin olla vaikutusta kykyysi ajaa autoa ja käyttää koneita, koska se saattaa aiheuttaa haittavaikutuksena silmäoireita (silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin saattaa olla väliaikaisesti huonontunut) tai huimausta. Jos huomaat tällaista vaikutusta, älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin oireet ovat hävinneet. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Buscopan sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per millilitra eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Lääkäri antaa sinulle sopivan Buscopan-annoksen. Suositeltu annos on äkillisissä kivuissa 1 ampulli useita kertoja päivässä. Vuorokausiannos ei saa ylittää 100 mg:aa. Ruiskutetaan lihakseen, ihon alle tai hitaasti laskimoon.

Buscopan-injektionestettä ei saa käyttää yhtäjaksoisesti päivittäin tai pitkiä aikoja ilman, että vatsan alueen kivun syy selvitetään.

Jos käytät enemmän Buscopan-injektionestettä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisiä haittavaikutuksia (yli 1 potilaalla sadasta) ovat esimerkiksi: akkommodaatiohäiriöt (silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin huononee), sydämen tiheälyöntisyys, huimaus, suun kuivuminen.

Muut haittavaikutukset (yleisyys tuntematon): voimakas allerginen reaktio (anafylaktinen sokki), anafylaktiset reaktiot, hengenahdistus, ihoreaktiot, nokkosrokko, ihottuma, ihon punoitus, kutina, yliherkkyys, punastuminen, mustuaisten laajentuminen, silmän sisäisen paineen nousu, verenpaineen lasku, epänormaali hikoilu, virtsaamisvaikeus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Buscopan-injektioneste sisältää

 • Vaikuttava aine on hyoskiinibutyylibromidi
 • Muut aineet ovat natriumkloridi ja injektionesteisiin käytettävä vesi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön tai melkein väritön liuos, 5 x 1 ml:n väritön lasiampulli.

Myyntiluvan haltija
Opella Healthcare France SAS  
157 avenue Charles de Gaulle  
92200 Neuilly-sur-Seine
Ranska

Paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS 
PL 1310
00101 Helsinki
Suomi

Valmistaja
Boehringer Ingelheim España S.A.
Prat de la Riba
08173 San Cugat del Vallés
Barcelona
Espanja

tai

Sanofi S.r.l.
Via Valcanello 4,
03012 Anagni (FR),
Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.07.2023.

Yrityksen yhteystiedot:

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki

0207 416 888
Tukkuliike: Tamro