LIDOCAINE BAXTER injektioneste, liuos 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 28.06.2023 20:48:47)

Lidocaine Baxter 10 mg/ml injektioneste, liuos

Lidokaiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Lidocaine Baxter on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Lidocaine Baxter -injektionestettä
 3. Miten Lidocaine Baxter -injektionestettä annetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lidocaine Baxter -injektionesteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lidocaine Baxter on paikallispuudute ja se kuuluu lääkeryhmään, johon kuuluvia lääkkeitä kutsutaan amidityyppisiksi paikallispuudutteiksi. Se aiheuttaa tietyn kehon osan tunto- tai kosketusaistimusten katoamisen. Lidocaine Baxter -injektionestettä voidaan antaa pistoksena puuduttamaan leikattava kohta ja sen ympäristö paikallisesti. Injektionestettä voidaan antaa pistoksena lähelle hermoa aiheuttamaan paikallispuudutus estämällä ärsykkeiden kulku hermossa tai antamalla injektioneste selkäytimen lähelle epiduraalitilaan tai antamalla injektioliuos raajan laskimoon, kun raajan verenkierto on eristetty staasilla (kiristyssiteellä, joka paineen avulla estää raajan verenkierron).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Sinulle ei saa antaa tätä lääkettä

 • jos tiedät olevasi allerginen lidokaiinihydrokloridille, tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai jollekin samankaltaiselle amidityyppiselle puudutteelle
 • jos veritilavuutesi on pienentynyt (hypovolemia)
 • jos sydämessäsi on sähköisten impulssien johtumishäiriöitä, mikä aiheuttaa verenpaineen alenemisen, sydämen sykkeen hitautta (totaaliblokki).

Jos lidokaiinihydrokloridiliuos sisältää myös adrenaliinia, sitä ei saa antaa laskimoon eikä esimerkiksi sormiin, varpaisiin, korviin, nenään eikä siittimeen, koska se saattaa aiheuttaa näiden alueiden verenkierron liiallisen estymisen.

Kerro lääkärille ennen tämän lääkkeen saamista, jos jokin edellä mainituista koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Kerro lääkärille

 • jos sinulla on jokin sydämen toimintahäiriö, etenkin jos se vaikuttaa sydämen syketiheyteen
 • jos sinulla on kouristuskohtauksia (epilepsia)
 • jos veresi kaliumpitoisuus on pieni, mistä aiheutuu lihaskramppeja, ummetusta (hypokalemia)
 • jos sinulla on joskus ollut allerginen reaktio paikallispuudutteelle, esim. ihottumaa, hengenahdistusta tai tajunnanmenetys
 • jos sinulla on äskettäin ollut oksentelua, ripulia tai verenvuotoa tai jos et ole juonut tavanomaista määrää nestettä
 • jos tunnet olosi sairaaksi ja voipuneeksi
 • jos sinulle on kerrottu, että veresi tai kudoksesi ovat liian happamia tai niissä ei ole riittävästi happea
 • jos sinulla on jokin maksasairaus tai munuaisten toimintahäiriöitä
 • jos sinulla on porfyria (harvinainen periytyvä sairaus, joka vaikuttaa ihoon ja hermostoon)
 • jos sinulla on märkäinen ihon infektio lähellä pistoskohtaa
 • jos sinulla on hengitysvaikeuksia
 • jos olet raskaana, saatat tulla raskaaksi tai imetät
 • jos lihastesi toimintakyky häviää tai sinulla on lihasheikkoutta (myasthenia gravis)

Lidocaine Baxter -injektionestettä ei suositella vastasyntyneille (alle 1 kuukauden ikäisille).

Muut lääkevalmisteet ja Lidocaine Baxter

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Monilla lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia Lidocaine Baxter -injektionesteen kanssa, mikä saattaa muuttaa huomattavasti niiden vaikutusta. Tällaisia lääkkeitä saattavat olla:

 • verenpainelääkkeet, kuten nesteenpoistolääkkeet, beetasalpaajat, esim. timololi ja propranololi, sekä kalsiumkanavan salpaajat, esim. verapamiili, prenyyliamiini
 • mahahaavan hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. ranitidiini, simetidiini)
 • dopamiini, jota käytetään sydämen stimuloimiseen ja sokin hoitoon
 • voimakkaat kipulääkkeet, kuten kodeiini ja petidiini (huumaavat lääkkeet tai opioidit)
 • tietyntyyppisen lihasten nykimisen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. serotoniini tai 5-hydroksitryptamiini)
 • virusinfektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. amprenaviiri, atatsanaviiri, darunaviiri ja lopinaviiri)
 • sydämen rytmihäiriöiden hoitoon (meksiletiini, amiodaroni)
 • infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (kinupristiini/dalfopristiini)
 • mielenterveyshäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (pimotsidi, sertindoli, olantsapiini, ketiapiini, tsotepiini)
 • pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon käytettävät lääkkeet (tropisetroni, dolasetroni).

Jos lidokaiini-injektioon lisätään adrenaliinia, sinun on kerrottava lääkärille, jos sinulla on korkea verenpaine, aivojen verenkiertohäiriöitä, kilpirauhasen liikatoimintaa tai jos käytät masennuslääkkeitä. Jos sinulle aiotaan antaa voimakasta anestesia-ainetta nukuttamiseen, sinun on kerrottava lääkärille, jos sinulle on jo annettu adrenaliinia sisältävä lidokaiinipistos.

Jos olet jo ottanut jotakin edellä mainituista lääkkeistä, kerro siitä lääkärille ennen kuin saat Lidocaine Baxter –injektionestettä

Lidocaine Baxter -injektioneste sisältää noin 300 mg natriumia per enimmäisannos. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus tai joiden nesteensaantia on rajoitettava, tulee ottaa tämä huomioon.

Raskaus ja imetys

Kerro lääkärille ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, tai imetät. Lidocaine Baxter -injektionestettä saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on aivan välttämätöntä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tietyt kehon osat pysyvät puutuneina noin 2–4 tuntia tämän lääkkeen annon jälkeen. Jos tämä saattaa vaikuttaa ajokykyysi tai koneiden käyttökykyysi, sinun on odotettava lääkkeen vaikutuksen häviämistä. Yleensä kannattaa kysyä lääkäriltä, onko ajaminen turvallista.

3. Miten valmistetta käytetään

Injektiokohta riippuu puudutettavasta alueesta. Koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen antaa valmisteen. Lääkäri päättää kussakin tapauksessa sopivimman annoksen, antokohdan, antotavan iän ja fyysisen tilan sekä injektioon saamasi vasteen perusteella. Jos jokin huolestuttaa sinua tai haluat kysyä, kuinka paljon tätä lääkettä olet saanut, käänny heti lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista:

Allerginen reaktio, josta aiheutuu

 • käsien, jalkaterien, huulten, suun, kielen tai kurkun turpoamista
 • hengitysvaikeuksia
 • kutisevaa ihottumaa.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Hermosto ja psyykkiset häiriöt:

 • huimaus tai outo, epätodellinen olo, uneliaisuus, vapina, kielen puutuminen; nämä oireet saattavat toisinaan viitata siihen, että on annettu liikaa Lidocaine Baxter -injektionestettä.
 • kouristuskohtaukset.

Silmät:

 • näön sumeneminen tai kahtena näkeminen.

Korvat:

 • korvien soiminen (tinnitus)
 • herkkäkuuloisuus (herkistyminen tavallisille äänille).

Sydän:

 • kohonnut tai alentunut verenpaine
 • sydämen syketiheyden hidastuminen tai sykkeen pysähtyminen
 • sydämen rytmin muutokset.

Hengityselimistö:

 • hengitysvaikeudet tai hengityspysähdys.

Ruoansulatuselimistö:

 • pahoinvointi ja oksentelu.

Iho:

 • ihottuma, kasvojen kutina ja turpoaminen
 • pistoskohdan kipu, tulehdus ja tunnottomuus pistoksen vaikutuksen häviämisen jälkeen.

Kun Lidocaine Baxter -injektionestettä on annettu spinaalipuudutuksena, kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista haittavaikutuksista:

 • selän tai jalkojen alaosan kipua tai tunnottomuutta
 • kävelyvaikeuksia
 • vaikeuksia virtsarakon tai peräsuolen hallinnassa
 • heikotusta tai pyörrytystä
 • hidas sydämen syke tai pulssi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ampullissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Yhtä käyttökertaa varten. Hävitä käyttämättä jäävä sisältö.

Liuosta ei saa käyttää, jos sen väri on muuttunut.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lidocaine Baxter sisältää

Vaikuttava aine on lidokaiinihydrokloridi.
Lidocaine Baxter 10 mg/ml injektioneste, liuos: 1 ml sisältää 10 mg vaikuttavaa ainetta.
Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Lidocaine Baxter -injektioneste, liuos, on kirkas, väritön, steriili injektioliuos.

Lidocaine Baxter 10 mg/ml injektioneste, liuos, on saatavana 2 ml:n, 5 ml:n ja 10 ml:n kirkkaissa lasi ampulleja sekä 20 ml:n kirkkaissa lasisissa injektiopulloissa. 2 ml:n ja 5 ml:n lasiampulleja on saatavana 5, 10 ja 25 ampullin pakkauksina, 10 ml:n ampulleja on saatavana 5 ja 10 ampullin pakkauksina ja 20 ml:n injektiopulloja on saatavana 1 ja 10 injektiopullon pakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49,
3542CE Utrecht, 
Alankomaat

Valmistaja

Bieffe Medital S.P.A.
Via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto (SO)
Italia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Bulgaria, Latvia, Liettua, Portugali, Suomi, Viro: Lidocaine Baxter
Itävalta: Lidocain
Iso-Britannia: Lidocaine
Hollanti: Lidocaine HCl Baxter

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.01.2022.

Yrityksen yhteystiedot:

BAXTER OY
HTC Nina, Tammasaarenkatu 1, PL 119
00181 Helsinki

09 862 1111
Tukkuliike: Tamro