SCATOL tabletti 3 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,5 mt, 08.07.2021 19:03:24)

Scatol 3 mg tabletit

ivermektiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Scatol on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Scatol-valmistetta

3. Miten valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Scatol-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Scatol sisältää lääkeainetta nimeltä ivermektiini. Sitä käytetään tiettyjen loisten (parasiittien) aiheuttamien infektioiden hoitoon.

Sitä käytetään seuraavien hoitoon:

 • suolistoinfektio nimeltä suoliston strongyloidiaasi (strongyloides-infektio). Tämän aiheuttaja on Strongyloides stercoralis ‑sukkulamato.
 • veressä oleva infektio nimeltä mikrofilaremia, joka johtuu lymfaattisesta filariaasista. Tämän aiheuttaja on keskenkasvuinen Wuchereria bancrofti ‑mato. Scatol ei tehoa täysikasvuisiin matoihin, ainoastaan keskenkasvuisiin matoihin.
 • syyhy. Syyhyssä pienet syyhypunkit kaivautuvat ihon alle, mikä voi aiheuttaa vaikeaa kutinaa. Scatol-valmistetta saa käyttää vain, kun lääkäri on todennut syyhyn tai epäilee sitä.

Scatol ei estä näitä infektioita tarttumasta. Se ei tehoa täysikasvuisiin matoihin.

Ivermektiiniä, jota Scatol sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Scatol-valmistetta

 • jos olet allerginen ivermektiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Jos sinulle ilmaantuu yllättäen epätavallisia oireita jonkin lääkkeen käytön jälkeen, kuten ihottumaa, nokkosihottumaa tai kuumetta, olet todennäköisesti allerginen kyseiselle lääkkeelle.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Scatol-valmistetta.

Kerro lääkärille, jos

 • immuunipuolustusjärjestelmäsi on heikko (immuunisairaus)
 • asut tai olet asunut Afrikassa alueilla, joissa esiintyy ihmisen loistartuntoja, joiden aiheuttaja on Loa loa ‑filariamato (kutsutaan myös silmämadoksi)
 • parhaillaan asut tai olet asunut Afrikassa.

Samanaikainen dietyylikarbamatsiinisitraatti (DEC) ‑nimisen lääkkeen käyttö Onchocerca volvulus ‑madon aiheuttaman infektion hoidossa voi johtaa haittavaikutuksiin, jotka ovat joskus vaikeita.

Jos jokin yllä mainituista koskee sinua (tai ole epävarma), keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Scatol-valmistetta.

Scatol ei ole tarkoitettu trooppisten parasiittitartuntojen estohoitoon. Se ei tehoa täysikasvuisiin loismatoihin ja sitä voi käyttää vain lääkärin ohjeiden mukaan, kun parasiitti-infektio on vahvistettu tai siitä on vahva epäily.

Lapset

Ei tiedetä, onko Scatol-valmisteen käyttö alle 15 kg:n painoisille lapsille turvallista.

Muut lääkevalmisteet ja Scatol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat/käytät tai olet äskettäin ottanut/käyttänyt tai saatat ottaa/käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Jos olet raskaana, älä käytä Scatol-valmistetta, ellei lääkäri niin määrää.

Imetys

Scatol erittyy rintamaitoon.

Jos imetät, kerro siitä lääkärille. Älä käytä tätä lääkettä, ellei lääkäri niin määrää.

Kysyä neuvoa lääkäriltä tai apteekista ennen kuin käytät mitään lääkkeitä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Scatol-valmisteen vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu. Joillekin potilaille ilmaantuvia ajokykyä ja koneiden käyttökykyä mahdollisesti heikentäviä haittavaikutuksia, kuten heitehuimausta, uneliaisuutta, vapinaa tai kiertohuimausta, ei voida sulkea pois.

Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, vältä ajamista ja koneiden käyttöä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus

Suoliston strongyloidiaasin (strongyloides-infektion) hoito

Noudata lääkärin ohjetta, montako tablettia sinun pitää ottaa.

Wuchereria bancroftin aiheuttaman mikrofilaremian hoito (lymfaattinen filariaasi)

- Noudata lääkärin ohjetta, montako tablettia sinun pitää ottaa.

- Lääkäri voi uusia hoitosi.

Syyhyn hoito

 • Ota lääkärin ohjeen mukainen suositeltu annos.
 • Paraneminen on arvioitavissa vasta 4 viikkoa hoidon jälkeen.
 • Lääkäri voi päättää antaa sinulle toisen kerta-annoksen 8‒15 vuorokauden sisällä.

Mitä muuta on huomioitava syyhyn hoidon aikana

Kaikkien lähikontaktissa kanssasi olleiden, etenkin perheenjäsenten ja kumppaneiden, on käytävä lääkärissä mahdollisimman pian. Lääkäri päättää, tarvitsevatko hekin hoitoa. Jos lähipiirissäsi olevia tartunnan saaneita ei hoideta kunnolla, vaarana on, että saat syyhyn uudestaan.

Sinun on huolehdittava hygieniasta uusintatartunnan ehkäisemiseksi (eli sormenkynnet on pidettävä lyhyinä ja kynnenalustat puhtaina) ja noudatettava virallisia vaatteiden ja vuodevaatteiden pesua koskevia suosituksia.

Jos sinusta tuntuu, että Scatol-valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Antotapa

Tabletit otetaan suun kautta.

Noudata aina lääkärin antamaa annostusohjetta. Ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin, jos olet epävarma.

Alle 6-vuotiaille lapsille annettaessa tabletit on murskattava ennen nielemistä.

Hoito otetaan yhtenä kerta-annoksena. Ota määrätty määrä tabletteja samaan aikaan kerta-annoksena. Tabletit niellään veden kera tyhjään mahaan. Älä syö mitään ruokaa kahteen tuntiin ennen lääkkeen ottamista tai sen jälkeen, koska ruoan vaikutusta lääkkeen imeytymiseen elimistössä ei tunneta.

Jos otat enemmän Scatol-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Scatol-valmistetta

Noudata aina lääkärin määräystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset eivät yleensä ole vakavia ja kestävät vain vähän aikaa. Haittavaikutukset voivat olla yleisempiä henkilöillä, joilla usean parasiitin aiheuttama infektio. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla on Loa loa -mato. Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä tällä lääkkeellä:

Allergiset reaktiot

Jos saat allergisen reaktion, hakeudu heti lääkäriin. Oireita voivat olla:

 • äkillinen kuume
 • äkillinen ihoreaktio (kuten ihottuma tai kutina) tai muut vakavat ihoreaktiot
 • hengitysvaikeus.

Hakeudu heti lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin yllä mainituista.

Muita haittavaikutuksia

 • maksasairaus (akuutti hepatiitti)
 • joidenkin laboratorioarvojen muutokset (maksaentsyymien nousu, veren bilirubiinin nousu, eosinofiilien määrän lisääntyminen)
 • verivirtsaisuus.

Alla mainitut haittavaikutukset on jaoteltu Scatol-valmisteen käyttöaiheen mukaan. Haittavaikutuksiin vaikuttaa myös se, onko sinulla muita infektioita.

Henkilöillä, joilla on suoliston strongyloidiaasi (strongyloides-infektio), voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

 • epätavallinen voimattomuus
 • ruokahaluttomuus, mahakipu, ummetus tai ripuli
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • uneliaisuus tai huimaus
 • vapina tai tärinä
 • valkosolujen määrän väheneminen (leukopenia)
 • punasolujen määrän väheneminen tai verenpunan eli hemoglobiinin vähyys (anemia)

Suolen strongyloidiaasin (strongyloides-infektion) yhteydessä ulosteesta voi myös löytyä aikuisia sukkulamatoja.

Henkilöillä, joilla on Wuchereria bancroftin aiheuttama lymfaattisesta filariaasista johtuva mikrofilaremia, voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

 • hikoilu tai kuume
 • päänsärky
 • epätavallinen voimattomuus
 • lihaskipu, nivelkipu tai laaja-alainen kipu
 • ruokahaluttomuus, pahoinvointi
 • mahakipu (vatsan seudun kipu tai ylävatsakipu)
 • yskä tai kurkkukipu
 • epämukava tunne hengityksessä
 • matala verenpaine pystyyn noustessa tai seistessä – sinulla voi esiintyä huimausta tai pyörrytystä
 • vilunväristykset
 • heitehuimaus
 • kipu tai epämukava tunne kiveksissä.

Henkilöillä, joilla on syyhy, voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

 • kutina saattaa pahentua hoidon alussa. Tämä ei yleensä kestä pitkään.

Henkilöillä, joilla on Loa loa ‑madon aiheuttama voimakas infektio, voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

 • poikkeava aivotoiminta
 • niska- tai selkäkipu
 • silmänvalkuaisten verenvuoto (punasilmä)
 • hengästyneisyys
 • virtsan tai ulosteen karkailu
 • vaikeus seistä tai kävellä
 • psyykkisen tilan muutokset
 • uneliaisuus tai sekavuus
 • reagoimattomuus muihin ihmisiin tai kooma.

Henkilöillä, joilla on jokisokeutta aiheuttava Onchocerca volvulus ‑madon aiheuttama infektio, voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

 • kutina tai ihottuma
 • nivel- tai lihaskipu
 • kuume
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • imusolmukkeiden turpoaminen
 • turvotus, etenkin käsissä, nilkoissa tai jaloissa
 • ripuli
 • heitehuimaus
 • matala verenpaine (hypotensio). Sinulla voi esiintyä huimausta tai pyörrytystä pystyyn noustessa.
 • nopea sydämen syke
 • päänsärky tai väsymys
 • muutokset näkökyvyssä ja muut silmävaivat, kuten infektio, punoitus tai epätavalliset tuntemukset
 • silmänvalkuaisten verenvuoto tai silmäluomien turvotus
 • pahentunut astma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Scatol sisältää

 • Vaikuttava aine on ivermektiini. Yksi tabletti sisältää 3 mg ivermektiiniä.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa (E460), esigelatinoitu maissitärkkelys, butyylihydroksianisoli (E320), magnesiumstearaatti (E470b).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pyöreä, valkoinen tai lähes valkoinen, litteä ja viistoreunainen tabletti.

Kotelossa on 4, 8, 10, 12, 16 tai 20 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

2care4 Generics ApS

Stenhuggervej 12-14

DK-6710 Esbjerg V

Tanska

 

Valmistaja:

EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE - EUROPHARTECH

Rue Henri Matisse

63370 Lempdes

Ranska

 

2care4 Generics ApS

Stenhuggervej 12-14

DK-6710 Esbjerg V

Tanska

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.12.2020

Yrityksen yhteystiedot:

2care4 Generics ApS
Stenhuggervej 12-14
DK-6710 Esbjerg
Denmark

info@2care4generics.dk
+45 76 10 15 00
Tukkuliike: Tamro