CALCICHEW D3 OPTI MANSIKKA-MELONI purutabletti 500 mg/25 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 06.01.2021 19:00:34)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Calcichew D3 Opti on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Calcichew D3 Opti -valmistetta

3. Miten Calcichew D3 Opti -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Calcichew D3 Opti -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Calcichew D3 Opti -purutabletit sisältävät kalsiumia ja D3-vitamiinia, jotka ovat molemmat luun muodostuksen kannalta tärkeitä aineita. Ilman lääkemääräystä Calcichew D3 Opti -valmistetta käytetään iäkkäille kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon sekä osteoporoosin hoidon tukena, jos potilaalla on kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen riski.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Calcichew D3 Opti -valmistetta

 • jos olet allerginen kalsiumille, D-vitamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikeita munuaisvaivoja
 • jos sinulla on liikaa kalsiumia veressä tai virtsassa
 • jos sinulla on munuaiskiviä
 • jos sinulla on liikaa D-vitamiinia veressä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Calcichew D3 Opti -valmistetta

 • jos käytät valmistetta pitkään, erityisesti jos käytät myös diureetteja (käytetään korkean verenpaineen tai turvotuksen hoitoon) tai sydänglykosidejä (käytetään sydänsairauksien hoitoon)
 • jos sinulla on munuaisten vajaatoimintaa
 • jos sinulla on sarkoidoosi (immuunijärjestelmän häiriö, joka saattaa suurentaa elimistön D-vitamiinipitoisuutta)
 • jos sinulla on osteoporoosi etkä pysty liikkumaan
 • jos käytät muita D-vitamiinia sisältäviä valmisteita. Muita kalsium- ja D-vitamiinivalmisteita saa käyttää samanaikaisesti vain lääkärin tarkassa valvonnassa.

Lapset ja nuoret

Calcichew D3 Opti -purutabletteja ei ole tarkoitettu lasten ja nuorten käyttöön.

Muut lääkevalmisteet ja Calcichew D3 Opti

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät myös tetrasykliinejä (tietyn tyyppisiä antibiootteja), ota ne vähintään 2 tuntia ennen Calcichew D3 Opti -purutablettien ottamista tai 4-6 tuntia niiden ottamisen jälkeen. Kalsiumkarbonaatti saattaa vaikuttaa tetrasykliinivalmisteiden imeytymiseen, jos niitä käytetään samanaikaisesti.

Bisfosfonaatteja sisältävät lääkkeet (käytetään osteoporoosin hoitoon) pitää ottaa vähintään tuntia ennen Calcichew D3 Opti -purutablettien ottamista.

Kalsium voi heikentää levotyroksiinin (käytetään kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon) vaikutusta. Siksi levotyroksiini pitää ottaa vähintään neljä tuntia ennen Calcichew D3 Opti -purutablettien ottamista tai neljä tuntia niiden ottamisen jälkeen.

Kinoloniantibioottien vaikutus voi heikentyä, jos niitä käytetään samanaikaisesti kalsiumin kanssa. Ota kinoloniantibiootit kaksi tuntia ennen Calcichew D3 Opti -purutablettien ottamista tai kuusi tuntia niiden ottamisen jälkeen.

Kalsiumsuolat saattavat heikentää raudan, sinkin ja strontiumranelaatin imeytymistä. Tämän vuoksi rauta-, sinkki- tai strontiumranelaattivalmisteet tulisi ottaa vähintään kaksi tuntia ennen Calcichew D3 Opti ‑valmisteen ottamista tai kaksi tuntia sen jälkeen.

Orlistaatti (käytetään ylipainon hoitoon) saattaa häiritä rasvaliukoisten vitamiinien, kuten D3-vitamiinin, imeytymistä ja näin ollen heikentää niiden tehoa.

Muita lääkkeitä, jotka saattavat vaikuttaa Calcichew D3 Opti -purutabletteihin tai joihin Calcichew D3 Opti saattaa vaikuttaa, ovat

 • tiatsididiureetit (käytetään kohonneen verenpaineen tai turvotuksen hoitoon)
 • sydänglykosidit (käytetään sydänvaivojen hoitoon).

Jos käytät jotain yllä mainituista lääkkeistä, lääkäri antaa sinulle tarkempia ohjeita.

Calcichew D3 Opti ruuan ja juoman kanssa

Calcichew D3 Opti -purutabletit voidaan ottaa ruokailusta riippumatta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos olet raskaana, voit käyttää Calcichew D3 Opti -valmistetta, jos sinulla on kalsiumin ja D-vitamiinin puute. Raskauden aikana päivittäinen kalsiumin saanti ei saa ylittää 2500 mg:aa eikä D-vitamiinin saanti 4000 IU:ta, sillä yliannoksilla voi olla haitallisia vaikutuksia syntymättömään lapseen.

Calcichew D3 Opti -valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana. Kalsium ja D3-vitamiini kulkeutuvat rintamaitoon. Tämä pitää ottaa huomioon, kun lapselle annetaan D-vitamiinilisää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Calcichew D3 Opti -valmisteen ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Calcichew D3 Opti sisältää sakkaroosia

Calcichew D3 Opti -purutabletti sisältää sakkaroosia (1,9 mg), joka voi olla haitallinen hampaille. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Calcichew D3 Opti -valmisteen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 23 mg natriumia per purutabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus:

Suositeltu annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa. Tabletit pureskellaan tai imeskellään.

Käyttö lapsille ja nuorille

Calcichew D3 Opti -valmistetta ei ole tarkoitettu lasten ja nuorten käyttöön.

Jos otat enemmän Calcichew D3 Opti -purutabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Calcichew D3 Opti -purutabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yliherkkyysreaktioita on esiintynyt, ja niiden esiintymistiheys on tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Jos sinulle tulee kasvojen, kielen tai huulten turvotusta (angioedeema) tai kurkunpään turvotusta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä sadasta)

Vereen (hyperkalsemia) tai virtsaan (hyperkalsiuria) voi kertyä liian suuria määriä kalsiumia, jos käytetään suuria annoksia.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä tuhannesta)

Ummetus, ruoansulatuskanavan yläosan häiriöt, ilmavaivat, pahoinvointi, vatsakipu, ripuli.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

Kutina, ihottuma ja paukamat. Maito-emäsoireyhtymä (kutsutaan myös Burnettin oireyhtymäksi, ilmenee yleensä vain jos potilas on ottanut liian suuria määriä kalsiumia), jonka oireita ovat tiheä virtsaamistarve, päänsärky, ruokahaluttomuus, pahoinvointi tai oksentelu, epätavallinen väsymys tai heikkous sekä suurentunut veren kalsiumpitoisuus ja munuaisten vajaatoiminta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi ,

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea,

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C:ssa. Säilytä alkuperäispakkauksessa, herkkä valolle. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Calcichew D3 Opti sisältää

Yksi purutabletti sisältää vaikuttavina aineina

 • 1250 mg kalsiumkarbonaattia (vastaa 500 mg:aa kalsiumia)
 • 25 mikrogrammaa (1000 IU) kolekalsiferolia (D3-vitamiinia).

Muut aineet ovat ksylitoli (E967), povidoni, aromiaine (mansikka-vesimeloni), maissimaltodekstriini, glyserolitriasetaatti (E1518), rasvahappojen mono- ja diglyseridien mono- ja diasetyyliviinihappoesterit, magnesiumstearaatti, sukraloosi (E955), all-rac-alfa-tokoferoli, sakkaroosi, modifioitu maissitärkkelys, keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, natriumaskorbaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Calcichew D3 Opti -tabletit ovat valkoisia, pyöreitä purutabletteja (koko 14 mm), joissa voi olla pieniä pilkkuja.

Pakkauskoot:

Muovipurkki, jossa on HDPE-kierrekorkki: 30, 60, 90, 100 ja 120 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Takeda Oy

PL 1406

00101 Helsinki

Valmistaja:

Takeda AS

Drammensveien 852

NO-1383 Asker

Norja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.10.2020.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ( www.fimea.fi ) kotisivuilta.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro