AMLODIPIN/VALSARTAN ORION tabletti, kalvopäällysteinen 5/80 mg, 5/160 mg, 10/160 mg

Amlodipin/Valsartan Orion 5 mg/80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Amlodipin/Valsartan Orion 5 mg/160 mg kalvopäällysteiset tabletit

Amlodipin/Valsartan Orion 10 mg/160 mg kalvopäällysteiset tabletit

amlodipiini/valsartaani

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Amlodipin/Valsartan Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletteja
 3. Miten Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Amlodipin/Valsartan Orion ‑tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletit sisältävät kahta lääkeainetta, jotka ovat amlodipiini ja valsartaani. Molemmat auttavat laskemaan korkeaa verenpainetta.

 • Amlodipiini kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan ”kalsiumkanavan salpaajiksi”. Amlodipiini estää kalsiumin siirtymisen verisuonen seinämään ja estää siten verisuonten supistumisen.
 • Valsartaani kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan ”angiotensiini II -reseptorin salpaajiksi”. Keho tuottaa angiotensiini II:ta, joka supistaa verisuonia ja nostaa siten verenpainetta. Valsartaani estää angiotensiini II:n toiminnan.

Yllä mainittu tarkoittaa sitä, että molemmat näistä lääkeaineista estävät verisuonten supistumista, minkä vuoksi verisuonet laajenevat ja verenpaine laskee.

Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletteja käytetään korkean verenpaineen hoitoon sellaisille aikuisille, joiden verenpaineen hoito ei ole hallinnassa yksinomaan amlodipiinilla tai valsartaanilla.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletteja

 • jos olet allerginen amlodipiinille tai jollekin muulle kalsiumkanavan salpaajalle. Tähän saattaa liittyä kutinaa, ihon punoitusta tai hengitysvaikeuksia.
 • jos olet allerginen valsartaanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Jos epäilet olevasi allerginen, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
 • jos sinulla on vaikeita maksavaivoja tai sappivaivoja, esim. sappikirroosi tai kolestaasi
 • 3. raskauskuukauden jälkeen. (Tämän lääkkeen käyttöä on hyvä välttää myös raskauden alkuvaiheessa, katso kohta ”Raskaus ja imetys”.)
 • jos sinulla on hyvin alhainen verenpaine (hypotensio)
 • jos sinulla on aortan ahtauma (aorttastenoosi) tai kardiogeeninen sokki (tila, jossa sydämesi ei pysty pumppaamaan tarpeeksi verta kehoon)
 • jos sairastat sydänkohtauksen jälkeistä sydämen vajaatoimintaa
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Jos joku yllämainituista tiloista koskee sinua, älä käytä Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletteja ja keskustele lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletteja jos:

 • olet voinut pahoin (oksentelu tai ripuli)
 • sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja
 • olet saanut munuaissiirteen tai sinulle on kerrottu, että munuaisvaltimosi ovat ahtautuneet
 • sinulla on lisämunuaisiin liittyvä tila, jota kutsutaan ”primaariseksi hyperaldosteronismiksi”
 • sairastat sydämen vajaatoimintaa tai sinulla on ollut sydänkohtaus. Seuraa tarkasti lääkärin ohjeita aloitusannoksen osalta. Lääkäri saattaa myös tarkistaa munuaistoimintasi.
 • lääkäri on kertonut, että sinulla on sydänläpän ahtauma (”aortta- tai mitraaliläppästenoosi”), tai että sydänlihas on epänormaalin paksu (”obstruktiivinen hypertrofinen kardiomyopatia”)
 • sinulla on ollut turvotusta, erityisesti kasvoissa tai kurkussa, muiden lääkkeiden käytön yhteydessä (mukaan lukien angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjät). Jos saat näitä oireita, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin. Älä käytä Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletteja ikinä uudelleen.
 • otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • ACE:n estäjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa ”Älä ota Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletteja” olevat tiedot.

Jos joku yllämainituista tiloista koskee sinua, kerro siitä lääkärille ennen Amlodipin/Valsartan Orion ‑tablettien käyttöä.

Lapset ja nuoret

Amlodipin/Valsartan Orion ‑tablettien käyttöä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Amlodipin/Valsartan Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin. Joissakin tapauksissa jonkun lääkkeen käyttö on lopetettava. Tämä koskee erityisesti alla lueteltuja lääkkeitä:

 • ACE:n estäjät tai aliskireeni (katso myös tiedot kohdista ”Älä käytä Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletteja” ja ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • diureetit (lääkeryhmä, joka lisää elimistösi tuottaman virtsan määrää ja jota myös kutsutaan nimityksellä nesteenpoistolääkkeet)
 • litium (tiettyjen masennustilojen hoitoon käytetty lääke)
 • kaliumia säästävät diureetit, kaliumlisät, kaliumia sisältävät suolan korvikkeet ja muut aineet, jotka voivat kohottaa kaliumpitoisuuksia
 • tulehduskipulääkkeet (NSAIDit) tai selektiiviset syklo-oksigenaasi-2:n estäjät (COX-2:n estäjät). Tässä tapauksessa lääkäri saattaa myös tarkastaa munuaistesi toiminnan.
 • kouristuksia estävät lääkkeet (esim. karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini, fosfenytoiini, primidoni)
 • mäkikuisma
 • nitroglyseriini ja muut nitraatit tai muut ”vasodilataattoreiksi” kutsutut aineet
 • lääkkeet, joita käytetään HIVin/AIDSin hoitoon (esim. ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri)
 • lääkkeet, joita käytetään sieni-infektioiden hoitoon (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli)
 • lääkkeet, joita käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon (kuten rifampisiini, erytromysiini, klaritromysiini, talitromysiini)
 • verapamiili, diltiatseemi (sydänlääkkeitä)
 • simvastatiini (korkeiden kolesteroliarvojen hoitoon käytettävä lääke)
 • dantroleeni (infuusio vaikeisiin ruumiinlämmön poikkeamiin)
 • lääkkeet, joita käytetään elinsiirteiden hyljinnän estoon (siklosporiini).

Amlodipin/Valsartan Orion ruuan ja juoman kanssa

Tätä lääkettä käyttävien ei tulisi nauttia greippiä tai greippimehua. Tämä johtuu siitä, että greipin tai greippimehun käyttö voi johtaa vaikuttavan aineen, amlodipiinin, pitoisuuden lisääntymiseen veressä, mikä voi aiheuttaa Amlodipin/Valsartan Orion ‑valmisteen verenpainetta alentavan vaikutuksen arvaamattoman lisääntymisen.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Tavallisesti lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan tämän lääkkeen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo sinua käyttämään jotain muuta lääkettä Amlodipin/Valsartan Orion ‑tablettien asemesta. Tätä lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa (kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana), ja sitä ei saa käyttää kolmen ensimmäisen raskauskuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Pieniä määriä amlodipiinia on havaittu erittyvän äidinmaitoon. Amlodipin/Valsartan Orion ‑valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille, ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, erityisesti jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt ennenaikaisesti.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke voi aiheuttaa sinulle huimausta, joka voi vaikuttaa keskittymiskykyysi. Jos et ole varma, miten tämä lääke vaikuttaa sinuun, älä aja, käytä koneita tai tee muita keskittymistä vaativia toimintoja.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tämä auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn hoidosta ja vähentää haittavaikutusten riskiä.

Suositeltu Amlodipin/Valsartan Orion ‑annos on yksi tabletti vuorokaudessa.

 • On suositeltavaa, että otat lääkkeesi samaan aikaan joka päivä.
 • Niele tabletit vesilasillisen kanssa.
 • Voit ottaa Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletit ruuan kanssa tai ilman. Älä ota tätä lääkettä yhdessä greipin tai greippimehun kanssa.

Hoitovasteen mukaan lääkäri voi suurentaa tai pienentää annosta.

Älä ylitä määrättyä annosta.

Amlodipin/Valsartan Orion ja iäkkäät henkilöt (65 vuotta täyttäneet)

Lääkärin on noudatettava varovaisuutta suurentaessaan annostasi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos otat enemmän Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Keuhkoihisi voi kertyä ylimäärin nestettä (keuhkoedeema) aiheuttaen hengenahdistusta, joka voi kehittyä 24–48 tunnin kuluessa lääkevalmisteen ottamisesta.

Jos unohdat ottaa Amlodipin/Valsartan Orion ‑tabletin

Jos unohdat ottaa lääkkeen, ota unohtunut annos heti kun muistat. Sen jälkeen ota seuraava annos normaalisti. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan annoksen aika, älä ota unohtunutta annosta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Amlodipin/Valsartan Orion ‑tablettien oton

Amlodipin/Valsartan Orion ‑hoidon lopettaminen voi aiheuttaa verenpainetautisi pahenemista. Älä lopeta lääkkeesi käyttöä ellei lääkäri niin kehota.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia ja vaativat välitöntä lääkärin hoitoa:

Muutamilla potilailla on ollut vakavia haittavaikutuksia (esiintynyt enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta). Jos saat seuraavia vaikutuksia, kerro niistä heti lääkärille:

 • allergisia reaktioita, joiden oireita ovat ihottuma, kutina, kasvojen, huulten tai kielen turpoaminen, hengitysvaikeudet, alhainen verenpaine (pyörrytys, sekavuus).

Muita Amlodipin/Valsartan Orion ‑tablettien mahdollisia haittavaikutuksia

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • flunssa, nenän tukkoisuus, kurkkukipu ja nielemisvaikeudet
 • päänsärky
 • käsivarsien, kämmenten, jalkojen, nilkkojen tai jalkaterien turpoaminen
 • väsymys
 • astenia (voimattomuus)
 • kasvojen ja/tai kaulan punoitus ja kuumotus.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • heitehuimaus
 • pahoinvointi ja vatsakipu, suun kuivuminen
 • uneliaisuus
 • käsien tai jalkojen pistely tai tunnottomuus
 • huimaus
 • sydämen tiheälyöntisyys mukaan lukien sydämentykytys
 • heitehuimaus seistessä
 • yskä
 • ripuli, ummetus
 • ihottuma, ihon punoitus
 • nivelturvotus, selkäkipu, nivelkipu.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • levottomuus
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • pyörtyminen
 • normaalia suurempi virtsaneritys tai virtsaamistarve
 • kyvyttömyys saada tai ylläpitää erektio
 • painostava olo
 • alhainen verenpaine, jonka oireita ovat heitehuimaus ja sekavuus
 • runsas hikoilu
 • ihottuma joka puolella kehoa, kutina
 • lihaskouristukset.

Jos jokin näistä vaikutuksista on vaikea, kerro siitä lääkärille.

Yksinomaan amlodipiinin tai valsartaanin käytön yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia, joita ei ole havaittu amlodipiinin/valsartaanin käytön yhteydessä tai joita on havaittu useammin kuin amlodipiinin/valsartaanin käytön yhteydessä:

Amlodipiini

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin seuraavista erittäin harvinaisista vaikeista haittavaikutuksista tämän lääkkeen ottamisen jälkeen:

 • äkillinen hengityksen vinkuminen, rintakipu, hengenahdistus tai hengitysvaikeus
 • silmäluomien, kasvojen tai huulien turvotus
 • kielen ja kurkun turvotus, joka aiheuttaa pahoja hengitysvaikeuksia
 • vaikeat ihoreaktiot, mukaan lukien voimakas ihottuma, nokkosihottuma, ihon punoitus kauttaaltaan koko keholla, vaikea kutina, rakkulamuodostus, ihon hilseily ja turvotus, limakalvojen tulehdus (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), tai muut allergiset reaktiot
 • sydänkohtaus, poikkeava sydämensyke
 • haiman tulehtuminen, joka voi aiheuttaa vaikeaa vatsakipua ja selkäkipua ja johon liittyy erittäin huono olo.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu. Jos jokin näistä haitoista aiheuttaa sinulle ongelmia tai oireet jatkuvat yli viikon ajan, ota yhteys lääkäriin.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • huimaus, uneliaisuus
 • sydämentykytys (sydämensykkeen tiedostaminen)
 • punastuminen (ihon punoitus)
 • nilkkojen turvotus (edeema)
 • vatsakipu, pahoinvointi (huonovointisuus).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • mielialan muutokset, ahdistuneisuus, masennus, unettomuus
 • vapina
 • makuhäiriöt
 • pyörtyminen
 • kivuntunnon häviäminen
 • näköhäiriöt, näön heikentyminen
 • korvien soiminen
 • matala verenpaine
 • aivastelu/nenän vuotaminen, joka johtuu nenän limakalvon tulehduksesta (nuha)
 • suolentoiminnan muutokset, oksentelu (pahoinvointi)
 • hiustenlähtö, lisääntynyt hikoilu, ihon kutina, ihon värimuutos
 • virtsaamishäiriöt, lisääntynyt virtsaamistarve yöllä, tihentynyt virtsaamistarve
 • erektiokyvyttömyys, miehen rintarauhasten kipu tai suurentuminen
 • kipu, huonovointisuus
 • lihaskipu, lihaskrampit
 • painonnousu tai painonlasku.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • sekavuus.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • veren valkosolujen määrän väheneminen, verihiutalemäärän väheneminen, mikä saattaa aiheuttaa epätavallista mustelmien muodostumista tai verenvuotoherkkyyttä (punasolujen vaurioituminen)
 • kohonnut verensokeri (hyperglykemia)
 • ikenien turvotus
 • vatsan turvotus (gastriitti)
 • maksan toimintahäiriö, maksatulehdus (hepatiitti), ihon keltaisuus, kohonneet maksaentsyymit, jotka saattavat vaikuttaa joihinkin laboratoriotutkimustuloksiin
 • lisääntynyt lihasjännitys
 • verisuonitulehdus, johon usein liittyy ihottuma
 • valoyliherkkyys
 • sairaudet, joihin liittyy kankeutta, vapinaa ja/tai liikehäiriöitä.

Valsartaani

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • punasolujen väheneminen
 • kuume, infektiosta johtuva kurkkukipu tai suun haavaumat
 • spontaanit verenvuodot tai mustelmat
 • korkeat veren kaliumtasot
 • poikkeavat maksakokeiden tulokset
 • huonontunut munuaistoiminta ja vaikeasti huonontunut munuaistoiminta
 • turvotus pääasiassa kasvoissa ja kurkussa
 • lihaskipu
 • ihottuma, purppuranpunaiset täplät, kuume, kutina, allerginen reaktio, rakkuloiden muodostuminen iholle (rakkulaihottuman oire).

Jos havaitset yllämainittuja haittavaikutuksia, kerro niistä heti lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Amlodipin/Valsartan Orion sisältää

Amlodipin/Valsartan Orion 5 mg/80 mg kalvopäällysteiset tabletit

 • Vaikuttavat aineet ovat amlodipiini (amlodipiinibesilaattina) ja valsartaani. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää amlodipiinibesilaattia vastaten 5 mg amlodipiinia ja 80 mg valsartaania.
 • Muut aineet tablettiytimessä ovat: mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni, magnesiumstearaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.
 • Muut aineet tabletin kalvopäällysteessä ovat: hypromelloosi, makrogoli 400, talkki, titaanidioksidi (E171) ja keltainen rautaoksidi (E172).

Amlodipin/Valsartan Orion 5 mg/160 mg kalvopäällysteiset tabletit

 • Vaikuttavat aineet ovat amlodipiini (amlodipiinibesilaattina) ja valsartaani. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää amlodipiinibesilaattia vastaten 5 mg amlodipiinia ja 160 mg valsartaania.
 • Muut aineet tablettiytimessä ovat: mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni, magnesiumstearaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.
 • Muut aineet tabletin kalvopäällysteessä ovat: hypromelloosi, makrogoli 400, talkki, titaanidioksidi (E171) ja keltainen rautaoksidi (E172).

Amlodipin/Valsartan Orion 10 mg/160 mg kalvopäällysteiset tabletit

 • Vaikuttavat aineet ovat amlodipiini (amlodipiinibesilaattina) ja valsartaani. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää amlodipiinibesilaattia vastaten 10 mg amlodipiinia ja 160 mg valsartaania.
 • Muut aineet tablettiytimessä ovat: mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni, magnesiumstearaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.
 • Muut aineet tabletin kalvopäällysteessä ovat: hypromelloosi, makrogoli 400, talkki, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172) ja punainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

5 mg/80 mg: Tummankeltaisia, pyöreitä (halkaisija 9,1 mm), kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on painettu ”T 28” ja toisella puolella ei ole merkintöjä.

5 mg/160 mg: Tummankeltaisia, soikeita (koko 15,6 mm x 6,6 mm), kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on painettu ”C 94” ja toisella puolella ei ole merkintöjä.

10 mg/160 mg: Vaaleankeltaisia, soikeita (koko 15,6 mm x 6,6 mm), kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on painettu ”C 95” ja toisella puolella ei ole merkintöjä.

Pakkauskoot: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 tai 280 kalvopäällysteistä tablettia läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.6.2022.

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola