PANADOL ZAPP tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 12.05.2018 19:11:46)

Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Panadol Zapp on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panadol Zappia
 3. Miten Panadol Zappia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Panadol Zappin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Panadol Zapp on särky- ja kuumelääke, joka nopeasti lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

Panadol Zapp -tableteilla kivun lievittyminen alkaa nopeammin kuin tavallisia parasetamolitabletteja käytettäessä.

Panadol Zapp -tabletteja käytetään tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hermo- ja lihassärky, päänsärky, vilustuminen, influenssa, hammassärky sekä kuukautiskivut.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kolmen päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Panadol Zappia:

 • jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Jos sinulla on sydämen vajaatoiminta, munuais- tai maksasairaus tai alkoholiongelma, Panadol-valmisteita ei saa käyttää ilman lääkärin ohjeita.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Panadol Zapp -tabletteja

 • Panadol Zapp -tabletit on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, ota yhteys lääkäriin.
 • Sisältää parasetamolia. Parasetamolin liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa maksalle.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos käytät kivun, kuumeen, vilustumisen ja flunssan oireiden hoitoon tai nukkumista helpottavaa jotakin muuta parasetamolia sisältävää resepti- tai itsehoitolääkettä.
 • Jos sinulla on vaikea infektio esim. verenmyrkytys, sillä tämä voi lisätä metabolisen asidoosin riskiä. Metabolisen asidoosin merkkejä ovat: syvä, nopea ja raskas hengitys; pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat yhdistelmän näistä oireista.
 • Jos noudatat niukasti natriumia sisältävää ruokavaliota (esim. verenpainetautia sairastavat henkilöt), on hyvä muistaa, että 1 tabletti sisältää 173 mg natriumia.
 • Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen kuin käytät Panadol Zapp -valmistetta, jos

 • sinulla on maksa- tai munuaisongelmia
 • olet alipainoinen tai aliravittu
 • käytät säännöllisesti alkoholia.

Saatat joutua välttämään valmisteen käyttöä kokonaan tai rajoittamaan ottamasi parasetamolin määrää.

Muut lääkevalmisteet ja Panadol Zapp

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä.

Jos käytät metoklopramidia, kolestyramiinia tai probenesidia sisältäviä valmisteita, verenohennuslääkkeitä (esim. varfariini) tai epilepsialääkkeitä samanaikaisesti, neuvottele Panadol Zapp-lääkityksestä lääkärin kanssa.

Älä käytä muita parasetamolia sisältäviä valmisteita samanaikaisesti.

Panadol Zapp sisältää kaliumsorbaattia

Tabletit sisältävät pienen määrän kaliumsorbaattia, joka voi herkille henkilöille aiheuttaa ihottumaa.

Panadol Zapp ruuan ja juoman kanssa

Panadol Zapp-tabletit voidaan ottaa joko tyhjään vatsaan tai ruokailun yhteydessä.

Ruokailu ei vaikuta kivun lievittymisen alkamisajankohtaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Panadol Zapp -valmistetta voi käyttää raskauden aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa.  Ota yhteys lääkäriin, jos kipu ja/tai kuume ei vähene, tai jos sinun pitää ottaa tätä lääkettä useammin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Panadol Zapp -tabletit eivät aiheuta uneliaisuutta, joten voit ajaa autoa ja käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuisille ja yli 18-vuotiaille nuorille 1—2 tablettia korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin 4 tunnin välein. Suurin suositeltu vuorokausiannos: 3000 mg.

Kipu lievittyy nopeasti sekä yhden että kahden tabletin kerta-annoksen jälkeen.

Älä ylitä annosteluohjetta. Käytä aina pienintä tehokasta annosta, joka lievittää oireita mahdollisimman lyhyen aikaa.

Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen. Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Käyttö lapsille ja nuorille

Ei alle 18-vuotiaille ilman lääkärin määräystä.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kolmen päivän jälkeen.

Jos käytät enemmän Panadol Zappia kuin sinun pitäisi

Parasetamolin yliannostus voi aiheuttaa vakavan maksavaurion.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Panadol Zappia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Parasetamolivalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Hyvin harvinaisia (alle 1:llä potilaalla kymmenestätuhannesta) haittavaikutuksia ovat voimakkaat yliherkkyysreaktiot parasetamolille, ihottumat, verihiutaleiden määrän väheneminen ja maksan toimintahäiriö. Keuhkoputkien supistumista saattaa esiintyä sellaisilla henkilöillä, jotka ovat olleet aikaisemmin yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille. Hyvin harvoin on raportoitu vakavia ihoreaktioita.

Runsaan alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto:www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos pakkauksen folio on rikki lääkettä ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panadol Zapp sisältää

 • Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on yhdessä tabletissa 500 mg.
 • Muut aineet ovat natriumvetykarbonaatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys, povidoni, kaliumsorbaatti, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste sisältää titaanidioksidia (E171), polydekstroosia, hypromelloosia, glyserolitriasetaattia, makrogoli 8000 ja karnaubavahaa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Panadol Zapp -tabletti on valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa on merkintä ”P” tabletin toisella puolella.

8, 10, 16, 20 ja 30 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Tanska

Valmistaja

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Irlanti

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PL 24

02231 Espoo

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06.03.2018

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta http://www.fimea.fi

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille. ©2018 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE FINLAND OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

scanda.consumer-relations@gsk.com
080 077 40 80
Tukkuliike: Tamro