SEPTABENE EUKALYPTUS imeskelytabletti 3/1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 01.06.2024 19:33:34)

Septabene eukalyptus 3 mg/1 mg imeskelytabletit

bentsydamiinihydrokloridi/setyylipyridiniumkloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Septabene eukalyptus on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Septabene eukalyptus ‑valmistetta

3. Miten Septabene eukalyptus ‑valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Septabene eukalyptus ‑valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Septabene eukalyptus ‑imeskelytabletti on tulehdusta ja kipua lievittävä antiseptinen lääke, jota käytetään paikallisesti suuonteloon. Septabene eukalyptus desinfioi suuta ja nielua ja vähentää nielutulehduksen oireita, kuten kipua, punoitusta, turvotusta, kuumoitusta ja toimintahäiriöitä.

Septabene eukalyptus ‑valmistetta käytetään tulehduksen ja kivun lievittämiseen sekä antiseptisenä hoitona

 • nielun, suun ja ienten ärsytyksen yhteydessä
 • ientulehduksen ja nielutulehduksen yhteydessä.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Septabene eukalyptus ‑valmistetta

 • jos olet allerginen bentsydamiinihydrokloridille, setyylipyridiniumkloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • tätä lääkettä ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille, koska lääkemuoto ei sovi tälle ikäryhmälle.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Septabene eukalyptus ‑valmistetta.

Älä käytä Septabene eukalyptus ‑valmistetta pidempään kuin 7 päivän ajan. Jos oireet pahenevat tai ne eivät lievity 3 päivän jälkeen, tai jos sinulle ilmaantuu muita oireita, kuten kuumetta, ota yhteys lääkäriin.

Paikallisvalmisteiden käyttö voi etenkin pitkäaikaisessa käytössä aiheuttaa herkistymistä, jolloin hoito on keskeytettävä.

Septabene eukalyptus ‑valmistetta ei saa käyttää samanaikaisesti anioniyhdisteiden kanssa. Anioniyhdisteitä on esimerkiksi hammastahnoissa, joten valmisteen käyttöä juuri ennen hampaiden harjausta tai sen jälkeen ei suositella.

Lapset ja nuoret

Septabene eukalyptus ‑valmistetta ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille, koska imeskelytabletti ei sovi käytettäväksi tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Septabene eukalyptus

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä muita antiseptisiä valmisteita samaan aikaan Septabene eukalyptus ‑valmisteen kanssa.

Septabene eukalyptus ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Älä ota Septabene eukalyptus ‑valmistetta samanaikaisesti maidon kanssa, koska maito heikentää valmisteen vaikutusta.

Älä ota Septabene eukalyptus ‑valmistetta ennen ateriaa tai aterian aikana. Ole syömättä ja juomatta vähintään tunnin ajan otettuasi Septabene eukalyptus ‑valmistetta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Septabene eukalyptus ‑valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana.

Kysy imetyksestä neuvoa lääkäriltä. Lääkäri päättää, pitääkö sinun lopettaa imetys tai Septabene eukalyptus ‑valmisteen käyttö.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Septabene eukalyptus ‑valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Septabene eukalyptus sisältää isomaltia (E953)

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset

Suositeltu annostus on 3-4 imeskelytablettia vuorokaudessa. Imeskelytabletin annetaan liueta hiljalleen suussa 3-6 tunnin välein.

Yli 12-vuotiaat nuoret

Suositeltu annostus on 3-4 imeskelytablettia vuorokaudessa. Imeskelytabletin annetaan liueta hiljalleen suussa 3-6 tunnin välein.

6–12-vuotiaat lapset

Suositeltu annostus on 3 imeskelytablettia vuorokaudessa. Imeskelytabletin annetaan liueta hiljalleen suussa 3–6 tunnin välein. Septabene eukalyptus ‑valmistetta saa käyttää tässä ikäryhmässä vain lääkärin määräyksestä.

Alle 6-vuotiaat lapset

Septabene eukalyptus ‑valmistetta ei saa käyttää alle 6-vuotiaille lapsille.

Älä ylitä ilmoitettua annosta.

Älä ota Septabene eukalyptus ‑valmistetta juuri ennen ateriaa tai aterian aikana.

Ole syömättä ja juomatta vähintään tunnin ajan otettuasi lääkkeen.

Jotta vaikutus olisi mahdollisimman tehokas, valmisteen käyttöä juuri ennen hampaiden harjausta tai heti sen jälkeen ei suositella.

Hoidon kesto

Älä käytä tätä lääkettä pidempään kuin 7 päivän ajan. Jos oireet pahenevat tai ne eivät lievity 3 päivän jälkeen, tai jos sinulle ilmaantuu muita oireita, kuten kuumetta, ota yhteys lääkäriin.

Keskustele lääkärin kanssa, jos vaiva uusiutuu tai jos huomaat muutoksia sen luonteessa.

Jos otat enemmän Septabene eukalyptus ‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Septabene eukalyptus ‑valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):

 • nokkosihottuma (urtikaria), ihon lisääntynyt herkkyys auringonvalolle (valoyliherkkyys),
 • äkillinen hallitsematon keuhkojen ilmateiden supistuminen (bronkospasmi).

Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • paikallinen ärsytys suuontelossa, polttava tunne suuontelossa.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • allerginen reaktio (yliherkkyys),
 • vakava allerginen reaktio (anafylaktinen sokki), jonka oireita saattavat olla hengitysvaikeudet, rintakipu tai puristuksen tunne rinnassa ja/tai huimauksen/heikotuksen tunne, voimakas ihon kutina tai ihosta koholla olevat paukamat, kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen; saattaa mahdollisesti olla hengenvaarallinen,
 • suun limakalvojen polte, suun limakalvojen tunnottomuus.

Haittavaikutukset ovat yleensä ohimeneviä. Kuitenkin jos niitä ilmenee, on suositeltavaa kertoa niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutusten ilmenemisen vaaraa voi pienentää noudattamalla pakkausselosteessa kerrottuja ohjeita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Septabene eukalyptus sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat bentsydamiinihydrokloridi ja setyylipyridiniumkloridi. Yksi imeskelytabletti sisältää 3 mg bentsydamiinihydrokloridia ja 1 mg setyylipyridiniumkloridia.
 • Muut aineet ovat eukalyptusöljy, levomentoli, sitruunahappo (E330), sukraloosi (E955), isomalti (E953), briljanttisininen FCF (E133). Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Septabene eukalyptus sisältää isomaltia (E953)”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pyöreä, sinivalkoinen tai sininen viistoreunainen imeskelytabletti. Tabletin pinnassa voi olla pieniä naarmuja.

Imeskelytabletin halkaisija: 18,0–19,0 mm, paksuus 7,0–8,0 mm.

Septabene eukalyptus on saatavana rasiassa, jossa on 8, 16, 24 tai 32 imeskelytablettia läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 02.05.2022

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean ( www.fimea.fi ) verkkosivulla.

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Tamro