AIROMIR inhalaatiosumute, suspensio 0,1 mg/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,4 mt, 07.07.2016 20:46:38)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Airomir 0,1 mg/annos inhalaatiosumute, suspensio

salbutamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Airomir on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Airomiria
3. Miten Airomiria käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Airomirin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Airomir on ja mihin sitä käytetään

Vaikuttava aine Airomirissa on salbutamoli.

Salbutamoli on keuhkoputkia laajentava aine, joka avaa keuhkoputket ja helpottaa hengitystä. Salbutamoli lievittää puristavaa tunnetta rinnassa, hengenahdistusta sekä vinkuvaa hengitystä.

Airomiria voidaan käyttää astman, rasitusastman tai keuhkoputken tulehduksen hoitoon. Lääkäri saattaa määrätä tätä lääkettä hengenahdistukseen sekä helpottamaan hengityksen vinkunaa, mitkä johtuvat eräistä muista keuhkosairauksista.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Airomiria

Älä käytä Airomiria
- jos olet allerginen salbutamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Airomiria ja ole tällöin erityisen varovainen tämän lääkkeen suhteen, jos jokin alla luetelluista koskee sinua:
- kilpirauhassairaus
- alhainen veren kaliumpitoisuus
- diabetes tai heikentynyt glukoosinsietokyky
- sydän- tai verisuonisairaus
- rintakipua
- feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain)

Muut lääkevalmisteet ja Airomir
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Kerro lääkärille jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:
- masennuslääkkeitä (MAO:n estäjiä tai trisyklisiä masennuslääkkeitä)
- digoksiinia
- ksantiinin johdannaisia (keuhkoputkia avaavia lääkkeitä, kuten teofylliini)
- kortikosteroideja (astman tai erilaisten tulehdusten hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
- nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja)
- laksatiiveja pitkäaikaisesti

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ohimenevät lihaskouristukset ja -vapina voivat vaatia erityistä varovaisuutta koneita käytettäessä.
Lääke voi siis heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


3. Miten Airomiria käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset :
Suositeltu annos lievittämään astman oireita, kuten hengityksen vinkunaa ja hengenahdistusta, on 1-2 inhalaatiota.

Fyysisestä rasituksesta johtuvaan astmaan otetaan 1-2 inhalaatiota 15 minuuttia ennen rasituksen aloittamista.

Mikäli olet ottanut 2 inhalaatiota, odota vähintään neljä tuntia ennen seuraavan annoksen ottamista. Kerro lääkärillesi, mikäli sinulle määrätyt tavanomaiset annokset eivät tehoa tai tarvitset yli 8 inhalaatiota päivässä.

Lapset:
Suositeltu annos lievittämään astman oireita, kuten hengityksen vinkunaa ja hengenahdistusta, on 1 inhalaatio. Annoksen voi nostaa kahteen inhalaatioon tarvittaessa.

Fyysisestä rasituksesta johtuvaan astmaan otetaan 1 inhalaatio 15 minuuttia ennen rasituksen aloittamista. Annoksen voi nostaa kahteen inhalaatioon tarvittaessa.

Mikäli olet ottanut 2 inhalaatiota, odota vähintään neljä tuntia ennen seuraavan annoksen ottamista. Kerro lääkärillesi, mikäli sinulle määrätyt tavanomaiset annokset eivät tehoa tai tarvitset yli 4 inhalaatiota päivässä.

Lapsipotilaat saavat käyttää tätä inhalaatiosumutetta ainoastaan aikuisen valvonnassa lääkärin ohjeen mukaisesti.

Jos käytät enemmän Airomiria kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Airomiria
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Airomirin käytön
Mikäli lääkärisi päättää lopettaa hoidon, palauta inhalaatiosumute lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 

Hyvin yleiset

esiintyy useammalla kuin 1:llä käyttäjällä 10:stä

Yleiset

esiintyy 1-10 käyttäjällä 100:sta

Melko harvinaiset

esiintyy 1-10 käyttäjällä 1 000:sta

Harvinaiset

esiintyy 1-10 käyttäjällä 10 000:sta

Hyvin harvinaiset

esiintyy harvemmalla kuin 1 käyttäjällä 10 000:sta

Tuntematon

koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

Yleiset:
- jännittyneisyys (hoidon alussa)
- lihasten vapina
- päänsärky
- huimaus

Harvinaiset:
- hypokalemia (erityisesti samanaikaisessa käytössä ksantiinin johdannaisten, kortikosteroidien ja nesteenpoistolääkkeiden kanssa)
- lisääntynyt veren laktaattipitoisuus, maitohappoasidoosi
- sydämentykytys (erityisesti hoidon alussa), sydämen nopealyöntisyys, ääreisverisuonten laajeneminen
- kurkun ja suun ärsytys
- pahoinvointi, oksentelu
- suun kuivuminen, suun arkuus
- lihaskouristukset
- yliaktiivisuus lapsilla

Hyvin harvinaiset:
- yliherkkyys mukaan lukien angioedeema, nokkosihottuma, keuhkoputkien supistuminen, alhainen verenpaine ja pyörtyminenunettomuus
- sydämen rytmihäiriöt mukaan lukien eteisvärinä, kammioiden yläpuolinen sydämen nopealyöntisyys (ns. supraventrikulaarinen takykardia) ja sydämen lisälyönnit
- keuhkoputkien supistuminen (johon liittyy hengityksen vinkumisen lisääntyminen välittömästi lääkkeenoton jälkeen)

Tuntematon:
- sydänlihaksen hapenpuute
Jotkut potilaat saattavat tuntea rintakipua (sydämestä johtuvaa äkillistä rintakipua). Kerro lääkärillesi, jos sinulla on tällaisia oireita käyttäessäsi salbutamolia. Älä kuitenkaan lopeta lääkkeen käyttöä kysymättä neuvoa lääkäriltäsi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea.


5. Airomirin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30°C. Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Koska metallinen säiliö on paineistettu, sitä ei saa puhkaista, rikkoa tai polttaa tyhjänäkään.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Airomir sisältää
- Vaikuttava aine on salbutamoli.
- Muut aineet ovat öljyhappo, etanoli ja ponneaine 134a (norfluraani).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Yksi pakkaus sisältää 200 annosta.

Myyntiluvan haltija
Teva Sweden AB, Box 1070, SE - 251 10 Helsingborg, Ruotsi

Valmistaja
3M Health Care Limited, Loughborough, Leicestershire, Iso-Britannia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Teva Finland Oy
PL 67
02631 Espoo
Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.11.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIROMIR-INHALAATIOSUMUTTEEN KÄYTTÖOHJE

HUOM! Ennen kuin aloitat Airomir-inhalaatiosumutteen käytön, laukaise neljä annosta ilmaan. Tee näin myös silloin, jos et ole käyttänyt sumutetta kahteen viikkoon.

1. Poista suukappaleen suojatulppa ja ravista inhalaattoria voimakkaasti.
2. Pidä inhalaatiosumutetta piirroksen osoittamalla tavalla, hengitä rauhallisesti ulos (ei loppuun asti) ja vie heti sen jälkeen suukappale suuhusi ja purista huulet sen ympärille.

3. Hengitä sisään rauhallisesti syvään ja laukaise samalla yksi annos painamalla sumutesäiliötä voimakkaasti piirroksen osoittamalla tavalla. Hengitä sisään koko ajan.
4. Ota suukappale pois suustasi. Pidätä hengitystä 10 sekuntia tai niin kauan kuin kykenet ja hengitä sitten hitaasti ulos.

Mistä tiedät, että Airomir-inhalaatiosumute on tyhjä
Poista metallinen säiliö suojuksen sisältä. Ravistele lääkesäiliötä, jolloin kuulet tai tunnet nesteen liikkuvan säiliössä. Jos säiliö tuntuu tyhjältä, sekä säiliö että suojus täytyy hävittää.

Airomir-inhalaatiosumutteen puhdistus ja huolto
PUHDISTA INHALAATTORIN SININEN SUOJUS AINAKIN KERRAN VIIKOSSA. PUHDISTAMINEN ON TÄRKEÄÄ, SILLÄ SUOJUS SAATTAA TUKKEUTUA JA SILLOIN INHALAATTORI EI TOIMI KUNNOLLA.

Tee näin:
1. Ota metallinen säiliö pois suojuksen sisältä. Älä laita metallista säiliötä veteen.
2. Poista suojuksen korkki.
3. Huuhtele sekä suojus että korkki lämpimän juoksevan veden alla vähintään 30 sekunnin ajan. Anna veden virrata suojuksen läpi reilulla paineella. Katso kuvaa A.
4. Käännä suojus toisinpäin ja anna veden virrata suojuksen läpi toiset 30 sekuntia. Katso kuvaa B. Tämä on tärkeää, sillä suojuksen sisällä oleva pieni reikä, josta lääkeaine tulee ulos, saattaa tukkeutua.
5. Ravista pois suojukseen jäänyt ylimääräinen vesi ja anna suojuksen täysin kuivua (mieluiten yön yli) ennen kokoamista. Katso kuvaa C.
6. Kun suojus on kuiva aseta metallinen säiliö suojuksen sisään ja pane suojuksen korkki paikalleen.

Mikäli tarvitset inhalaatiosumutetta ennen kuin suojus on ehtinyt täysin kuivua, ravistele suojusta voimakkaasti, jotta siihen ei jäisi yhtään vettä. Aseta metallinen säiliö sitten suojuksen sisään. Laukaise kaksi annosta ilmaan ennen kuin otat tavanomaiset lääkeannoksesi. Pese sitten suojus kertaalleen ja anna sen täysin kuivua, katso kuvia A, B ja C.

Mitä tehdä, jos inhalaattori ei toimi kunnolla
Jos inhalaattorisi on tukkeutunut, tai metallikanisterista tulee ulos vähän tai ei ollenkaan lääkeainetta, kun painat metallista säiliötä alaspäin (katso kuvaa D), se saattaa johtua seuraavista syistä:

- Likainen tai tukkeutunut suojus. Pese ja kuivaa suojus, kuten neuvottu edellä. Katso myös kuvia A, B ja C.
- Inhalaattorisi saattaa olla tyhjä. Tarkista ravistamalla säiliötä.
- Inhalaattorisi saattaa olla väärin koottu. Katso kuvia E ja F.

Kuvassa E inhalaattorin metallinen säiliö on oikeassa asennossa. Varmista aina laitteen koottuasi, että metallisen säiliön kantaosa on oikealla kohdalla suojuksen sisällä.

Kuvassa F inhalaattorin metallinen säiliö on väärässä asennossa. Tästä syystä inhalaattorista ei voi laukaista lääkeannosta painettaessa lääkesäiliötä alaspäin. On siis tärkeätä, että metallinen säiliö asetetaan oikein kohdalleen suojuksen sisälle.

MUISTA, ETTÄ INHALAATTORI TULEE PUHDISTAA JOKA VIIKKO HYGIENISISTÄ SYISTÄ. NÄIN ESTÄT MYÖS INHALAATTORIN TUKKEUTUMISEN.

Airomir-inhalaatiosumutteen säilytys
Säilytä inhalaatiosumute alle 30°C:ssa. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Ei saa jäätyä.
Älä käytä inhalaatiosumutetta pahvipakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Mikäli lääkärisi päättää lopettaa Airomir-hoidon, palauta inhalaatiosumute kokonaisuudessaan apteekkiin.
Jokainen inhalaatiosumute toimitetaan täydellisenä kokonaisuutena (=inhalaattori). Kun inhalaatiosumutesäiliö on tyhjä, sekä säiliö että suukappale voidaan hävittää.
Huomaa! Metallisäiliö on paineistettu. Älä puhkaise tai polta inhalaatiosumutesäiliötä tyhjänäkään.

Lisätietoja inhalaatiosumutteesta
Kloorifluorihiilivetyjen (CFC) on osoitettu vahingoittavan ilmakehän otsonikerrosta. Airomir-inhalaatiosumute ei sisällä otsonia tuhoavaa CFC:tä, vaan tehottomana apuaineena on käytetty ponneaine 134a:ta (norfluraani). Tetrafluorietaanit on kehitetty korvaamaan CFC:t.

 

Yrityksen yhteystiedot:

Teva Finland
Keilaranta 10, PL 67
02631 Espoo
Suomi

info.finland@tevaeu.com
www.tevapharm.com
020 180 5900
Tukkuliike: Tamro