TROSYD lääkekynsilakka 283 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,1 mt, 28.04.2023 13:50:22)

Trosyd 283 mg/ml lääkekynsilakka

tiokonatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Trosyd on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trosydiä
 3. Miten Trosydiä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trosydin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Trosydin vaikuttava aine, tiokonatsoli, kuuluu imidatsolilääkkeisiin. Tiokonatsoli tehoaa useimpiin ihosieniin.

Trosydiä käytetään rihmasienten, hiivojen ja muiden sienten aiheuttamien sieni-infektioiden paikallishoitoon. Trosyd-lääkekynsilakka on tarkoitettu kynsisienen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Trosydiä

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, muille imidatsoliryhmän sienilääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Trosydiä.

Varo, ettei Trosydiä joudu silmiin.

Muut lääkevalmisteet ja Trosyd

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei tiedetä, erittyykö Trosyd rintamaitoon, mutta varotoimena imetys tulisi keskeyttää hoidon ajaksi.

3. Miten valmistetta käytetään

Hoidon kesto

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Kynsi-infektioiden hoitoaika on 6 kuukaudesta jopa 12 kuukauteen.

Käyttö lapsille

Annostus ja hoidon kesto ovat samat lapsille ja aikuisille.

Annostelu

Levitä lääkekynsilakkaa infektoituneelle kynnelle korkissa olevalla pensselillä kahdesti vuorokaudessa.

Jos käytät enemmän Trosydiä kuin sinun pitäisi

Jos olet käyttänyt liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut/ käyttänyt kynsilakkaa vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Trosyd on yleensä hyvin siedetty. Hoidon alussa saattaa ilmetä lieviä ja ohimeneviä paikallisen ärsytyksen oireita (mukaan lukien paikalliset allergiset reaktiot). Jos sinulle kehittyy yliherkkyysreaktio, lopeta hoito ja mene lääkäriin.

Muut haittavaikutukset:

Yleiset(voi esiintyä korkeintaan 1 potilaalla kymmenestä) on:

 • ääreisturvotus

Melko harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 potilaalla sadasta) ovat:

 • ihotulehdus, ihottuma

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • allerginen reaktio
 • tuntoharhat
 • rakkulamuodostus, kosketusihottuma, ihon kuivuminen, kynsihäiriö (esim. kynsien värjäytyminen, kynsivallintulehdus ja kynsikipu), kutina, ihoärsytys, ihon hilseily, nokkosihottuma
 • kipu

Anafylaktisen reaktion kaltaisia reaktioita on raportoitu potilailla, joita on hoidettu muilla lääkemuodoilla kuin iholle annettavalla valmisteella.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 ºC).

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trosyd-lääkekynsilakka sisältää

 • Vaikuttava aine: 283 mg/ml tiokonatsolia.
 • Muut aineet: undesyleenihappo, etyyliasetaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Hyvin vaaleankeltainen tai keltainen, kirkas ominaisenhajuinen neste. Pakattu lasipulloon, jonka korkissa on lääkkeen levittämistä helpottava pensseli.

12 ml, lasipullo.

Myyntiluvan haltija ja valmistajat

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

puh. 09-430 040

Valmistajat

Haupt Pharma Latina S.r.l.

Latina (LT)

Borgo San Michele

Italia tai

Farmasierra Manufacturing, S.L.

San Sebastian de los Reyes, Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 1.6.2015

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro, Muu