TROSYD emulsiovoide 1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,5 mt, 28.04.2023 17:05:35)

Trosyd 1 % emulsiovoide

tiokonatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, elleivät oireesi lievity 2–3 viikossa tai ne pahenevat.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Trosyd on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trosyd-valmistetta

3. Miten Trosyd-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Trosyd-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Trosyd-valmisteen vaikuttava aine, tiokonatsoli, kuuluu imidatsolilääkkeisiin. Tiokonatsoli tehoaa useimpiin ihosieniin.

Trosyd-valmistetta käytetään rihmasienten, hiivojen ja muiden sienten aiheuttamien sieni-infektioiden paikallishoitoon. Trosyd tehoaa hyvin etenkin jalkasilsaan, nivustaipeen silsaan, vartalosilsaan ja savipuoleen.

Tiokonatsolia, jota Trosyd sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Trosyd-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, muille imidatsoliryhmän sienilääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Trosyd-valmistetta.

 • Varo, ettei Trosyd-valmistetta joudu silmiin.

Muut lääkevalmisteet ja Trosyd

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei tiedetä, erittyykö Trosyd rintamaitoon, mutta varotoimena imetys tulisi keskeyttää hoidon ajaksi.

Trosyd-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia

Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa lievää paikallisärsytystä sekä myös allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus

Levitä emulsiovoidetta sairaalle ja sitä ympäröivälle ihoalueelle kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Hiero emulsiovoide hyvin ihoon.

Jos iho on hiertynyt rikki, levitä emulsiovoidetta iholle vain kevyesti, jotta iho ei hautuisi turhaan.

Yleisohjeita

Hoidon kesto

Jos oireet eivät lievity selvästi 2–3 viikossa, ota yhteys lääkäriin.

Huom! Trosyd-valmistetta kannattaa käyttää vielä 1–2 viikon ajan iho-oireiden häviämisen jälkeen.

Puhtaus

Sieni-infektioita hoidettaessa on tärkeää huolehtia ihon ja vaatetuksen puhtaudesta. Jos sinulla on jalkasilsa, vaihda puhtaat sukat joka päivä. Käsittele jalkineet sisäpuolelta Trosyd-puuterilla kerran tai pari viikossa.

Käyttö lapsille

Annostus ja hoidon kesto ovat samat lapsille ja aikuisille.

Jos käytät enemmän Trosyd-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut/käyttänyt voidetta vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Trosyd on yleensä hyvin siedetty. Hoidon alussa saattaa ilmetä lieviä ja ohimeneviä paikallisen ärsytyksen oireita (mukaan lukien paikalliset allergiset reaktiot). Jos sinulle kehittyy yliherkkyysreaktio, lopeta hoito ja mene lääkäriin.

Muut haittavaikutukset:

Yleiset (voi esiintyä korkeintaan 1 potilaalla kymmenestä):

 • ääreisturvotus

Melko harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 potilaalla sadasta) ovat:

 • ihotulehdus, ihottuma

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • allerginen reaktio
 • tuntoharhat
 • rakkulamuodostus, kosketusihottuma, ihon kuivuminen, kynsihäiriö (esim. kynsien värjäytyminen, kynsivallintulehdus ja kynsikipu), kutina, ihoärsytys, ihon hilseily, nokkosihottuma
 • kipu

Anafylaktisen reaktion kaltaisia reaktioita on raportoitu potilailla, joita on hoidettu muilla lääkemuodoilla kuin iholle annettavalla valmisteella.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 ºC.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trosyd-emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttava aine: 10 mg/g tiokonatsolia.
 • Muut aineet: polysorbaatti 60, sorbitaanimonostearaatti, setostearyylialkoholi, 2-oktyyli-dodekanoli, setyyliesterivaha, bentsyylialkoholi (E1519), puhdistettu vesi.

Lisätietoa setostearyylialkoholista ja bentsyylialkoholista, ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Trosyd-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, tasakoosteinen emulsiovoide. Hajusteeton.

30 grammaa, alumiiniputkilo.

Myyntiluvan haltija ja valmistajat

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

puh. 09-430 040

Valmistajat

McNeil Manufacturing

Orléans, Ranska

tai

FAMAR S.A. Avlona, Kreikka

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 21.9.2020

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro, Muu