FUCITHALMIC silmätipat, suspensio 10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 02.02.2018 19:01:38)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio

Fusidiinihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
-  Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-  Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
-  Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
-  Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1.  Mitä Fucithalmic on ja mihin sitä käytetään
2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucithalmic-silmätippoja
3.  Miten Fucithalmic-silmätippoja käytetään
4.  Mahdolliset haittavaikutukset
5.  Fucithalmic-silmätippojen säilyttäminen
6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Fucithalmic on ja mihin sitä käytetään

Fusidiinihappoa, jota Fucithalmic sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Fusidiinihappo on antibiootti, jolla on bakteereita tappava vaikutus. Fucithalmic-silmätippoja käytetään fusidiinihapolle herkkien bakteerien aiheuttamien silmätulehdusten hoitoon. Jos lääkäri on antanut valmisteen käytöstä muita ohjeita, noudatetaan niitä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucithalmic-silmätippoja

Älä käytä Fucithalmic-silmätippoja
- jos olet allerginen fusidiinihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Fucithalmic-silmätippoja.

 • Jos käytät Fucithalmic-valmistetta liian usein, bakteerit voivat tulla sille vastustuskykyisiksi.
 • Älä käytä minkäänlaisia piilolinssejä Fucithalmic-hoidon aikana. Fucithalmic-silmätipoissa on mikrokiteitä, jotka voivat naarmuttaa piilolinssejä ja sarveiskalvoa. Piilolinssejä voi käyttää 12 tuntia hoitokuurin päättymisen jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Fucithalmic
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys:
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Koska Fucithalmic-valmisteen imeytyminen elimistöön on merkityksettömän vähäistä, raskaudenaikaisia vaikutuksia ei ole odotettavissa. Fucithalmic-valmistetta voi käyttää raskauden aikana.

Imetys
Koska Fucithalmic-valmisteen imeytyminen elimistöön on merkityksettömän vähäistä, vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia vaikutuksia ei ole odotettavissa. Fucithalmic-valmistetta voi käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Koska Fucithalmic-valmisteen imeytyminen elimistöön on merkityksettömän vähäistä, naisen hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia ei ole odotettavissa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Fucithalmic-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Fucithalmic voi aiheuttaa näön samentumista tippojen annostelun jälkeen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Fucithalmic sisältää bentsalkoniumkloridia
Bentsalkoniumkloridi voi imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja aiheuttaa niiden värjäytymistä. Ota piilolinssit silmistä ennen aineen käyttämistä.

Bentsalkoniumkloridi voi myös aiheuttaa silmä-ärsytystä, etenkin jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon (silmän etuosan läpinäkyvän kerroksen) sairaus. Jos huomaat silmässä epätavallisia tuntemuksia, polttelua tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin.

3. Miten Fucithalmic‑silmätippoja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annos
Suositeltu annos on 1 tippa 2 kertaa vuorokaudessa. Hoidon alussa valmistetta voidaan annostella useammin, ja lisäksi on huolehdittava silmän toistuvasta puhdistamisesta. Hoitoa jatketaan vähintään kaksi päivää oireiden häviämisen jälkeen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Käyttöohje
Fucithalmic-silmätipat ovat paksuhkoja, mutta joutuessaan kosketuksiin kyynelnesteen kanssa tipat muuttuvat kirkkaiksi ja juokseviksi.

Pese aina kätesi ennen kuin käytät Fucithalmic-silmätippoja

1. Poista tuubin korkki. Älä käytä, jos tuubin sinetti on rikki.
2. Asetu Fucithalmic-silmätippojen annostelua varten mukavaan asentoon seisomaan tai istumaan ja taivuta päätäsi taaksepäin. Pidä tuubia silmän yläpuolella.
3. Vedä alempaa silmäluomea varovasti alaspäin ja tiputa yksi tippa tuubista alemman silmäluomen sisäpuolelle, kuten kuvassa näytetään.
4. Varo koskettamasta tuubin kärjellä silmää tai muita pintoja, jotta tuubin sisään ei pääse epäpuhtauksia.

image1.jpeg

Silmän ympärillä voi näkyä valkoista jauhetta lääkkeen käytön jälkeen. Näin voi käydä, kun tipat kuivuvat. Tämä on aivan normaalia eikä siitä tarvitse huolestua. Voit pyyhkiä jauheen pois pumpulitupolla.

Käyttö lapsille ja nuorille
Jos lääke on tarkoitettu lapselle, voit tiputtaa silmätipat lapsen nukkuessa tai ollessa makuuasennossa, jos se on helpompaa.

Jos käytät enemmän Fucithalmic-silmätippoja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Fucithalmic-silmätippoja
Jos unohdat käyttää lääkettä, käytä sitä niin pian kuin muistat. Käytä sitä sitten seuraavan kerran tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Fucithalmic-valmisteen käytön
Noudata lääkärin neuvoa hoidon kestosta. Älä keskeytä hoitoa keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleinen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • näön hämärtyminen (ohimenevä)
 • antopaikan kipu (mukaan lukien silmien polte ja kirvely)
 • silmien kutina
 • ärsytys / epämukava tunne silmässä.

Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • allergiset reaktiot (yliherkkyys)
 • silmäluomen turvotus (edeema)
 • silmien vetistäminen
 • kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen, johon voi liittyä hengenahdistusta tai nielemisvaikeuksia (angioedeema)
 • ihottuma.

Harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

 • sidekalvotulehduksen paheneminen
 • nokkosihottuma.

Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla
Lapsilla esiintyvien haittojen oletetaan olevan samankaltaisia kuin aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Fucithalmic-silmätippojen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pahvikoteloon merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avaamisen jälkeen Fucithalmic on käytettävä 28 vuorokauden kuluessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fucithalmic sisältää

-  Vaikuttava aine on fusidiinihappo 10 mg/g (1 %)
-  Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi, karbomeeri, mannitoli, natriumhydroksidi, dinatriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,01 % bentsalkoniumkloridia, mikä vastaa 0,11 mg:aa bentsalkoniumkloridia yhdessä grammassa Fucithalmic-silmätippoja (ks. myös kohta 2, ”Fucithalmic sisältää bentsalkoniumkloridia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Viskoosi, valkoinen tai kellertävä vesisuspensio.
5 g tuubi.

Myyntiluvan haltija:
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Irlanti

Valmistaja:
LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750, Ballerup, Tanska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.11.2017

Yrityksen yhteystiedot:

AMDIPHARM Ltd
Concordia International; Medical Information, Capital House, 85 King William Street
EC4N 7BL London
United Kingdom

medicalinformation@concordiarx.com
www.concordiarx.com
+44 8700 70 30 33
Tukkuliike: Oriola