FUCITHALMIC silmätipat, suspensio 10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2 mt, 07.07.2016 09:47:54)

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle

Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio
Fusidiinihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Fucithalmic on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucithalmic silmätippoja
3. Miten Fucithalmic silmätippoja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Fucithalmic silmätippojen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Fucithalmic on ja mihin sitä käytetään

Fusidiinihappo on antibiootti, jolla on bakteereita tappava vaikutus. Fucithalmic-silmätippoja käytetään fusidiinihapolle herkkien bakteerien aiheuttamien silmätulehdusten hoitoon. Jos lääkäri on antanut valmisteen käytöstä muita ohjeita, noudatetaan niitä.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucithalmic silmätippoja

Älä käytä Fucithalmic silmätippoja
- jos olet allerginen fusidiinihapolle, natriumfusidaatille tai Fucithalmic silmätippojen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytä Fucithalmic silmätippoja. Pitkittynyt tai toistuva Fucithalmic valmisteen käyttö voi lisätä antibioottiresistenssin riskiä.

Älä käytä mitään piilolinssejä Fucithalmic hoidon aikana, koska silmätipat sisältävät mikrokiteitä, jotka voivat naarmuttaa piilolinssien ja silmän sarveiskalvon pintaa. Fucithalmic silmätipat tuubissa sisältävät bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmä-ärsytystä ja muuttaa pehmeiden piilolinssien väriä. Piilolinssejä voi käyttää 12 tuntia hoitokuurin päättymisen jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Fucithalmic silmätipat
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus,imetys ja suvunjatkamiskyky
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Koska valmisteen imeytyminen silmästä muualle elimistöön on vähäistä, valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.
Valmisteella ei ole odotettavissa vaikutuksia suvunjatkamiskykyyn.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Fucithalmic tipat voivat aiheuttaa näön ohimenevää samentumista tippojen annostelun jälkeen. Kun näkökyky on normalisoitunut, Fucithalmic tipoilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Fucithalmic silmätippoja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus
1 tippa 2 kertaa vuorokaudessa. Hoidon alussa voidaan annostella useammin ja lisäksi on huolehdittava silmän toistuvasta puhdistamisesta. Hoitoa jatketaan kaksi päivää oireiden poistumisen jälkeen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Käyttöohje
Vedä alempaa silmäluomea kuten kuvassa näytetään. Tiputa yksi tippa
Fucithalmic silmätippoja silmän sidekalvolle ilman, että kärki koskettaa silmää tai sen
ympäristöä.
Fucithalmic silmätipat ovat paksuhkoja, mutta joutuessaan kosketuksiin kyynelnesteen
kanssa tipat muuttuvat kirkkaiksi ja juokseviksi.Jos käytät enemmän Fucithalmic silmätippoja kuin sinun pitäisi
Ei oleellinen.

Jos unohdat käyttää Fucithalmic silmätippoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisiä (esiintyy useammalla kuin 1 käyttäjällä 100:sta): Silmien polte, kirvely, kutina ja ärsytysoireet, antopaikan kipu, näön ohimenevä samentuminen annostelun jälkeen.
Melko harvinaisia (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 100:sta): Yliherkkyys, silmien vetistäminen, silmäluomen turvotus.
Harvinaisia (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 1000:sta): Nokkosihottuma, sidekalvotulehduksen hankaloituminen, angioödeema (turvotus muualla kuin silmien ympärillä, esim. kasvoissa, huulissa, kielessä tai nielussa), ihottuma.

Haittavaikutukset lapsilla
Lapsilla esiintyvien haittojen oletetaan olevan samankaltaisia kuin aikuisilla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Fucithalmic silmätippojen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä lääkettä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (lyhenne Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Avatun pakkauksen kestoaika on 28 vuorokautta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Fucithalmic silmätipat sisältää
- Vaikuttava aine on fusidiinihappo 10 mg/g (1%)
- Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi, karbomeeri, mannitoli, natriumhydroksidi,
dinatriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Viskoosi, valkoinen tai kellertävä vesisuspensio.
5 g tuubi.

Myyntiluvan haltija:
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Irlanti

Valmistaja: LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma), 285 Cashel Road, Dublin 12, Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

14.11.2013

Yrityksen yhteystiedot:

AMDIPHARM MERCURY (AMCo) GROUP
Medical Information, Capital House, 85 King William Street
EC4N 7BL London
United Kingdom

medicalinformation@amcolimited.com
www.amdipharm.com
+44 8700 70 30 33
Tukkuliike: Oriola