REKAMBYS injektioneste, depotsuspensio 900 mg

REKAMBYS 900 mg injektioneste, depotsuspensio

rilpiviriini

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä REKAMBYS on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät REKAMBYS-valmistetta

3. Miten REKAMBYS-valmistetta annetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. REKAMBYS-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

REKAMBYS-injektionesteen vaikuttava aine on rilpiviriini. Se kuuluu ei‑nukleosidirakenteisiksi käänteiskopioijaentsyymin estäjiksi (NNRTI-lääkkeiksi) kutsuttujen lääkkeiden ryhmään, joita käytetään immuunikatoa aiheuttavan tyypin 1 HI-virusinfektion (HIV-1-infektion) hoitoon.

REKAMBYS vaikuttaa yhdessä muiden HIV-lääkkeiden kanssa estämällä viruksen kopioitumista. REKAMBYS-injektiot eivät paranna HIV-infektiota, mutta ne auttavat vähentämään HI-viruksen määrää elimistössä ja pitämään määrän alhaalla. Tämä hidastaa immuunijärjestelmän vaurioiden sekä AIDSiin liittyvien infektioiden ja sairauksien kehittymistä.

REKAMBYS annetaan aina toisen HIV-lääkkeen eli kabotegraviiripistoksen kanssa. Näitä lääkkeitä käytetään yhdessä vähintään 18 vuoden ikäisille aikuisille, joiden HIV-1-infektio on jo hallinnassa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä REKAMBYS-valmistetta, jos olet allerginen rilpiviriinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Älä käytä REKAMBYS-valmistetta, jos käytät seuraavia lääkkeitä, koska ne saattavat muuttaa REKAMBYS-valmisteen vaikutusta tai REKAMBYS saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta:

 • karbamatsepiini, okskarbatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini (epilepsian hoitoon ja kouristuskohtausten estämiseen käytettävä lääke)
 • rifabutiini, rifampisiini, rifapentiini (joidenkin bakteeri-infektioiden, kuten tuberkuloosin, hoitoon käytettävä lääke)
 • deksametasoni (kortikosteroidi, jota käytetään erilaisten sairauksien, kuten tulehdusten ja allergisten reaktioiden, hoitoon) suun kautta tai injektioina
 • mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät valmisteet (rohdosvalmiste masennuksen hoitoon).

Jos käytät jotakin edellä mainituista, kysy lääkäriltä muita hoitovaihtoehtoja.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät REKAMBYS-valmistetta.

REKAMBYS ei paranna HIV-infektiota. Se on osa viruksen määrää veressä vähentävää hoitoa. Voit edelleen tartuttaa HIV:n muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä.

Kerro lääkärille tilanteestasi

Tarkista seuraavat asiat ja kerro lääkärille, jos jokin seuraavista koskee sinua.

 • Sinun pitää osallistua jokaiselle injektiohoito-ohjelman mukaiselle hoitokäynnille. Hoidon onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, ettet jätä yhtään hoitokertaa väliin. Jos et pääse hoitokäynnille, ilmoita siitä lääkärille mahdollisimman pian.
 • Kerro lääkärille, jos sinulla on joskus ollut maksasairaus, kuten B- tai C-hepatiitti, tai munuaisten toimintahäiriöitä. Lääkäri saattaa arvioida maksasi tai munuaistesi toiminnan ennen päätöstä REKAMBYS-valmisteen käytöstä. Lue maksavaurioon viittaavat oireet tämän pakkausselosteen kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset “Melko harvinaiset haittavaikutukset”.
 • Kerro lääkärille välittömästi, jos havaitset mitään infektion oireita (esim. kuumetta, vilunväreitä, hikoilua). Joillekin HIV-potilaille voi kehittyä aiempien infektioiden merkkejä ja oireita pian HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen. Näiden oireiden uskotaan johtuvan elimistön immuunivasteen paranemisesta, jolloin elimistö pystyy torjumaan infektioita, joita sinulla on ollut ilman selviä oireita.
 • Kerro myös heti lääkärille, jos huomaat mitä tahansa infektion oireita tai muita oireita, kuten lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, sydämentykytystä, vapinaa tai yliaktiivisuutta. Näin siksi, koska HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua myös autoimmuunisairauksia (tila, jossa immuunijärjestelmä hyökkää erehdyksessä kehon tervettä kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen.
 • Kerro lääkärille, jos käytät jotakin sellaista sinulle määrättyä lääkettä, joka saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia sydämen rytmihäiriöitä (kääntyvien kärkien takykardiaa).

Injektiosta johtuvat reaktiot

Injektion antamisen jälkeisiä reaktioita on esiintynyt joillakin potilailla minuuttien kuluessa rilpiviriini-injektion antamisen jälkeen. Useimmat oireet hävisivät muutamien minuuttien kuluessa injektion jälkeen. Injektion antamisen jälkeisten reaktioiden oireita voivat olla hengitysvaikeus, vatsakrampit, hikoilu, suun tunnottomuus, ahdistuneisuus, kuumotus, outo, epätodellinen olo tai pyörrytys sekä verenpaineen muutokset. Kerro terveydenhuollon ammattilaiselle, jos saat näitä oireita pistosten antamisen jälkeen.

Säännölliset vastaanottokäynnit ovat tärkeitä

On tärkeää, että käyt sovituilla vastaanottokäynneillä, jotta saat REKAMBYS-pistoksen, HIV-infektiota seurataan ja jotta sairautesi ei pahene. Hoidon onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että et jätä yhtään hoitokertaa väliin. Jos et pääse hoitokäynnille, ilmoita siitä lääkärille mahdollisimman pian. Kerro lääkärille, jos harkitset hoidon lopettamista. Jos saat REKAMBYS-pistoksen myöhässä tai jos lopetat REKAMBYS-hoidon, tarvitset muita lääkkeitä HIV-infektion hoitoon ja sen riskin vähentämiseksi, että virus muuttuu resistentiksi, koska lääkeaineen pitoisuus elimistössä on liian pieni HIV-infektion hoitamiseksi.

Lapset

REKAMBYS-valmistetta ei ole tarkoitettu lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille, koska sitä ei ole tutkittu riittävästi tässä potilasryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja REKAMBYS

Kerro terveydenhuollon tarjoajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Jotkut lääkkeet saattavat vaikuttaa REKAMBYS-valmisteen pitoisuuteen veressä, jos käytät niitä REKAMBYS-hoidon aikana, tai REKAMBYS voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon.

Älä käytä REKAMBYS-valmistetta, jos käytät seuraavia lääkkeitä, koska ne saattavat muuttaa REKAMBYS-valmisteen vaikutusta tai REKAMBYS saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta:

 • karbamatsepiini, okskarbatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini (epilepsian hoitoon ja kouristuskohtausten estämiseen käytettävä lääke)
 • rifabutiini, rifampisiini, rifapentiini (joidenkin bakteeri-infektioiden, kuten tuberkuloosin, hoitoon käytettävä lääke)
 • deksametasoni (kortikosteroidi, jota käytetään erilaisten sairauksien, kuten tulehdusten ja allergisten reaktioiden, hoitoon) suun kautta tai injektioina
 • mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät valmisteet (rohdosvalmiste masennuksen hoitoon).

Jos käytät jotakin edellä mainituista, kysy lääkäriltä muita hoitovaihtoehtoja.

REKAMBYS-valmisteen tai muiden lääkkeiden vaikutukset saattavat muuttua, jos käytät REKAMBYS-valmistetta yhdessä seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • klaritromysiini, erytromysiini (antibiootteja)
 • metadoni (huumausainevieroitukseen ja riippuvuuden hoitoon käytettävä lääke).

Raskaus ja imetys

Kerro lääkärille heti, jos olet raskaana tai suunnittelet raskaaksi tulemista. Lääkäri arvioi REKAMBYS-hoidon hyödyt ja riskit sinulle ja vauvallesi raskauden aikana. Jos suunnittelet lapsen saamista, kerro siitä etukäteen lääkärille, sillä rilpiviriiniä voi olla elimistössäsi jopa 4 vuoden ajan viimeisen REKAMBYS-pistoksen jälkeen.

Naiset, joilla on HIV-infektio, eivät saa imettää, sillä lapsi voi saada HIV-tartunnan rintamaidon kautta.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin potilailla saattaa esiintyä väsymystä, huimausta tai uneliaisuutta REKAMBYS-hoidon aikana. Älä aja autoa äläkä käytä koneita, jos sinulla esiintyy näitä haittavaikutuksia.

Rekambys sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 3 ml injektionestettä eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Sairaanhoitaja tai lääkäri antaa REKAMBYS-pistoksen pakaralihakseen (lihaksensisäinen injektio).

Lääke annetaan sinulle kertapistoksena joko kuukauden välein tai kahden kuukauden välein yhdessä toisen pistoksena annettavan lääkkeen, kabotegraviirin, kanssa. Lääkäri kertoo sinulle, kuinka usein lääkettä annetaan.

Ennen kuin aloitat REKAMBYS-hoidon, lääkäri määrää sinulle rilpiviriinitabletteja ja kabotegraviiritabletteja otettavaksi kerran päivässä yhden kuukauden ajan. Tätä kutsutaan hoidon aloitusjaksoksi. Tablettien ottamisella ennen REKAMBYS- ja kabotegraviiripistosten saamista kokeillaan, miten hyvin nämä lääkkeet sopivat sinulle.

Jos saat REKAMBYS-valmistetta kuukauden välein, hoitosi toteutuu seuraavasti:

Milloin

Lääke

Kuukausi 1 (vähintään 28 päivää)

Kuukauden 2 kohdalla (kun olet käyttänyt tablettihoitoa 1 kuukauden ajan)

Kuukaudesta 3 alkaen

Rilpiviriini

25 mg:n tabletti kerran päivässä

yksi 900 mg:n pistos

600 mg:n pistos joka kuukausi

Kabotegraviiri

30 mg:n tabletti kerran päivässä

yksi 600 mg:n pistos

400 mg:n pistos joka kuukausi

Jos saat REKAMBYS-valmistetta 2 kuukauden välein, hoitosi totetutuu seuraavasti:

Milloin

Lääke

Kuukausi 1 (vähintään 28 päivää)

Kuukauden 2 ja kuukauden 3 kohdalla (kun olet käyttänyt tablettihoitoa 1 kuukauden ajan)

Kuukaudesta 5 alkaen

Rilpiviriini

25 mg:n tabletti kerran päivässä

yksi 900 mg:n pistos

900 mg:n pistos 2 kuukauden välein

Kabotegraviiri

30 mg:n tabletti kerran päivässä

yksi 600 mg:n pistos

600 mg:n pistos 2 kuukauden välein

Jos REKAMBYS-pistos jää saamatta

On tärkeää, että käyt säännöllisesti sovituilla vastaanottokäynneillä saamassa pistoksen. Jos vastaanottokäynti unohtuu, ota heti yhteyttä lääkäriin uuden vastaanottoajan sopimiseksi.

Jos epäilet, ettei sinulle voi antaa REKAMBYS-pistosta tavanomaisena ajankohtana, keskustele lääkärin kanssa. Lääkäri saattaa suositella tablettien ottamista, kunnes voit taas ottaa REKAMBYS-pistoksen.

Jos sinulle annetaan enemmän REKAMBYS-valmistetta kuin pitäisi

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa tämän lääkkeen sinulle, joten on epätodennäköistä, että saisit sitä liikaa. Jos asia huolestuttaa sinua, kerro siitä lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Älä lopeta REKAMBYS-hoitoa ilman lääkärin ohjeita.

Käytä REKAMBYS-valmistetta niin pitkään kuin lääkäri sitä suosittelee. Älä lopeta hoitoa, ellei lääkäri niin kehota.

Elimistössäsi voi olla pieniä määriä rilpiviriiniä (REKAMBYS-valmisteen vaikuttavaa ainetta) jopa 4 vuoden ajan hoidon lopettamisesta. Kun olet saanut viimeisen REKAMBYS-injektion, elimistössä oleva pieni määrä ei tehoa kunnolla virusta vastaan, jolloin se voi muuttua resistentiksi. Jotta HIV-1-infektio pysyy hallinnassa ja jotta virus ei muutu resistentiksi, sinun on aloitettava toinen hoito HIV-infektioon siihen mennessä, kunnes on aika antaa seuraava suunniteltu REKAMBYS-injektio.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavassa on luettelo haittavaikutuksista, joita on raportoitu käytettäessä REKAMBYS-valmistetta yhdessä kabotegraviiripistosten kanssa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (esiintyy vähintään 1:llä henkilöllä kymmenestä)

 • päänsärky
 • pistoskohdan reaktiot; ne ovat yleensä lieviä tai keskivaikeita, ja ne vähenevät ajan mittaan. Oireita voivat olla:
  • hyvin yleinen: kipu ja epämukavuuden tunne, kova massa tai kyhmy
  • yleinen: punoitus, kutina, turvotus, mustelmanmuodostus, kuumotus tai värinmuutos
  • melko harvinainen: tunnottomuus, vähäinen verenvuoto, paise (märkäkertymä) tai ihonalaiskudoksen tulehdus (kuumotus, turvotus tai punoitus)
 • kuuma tai kuumeinen olo (kuume).

Yleiset haittavaikutukset (esiintyy alle 1:llä henkilöllä kymmenestä)

 • masennus
 • ahdistuneisuus
 • poikkeavat unet
 • nukkumisvaikeudet (unettomuus)
 • heitehuimaus
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • mahakipu (vatsakipu)
 • ilmavaivat
 • ripuli
 • ihottuma
 • lihaskipu (myalgia)
 • väsymys (uupumus)
 • heikotus (voimattomuus)
 • yleisen huonovointisuudentunne
 • painon nousu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy alle 1:llä henkilöllä sadasta)

 • uneliaisuus
 • pyörrytyksen tunne pistoksen aikana tai jälkeen, mistä voi aiheutua pyörtyminen
 • maksavaurio (oireita voivat olla ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus, ruokahaluttomuus, kutina, vatsan aristus, vaaleat ulosteet tai epätavallisen tumma virtsa)
 • maksan toimintaa kuvaavien veriarvojen muutokset (suurentunut transaminaasipitoisuus)
 • suurentunut veren bilirubiinipitoisuus (bilirubiini on maksan tuottama aine).

Muut haittavaikutukset

 • voimakas vatsakipu, joka aiheutuu haimatulehduksesta.

Seuraavia rilpiviriinitablettien käytön yhteydessä mahdollisia haittavaikutuksia voi esiintyä myös REKAMBYS-injektioiden yhteydessä:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (esiintyy vähintään 1:llä henkilöllä kymmenestä)

 • suurentunut veren kolesterolin ja/tai haimaperäisen amylaasin pitoisuus.

Yleiset haittavaikutukset (esiintyy alle 1:llä henkilöllä kymmenestä)

 • heikentynyt ruokahalu
 • unihäiriöt
 • alakuloisuus
 • epämiellyttävä tunne mahassa
 • suun kuivuminen
 • veren valkosolujen ja/tai verihiutaleiden vähyys, pienentynyt veren hemoglobiinipitoisuus, suurentunut veren triglyseridi- ja/tai lipaasipitoisuus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy alle 1:llä henkilöllä sadasta)

 • tulehduksen tai infektion oireet tai löydökset, kuten kuume, vilunväristykset, hikoilu (immuunireaktivaatio-oireyhtymä, ks. lisätietoja kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä REKAMBYS sisältää

 • Vaikuttava aine on rilpiviriini. Yksi 3 ml:n injektiopullo sisältää 900 mg rilpiviriiniä.
 • Apuaineet ovat poloksameeri 338, sitruunahappomonohydraatti, glukoosimonohydraatti, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, natriumhydroksidi pH:n säätöön ja isotonian varmistamiseen sekä injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Injektioneste, depotsuspensio. REKAMBYS on pakattu lasiseen injektiopulloon. Pakkaus sisältää myös 1 ruiskun, 1 injektiopullon sovittimen ja 1 injektioneulan.

Myyntiluvan haltija

Janssen‑Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B‑2340 Beerse
Belgia

Valmistaja

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B‑2340 Beerse
Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland

Janssen‑Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 02/2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain lääkäreille tai terveydenhuollon ammattilaisille. Lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen pitää lukea nämä tiedot yhdessä koko valmistetietojen (valmisteyhteenvedon) kanssa.

REKAMBYS 3 ml injektioneste, käyttöohjeet:

Yleistä

Koko annokseen tarvitaan kaksi injektiota:

3 ml kabotegraviiria ja 3 ml rilpiviriiniä.

Kabotegraviiri ja rilpiviriini ovat suspensioita, joita ei tarvitse laimentaa edelleen eikä saattaa käyttökuntoon. Kummankin lääkkeen valmisteluvaiheet ovat samat.

Kabotegraviirin ja rilpiviriinin saa antaa vain lihakseen. Kumpikin injektio on annettava pakaralihakseen. Antojärjestyksellä ei ole merkitystä.

image2.png Huom.: Ventrogluteaalista aluetta suositellaan.

• Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

image2.pngEi saa jäätyä.

Pakkauksen sisältö

 • 1 injektiopullo rilpiviriiniä
 • 1 injektiopullon sovitin
 • 1 ruisku
 • 1 injektioneula (23 G, 1½")

Valitse sopivan pituinen neula potilaan ruumiinrakenteen ja lääketieteellisen arvion mukaan.

Tarvitset lisäksi

 • ei-steriilit suojakäsineet
 • 2 desinfiointipyyhettä
 • 2 harsotaitosta
 • sopivan särmäisjäteastian
 • 1 pakkauksen, joka sisältää 3 ml kabotegraviiria.
 • Varmista ennen aloittamista, että kabotegraviiripakkaus on ulottuvillasi.

Valmistelu

1. Tarkista injektiopullo

 • Tarkista, ettei viimeistä käyttöpäivämäärää ole ohitettu.
 • Tarkista injektiopullot heti. Jos näet injektiopullossa vierasainetta, älä käytä valmistetta.

 image2.pngÄlä käytä, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu.

2. Odota 15 minuuttia

 • Odota vähintään 15 minuuttia ennen injektion antamista, jotta lääke lämpenee huoneenlämpöiseksi.

3. Ravista voimakkaasti

 • Ota injektiopullosta tukeva ote, ja ravista voimakkaasti kuvan osoittamalla tavalla 10 sekunnin ajan.
 • Käännä injektiopullo ylösalaisin, ja tarkista, että suspensio on sekoittunut. Sen pitää näyttää tasakoosteiselta. Jos suspensio ei ole tasakoosteista, ravista injektiopulloa uudelleen.
 • Jos suspensiossa näkyy pieniä ilmakuplia, se on normaalia.

4. Poista injektiopullon korkki

image12.png

 • Poista injektiopullon korkki.
 • Pyyhi kumitulppa desinfiointipyyhkeellä.

image2.pngÄlä anna minkään koskettaa kumitulppaa sen jälkeen, kun se on pyyhitty.

5. Avaa injektiopullon sovittimen pakkaus

image14.png

 • Vedä injektiopullon sovittimen pakkauksen paperitausta irti.

 image2.pngHuom.: Jätä sovitin pakkaukseen seuraavan vaiheen ajaksi.

6. Kiinnitä injektiopullon sovitin

image15.png

 • Paina pakkauksen avulla injektiopullon sovitin kuvan osoittamalla tavalla suoraan injektiopullon päälle.
 • Injektiopullon sovittimen pitää napsahtaa tukevasti paikoilleen.
 • Kun olet valmis, nosta injektiopullon sovittimen pakkaus pois kuvan osoittamalla tavalla.

7. Valmistele ruisku

image16.png

 • Ota ruisku pois pakkauksesta.
 • Vedä ruiskuun 1 ml ilmaa. Se helpottaa myöhemmin nesteen vetämistä ruiskuun.

8. Kiinnitä ruisku

image17.png

 • Pidä injektiopullon sovittimesta ja injektiopullosta tukevasti kiinni kuvan osoittamalla tavalla.
 • Kierrä ruisku tiiviisti kiinni injektiopullon sovittimeen.
 • Paina mäntä kokonaan alas, jotta ilma siirtyy injektiopulloon.

9. Vedä annos hitaasti

image18.png

 • Käännä ruisku ja injektiopullo ylösalaisin. Vedä ruiskuun hitaasti niin paljon nestettä kuin mahdollista. Nestettä saattaa olla annoksen määrää enemmän.

10. Kierrä ruisku irti

image19.png

 • Pidä kiinni injektiopullon sovittimesta, ja kierrä ruisku irti injektiopullon sovittimesta kuvan osoittamalla tavalla.

image2.pngHuom.: Pidä ruisku pystysuorassa, jotta vältät lääkkeen vuotamisen siitä. Tarkista, että suspensio on tasakoosteista ja maitomaisen valkoista.

11. Kiinnitä neula

image21.png

 • Vedä neulan pakkaus osittain auki siten, että neulan kanta tulee esiin.
 • Pidä ruiskua pystyasennossa, ja kierrä se tukevasti kiinni neulaan.
 • Poista neulan pakkaus neulasta.

Injektio

12. Valmistele injektiokohta

Injektiot on annettava pakaralihakseen. Valitse injektion antokohta seuraavilta alueilta:

 • ventrogluteaalinen (suositeltu)
 • dorsogluteaalinen (yläulkoneljännes)

Huom.: Vain pakaralihakseen.

image2.pngEi saa injisoida laskimoon.

13. Poista suojakorkki

image24.png

 • Taita neulansuojus poispäin neulasta.
 • Vedä injektioneulan suojakorkki irti.

14. Poista ylimääräinen neste

 • Pitele ruiskua siten, että neula osoittaa ylöspäin. Paina mäntä 3 ml:n annoksen kohdalle, jotta ylimääräinen neste ja mahdolliset ilmakuplat poistuvat.

image2.pngHuom.: Puhdista injektiokohta desinfiointipyyhkeellä. Anna ihon kuivua ennen kuin jatkat.

15. Venytä ihoa

Käytä injektion antamiseen z-tekniikkaa, jotta minimoit lääkkeen vuotamisen injektiokohdasta.

 • Vedä injektiokohdan ihoa napakasti siten, että se siirtyy noin 2,5 cm.
 • Pidä ihoa tässä kohdassa injektiota varten.

16. Työnnä neula injektiokohtaan

image29.png

 • Työnnä neula injektiokohtaan koko pituudeltaan tai riittävän syvälle, että se osuu lihakseen.

17. Injisoi annos

image30.png

 • Pidä ihoa edelleen venytettynä. Paina mäntä hitaasti kokonaan alas.
 • Varmista, että ruisku on tyhjä.
 • Vedä neula pois injektiokohdasta, ja vapauta heti ote venytetystä ihosta.

18. Tutki injektiokohta

image31.png

 • Paina injektiokohtaa harsotaitoksella.
 • Jos injektiokohdasta vuotaa verta, siihen voidaan kiinnittää pieni laastari.

image2.pngÄlä hiero aluetta.

19. Suojaa neula

 • Taita neulansuojus neulan päälle.
 • Paina neulansuojusta varovasti kovaa alustaa vasten, jotta se lukittuu neulan suojaksi.
 • Neulansuojus naksahtaa, kun se lukittuu.

Injektion jälkeen

20. Hävitä turvallisesti

image34.png

 • Hävitä käytetyt neulat, ruiskut, injektiopullot ja injektiopullon sovittimet paikallisen terveyttä ja turvallisuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Toista sama toisen lääkkeen osalta

 

Jos et ole vielä injisoinut kumpaakin lääkettä, noudata kabotegraviiri-injektion valmistelussa ja injisoinnissa sen omia käyttöohjeita.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten pitkään lääke voi olla poissa jääkaapista?

On parasta injisoida lääke heti, kun se on lämmennyt huoneenlämpöiseksi. Injektiopullo voi kuitenkin olla kartonkikotelossa huoneenlämmössä (enintään 25 °C:n lämpötilassa) enintään 6 tuntia.

2. Miten pitkäksi aikaa lääkkeen voi jättää ruiskuun?

On parasta injisoida (huoneenlämpöinen) lääke heti, kun se on vedetty ruiskuun. Lääke voi kuitenkin olla ruiskussa enintään 2 tunnin ajan ennen injisoimista.

Jos 2 tuntia ylittyy, lääke, ruisku ja neula on hävitettävä.

3. Miksi injektiopulloon pitää injisoida ilmaa?

Kun injektiopulloon injisoidaan 1 ml ilmaa, annos on helpompi vetää ruiskuun. Jos ilmaa ei ruiskuteta, osa nesteestä voi palautua tahattomasti takaisin injektiopulloon, jolloin sitä jää aiottua vähemmän ruiskuun.

4. Onko lääkkeiden antojärjestyksellä väliä?

Ei, järjestyksellä ei ole merkitystä.

5. Onko turvallista lämmittää injektiopullo nopeammin huoneenlämpöiseksi?

On parasta antaa injektiopullon lämmetä huoneenlämpöiseksi itsestään. Voit kuitenkin nopeuttaa lämpenemistä lämmittämällä injektiopulloa käsissäsi, mutta huolehdi siitä, ettei injektiopullon lämpötila nouse yli 25 °C:n.

Älä käytä muita lämmitystapoja.

6. Miksi ventrogluteaalista antoa suositellaan?

Ventrogluteaalista antoa keskimmäiseen pakaralihakseen (m. gluteus medius) suositellaan, koska sen lähellä ei sijaitse isoja hermoja ja verisuonia. Myös dorsogluteaalinen anto isoon pakaralihakseen (m. gluteus maximus) on hyväksyttävä, jos se on terveydenhoidon ammattilaisen mielestä parempi. Injektiota ei saa antaa muihin antokohtiin.

 

Yrityksen yhteystiedot:

JANSSEN-CILAG OY
Vaisalantie 2
02130 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1300
Tukkuliike: Oriola

Vain tekstiviestit: 04573 950 730