FUCIDIN-HYDROCORTISON emulsiovoide 20/10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 24.10.2018 19:16:16)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fucidin-Hydrocortison emulsiovoide

Fusidiinihappo, hydrokortisoniasetaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Fucidin-Hydrocortison emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta
3. Miten Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Fucidin-Hydrocortison emulsiovoiteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Fucidin-Hydrocortison emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

Fucidin-Hydrocortison emulsiovoide on fusidiinihapon ja hydrokortisoniasetaatin yhdistelmä. Fucidin®-Hydrocortison emulsiovoiteella on bakteereja tappava (fusidiini) sekä kutinaa ja tulehdusta vähentävä (hydrokortisoni) vaikutus.

Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta käytetään kortikosteroideihin reagoivien ihosairauksien hoidossa, kuten ekseemat ja dermatiitit, joihin liittyy bakteerin aiheuttama infektio.

Fusidiinihapon ja hydrokortisoniasetaatin yhdistelmää, jota Fucidin-Hydrocortison sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta

Älä käytä Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta
- jos olet allerginen fusidiinihapolle, natriumfusidaatille, hydrokortisoniasetaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on viruksen, bakteerin tai sienen aiheuttama tulehdus (esim. herpes tai vesirokko), kuppa, ruusufinni tai suuta ympäröivän ihon tulehdus, tai ihotuberkuloosiin viittaavia oireita.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Ole erityisen varovainen Fucidin-Hydrocortison emulsiovoiteen suhteen:
- Emulsiovoidetta tulee käyttää varoen lapsilla
- Vältä emulsiovoiteen joutumista silmiin, myös hoidettaessa silmien ympärillä olevaa ihoa
- Vältä pitkittynyttä hoitoa (hoidon kesto tulisi olla enintään 14 päivää)
- Tämä lääkevalmiste sisältää butyylihydroksianisolia, setyylialkoholia ja kaliumsorbaattia, jotka voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottuma). Butyylihydroksianisoli voi aiheuttaa lisäksi silmä- ja limakalvoärsytystä.

Muut lääkevalmisteet ja Fucidin-Hydrocortison emulsiovoide
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Tutkimuksia yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa ei ole tehty.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy
lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Raskaudenaikaisia vaikutuksia ei oleteta ilmenevän, koska fusidiinihapon imeytyminen elimistöön on vähäistä. Valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana, jos lääkäri katsoo sen aiheelliseksi.

Imetys
Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta voidaan käyttää imetyksen aikana, mutta vältä valmisteen käyttöä rinnan alueella.

Hedelmällisyys
Valmisteen vaikutuksesta suvunjatkamiskykyyn ei ole tehty tutkimuksia.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta käytetään

Käytä Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt.
Fucidin-Hydrocortison emulsiovoide levitetään iholle lääkärin ohjeen mukaan. Mikäli hoidettavaa ihoa ei peitetä suojasidoksella, emulsiovoide levitetään iholle ohuelti 3 kertaa päivässä.
Kädet tulee pestä käytön jälkeen, elleivät ne nimenomaan ole hoidon kohteena.

Jos käytät Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta enemmän kuin sinun pitäisi
Iholle annostellun fusidiinihapon yliannostuksen aiheuttamista vaikutuksista ei ole tietoa.
Kortikosteroidien ylisuuret annokset iholle ja yli kolme viikkoa jatkunut hoito voivat aiheuttaa Cushingin oireyhtymää ja lisämunuaiskuoren vajaatoimintaa.

On epätodennäköistä, että yksittäinen vahingossa tapahtunut valmisteen nieleminen aiheuttaisia haittoja elimistölle.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on käyttänyt lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Fucidin-Hydrocortison emulsiovoidekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät hoidon aikana raportoidut haittavaikutukset ovat hoidettavan ihoalueen reaktiot, kuten kutina, kuumotuksen tunne ja ihoärsytys.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat yliherkkyys, kosketusihottuma, ihottuma tai sen oireiden paheneminen.

Tuntematon (esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella): näön hämärtyminen.

Mietojen kortikosteroidien haittavaikutuksiin voi kuulua munuaisen kuorikerroksen toiminnan heikentyminen.

Silmänsisäisen paineen nousua ja glaukoomaa on raportoitu silmän alueelle tapahtuvan annostelun yhteydessä, erityisesti pitkäaikaiskäytössä ja potilailla, joilla on alttius glaukooman kehittymiselle.

Paikallisesti käytettyjen kortikosteroidivalmisteiden, kuten hydrokortisonin, iholla esiintyviä haittoja ovat: ihon oheneminen, ihotulehdus, ihojuovat, pintaverisuonten laajeneminen, ruusufinni, ihon punoitus, pigmenttimuutokset, lisääntynyt karvankasvu tai liikahikoilu.
Pitkään jatkuneen hoidon yhteydessä saattaa esiintyä myös mustelmia.

Haittavaikutukset lapsilla
Lapsilla esiintyvien haittojen oletetaan olevan samankaltaisia kuin aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 FIMEA

5. Fucidin-Hydrocortison emulsiovoiteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 ºC.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Avatun tuubin käyttöaika on 3 kuukautta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fucidin-Hydrocortison emulsiovoide sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat fusidiinihappo 20 mg, hydrokortisoniasetaatti 10 mg
- Muut aineet ovat kaliumsorbaatti (E202), butyylihydroksianisoli (E320),
setyylialkoholi, glyseroli 85 %, nestemäinen parafiini, polysorbaatti 60,
valkovaseliini, all-rac-α-Tokoferoli, laimea kloorivetyhappo, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoinen emulsiovoide.
30 g:n alumiinituubi, jossa polyetyleeni-kierrekorkki.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija

LEO Pharma A/S
55 Industriparken
DK-2750 Ballerup
Tanska

Valmistaja
LEO Laboratories Ltd
285 Cashel Road, P.O. Box 81
Dublin 12
Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
LEO Pharma Oy
Vantaa
Puh. 020 721 8440

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi:

2.1.2018

Yrityksen yhteystiedot:

LEO PHARMA OY
Karhumäentie 3
01530 Vantaa

info.fi@leo-pharma.com
www.leo-pharma.fi
020 721 8440
Tukkuliike: Tamro