SOLU-MEDROL injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 40 mg, 125 mg, 500 mg, 1 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,7 mt, 06.03.2021 19:10:09)

Solu-Medrol 40 mg, 125 mg, 500 mg ja 1 g

injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

metyyliprednisoloni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Solu-Medrol on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Solu-Medrol-valmistetta
 3. Miten Solu-Medrol-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Solu-Medrol-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Solu-Medrol sisältää metyyliprednisoloninatriumsukkinaattia. Metyyliprednisoloni kuuluu glukokortikoidien ryhmään. Se lievittää tulehdusoireita ja poistaa allergisia oireita.

Solu-Medrol-valmistetta käytetään monien eri sairauksien hoitoon usein samanaikaisesti muun hoidon lisänä, muun muassa seuraavien sairauksien tai tilojen hoidossa:

 • reumataudit
 • umpierityshäiriöt
 • ihosairaudet
 • verisairaudet
 • allergiset sairaudet
 • maha-suolikanavan sairaudet
 • hengitysteiden ja keuhkojen sairaudet
 • hermoston sairaudet
 • AIDS-potilaiden tulehdukset
 • silmäsairaudet
 • munuaissairaudet
 • elinsiirtojen hylkimisreaktiot
 • sytostaattihoidon aiheuttaman pahoinvoinnin ehkäisy.

Metyyliprednisolonia, jota Solu-Medrol sisältää, voidaan käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Solu-Medrol-valmistetta

 • jos olet allerginen metyyliprednisolonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on jokin sieni-infektio
 • jos olet juuri saanut tai saamassa rokotteen, joka sisältää eläviä tai heikennettyjä eläviä taudinaiheuttajia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Solu-Medrol-valmistetta, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista:

 • lääkeaineallergia
 • tuberkuloosi
 • herpes simplex -viruksen aiheuttama sarveiskalvotulehdus
 • Cushingin oireyhtymä (aivolisäkeperäinen lisämunuaiskuoren liikatoiminta)
 • vesirokko tai tuhkarokko
 • diabetes
 • osteoporoosi (luukato)
 • munuaisten vajaatoiminta
 • skleroderma (autoimmuunisairaus, jota nimitetään myös systeemiseksi skleroosiksi), koska vakavan komplikaation, ns. skleroderman munuaiskriisin, riski saattaa olla suurentunut
 • jokin maksasairaus. Tällöin lääkäri saattaa joutua pienentämään annostustasi.
 • haimatulehdus
 • epäilty tai todettu feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain)
 • kilpirauhasen vajaatoiminta
 • psyykkisiä häiriöitä (vakava mielialahäiriö tai psykoosi)
 • epilepsia
 • myasthenia gravis (lihasheikkoutta aiheuttava sairaus)
 • glaukooma (silmänpainetauti) tai silmäinfektio
 • sydämen vajaatoiminta tai korkea verenpaine
 • ollut aiemmin veritulppa (kuten laskimoveritulppa) tai olet altis sille
 • maha- tai pohjukaissuolihaava, tulehduksellinen suolistosairaus (haavainen paksusuolitulehdus) tai umpipussitulehdus (divertikkelitulehdus).

Kortikosteroidit saattavat estää tulehdusoireiden havaitsemista ja heikentää vastustuskykyä.

Pitkäaikainen päivittäinen glukokortikoidihoito voi jarruttaa lapsen kasvua. Siksi sitä saa käyttää vain vaikeimpien sairauksien hoidossa.

Jos Solu-Medrol-valmistetta annetaan keskosena syntyneelle vauvalle, sydämen toimintaa ja rakennetta voi olla tarpeen seurata.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Jos tarvitset Solu-Medrol -hoidon aikana rokotuksen, kerro hoidostasi lääkärille ennen rokottamista.

Muut lääkevalmisteet ja Solu-Medrol

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkemääräystä.

Solu-Medrol voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon ja muut lääkkeet voivat puolestaan vaikuttaa Solu-Medrol-valmisteen tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • epilepsialääkkeet (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini)
 • tuberkuloosilääkkeet (rifampisiini, isoniatsidi)
 • antibiootit (troleandomysiini, klaritromysiini, erytromysiini)
 • sienilääkkeet (ketokonatsoli, itrakonatsoli)
 • tulehduskipulääke, asetyylisalisyylihappo
 • veren hyytymistä ehkäisevät lääkkeet
 • lihasrelaksantit (pankuroni, vekuroni)
 • diabeteslääkkeet
 • pahoinvointilääkkeet (aprepitantti, fosaprepitantti)
 • HIV-viruslääkkeet (indinaviiri)
 • aromataasientsyymin estäjät (aminoglutemidi)
 • kalsiuminestäjät (diltiatseemi)
 • ehkäisyvalmisteet (etinyyliestradioli/noretisteroni)
 • immuunivastetta vähentävät lääkkeet (siklosporiini, syklofosfamidi, takrolimuusi)
 • diureetit (nesteenpoistolääkkeet).

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Solu-Medrol –valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Greippimehun samanaikainen nauttiminen voi nostaa metyyliprednisolonin pitoisuutta veressä.

Jos käytät edellä mainittuja lääkkeitä, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan Solu-Medrol-valmistetta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteen käytöstä saatavaa hyötyä on punnittava tarkasti mahdollisia äitiin tai sikiöön kohdistuvia haittavaikutuksia vasten ennen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Lääkäri päättää valmisteen käytöstä raskauden tai imetyksen aikana.

Solu-Medrol 500 mg ja 1 g sisältävät säilytysaineena bentsyylialkoholia (ks. kohta Solu-Medrol sisältää natriumia ja bentsyylialkoholia).

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Solu-Medrol -valmisteen käyttö ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos sinulla ilmenee pyörrytystä, huimausta, väsymystä tai näköhäiriöitä, älä aja tai käytä koneita.

Solu-Medrol sisältää bentsyylialkoholia ja natriumia

Bentsyylialkoholi – 500 mg ja 1 g

Solu-Medrol 500 mg ja 1 g sisältävät 9 mg bentsyylialkoholia per millilitra liuosta, joka vastaa 9 mg/ml.

Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita. Bentsyylialkoholin käyttöön vauvoille ja pienille lapsille on liittynyt vakavia haittavaikutuksia kuten hengitysvaikeuksia (niin kutsuttu ”gasping-oireyhtymä”). Bentsyylialkoholia sisältäviä valmisteita ei saa antaa vastasyntyneille lapsille (enintään 4 viikon ikäiselle) ilman lääkärin suositusta. Bentsyylialkoholia sisältäviä valmisteita ei saa antaa yli viikon ajan alle 3-vuotiaille lapsille, ellei lääkäri ole näin neuvonut. Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus tai olet raskaana tai imetät, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).

Natrium – 40 mg, 125 mg, 500 mg ja 1 g

Solu-Medrol 40 mg ja 125 mg sisältävät alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo eli niiden voidaan sanoa olevan ”natriumittomia”.

Solu-Medrol 500 mg sisältää 58,3 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 2,92 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Solu-Medrol 1 g sisältää 116,8 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 5,84 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääkäri tai hoitohenkilökunta antaa Solu-Medrol-valmistetta injektiona tai infuusiona laskimoon, tai injektiona lihakseen.

Lääkäri päättää injektiokohdan, kuinka paljon saat lääkettä ja kuinka monta injektiota saat. Tämä riippuu hoidettavasta tilasta ja sen vaikeusasteesta.

Lääkäri antaa sinulle mahdollisimman lyhyen ajan pienintä mahdollista annosta, jolla oireesi lievittyvät tehokkaasti.

Lääkäri päättää, milloin hoitosi voidaan lopettaa. Sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö hitaasti vieroitusoireiden välttämiseksi.

Lääkäri päättää, milloin sinun pitää vaihtaa suun kautta annettavaan lääkkeeseen.

Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen hoidettavan sairauden mukaan, esim.

 • Aloitusannos on tavallisesti 10 - 500 mg laskimoon annettuna hoidettavan sairauden mukaan.
 • Suuria annoksia saatetaan tarvita lyhytaikaisesti vaikeiden akuuttien tilojen hoitoon.
 • Jaksottainen hoito esim. reumasairauksien hoitoon: 250 mg päivässä laskimoon muutaman päivän ajan (yleensä ≤ 5 päivää)
 • Multippeliskleroosissa, joka ei reagoi vakiohoitoon (tai pahenemisjaksojen aikana) annos on yleensä 500 tai 1000 mg päivässä 3–5 päivän ajan 30 minuutin aikana.

Käyttö lapsille

Vakavissa tiloissa lapsille annettava annostus määräytyy tilan vaikeusasteen ja hoitovasteen mukaan.

Jos saat enemmän Solu-Medrol-valmistetta kuin sinun pitäisi

On erittäin epätodennäköistä, että lääkäri tai hoitohenkilökunta antaa sinulle liian suuren annoksen Solu-Medrol-valmistetta. Solu-Medrol-valmisteen äkillinen yliannostus ei kuitenkaan yleensä aiheuta oireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • elimistön puolustuskyvyn heikkenemisestä aiheutuvat infektiot, muut infektiot
 • veren valkosolujen määrän nousu
 • lääkeyliherkkyysreaktiot (mukaan lukien vakavat yliherkkyysreaktiot)
 • Cushingin tautia muistuttava tila (mm. painonnousu ja kasvojen pyöristyminen), aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, steroidien käytön lopettamisen yhteydessä esiintyvä vieroitusoireyhtymä (mm. ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, uneliaisuus, päänsärky, kuume, nivelkipu, hilseily, lihaskipu, painonlasku ja/tai verenpaineen lasku)
 • aineenvaihduntaan liittyvä elimistön liiallinen happamuus, natriumin ja nesteen kertyminen elimistöön, kaliumin puutteesta johtuva veren liiallinen emäksisyys, veren rasvahäiriö, sokerien sietokyvyn heikkeneminen, insuliinin tai suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden tarpeen lisääntyminen diabeetikoilla, rasvakudoksen paikallinen kertyminen kehoon, ruokahalun lisääntyminen (voi johtaa painon nousuun)
 • mielialan häiriöt (mielialan vaihtelut, psyykkinen riippuvuus, itsemurha-ajatukset, masentuneisuus ja euforinen mieliala), psykoottiset häiriöt (mukaan lukien maanisuus, harhaluulot, aistiharhat ja skitsofrenia), persoonallisuuden muutos, sekavuustila, ahdistuneisuus, epänormaali käytös, unettomuus, ärtyvyys
 • kallonsisäisen paineen kohoaminen, kouristuskohtaukset, muistinmenetys, häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa esim. havaitsemisessa, oppimisessa ja muistissa, heitehuimaus, päänsärky
 • silmän verkkokalvon ja suonikalvon sairaus, kaihi, kohonnut silmänpaine, silmien ulospullistuminen, näön hämärtyminen
 • kiertohuimaus
 • sydämen vajaatoiminta sille alttiilla potilailla, rytmihäiriö
 • lisääntynyt veren hyytyminen, verenpaineen liiallinen aleneminen, korkea verenpaine
 • keuhkoveritulppa, hikka
 • mahan ja ruoansulatuselimistön oireet (mm. mahahaava, haimatulehdus, ruokatorvitulehdus, vatsakipu, ripuli, ruoansulatushäiriö, pahoinvointi), mahalaukun tai pohjukaissuolen haava, joka voi puhjeta ja vuotaa verta
 • metyyliprednisoloni voi aiheuttaa maksavaurioita. Maksatulehdusta ja maksaentsyymipitoisuuksien nousua on ilmoitettu esiintyneen.
 • iho-oireet, mm. kohtauksittain esiintyvä paikallinen ihoturvotus (angioedeema), liikakarvoitus, pienet verenpurkaumat, mustelmaherkkyys, ihon punoitus, liikahikoilu, ihon arpijuovat, ihottuma, kutina, nokkosihottuma, akne, ihon pigmenttihäiriöt
 • lihasheikkous, lihaskipu, lihassairaus, lihasten surkastuminen, luukato (osteoporoosi), luukuolio, patologiset murtumat, hermosairaudesta johtuva nivelsairaus, nivelkipu, kasvun hidastuminen lapsilla
 • lisämunuaisytimen kasvaimeen liittyvä kriisi
 • epäsäännöllinen kuukautiskierto
 • haavan paranemisen hidastuminen, turvotus, väsymys, huonovointisuus, ihoreaktiot antopaikassa
 • kohonnut silmänpaine, heikentynyt hiilihydraattien sietokyky, muutokset veriarvoissa, kalsiumin määrän lisääntyminen virtsassa, ihotestireaktioiden heikkeneminen
 • selkärangan kompressiomurtuma, jännerepeämä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

40 mg Act-O-Vial: Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

125 mg Act-O-Vial: Säilytä alle 25 °C.

500 mg ja 1 g: Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Katso kohdasta ”Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille” tiedot säilyvyydestä käyttövalmiiksi saattamisen ja laimentamisen jälkeen.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa tai etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Solu-Medrol sisältää

 • Vaikuttava aine on metyyliprednisoloninatriumsukkinaatti.
  • Yksi Act-O-vial-injektiopullo sisältää metyyliprednisoloninatriumsukkinaattia määrän, joka vastaa 40 mg tai 125 mg, metyyliprednisolonia.
  • Yksi injektiopullo sisältää metyyliprednisoloninatriumsukkinaattia määrän, joka vastaa 500 mg tai 1 g metyyliprednisolonia.
 • Muut aineet ovat:
  • Injektiokuiva-aine:
   • natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, vedetön dinatriumfosfaatti, natriumhydroksidi. 40 mg:n injektiopullossa on myös sakkaroosia.
  • Liuotin:
   • 125 mg: injektionesteisiin käytettävä vesi
   • 500 mg: injektionesteisiin käytettävä vesi, bentsyylialkoholi (E 1519)
   • 1 g: injektionesteisiin käytettävä vesi, bentsyylialkoholi (E 1519)

Lisätietoa bentsyylialkoholista ja natriumista, ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Solu-Medrol sisältää bentsyylialkoholia ja natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Injektiokuiva-aine: Valkoinen tai melkein valkoinen, hajuton jauhe.

Liuotin: Kirkas, väritön liuos.

Pakkauskoot:

40 mg + 1 ml liuotin (lasinen Act-O-Vial-injektiopullo)

125 mg + 2 ml liuotin (lasinen Act-O-Vial-injektiopullo)

500 mg + 7,8 ml liuotin (lasinen injektiopullo)

1 g + 15,6 ml liuotin (lasinen injektiopullo)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Valmistaja

Pfizer Manufactuirng Belgium N.V./S.A.,

Puurs, Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.10.2021

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Käyttöohje

Solu-Medrol 40 mg, 125 mg, 500 mg ja 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Solu-Medrol sisältää bentsyylialkoholia ja natriumia

Bentsyylialkoholi – 500 mg ja 1 g

Solu-Medrol 500 mg ja 1 g sisältävät 9 mg/ml bentsyylialkoholia.

Natrium – 40 mg, 125 mg, 500 mg ja 1 g

Solu-Medrol 40 mg ja 125 mg sisältävät alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo eli niiden voidaan sanoa olevan ”natriumittomia”.

Solu-Medrol 500 mg sisältää 58,3 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo.

Solu-Medrol 1 g sisältää 116,8 mg natriumia  (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo.

Yhteensopimattomuudet

Metyyliprednisoloninatriumsukkinaattiliuosten yhteensopivuus annostelussa laskimoon ja säilyvyys yksinään ja muiden lääkeaineiden kanssa laskimoon annettavissa seoksissa riippuu seoksen pH:sta, pitoisuudesta, ajasta, lämpötilasta sekä metyyliprednisolonin liukoisuudesta.

Yhteensopivuus- ja säilyvyysongelmien välttämiseksi Solu-Medrol (metyyliprednisoloni-natriumsukkinaatti) on annettava erillään muista lääkeaineista aina, kun se on mahdollista.

Käyttöohje

Valmiste injisoidaan laskimoon tai lihakseen tai infusoidaan laskimoon.

Hätätilanteissa valmiste injisoidaan laskimoon.

Act-O-Vial-injektiopullo:

 1. Paina muovista aktivaattoria niin, että liuotin (injektionesteisiin käytettävä vesi) painuu pullon alaosaan.
 2. Kääntele pulloa varovasti niin, että Solu-Medrol liukenee.
 3. Poista tulpan suojamuovi.
 4. Puhdista tulpan pinta antibakteerisella aineella.
 5. Työnnä neula suoraan tulpan keskiosan läpi niin, että neulankärki juuri näkyy. Käännä pullo ylösalaisin, ja vedä lääkeannos ruiskuun.                  

Liuosten valmistaminen laskimoinfuusiota varten:

Yhdistä ensin steriili Solu-Medrol -kuiva-aine (metyyliprednisoloninatriumsukkinaatti) ja liuotin, edellä kuvatulla tavalla.

Voit aloittaa hoidon antamalla Solu-Medrolia laskimoon

 • vähintään 5 minuutin ajan (esim. annokset 250 mg:aan saakka) tai
 • vähintään 30 minuutin ajan (250 mg:aa suuremmat annokset).

Tätä seuraavat annokset voi antaa samalla tavalla.

Laskimoinfuusiota varten käyttövalmiiksi saatetun Solu-Medrol -liuoksen voi laimentaa

 • 5-prosenttisella glukoosiliuoksella
 • keittosuolaliuoksella
 • 0,45-prosenttisella tai 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella, jossa on 5 prosenttia glukoosia.

40 mg ja 125 mg: Käyttökuntoon saatettu liuos on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Tarkista parenteraaliset valmisteet aina ennen antoa silmämääräisesti mahdollisten partikkelien ja värimuutosten havaitsemiseksi.

Älä käytä valmistetta kestoajan päätyttyä.

Hävitä käyttämätön valmiste tai jäte paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Säilytys

40 mg Act-O-Vial: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

125 mg Act-O-Vial: Säilytä alle 25°C.

500 mg ja 1 g: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Solu-Medrol 40 mg:

Käyttövalmiiksi saatettu liuos (kuiva-aine + liuotin):

Käyttövalmiin liuoksen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 48 tuntia 2-8 °C:ssa. Käytettävä välittömästi yli 25 °C:ssa säilytettynä.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeinen jatkolaimennus muilla infuusioliuoksilla:

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen edelleen jatkolaimennetun liuoksen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 24 tuntia 2–8 °C:ssa. Käytettävä 3 tunnin sisällä 20–25 oC:ssa säilytettynä.

Mikrobiologiselta kannalta katsoen lääkevalmiste on käytettävä välittömästi, ellei pakkausta avata tai valmistetta liuoteta tai laimenneta sellaisella menetelmällä, joka estää mikrobikontaminaation.

Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

Solu-Medrol 125 mg, 500 mg ja 1 g:

Käyttövalmiiksi saatettu liuos säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 12 tuntia alle 25 °C.

Laimennusliuos säilyy kolme tuntia, jos sitä säilytetään 20–25 ºC, tai 24 tuntia, jos sitä säilytetään

2–8 ºC.

22.10.2021

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro