AMINESS N tabletti, kalvopäällysteinen

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 29.07.2016 04:17:41)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Aminess N tabletit, kalvopäällysteiset

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Aminess N on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aminess N -tabletteja
3. Miten Aminess N -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Aminess N -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Aminess N on ja mihin sitä käytetään

Aminess N sisältää kahdeksan välttämätöntä (essentiaalista) aminohappoa sekä histidiiniä ja tyrosiinia. Elimistö tarvitsee aminohappoja valkuaisaineiden (proteiinien) valmistukseen. Henkilöt, joiden munuaisten toiminta on huonontunut, tarvitsevat erityisesti myös histidiiniä ja tyrosiiniä. Aminess N -tabletteja käytetään aminohappo (proteiini) -lisänä henkilöille, joiden munuaisten toiminta on huonontunut ja joille on määrätty vähän proteiineja sisältävä ruokavalio. Aminess N -tabletteja voidaan antaa potilaille myös ravintolisänä dialyysihoidon aikana.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aminess N -tabletteja

Älä käytä Aminess N -tabletteja

 • jos olet allerginen jollekin vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Aminess N ‑tabletteja, jos sinulla on

 • uremian (virtsamyrkytyksen) oireita, esim. väsymys, kutina ja ruokahaluttomuus
 • neste-, elektrolyytti- tai happo-emästasapainon häiriöitä
 • häiriöitä sydämen toiminnassa
 • jokin infektio
 • kohonnut seerumin ureataso (yli 30 - 35 mmol/l).

Kerro lääkärillesi jos epäilet, että jokin yllä mainituista koskee sinua.

Muut lääkevalmisteet ja Aminess N
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Raskaudenaikaisesta käytöstä on vain vähän kokemuksia.

Ei ole tiedossa, erittyykö Aminess N äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten Aminess N -tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on aikuisille 5-25 tablettia päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan. Tabletit otetaan mieluiten jaettuna 3 - 5 annostuskertaan tasaisesti päivän mittaan aterian yhteydessä. Tabletit pitää maun vuoksi nielaista kokonaisina, mutta ne voidaan tarvittaessa jakaa.

Jos käytät enemmän Aminess N -tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Aminess N -tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1000:sta): Pahoinvointi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Aminess N -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Säilytetään hyvin suljetussa purkissa.

Pakkaus sisältää kuivatusaineen, jota ei pidä poistaa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aminess N sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat histidiini 45 mg, isoleusiini 60 mg, leusiini 90 mg, lysiiniasetaatti vastaten lysiiniä 65 mg, metioniini 90 mg, fenyylialaniini 70 mg, treoniini 65 mg, tryptofaani 25 mg, tyrosiini 75 mg ja valiini 135 mg tablettia kohti.
 • Muut aineet ovat hydroksipropyyliselluloosa, magnesiumstearaatti, povidoni, steariinihappo, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki, hypromelloosi ja parafiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Aminess N on valkoinen, soikea, 8 x 20 mm, kalvopäällystetty tabletti.
Pakkauskoot: 250 tablettia muovipurkissa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo

Puh. 020-720 9550
S-posti: info@meda.fi

Valmistaja
Recipharm Stockholm AB
Lagervägen 7
136 50 Jordbro
Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.3.2016

 

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro