ESCITALOPRAM SANOSWISS tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg, 10 mg, 20 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (9,4 mt, 21.06.2022 19:04:23)

Escitalopram SanoSwiss 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Escitalopram SanoSwiss 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Escitalopram SanoSwiss 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

essitalopraami

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 2. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 3. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Escitalopram SanoSwiss on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Escitalopram SanoSwiss -tabletteja

3. Miten Escitalopram SanoSwiss -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Escitalopram SanoSwiss -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Escitalopram SanoSwiss –valmisteen vaikuttava aine on essitalopraami. Escitalopram SanoSwiss on masennuslääke, joka kuuluu ryhmään nimeltä serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI). Nämä lääkkeet vaikuttavat aivojen serotoniinijärjestelmään siten, että serotoniinin määrä lisääntyy. Serotoniinijärjestelmän häiriöiden katsotaan liittyvän merkittävällä tavalla masennuksen ja sen kaltaisten sairauksien syntyyn.

Escitalopram SanoSwiss käytetään masennuksen (vakavien masennustilojen) ja ahdistuneisuushäiriöiden (kuten paniikkihäiriön ja siihen mahdollisesti liittyvän julkisten paikkojen pelon, sosiaalisten tilanteiden pelon ja pakko-oireisen häiriön) hoitoon.

Voi kestää pari viikkoa ennen kuin paraneminen alkaa. Jatka Escitalopram SanoSwiss-valmisteen ottamista vaikka kestää jonkin aikaa, ennen kun tunnet olosi paremmaksi.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

Essitalopraamia, jota Escitalopram SanoSwiss sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Escitalopram SanoSwiss -tabletteja

 1. jos olet allerginen essitalopraamille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 2. jos käytät muita lääkkeitä, jotka kuuluvat MAO:n estäjien lääkeryhmään, kuten selegiliiniä (käytetään Parkinsonin taudin hoitoon), moklobemidiä (käytetään masennuksen hoitoon) ja linetsolidia (antibiootti).
 3. jos sinulla on synnynnäisesti tai muuten poikkeava sydämen rytmi (joka näkyy EKG:ssa eli sydänsähkökäyrässä).
 4. jos käytät rytmihäiriölääkkeitä tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin. (Katso kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Muut lääkevalmisteet ja Escitalopram SanoSwiss”).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Escitalopram SanoSwiss –valmistetta.

Kerro lääkärille, jos sinulla on muita oireita tai sairauksia, sillä ne saattavat vaikuttaa hoitoon. Kerro lääkärille erityisesti:

 • jos sairastat epilepsiaa. Escitalopram SanoSwiss -hoito on lopetettava, jos sinulle ilmaantuu epileptisiä kohtauksia ensimmäistä kertaa, tai jos epileptisten kohtausten esiintyvyys lisääntyy (ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset ”Mahdolliset haittavaikutukset”).
 • jos sairastat maksan tai munuaisten vajaatoimintaa. Lääkäri voi joutua säätämään lääkeannosta.
 • jos sairastat diabetesta. Escitalopram SanoSwiss -hoito saattaa vaikuttaa glykeemiseen tasapainoon. Insuliinin tai suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden annostusta voidaan joutua muuttamaan.
 • jos veresi natriumpitoisuus on tavallista matalampi
 • jos sinulle ilmaantuu helposti verenvuotoa tai mustelmia, tai jos olet raskaana (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”)
 • jos saat sähköshokkihoitoa
 • jos sinulla on sepelvaltimotauti.

- jos sinulla on tai on ollut jokin sydänsairaus tai sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus.

- jos sinulla on matala leposyke tai tiedät, että sinulla voi olla suolavaje pitkään jatkuneen ripulin ja oksentelun (pahoinvointi) tai nesteenpoistolääkkeiden (diureetit) käytön takia.

- jos sinulla on nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke, pyörtyilyä, tajunnanmenetystä tai huimausta seisomaan noustessa; ne saattavat olla merkkejä poikkeavasta sydämen rytmistä.

 • jos sinulla on tai on aiemmin ollut silmävaivoja, kuten tietyntyyppinen glaukooma (silmänpainetauti)

Huom:

Joidenkin kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden tila saattaa kehittyä maaniseksi. Tälle on tyypillistä epätavalliset ja nopeasti muuttuvat ajatukset, sopimaton hilpeys ja voimakas fyysinen aktiivisuus. Jos tällaisia oireita ilmenee, ota yhteyttä lääkäriin.

Ensimmäisten hoitoviikkojen aikana voi esiintyä oireina mm. levottomuutta ja kyvyttömyyttä istua tai seistä paikoillaan. Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Lääkevalmisteet, kuten Escitalopram SanoSwiss, (niin kutsutut SSRI-/SNRI-lääkkeet) voivat aiheuttaa seksuaalisen toimintahäiriön oireita (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Joissain tapauksissa kyseiset oireet ovat jatkuneet hoidon lopettamisen jälkeen.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön paheneminen

Jos sinulla on todettu masennus tai olet ahdistunut, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:

 • jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
 • jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenee tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Lapset ja nuoret

Escitalopram SanoSwiss -tabletteja ei normaalisti pitäisi käyttää lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla. Lisäksi on hyvä muistaa, että alle 18-vuotiailla potilailla haittavaikutusten kuten itsemurhayritysten, itsemurha-ajatusten ja vihamielisyyden riski (pääasiassa aggressiivisuutta, vastustavaa käyttäytymistä ja vihaa) on suurempi, kun he käyttävät tämän luokan lääkkeitä. Lääkäri voi silti määrätä Escitalopram SanoSwiss -tabletteja alle 18-vuotiaalle potilaalle katsoessaan sen olevan parhaiten potilaan etujen mukaista. Jos lääkärisi on määrännyt Escitalopram SanoSwiss -tabletteja alle 18-vuotiaalle potilaalle ja lääkkeen käyttö herättää kysymyksiä, lääkäriin on syytä vielä ottaa yhteyttä. Lääkäriin on otettava yhteyttä, jos jokin mainituista oireista kehittyy tai pahenee, kun alle 18-vuotias potilas käyttää Escitalopram SanoSwiss -tabletteja. Escitalopram SanoSwiss -tablettien pitkän aikavälin turvallisuutta koskevia vaikutuksia kasvuun, kypsymiseen sekä älylliseen kehitykseen ja käyttäytymisen kehitykseen tässä ikäryhmässä ei ole vielä riittävästi tutkittu.

Muut lääkevalmisteet ja Escitalopram SanoSwiss

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • epäselektiiviset monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjät, joissa vaikuttavana aineena on feneltsiini, iproniatsidi, isokarboksatsidi, nialamidi tai tranyylisypromiini. Jos olet käyttänyt näitä lääkkeitä, sinun on odotettava 14 vuorokautta niiden käytön lopettamisen jälkeen ennen kuin voit aloittaa Escitalopram SanoSwiss -tablettien ottamisen. Escitalopram SanoSwiss -tablettien käytön lopettamisesta pitää olla kulunut seitsemän vuorokautta ennen näiden lääkkeiden käytön aloittamista.
 • reversiibelit, selektiiviset MAO-A:n estäjät (käytetään masennuksen hoitoon), kuten moklobemidi
 • irreversiibelit MAO-B:n estäjät (käytetään Parkinsonin taudin hoitoon), kuten selegiliini. Nämä lisäävät haittavaikutusten vaaraa.
 • antibiootti linetsolidi
 • litium (käytetään kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon) ja tryptofaani
 • imipramiini ja desipramiini (kumpaakin käytetään masennuksen hoitoon)
 • sumatriptaani ja muut sen kaltaiset lääkkeet (käytetään migreenin hoitoon) ja tramadoli (käytetään vaikean kivun hoitoon) lisäävät haittavaikutusten vaaraa.
 • simetidiini, omepratsoli, esomepratsoli ja lansopratsoli (käytetään mahahaavan hoitoon), flukonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon), fluvoksamiini (masennuslääke) ja tiklopidiini (käytetään vähentämään aivohalvauksen vaaraa). Nämä saattavat suurentaa essitalopraamin pitoisuutta veressä.
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum), rohdosvalmiste masennuksen hoitoon
 • asetyylisalisyylihappo ja tulehduskipulääkkeet (käytetään joko kivun hoitoon tai estämään veren hyytymistä eli antikoagulantteina). Nämä saattavat lisätä alttiutta verenvuodoille.
 • varfariini, dipyridamoli ja fenprokumoni (lääkkeitä, joita käytetään estämään veren hyytymistä eli antikoagulantteina). Antikoagulanttiannoksen riittävyys varmistetaan yleensä tarkistamalla veren hyytymisaika Escitalopram SanoSwiss -hoidon alussa ja loputtua.
 • meflokiini (malarialääke), bupropioni (masennuslääke) ja tramadoli (käytetään vaikean kivun hoitoon), koska ne saattavat alentaa kouristuskynnystä
 • neuroleptit (käytetään skitsofrenian ja psykoosien hoitoon) ja masennuslääkkeet (trisykliset masennuslääkkeet ja SSRI-lääkkeet), koska ne saattavat alentaa kouristuskynnystä
 • flekainidi, propafenoni ja metoprololi (sydän- ja verisuonitautien hoitoon), desipramiini, klomipramiini ja nortriptyliini (masennuslääkkeitä) sekä risperidoni, tioridatsiini ja haloperidoli (psykoosilääkkeitä). Escitalopram SanoSwiss -tablettien annostusta voi olla tarpeen muuttaa.
 • mitä tahansa lääkettä joka laskee veresi kalium- (hypokalemia) tai magnesiumpitoisuutta (hypomagnesemia), koska se kohottaa riskiä saada hengenvaarallinen sydämen rytmihäiriö.

Älä ota Escitalopram SanoSwiss -valmistetta, jos käytät rytmihäiriölääkkeitä tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin; esim. ryhmän IA ja III rytmihäiriölääkkeet, psykoosilääkkeet (esim. fentiatsiinin johdannaiset, pimotsidi, haloperidoli), trisykliset masennuslääkkeet, tietyt mikrobilääkkeet (esim. sparfloksasiini, moksifloksasiini, erytromysiini laskimoon annettuna, pentamidiini, malarialääkkeistä erityisesti halofantriini), eräät antihistamiinit (astemitsoli, mitsolastiini). Kysy lääkäriltä, jos haluat lisätietoa tästä aiheesta.

Escitalopram SanoSwiss -tabletit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Escitalopram SanoSwiss -tabletit voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan (ks. kohta Miten valmistetta käytetään ”Miten Escitalopram SanoSwiss -tabletteja käytetään”).

Alkoholin käyttö ei ole suositeltavaa Escitalopram SanoSwiss -hoidon, kuten ei monen muunkaan lääkehoidon aikana, vaikka Escitalopram SanoSwiss -tablettien ja alkoholin välillä ei odoteta esiintyvän yhteisvaikutuksia.

Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä Escitalopram SanoSwiss -tabletteja, jos olet raskaana tai imetät, jos et ole keskustellut lääkärin kanssa hoidon mahdollisista haitoista ja hyödyistä.

Jos käytät Escitalopram SanoSwiss -tabletteja raskauden viimeisen kolmanneksen aikana, sinun on hyvä tietää, että se voi aiheuttaa vastasyntyneelle vauvalle hengitysvaikeuksia, ihon sinerrystä, kouristuskohtauksia, ruumiinlämmön vaihteluita, syömisvaikeuksia, oksentelua, matalia verensokeriarvoja, lihasjäykkyyttä tai velttoutta, refleksien vilkastumista, vapinaa, säpsähtelyä, ärtyisyyttä, horrostilan, itkuisuutta, uneliaisuutta ja nukkumisvaikeuksia. Jos vastasyntyneellä vauvalla on jotakin näistä oireista, ota heti yhteyttä lääkäriin.

Varmista, että kätilö ja/tai lääkäri ovat tietoisia siitä, että käytät Escitalopram SanoSwiss -tabletteja. Kun valmistetta käytetään raskauden aikana, etenkin kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana Escitalopram SanoSwiss -tablettien kaltaiset lääkkeet suurentavat vauvoilla esiintyvän vakavan tilan vaaraa. Tätä tilaa kutsutaan vastasyntyneen keuhkoverenpainetaudiksi (PPHN), jolloin lapsi hengittää tiheämmin ja lapsen iho on sinertävä. Nämä oireet ilmaantuvat tavallisesti ensimmäisen vuorokauden aikana lapsen syntymän jälkeen. Jos lapsellasi esiintyy tällaista, ota heti yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin.

Jos Escitalopram SanoSwiss -tabletteja käytetään raskauden aikana, hoitoa ei saa koskaan lopettaa äkillisesti.

Jos otat Escitalopram Sanoswiss -valmistetta raskauden loppupuolella, sinulla voi olla tavallista suurempi riski erittäin runsaan emätinverenvuodon kehittymisestä pian synnytyksen jälkeen etenkin, jos sinulla on aiemmin ollut verenvuotohäiriöitä. Kerro lääkärille tai kätilölle, että käytät Escitalopram Sanoswiss -valmistetta, jotta he osaavat antaa sinulle asianmukaiset ohjeet.

On odotettavissa, että essitalopraami erittyy rintamaitoon.

Eläinkokeissa sitalopraamin, joka on samankaltainen lääkeaine kuin essitalopraami, on osoitettu heikentävän siittiöiden laatua. Teoriassa tämä voisi vaikuttaa hedelmällisyyteen, mutta tähän mennessä vaikutusta ei ole havaittu ihmisillä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja autoa äläkä käytä koneita ennen kuin tiedät, kuinka Escitalopram SanoSwiss vaikuttaa sinuun.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Escitalopram SanoSwiss sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kalvopäällysteinen tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset

Masennus

Escitalopram SanoSwiss -tablettien tavanomainen suositusannos on 10 mg kerran päivässä. Lääkäri saattaa suurentaa annoksen enintään 20 mg:aan päivässä.

Paniikkihäiriö

Escitalopram SanoSwiss -tabletteja otetaan ensimmäisen viikon ajan 5 mg kerran päivässä, minkä jälkeen annos suurennetaan 10 mg:aan päivässä. Lääkäri saattaa vielä suurentaa annoksen enintään 20 mg:aan päivässä.

Sosiaalisten tilanteiden pelko

Escitalopram SanoSwiss -tablettien tavanomainen suositusannos on 10 mg kerran päivässä. Lääkäri saattaa pienentää annoksen 5 mg:aan päivässä tai suurentaa annoksen enintään 20 mg:aan päivässä sen mukaan, miten lääke vaikuttaa sinuun.

Pakko-oireinen häiriö

Escitalopram SanoSwiss -tablettien tavanomainen suositusannos on 10 mg kerran päivässä. Lääkäri saattaa suurentaa annoksen enintään 20 mg:aan päivässä.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

Escitalopram SanoSwiss -valmisteen suositeltu aloitusannos on 5 mg kerran päivässä. Lääkäri voi nostaa annoksen 10 mg:aan vuorokaudessa.

Käyttö lapsilla ja nuorilla:

Escitalopram SanoSwiss -tabletteja ei tavallisesti saa antaa lapsille eikä nuorille. Ks. lisätietoja kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Escitalopram SanoSwiss -tabletteja”.

Voit ottaa Escitalopram SanoSwiss -tabletit ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan. Niele tabletti veden kanssa. Älä pureskele tabletteja, koska ne maistuvat kitkeriltä.

Escitalopram SanoSwiss 10 mg ja 20 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Voit tarvittaessa jakaa tabletin asettamalla sen ensin tasaiselle alustalle jakouurre ylöspäin. Tabletti voidaan sen jälkeen jakaa painamalla tabletin kumpaakin puolta etusormilla pöytää vasten kuvan osoittamalla tavalla.

Hoidon kesto

Saattaa kestää pari viikkoa ennen kuin vointisi alkaa parantua. Jatka Escitalopram SanoSwiss -tablettien käyttöä, vaikkei olosi heti tuntuisikaan paremmalta.

Älä muuta lääkkeen annostusta keskustelematta siitä ensin lääkärisi kanssa.

Jatka Escitalopram SanoSwiss -hoitoa niin kauan kuin lääkäri määrää. Jos lopetat tablettien ottamisen liian aikaisin, oireet saattavat uusiutua. Hoitoa suositellaan jatkamaan vielä vähintään 6 kuukautta sen jälkeen, kun vointisi on parantunut.

Jos otat enemmän Escitalopram SanoSwiss -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Toimi näin, vaikkei mitään tuntemuksia olisikaan. Yliannoksen oireita voivat olla huimaus, vapina, kiihtyneisyys, kouristukset, kooma, pahoinvointi, oksentelu, sydämen rytmin muutokset, verenpaineen lasku ja kehon neste- ja suolatasapainon muutokset. Ota Escitalopram SanoSwiss -pakkaus mukaan lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Escitalopram SanoSwiss -tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat ottaa annoksen ja muistat sen ennen nukkumaan menoa, ota annos heti. Jatka hoitoa seuraavana päivänä tavanomaiseen tapaan. Jos muistat vasta yöllä tai seuraavana päivänä, jätä unohtunut annos ottamatta ja jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan.

Jos lopetat Escitalopram SanoSwiss -tablettien käytön

Älä lopeta Escitalopram SanoSwiss -hoitoa, ellei lääkärisi ole niin määrännyt. Kun hoitojaksosi päättyy, Escitalopram SanoSwiss -annosta suositellaan yleensä pienentämään vähitellen useiden viikkojen aikana.

Kun lopetat Escitalopram SanoSwiss -hoidon, etenkin jos se tapahtuu äkillisesti, sinulla saattaa esiintyä hoidon lopettamiseen liittyviä oireita. Nämä ovat yleisiä Escitalopram SanoSwiss -hoidon lopettamisen yhteydessä. Niiden vaara on suurempi, kun Escitalopram SanoSwiss -tabletteja on käytetty pitkään tai suurina annoksina tai jos annosta pienennetään liian nopeasti. Oireet ovat useimmiten lieviä ja häviävät itsestään kahden viikon kuluessa. Joillakin potilailla oireet voivat kuitenkin olla vaikea-asteisia tai ne voivat pitkittyä (2–3 kuukautta tai pidempään). Jos sinulle ilmaantuu vaikeita lääkityksen lopettamiseen liittyviä oireita Escitalopram SanoSwiss -hoitoa lopettaessasi, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri saattaa kehottaa sinua aloittamaan tablettien käytön uudelleen ja lopettamaan hoidon hitaammin.

Hoidon lopettamiseen liittyviä oireita ovat: huimauksen tunne (tasapainon menettämisen tunne), pistelyn tyyppisiä tuntemuksia, kirvely ja (harvemmin) sähköiskumaiset tuntemukset, myös päässä, unihäiriöt (tavallista vilkkaammat unet, painajaiset, unettomuus), ahdistus, päänsärky, pahoinvointi ja/tai oksentaminen, hikoilu (myös yöhikoilu), levottomuus tai kiihtyneisyys, vapina, sekavuus tai ajan ja paikan tajun hämärtyminen, tunneherkkyys tai ärtyisyys, ripuli, näköhäiriöt, lepattava tai jyskyttävä sydämen syke (sydämentykytys).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Escitalopram SanoSwiss -tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset häviävät yleensä muutaman viikon hoidon jälkeen. Huomaa, että monet näistä vaikutuksista saattavat olla myös sairautesi oireita ja siis lievittyvät, kun vointisi paranee.

Jos sinulla esiintyy jokin seuraavista oireista, niin ota välittömästi yhteys lääkäriin tai mene heti sairaalaan:

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta):

 • epätavalliset verenvuodot, myös maha-suolikanavassa.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta)

 • ihon, kielen, huulten, nielun tai kasvojen turvotus, nokkosihottuma tai hengitys- tai nielemisvaikeudet (vakava allerginen reaktio)

korkea kuume, rauhattomuutta, sekavuutta, vapinaa ja äkillisiä lihaskouristuksia, ne saattavat olla merkkinä harvinaisesta serotoniinioireyhtymästä.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • virtsaamisvaikeuksia
 • epileptisiä kohtauksia (kouristuksia), ks. myös kohta ”Varoitukset ja varotoimet”
 • ihon ja silmänvalkuaisten muuttumista keltaiseksi, joka on maksan vajaatoiminnan/hepatiitin oire
 • nopea, epäsäännöllinen sydämen syke tai pyörtyminen, jotka voivat olla oireita henkeä uhkaavasta tilasta, joka tunnetaan nimellä Torsades de Pointes
 • itsetuho- tai itsemurha-ajatukset, ks. myös kohta ”Varoitukset ja varotoimet”
 • äkillinen ihon ja limakalvojen turvotus (angioedeema)

Edellä mainittujen lisäksi on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä):

 • pahoinvointi
 • päänsärky.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:sta):

 • nenän tukkoisuus tai vuotaminen (sivuontelotulehdus)
 • ruokahalun lisääntyminen tai heikkeneminen
 • ahdistuneisuus, levottomuus, poikkeavat unet, nukahtamisvaikeudet, uneliaisuus, huimaus, haukottelu, vapina, ihon pistely
 • ripuli, ummetus, oksentelu, suun kuivuminen
 • lisääntynyt hikoilu
 • lihas- ja nivelkipu (artralgia ja myalgia)
 • sukupuolielämän häiriöt (viivästynyt siemensyöksy, erektio-ongelmat, vähentynyt sukupuolinen halukkuus ja naisilla vaikeus saada orgasmi)
 • väsymys, kuume
 • painon nousu.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta):

 • nokkosihottuma (urtikaria), ihottuma, kutina (pruritus)
 • hampaiden narskuttelu, kiihtyneisyys, hermostuneisuus, paniikkikohtaus, sekavuus
 • unihäiriöt, makuaistin häiriöt, pyörtyminen
 • suurentuneet silmänmustuaiset (mydriaasi), näköhäiriöt, korvien soiminen (tinnitus)
 • hiustenlähtö
 • liiallinen kuukautisvuoto
 • epäsäännöllinen verenvuoto kuukautisten väliaikana
 • laihtuminen
 • nopea sydämen syke
 • käsivarsien ja/tai jalkojen turpoaminen
 • nenäverenvuoto.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta):

 • aggressiivisuus, depersonalisaatio (itsensä vieraaksi tunteminen), aistiharhat
 • hidas sydämen syke.

Tuntematon (koska saattavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • pienentynyt veren natriumpitoisuus (oireita ovat pahoinvointi ja sairauden tunne sekä lihasheikkous tai sekavuus)
 • matalasta verenpaineesta johtuva huimaus seisomaan noustaessa (ortostaattinen hypotonia)
 • poikkeavat tulokset maksan toimintakokeissa (veressä tavallista enemmän maksaentsyymejä)
 • liikehäiriöt (lihasten tahattomat liikkeet)
 • kivuliaat erektiot (priapismi)
 • verenvuotohäiriöt, kuten ihon ja limakalvojen verenvuodot (ekkymoosit)
 • verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia)

lisääntynyt antidiureettisen hormonin (ADH) eritys, jonka johdosta vesi kertyy elimistöön ja ohentaa verta vähentäen suolan määrää (antidiureettisen hormonin erityshäiriö)

 • maidoneritys miehillä ja naisilla, jotka eivät imetä
 • erittäin runsas emätinverenvuoto pian synnytyksen jälkeen (synnytyksenjälkeinen verenvuoto), ks. lisätietoja otsikon ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys” alta kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.
 • mania
 • tämäntyyppisiä lääkkeitä käyttävien potilaiden luunmurtumien riski on suurentunut.
 • sydämen rytmin muutos (QT-ajan pidentyminen, joka näkyy EKG-tutkimuksessa).

Lisäksi tiedetään, että essitalopraamin (Escitalopram SanoSwiss -tablettien vaikuttavan aineen) tavoin vaikuttavilla lääkkeillä on myös muita haittavaikutuksia. Näitä ovat:

 • levoton liikehdintä (akatisia)
 • ruokahaluttomuus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainopakkaukset ja purkit: Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Purkit: Käytä 100 vuorokauden kuluessa ensimmäisestä avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Escitalopram SanoSwiss sisältää

 1. Vaikuttava aine on essitalopraami. Yksi kalvopäällystetty tabletti sisältää 5 mg, 10 mg tai 20 mg essitalopraamia (oksalaattina).
 2. Muut aineet ovat:

Tablettiydin: mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, kroskarmelloosinatrium, steariinihappo ja magnesiumstearaatti.

Päällyste: hypromelloosi (E464), makrogoli 400 ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Escitalopram SanoSwiss 5 mg: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu “5” ja toinen puoli on sileä.

Escitalopram SanoSwiss 10 mg: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu “10” ja toisella puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriksi annoksiksi.

Escitalopram SanoSwiss 20 mg: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja merkintä “9” jakouurteen toisella puolella ja “3” toisella. Tabletin toisella puolella on merkintä “7463”. Tabletin voi jakaa yhtä suuriksi annoksiksi.

Läpipainopakkaus, jossa on 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112, 120, 200 ja 500 kalvopäällysteistä tablettia sekä perforoitu kerta-annosläpipainopakkaus, jossa on 49x1, 50x1, 100x1 ja 500x1 kalvopäällysteistä tablettia.

PVC/PVdC/alumiini -läpipainopakkaukset on pakattu pahviseen ulkopakkaukseen.

Muovinen purkkipakkaus, jossa on 100 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

SanoSwiss UAB

Lvovo 25-701

LT-09320 Vilna

Liettua

Valmistaja

TEVA UK Ltd

Eastbourne, Iso-Britannia

Pharmachemie B.V.

Haarlem, Alankomaat

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Debrecen, Unkari

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

Krakova, Puola

Merckle GmbH

Blaubeuren, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.1.2021.

Yrityksen yhteystiedot:

Holsten Pharma GmbH
Hahnstraße 31 – 35
60528 Frankfurt
Germany

Tukkuliike: Magnum Medical