ENSPRYNG injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 120 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (10,6 mt, 11.09.2021 19:02:26)

Enspryng 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

satralitsumabi

Lisäseuranta

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Lääkärin sinulle antamassa potilaskortissa sekä tässä pakkausselosteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen Enspryng-hoitoa ja hoidon aikana. Pidä saamasi kortti aina mukanasi.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Enspryng on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Enspryng-valmistetta
 3. Miten Enspryng-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Enspryng-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
  Käyttöohjeet

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Enspryng on

Enspryng sisältää vaikuttavana aineena satralitsumabia. Se on monoklonaaliseksi vasta-aineeksi kutsuttu valkuaisaine eli proteiini. Monoklonaaliset vasta-aineet on kehitetty tunnistamaan elimistössä tiettyjä aineita ja kiinnittymään niihin.

Mihin Enspryng-valmistetta käytetään

Enspryng on lääke neuromyelitis optica -kirjon häiriön (NMOSD) hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Mikä on NMOSD (neuromyelitis optica -kirjon häiriö)

Neuromyelitis optica -kirjon häiriö on keskushermostosairaus, joka vaikuttaa lähinnä näköhermoihin ja selkäytimeen. NMOSD:ssa immuunijärjestelmä (elimistön puolustusmekanismi) toimii virheellisesti ja hyökkää hermoja vastaan.

 • Näköhermojen vaurioitumisesta aiheutuu turpoamista, mistä puolestaan aiheutuu kipua ja näönmenetystä.
 • Selkäytimen vaurioitumisesta aiheutuu jalkojen tai käsien heikkoutta tai liikuntakyvyn menetystä, tuntoaistin menetystä sekä virtsarakon - ja suolen toimintaan liittyviä ongelmia.

NMOSD:hen liittyvässä kohtauksessa hermosto turpoaa. Näin tapahtuu myös, kun tauti uusiutuu (pahenemisvaihe). Turpoamisesta aiheutuu uusia oireita tai aiempien oireiden uusiutuminen.

Miten Enspryng vaikuttaa

Enspryng estää tietyn valkuaisaineen (interleukiini-6:n eli IL-6:n) toimintaa. Tämä valkuaisaine on osallisena prosesseissa, jotka johtavat hermoston vaurioitumiseen ja turpoamiseen. Enspryng estää näitä vaikutuksia ja vähentää siten riskiä NMOSD:hen liittyvään pahenemisvaiheeseen tai kohtaukseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Enspryng-valmistetta

 • jos olet allerginen satralitsumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Jos edellä mainittu koskee sinua tai et ole siitä varma, älä käytä Enspryng-valmistetta, ja käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Varoitukset ja varotoimet

Jos sinulle ilmaantuu allerginen reaktio, käänny heti lääkärin puoleen (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset Mahdolliset haittavaikutukset).

Jos jokin seuraavista koskee sinua (tai et ole siitä varma), keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Enspryng-valmistetta.

Infektiot

Jos sinulla on infektio, et voi käyttää Enspryng-valmistetta. Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos epäilet, että sinulla on infektion oireita ennen Enspryng-hoitoa tai sen aikana tai jälkeen, kuten

 • kuumetta tai vilunväreitä
 • pitkittyvää yskää
 • kurkkukipua
 • yskänrokko tai sukupuolielinten haavaumia (herpes simplex)
 • vyöruusu (herpes zoster)
 • ihon punoitusta, turpoamista, aristusta tai kipua
 • pahoinvointia tai oksentelua, ripulia tai vatsakipua.

Nämä tiedot ovat myös potilaskortissa, jonka lääkäri on antanut sinulle. On tärkeää, että pidät potilaskortin aina mukanasi ja näytät sitä lääkärille, sairaanhoitajalle tai sinua hoitavalle henkilölle.

Lääkäri odottaa infektion saamista hallintaan ennen Enspryng-valmisteen antamista tai ennen kuin hän antaa sinulle luvan Enspryng-pistosten jatkamiseen.

Rokotukset

Kerro lääkärille, jos olet äskettäin saanut jonkin rokotuksen tai saatat lähiaikoina saada jonkin rokotuksen.

 • Lääkäri tarkistaa ennen Enspryng-hoidon aloittamista, tarvitsetko joitakin rokotuksia.
 • Sinulle ei saa antaa Enspryng-hoidon aikana eläviä tai eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita (esim. BCG- eli tuberkuloosirokotetta tai keltakuumerokotteita).

Maksaentsyymit

Enspryng voi vaikuttaa maksaan ja suurentaa tiettyjen maksaentsyymien pitoisuutta veressä. Lääkäri ottaa verikokeita ennen Enspryng-hoidon antamista ja hoidon aikana selvittääkseen maksasi toimintaa. Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on seuraavia maksavaurioon viittaavia oireita Enspryng-hoidon aikana tai jälkeen:

 • ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta (ikterusta)
 • tummaa virtsaa
 • pahoinvointia ja oksentelua
 • vatsakipua.

Veren valkosolumäärä

Lääkäri ottaa verikokeita ennen Enspryng-hoidon antamista ja hoidon aikana tarkistaakseen veresi valkosolumäärän.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä alle 12-vuotiaille lapsille, sillä sitä ei ole vielä tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Enspryng

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät lääkkeitä, kuten varfariinia, karbamatsepiinia, fenytoiinia tai teofylliiniä, sillä niiden annosta saattaa olla tarpeen muuttaa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan imetyksen, jos sinulle annetaan Enspryng-hoitoa. Ei tiedetä, erittyykö Enspryng ihmisen rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Enspryng ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn, kykyyn pyöräillä tai kykyyn käyttää työkaluja tai koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Miten paljon Enspryng-valmistetta käytetään

Yksi pistos sisältää 120 mg satralitsumabia. Ensimmäinen pistos annetaan lääkärin tai sairaanhoitajan valvonnassa.

 • Kolme ensimmäistä pistosta annetaan 2 viikon välein. Näitä kutsutaan aloitusannoksiksi.
 • Tämän jälkeen pistoksia annetaan 4 viikon välein. Näitä kutsutaan ylläpitoannoksiksi. Jatka pistosten pistämistä 4 viikon välein niin pitkään kuin lääkärin niin kehottaa.

Miten Enspryng-valmistetta käytetään

 • Enspryng annetaan pistoksena ihon alle (subkutaanisesti).
 • Pistä jokaisella kerralla ruiskun koko sisältö.

Aluksi lääkäri tai sairaanhoitaja saattaa antaa Enspryng-pistoksen. Lääkäri voi kuitenkin päättää, että voit itse tai aikuinen hoitaja voi pistää Enspryng-pistoksen.

 • Sinulle tai sinua hoitavalle henkilölle opastetaan, miten Enspryng-pistos pistetään.
 • Jos sinulla tai sinua hoitavalla henkilöllä on kysyttävää pistosten pistämisestä, käänny/kääntykää lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Lue huolellisesti tämän pakkausselosteen lopusta kohdasta ”Käyttöohjeet” ohjeet Enspryng-pistoksen pistämiseen ja noudata niitä.

Jos käytät enemmän Enspryng-valmistetta kuin sinun pitäisi

Enspryng on esitäytetyssä ruiskussa, joten on epätodennäköistä, että saisit sitä liikaa. Jos asia kuitenkin huolestuttaa sinua, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos vahingossa pistät useamman annoksen kuin pitäisi, soita lääkärille. Ota ulkopakkaus aina mukaasi lääkärin vastaanotolle.

Jos unohdat ottaa Enspryng-valmistetta

On hyvin tärkeää jatkaa pistosten pistämistä, jotta hoito tehoaa täysin.

Jos lääkäri tai sairaanhoitaja antaa pistokset sinulle ja unohdat vastaanottokäynnin, varaa heti uusi vastaanottoaika.

Jos pistät Enspryng-pistokset itse ja pistos jää pistämättä, pistä se heti, kun se on mahdollista. Älä odota seuraavan suunnitellun annoksen ajankohtaan. Kun olet pistänyt unohtuneen annoksen, seuraava annos pistetään

 • 2 viikon kuluttua, jos kyse on latausannoksesta
 • 4 viikon kuluttua, jos kyse on ylläpitoannoksesta.

Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Jos lopetat Enspryng-valmisteen käytön

Älä lopeta Enspryng-pistosten pistämistä äkillisesti keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allergiset reaktiot

Jos sinulla on injektion aikana tai jälkeen allergisen reaktion oireita, kerro siitä heti lääkärille tai mene lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikalle. Tällaisia oireita ovat

 • puristava tunne rintakehässä tai hengityksen vinkuminen
 • hengenahdistus
 • kuume tai vilunväreet
 • voimakas huimaus tai pyörrytyksen tunne
 • huulten, kielen, kasvojen turpoaminen
 • ihon kutina, nokkosihottuma tai ihottuma.

Älä ota seuraavaa annosta ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa, ja lääkäri on kehottanut ottamaan seuraavan annoksen.

Pistokseen liittyvät reaktiot (hyvin yleiset: saattavat esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä kymmenestä)

Reaktiot ovat useimmiten lieviä, mutta jotkut niistä voivat olla vakavia.

Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on tällaisia oireita pistoksen aikana tai jälkeen, etenkin pistoksen jälkeisten 24 tunnin aikana:

 • punoitusta, kutinaa, kipua tai turvotusta pistoksen antokohdassa
 • ihottumaa, ihon punoitusta tai kutinaa tai nokkosihottumaa
 • kasvojen punoituksen tunnetta
 • päänsärkyä
 • kurkun ärsytystä, turpoamista tai kipua
 • hengenahdistusta
 • matala verenpaine (huimausta ja pyörrytystä)
 • kuumetta tai vilunväreitä
 • väsymyksen tunnetta
 • pahoinvointia tai oksentelua tai ripulia
 • nopea sydämen syke, sydämen lepatusta tai jyskytystä (sydämentykytystä).

Jos sinulla on edellä mainittuja oireita, kerro siitä heti lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Muita haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä kymmenestä):

 • päänsärky
 • nivelkipu
 • suuri veren lipidipitoisuus (rasvapitoisuus)
 • verikokeissa todettu pieni veren valkosolumäärä.

Yleiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

 • jäykkyyden tunne
 • migreeni
 • hidas sydämen syke (bradykardia)
 • verenpaineen nousu
 • unettomuus
 • säärten, jalkaterien tai käsien turpoaminen
 • ihottuma tai kutina
 • allergiat tai heinänuha
 • mahatulehdus (gastriitti), mukaan lukien mahakipu ja pahoinvointi
 • painon nousu
 • verikokeissa todettava
  • pieni fibrinogeenipitoisuus (fibrinogeeni on veren hyytymiseen osallistuva valkuaisaine)
  • suuri maksaentsyymien (transaminaasien) pitoisuus (mahdollisesti merkki maksaongelmista)
  • suuri bilirubiinipitoisuus (mahdollisesti merkki maksaongelmista)
  • pieni verihiutalemäärä (mistä saattaa aiheutua herkästi verenvuotoa tai mustelmia).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fime a.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä esitäytetyn ruiskun etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä. Älä käytä ruiskua, jos se on jäätynyt. Pidä ruisku aina kuivana.
 • Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.
 • Avaamaton ulkopakkauksessa säilytetty Enspryng-esitäytetty ruisku voi olla poissa jääkaappisäilytyksestä alle 30 °C:ssa yhden enintään 8 päivän pituisen jakson. Älä laita Enspryng-ruiskua takaisin jääkaappiin.
 • Jos esitäytetty ruisku on ollut poissa jääkaapista pidempään kuin 8 päivää, älä käytä sitä, vaan hävitä se.

Älä käytä tätä lääkettä, jos se on sameaa tai värjäytynyttä tai jos siinä on näkyviä hiukkasia. Enspryng on väritön tai hieman keltainen neste.

Lääke on pistettävä heti korkin irrottamisen jälkeen ja viimeistään 5 minuutin kuluttua korkin irrottamisen jälkeen, jotta vältetään lääkkeen kuivuminen ja neulan tukkeutuminen. Jos esitäytettyä ruiskua ei käytetä 5 minuutin kuluessa korkin irrottamisen jälkeen, ruisku on hävitettävä laittamalla se pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan, ja käyttöön on otettava uusi esitäytetty ruisku.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Enspryng sisältää

 • Vaikuttava aine on satralitsumabi. Yksi esitäytetty ruisku sisältää 120 mg satralitsumabia 1 ml:ssa.
 • Muut aineet ovat histidiini, asparagiinihappo, arginiini, poloksameeri 188, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

 • Väritön tai hieman keltainen neste.
 • Enspryng on injektioneste, liuos.
 • Yksi Enspryng-pakkaus sisältää yhden esitäytetyn ruiskun. Monipakkaus sisältää kolme esitäytettyä Enspryng-ruiskua (3 x 1). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Saksa

Valmistaja

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 12 794 500

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(see Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi heinäkuussa 2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu

Siellä on myös linkkejä muille harvinaisia sairauksia ja niiden hoitoja käsitteleville verkkosivuille.

Ohjeet käyttäjälle

Lue nämä käyttöohjeet:

 • ennen esitäytetyn ruiskun käytön aloittamista
 • aina uuden pakkauksen hakemisen yhteydessä, sillä niissä voi olla uutta tietoa.
 • Nämä käyttöohjeet eivät korvaa keskustelua sairaudestasi ja sen hoidosta lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa.
 • Lääkäri tai sairaanhoitaja päättää, voitko sinä tai sinua hoitava henkilö pistää Enspryng-pistokset kotona. Sinulle tai sinua hoitavalle henkilölle myös opastetaan ennen ensimmäistä kotona annettavaa pistosta, miten ruiskua käytetään oikein ja turvallisesti.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Tärkeitä tietoja

 • Esitäytetyssä ruiskussa on Enspryng-niminen lääke.
 • Yksi Enspryng-pakkaus sisältää yhden esitäytetyn ruiskun.
 • Esitäytetty ruisku on tarkoitettu vain yhteen käyttökertaan.
 • Älä käytä samaa ruiskua toisen henkilön kanssa.
 • Älä irrota neulan suojakorkkia ennen kuin olet valmis pistämään Enspryng-pistoksen.
 • Älä käytä ruiskua, jos se on pudonnut tai vioittunut.
 • Älä milloinkaan yritä irrottaa ruiskun osia erilleen.
 • Älä jätä ruiskua ilman valvontaa.
 • Älä käytä samaa ruiskua uudelleen.

Pistoksen pistämiseen tarvittavat tarvikkeet

Enspryng-pakkaus sisältää:

 • yksi kertakäyttöinen esitäytetty ruisku.

Tarvitset myös seuraavat tarvikkeet, mutta pakkaus ei sisällä niitä:

image2.png

 • 1 desinfiointipyyhe
 • 1 steriili vanutuppo tai harsotaitos
 • 1 pieni laastari
 • 1 pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettu astia neulan suojakorkin ja käytetyn ruiskun hävittämiseen turvallisesti. Ks. näiden käyttöohjeiden lopussa kohta 21 Enspryng-esitäytetyn ruiskun hävittäminen.

Enspryng-esitäytetty ruisku

(Ks. kuva A ja kuva B)

Ennen käyttöä:

image3.png

Kuva A

Käytön jälkeen:

image4.png

Kuva B

Ruiskussa on automaattinen neulansuojus, joka peittää neulan, kun pistos on annettu.

Valmistautuminen Enspryng-pistoksen pistämiseen

1. Ota ruiskun sisältävä pakkaus jääkaapista. Aseta se puhtaalle ja tasaiselle alustalle (esim. pöydälle).

2. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä ulkopakkauksen takapaneelista (ks. kuva C). Älä käytä, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu.

3. Tarkista, että ulkopakkauksen etupaneeli on sinetöity (ks. kuva C). Älä käytä, jos sinetti on rikki.

Jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu tai sinetti on rikki, siirry kohtaan 21 Enspryng-esitäytetyn ruiskun hävittäminen, ja ota yhteys lääkäriin tai sairaanhoitajaan.

image5.png

Kuva C

4. Avaa sinetöity ulkopakkaus (ks. kuva D).

image6.png

Kuva D

5. Ota ote ruiskun säiliöstä, ja nosta ruisku varovasti pois ulkopakkauksesta (ks. kuva E).

 • Älä käännä ulkopakkausta ylösalaisin ottaaksesi ruiskun.
 • Älä koske aktivointipainikkeisiin, sillä ruisku voi vioittua.
 • Älä ota kiinni männästä tai neulan suojakorkista.

image7.png

Kuva E

Tarkista ruisku

(Ks. kuva F)

6. Tarkista ruiskun viimeinen käyttöpäivämäärä. Älä käytä ruiskua, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu.

7. Tarkista ruisku, ettei se ole vioittunut. Älä käytä ruiskua, jos siinä on murtumia tai se on rikkoutunut.

8. Tarkista, että tarkistusikkunassa näkyvä neste on kirkasta ja väritöntä tai hieman keltaista. Älä pistä lääkettä, jos liuos on sameaa, värjäytynyttä tai jos siinä on hiukkasia.

 • Ruiskussa voi näkyä pieniä ilmakuplia. Se on normaalia, eikä kuplia pidä yrittää poistaa.

image8.png

 • Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä.
 • Tarkista neste.
 • Tarkista, ettei ruisku ole vioittunut.

Kuva F

Jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu, ruisku on vioittunut tai neste on sameaa, värjäytynyttä tai siinä on hiukkasia, älä käytä ruiskua. Siirry silloin kohtaan 21 Enspryng-esitäytetyn ruiskun hävittäminen, ja ota yhteys lääkäriin tai sairaanhoitajaan.

Anna ruiskun lämmetä huoneenlämpöiseksi

9. Kun olet tarkistanut ruiskun, aseta se puhtaalle, tasaiselle alustalle (esim. pöydälle) 30 minuutiksi, jotta se lämpenee huoneenlämpöiseksi. (Ks. kuva G)

On tärkeää antaa ruiskun lämmetä huoneenlämpöiseksi, sillä kylmän lääkkeen pistäminen voi tuntua epämukavalta, ja ruiskun männän painaminen voi olla vaikeampaa.

 • Lämpenemistä ei saa nopeuttaa lämmittämällä ruiskua millään tavoin.
 • Älä poista neulansuojusta, kun ruisku lämpenee huoneenlämpöön.

image9.png

Kuva G

Pese kädet

10. Pese kädet vedellä ja saippualla. (Ks. kuva H)

image10.png

Kuva H

Valitse pistoskohta

11. Valitse pistoskohdaksi joko

 • mahan (vatsan) alaosa tai
 • reisien etu- tai keskiosa. (Ks. kuva I).

image11.png

Kuva I

 • Älä pistä alle 5 cm:n etäisyydelle navasta.
 • Älä pistä luomiin, arpiin, mustelmiin äläkä ihoalueille, joilla on aristusta, punoitusta, kovettuma tai iho on rikkoutunut.

Pistä jokainen pistos eri kohtaan. Valitse jokaiseen pistokseen uusi pistoskohta vähintään 2,5 cm:n etäisyydellä edellisestä pistoskohdasta.

Puhdista pistoskohta

12. Pyyhi pistoskohta desinfiointipyyhkeellä ja anna sen kuivua.

 • Älä tuuleta puhdistettua aluetta äläkä puhalla siihen.
 • Älä kosketa pistoskohtaa enää ennen pistoksen pistämistä.

image12.png

Kuva J

Enspryng-pistoksen pistäminen

13. Ota ruiskun säiliöstä ote peukalolla ja etusormella. Vedä toisella kädellä neulan suojakorkki suoraan irti. Saatat nähdä neulan kärjessä nestepisaran, se on normaalia eikä vaikuta annokseen (ks. kuva K).

 • Pistä pistos 5 minuutin kuluessa siitä, kun irrotat korkin, sillä neula saattaa muutoin tukkeutua.
 • Älä irrota neulan suojakorkkia ennen kuin olet valmis pistämään Enspryng-pistoksen.
 • Kun olet poistanut neulan suojakorkin, älä laita sitä enää takaisin paikoilleen, sillä neula saattaa vioittua.
 • Kun neulan suojakorkki on poistettu, älä kosketa neulaa äläkä anna sen koskettaa mihinkään pintaan.

image13.png

Kuva K

14. Hävitä neulan suojakorkki laittamalla se heti pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan. Ks. kohta 21 Enspryng-esitäytetyn ruiskun hävittäminen.

15. Pidä peukalolla ja etusormella kiinni ruiskun säiliöstä. Purista puhdistamasi alue toisella kädellä poimulle. (Ks. kuva L)

16. Työnnä neula nopealla liikkeellä (kuin heittäisit tikkaa) ihoon 45–90° kulmassa (ks. kuva L).

 • Älä muuta pistoksen antokulmaa pistämisen aikana.
 • Älä työnnä neulaa ihoon uudelleen.

image14.png

Kuva L

17. Kun neula on työnnetty ihoon, vapauta ihopoimu.

18. Pistä kaikki ruiskun sisältämä lääke hitaasti painamalla mäntä varovasti pohjaan saakka, kunnes se koskettaa aktivointipainikkeita (ks. kuva M).

image15.png

Kuva M

19. Vapauta mäntä varovasti, ja anna neulan vetäytyä pois ihosta samassa kulmassa, jossa se työnnettiin ihoon (ks. kuva N).

image16.png

Kuva N

 • Automaattinen neulansuojus asettuu nyt neulan suojaksi. Jos neulaa ei ole suojattu, laita ruisku varovasti pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan, jotta vältät neulanpistotapaturman. Ks. kohta 21 Enspryng-esitäytetyn ruiskun hävittäminen

Pistoskohdan hoitaminen

20. Pistoskohdasta saattaa vuotaa hieman verta. Voit painaa pistoskohtaa vanutupolla tai harsotaitoksella, kunnes verenvuoto lakkaa, mutta älä hankaa sitä. Voit tarvittaessa suojata pistoskohdan myös pienellä laastarilla. Jos lääkettä pääsee kosketuksiin ihon kanssa, pese ihoalue vedellä.

Enspryng-esitäytetyn ruiskun hävittäminen

21. Älä yritä laittaa suojakorkkia takaisin ruiskuun. Laita käytetty ruisku pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan heti käytön jälkeen (ks. kuva O). Älä hävitä ruiskua talousjätteiden mukana äläkä laita sitä kierrätykseen.

image17.png

Kuva O

 • Kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta tai apteekista, mistä voit saada pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitetun astian tai minkä muun tyyppisiä jäteastioita voit käyttää käytettyjen ruiskujen ja neulan suojakorkkien hävittämiseksi turvallisesti.
 • Hävitä pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettu astia terveydenhuollon ammattilaisen tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.
 • Älä hävitä pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettua astiaa talousjätteiden mukana.
 • Älä laita pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettua astiaa kierrätykseen.

Yrityksen yhteystiedot:

ROCHE OY
Revontulenpuisto 2 C, P.O. Box 112
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@roche.com
www.roche.fi
010 554 500
Tukkuliike: Tamro