LUMYKRAS tabletti, kalvopäällysteinen 120 mg

LUMYKRAS 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

sotorasibi

Lisäseuranta

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Lumykras on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lumykrasia
 3. Miten Lumykrasia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lumykrasin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lumykras‑valmisteen vaikuttava aine on sotorasibi, ja se kuuluu ns. antineoplastisiin lääkeaineisiin (syöpälääkkeisiin).

Lumykrasia käytetään aikuisten ei‑pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun syöpä on pitkälle edennyt ja levinnyt myös muualle kehoon.

Lumykras‑valmistetta käytetään, kun aiemmat hoidot eivät ole pysäyttäneet syövän kasvua ja kun syöpäsoluissa on geneettinen muutos, jonka vuoksi ne tuottavat poikkeavaa proteiinimuotoa nimeltä KRAS G12C. Lääkäri huolehtii tarvittavista tutkimuksista ja selvittää etukäteen, onko syöpäsoluissasi tämä muutos ja soveltuuko Lumykras syöpäsi hoitoon.

Miten Lumykras toimii?

Poikkeava KRAS G12C -proteiini edistää syöpäsolujen hallitsematonta kasvua. Lumykras kiinnittyy proteiiniin ja estää sen toiminnan, mikä saattaa hidastaa syövän leviämistä tai pysäyttää sen kokonaan.

Lisätietoja siitä, miten Lumykras toimii tai miksi sinulle on määrätty sitä, saat lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Lumykrasia

 • jos olet allerginen sotorasibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Lumykrasia.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, mikäli sinulla on aiemmin ollut ongelmia maksan toiminnassa. Lääkäri saattaa haluta ottaa verikokeita maksasi kunnon selvittämiseksi, ja tarvittaessa Lumykras‑annostasi voidaan pienentää tai hoito voidaan lopettaa kokonaan.

Kerro lääkärille, jos sinulla on koskaan ollut muita keuhko-ongelmia. Jotkin keuhko-ongelmat voivat pahentua Lumykras-hoidon aikana, koska Lumykras voi aiheuttaa keuhkotulehduksen hoidon aikana. Oireet voivat olla samanlaisia kuin keuhkosyövässä. Kerro lääkärille heti, jos sinulla on uusia tai pahenevia oireita, kuten hengitysvaikeuksia, hengenahdistusta, kuivaa tai limaista yskää tai kuumetta.

Lapset ja nuoret

Lumykrasia ei ole tutkittu lapsilla tai nuorilla. Lumykras‑hoitoa ei suositella alle 18‑vuotiaille.

Muut lääkevalmisteet ja Lumykras

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, mukaan lukien käsikauppalääkkeet, vitamiinit ja luontaistuotteet. Tämä tieto on tärkeä, sillä Lumykras ja jotkin muut lääkkeet saattavat vaikuttaa toistensa toimintaan.

Seuraavat lääkkeet voivat haitata Lumykrasin toimintaa:

 • Vatsahappojen vähentämiseen ja vatsahaavojen, ruoansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon käytettävät lääkkeet (ks. kohta Miten valmistetta käytetään), kuten esimerkiksi
  • dekslansopratsoli, esomepratsoli, lansopratsoli, omepratsoli, pantopratsolinatrium ja rabepratsoli (”protonipumpun estäjiksi” kutsutut lääkeaineet)
  • ranitidiini, famotidiini, simetidiini (”H2‑reseptorin antagonisteiksi” kutsutut lääkeaineet)
 • Rifampisiini (käytetään tuberkuloosin hoitoon)
 • Epilepsialääkkeet fenytoiini, fenobarbitaali ja karbamatsepiini (jota käytetään myös hermokivun hoitoon)
 • Mäkikuisma (masennuksen hoitoon käytettävä luontaistuote)
 • Entsalutamidi (käytetään eturauhassyövän hoitoon).

Lumykras voi haitata seuraavien lääkkeiden toimintaa:

 • Voimakkaat kipulääkkeet, kuten alfentaniili ja fentanyyli
 • Elinsiirron jälkeen käytettävät hylkimisenestolääkkeet, kuten siklosporiini, sirolimuusi, everolimuusi ja takrolimuusi
 • Korkean kolesterolin alentamiseen käytettävät lääkkeet, kuten simvastatiini, atorvastatiini ja lovastatiini
 • Midatsolaami (käytetään akuuttien kouristuskohtausten hoitoon tai rauhoittavana lääkkeenä ennen leikkauksia tai toimenpiteitä tai niiden aikana)
 • Sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten dronedaroni ja amiodaroni
 • Veren hyytymistä estävät lääkkeet eli hyytymisenestolääkkeet, kuten rivaroksabaani tai apiksabaani.

Lumykras voi lisätä haittavaikutusten riskiä, kun sitä käytetään seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • Lääkkeet, joilla hoidetaan tiettyjä syöpiä tai tulehduksia, kuten metotreksaatti, mitoksantroni, topotekaani ja lapatinibi
 • Lääkkeet, joilla hoidetaan sydämen vajaatoimintaa, kuten digoksiini.
 • Korkean kolesterolin alentamiseen käytettävät lääkkeet, kuten rosuvastatiini.

Ehkäisy

Jos käytät suun kautta otettavia ehkäisyvalmisteita Lumykras-hoidon aikana, ehkäisyvalmisteet saattavat olla tehottomia. Sinun on käytettävä lisäksi toista luotettavaa ehkäisyä, kuten estemenetelmää (esimerkiksi kondomia), jottet tule raskaaksi tämän lääkehoidon aikana. Keskustele lääkärin kanssa sinulle ja kumppanillesi sopivista ehkäisymenetelmistä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämän lääkkeen käytön aikana ei saisi tulla raskaaksi, sillä Lumykrasin vaikutusta raskaana oleviin potilaisiin ei tunneta ja lääke voi olla haitallinen lapselle. Mikäli voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 7 päivää hoidon päättymisen jälkeen.

Imetys

Imetys on lopetettava tämän lääkkeen käytön ajaksi ja 7 päivän ajaksi viimeisen annoksen ottamisen jälkeen. Ei tiedetä, erittyvätkö Lumykras‑valmisteen vaikuttavat aineet rintamaitoon, joten on mahdollista, että lääke saattaa olla haitallinen lapselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lumykras‑valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Lumykras sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri‑intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Lumykras sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Älä muuta Lumykras‑annosta tai lopeta Lumykrasin käyttöä, ellei lääkäri tai apteekkihenkilökunta ole neuvonut tekemään niin. Lääkäri tai apteekkihenkilökunta saattaa neuvoa sinua pienentämään ottamaasi annosta tai lopettamaan lääkkeen käytön riippuen siitä, miten pahoja haittavaikutuksia saat.

 • Suositeltu annos on kahdeksan tablettia (960 mg) kerran vuorokaudessa. Ota koko Lumykras‑päiväannos suun kautta samaan aikaan joka päivä.
 • Lumykrasin voi ottaa joko aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.
 • Niele tabletit kokonaisina. Tabletit voi sekoittaa veteen, mutta niitä ei saa pureskella, murskata tai puolittaa.
 • Jos et pysty nielemään Lumykras‑tabletteja kokonaisina, toimi näin:
  • Laita Lumykras‑päiväannostasi vastaava määrä tabletteja lasiin, joka on puolillaan tavallista, huoneenlämpöistä juomavettä (vähintään 120 ml). Älä murskaa tabletteja. Älä käytä mitään muuta nestettä, mukaan lukien happamia juomia (kuten hedelmämehuja).
  • Sekoita varovasti, kunnes tabletit ovat hajonneet pieniksi palasiksi. Tabletit eivät liukene kokonaan. Seos voi olla väriltään vaalean- tai kirkkaankeltaista.
  • Juo seos saman tien.
  • Huuhtele tyhjä lasi kaatamalla siihen saman verran vettä ja juo se saman tien. Näin saat varmasti koko Lumykras‑annoksen.
  • Jos et juo kaikkea seosta välittömästi, sekoita sitä uudelleen ennen kuin juot sen loppuun. Juo koko seos kahden tunnin kuluessa sen valmistamisesta.
 • Lääkäri voi tarvittaessa suositella Lumykrasin antamista sinulle ravitsemusletkulla.

Jos tarvitset haponestolääkettä, kuten protonipumpun estäjää tai H2‑reseptorin salpaajaa, ota Lumykras happaman juoman (kuten kolajuoman) kanssa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa paikallisvaikutteista antasidia (kuten magnesiumhydroksidia tai kalsiumkarbonaattia), ja tällöin Lumykras on otettava joko 4 tuntia ennen tai 10 tuntia sen jälkeen (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Jos otat enemmän Lumykrasia kuin sinun pitäisi

Jos otat suositeltua enemmän tabletteja, ota viipymättä yhteyttä lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Jos oksennat Lumykrasin ottamisen jälkeen

Jos oksennat Lumykras‑annoksen ottamisen jälkeen, älä ota ylimääräistä annosta. Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Jos unohdat ottaa Lumykrasia

Jos unohdat ottaa Lumykras‑annoksesi, ja tavanomaisesta ottamisajasta on alle 6 tuntia, ota annos normaalisti. Jos annoksen tavanomaisesta ottamisajasta on kulunut yli 6 tuntia, älä ota annosta. Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan seuraavana päivänä.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lumykras‑hoidon hyvin yleisiä ja vakavia haittavaikutuksia on tiettyjen maksaentsyymien (ASAT/ALAT) pitoisuuden nousu veressä, mikä on merkki maksaongelmista. Lääkäri saattaa otattaa verikokeita tarkistaakseen, miten hyvin maksasi toimii, ja tarvittaessa Lumykras‑annostasi voidaan pienentää tai hoito voidaan lopettaa kokonaan (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Muita Lumykras‑hoidon mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleiset (useammalla kuin yhdellä henkilöllä kymmenestä)

 • Ripuli
 • Pahoinvointi
 • Väsymys
 • Oksentelu
 • Ummetus
 • Vatsakipu
 • Kuume
 • Nivelkipu
 • Selkäkipu
 • Hengenahdistus
 • Yskä
 • Punasolujen määrän väheneminen (anemia), joka saattaa aiheuttaa väsymystä ja uupumusta
 • Päänsärky

Yleiset (enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä)

 • Tiettyjen entsyymien, mukaan lukien veren entsyymien (alkalisen fosfataasin, bilirubiinin ja gammaglutamyylitransferaasin), verikokeissa havaittu pitoisuuksien nousu
 • Maksavaurio

Melko harvinaiset (enintään yhdellä henkilöllä sadasta)

 • Keuhkojen tulehdussairaus, jota kutsutaan ”interstitiaaliseksi keuhkosairaudeksi”

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lumykras sisältää

 • Vaikuttava aine on sotorasibi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 120 mg sotorasibia.
 • Muut aineet ovat
  • Selluloosa, mikrokiteinen (E460(i))
  • Laktoosimonohydraatti
  • Kroskarmelloosinatrium (E468)
  • Magnesiumstearaatti (E470b)
 • Tablettien päällyste sisältää seuraavia aineita:
  • Polyvinyylialkoholi (E1203), titaanidioksidi (E171), makrogoli 4000 (E1521), talkki (E553b) ja keltainen rautaoksidi (E172)

Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä, Lumykras sisältää laktoosia ja Lumykras sisältää natriumia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lumykras‑tabletit ovat keltaisia, pitkänomaisia ja kalvopäällysteisiä, ja niiden toiselle puolelle on kaiverrettu merkintä ”AMG” ja toiselle ”120”.

 • Lumykras‑tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 8 kalvopäällysteistä tablettia. Pakkauskoko on 240 kalvopäällysteistä tablettia (1 pahvipakkaus, jossa 30 läpipainopakkausta).

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Amgen Europe B.V.,
Minervum 7061,
4817 ZK Breda,
Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi
Amgen AB, sivuliike Suomessa
Puh: +358 (0)9 54900500

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi lokakuussa 2023.

Tämä lääkevalmiste on saanut ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa.

Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa uudet tiedot tästä lääkkeestä, ja tarvittaessa tämä pakkausseloste päivitetään.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU‑kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Yrityksen yhteystiedot:

AMGEN AB, Sivuliike Suomessa
Keilaranta 10, PL 86
02101 Espoo

09 5490 0500
Tukkuliike: Tamro