DEXAMETASON tabletti 1,5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,5 mt, 02.06.2017 20:45:31)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Dexametason 1,5 mg tabletit

deksametasoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Dexametason on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dexametason-tabletteja
 3. Miten Dexametason-tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Dexametason-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Dexametason on ja mihin sitä käytetään

Dexametason-tablettien vaikuttava aine deksametasoni on sisäisesti käytettävä kortisonin sukuinen lääkeaine. Deksametasoni vaikuttaa elimistöön monin eri tavoin, se mm. rauhoittaa eri syistä johtuvaa tulehdusta ja poistaa allergiaoireita. Usein deksametasonilääkitykseen yhdistetään samanaikaisesti myös muita lääkkeitä.

Dexametason-tabletteja käytetään hyvin monenlaisten sairauksien hoitoon. Dexametason-lääkitystä vaativia tulehdusoireita voi esiintyä monissa eri sairaustiloissa (mm. reumataudeissa, monissa ihosairauksissa ja hengitysteiden tai keuhkojen sairauksissa).

Dexametason-tabletteja käytetään ainoastaan lääkärin määräyksestä. Lääkäri kertoo sinulle, mihin tarkoitukseen hän on lääkkeen määrännyt.

Deksametasonia, jota Dexametason sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dexametason-tabletteja

Älä ota Dexametason-tabletteja

 • jos olet allerginen deksametasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on todettu bakteeri-, sieni-, virus- tai loisinfektio, johon et vielä ole saanut hoitoa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin otat Dexametason-tabletteja, jos sinulla on todettu tai on ollut:

 • maha- tai pohjukaissuolihaava
 • diabetes
 • osteoporoosi (luukato)
 • vakavia mielialahäiriöitä tai psykoosi
 • sydämen vajaatoiminta
 • tuore sydäninfarkti
 • korkea verenpaine
 • epilepsia
 • silmänpainetauti
 • kilpirauhasen vajaatoiminta
 • maksatulehdus
 • maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • tulehduksellinen suolistosairaus tai divertikkelitulehdus
 • tuberkuloosi
 • äskettäin tehty ns. suoliston saumausleikkaus (anastomoosileikkaus)
 • tuumorilyysioireyhtymän oireita, kuten lihaskrampit, lihasheikkous, sekavuus, näön menetys tai näköhäiriöt ja hengenahdistus, jos sairastat pahanlaatuista veritautia.

Deksametasoni heikentää elimistön kykyä puolustautua bakteereja, viruksia ja sieniä vastaan. Sairastumisen (esim. infektiot) tai erityisen rasituksen yhteydessä saattaa olla syytä muuttaa Dexametasonin annosta, mistä syystä tällöin tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Vesirokko- tai vyöruusutartunnan suhteen tulee olla erityisen varovainen Dexametason-hoidon aikana.

Jos suunnittelet ottavasi rokotuksia, kerro lääkärille tai rokotuksen antajalle tämän lääkkeen käytöstä ennen rokottamista.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Iäkkäät potilaat

Iäkkäitä potilaita hoidettaessa haittavaikutukset voivat korostua, joten hoidon pitää olla mahdollisimman lyhytkestoista ja on vältettävä suuria annoksia.

Dexametason-tablettien käyttö yhdessä tiettyjen antibioottien kanssa suurentaa erityisesti iäkkäiden potilaiden jännerepeämän riskiä. Katso myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Dexametason”.

Lapset

Lapsia hoidettaessa haittavaikutukset voivat korostua, joten hoidon pitää olla mahdollisimman lyhytkestoista ja suuria annoksia on vältettävä. Kasvuiässä oleville deksametasoni voi aiheuttaa kasvun hidastumista.

Dexametason-tabletteja ei pidä käyttää rutiininomaisesti keskospotilaille, joilla on hengitysvaikeuksia.

Muut lääkevalmisteet ja Dexametason

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Eräät lääkkeet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia ja joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa deksametasonin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.

Dexametason-tableteilla tunnetaan yhteisvaikutuksia mm. seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, primidoni (epilepsialääkkeitä)
 • talidomidi (syöpälääke)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • ketokonatsoli ja itrakonatsoli; amfoterisiini B (sienilääkkeitä)
 • makrolidiantibiootit
 • fluorokinolonit (antibiootteja)
 • inhaloitavat glukokortikoidit (hengitystielääkkeet)
 • HIV-lääkkeet
 • magnesiumsuolat (mm. liikahappoisuuslääkkeissä)
 • efedriini (mm. yskänlääkkeissä)
 • varfariini (veren ohennuslääke)
 • diabeteslääkkeet, insuliini
 • salisylaatit
 • tulehduskipulääkkeet
 • furosemidi, tiatsidit (diureetteja)
 • sytostaatit ja immuunivastetta heikentävät lääkkeet
 • erilaiset rokotteet.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Dexametason-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Antikoliiniesteraasit voivat yhdessä kortikosteroidien kanssa aiheuttaa lihasheikkoutta myasthenia gravis -potilailla.

Muista mainita Dexsametason-tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Deksametasoni erittyy äidinmaitoon. Tästä syystä jatkuvan Dexametason-hoidon aikana on syytä välttää imettämistä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dexametason ei yleensä vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Pitkäaikaishoidossa osalla potilaista ilmenee mielialan vaihteluita ja psyykkistä tasapainottomuutta, mikä voi haitata liikenteessä suoriutumista, jolloin autolla ajoa ja koneiden käyttöä on syytä välttää.

Dexametason sisältää laktoosia

Dexametason sisältää laktoosia 60 mg/tabletti. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Dexametason-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostusta ei pidä muuttaa omatoimisesti. Jos lääkkeen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Deksametasonin ja magnesiumia sisältävien valmisteiden ottamisen välillä on syytä pitää vähintään 2–4 tuntia taukoa.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tärkeää

Jos Dexametason-lääkitys on pitkäaikainen, lääkäri on sopinut tarkastuskäynneistä vastaanotolla, mahdollisesti myös laboratoriokokeista. Tarkastukset ovat tärkeitä, jotta saat lääkkeestä parhaan hyödyn ja se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittavaikutuksia.

Jos otat enemmän Dexametason-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Dexametason-tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Dexametason-tablettien oton

Hoitoa ei pidä äkillisesti lopettaa, koska siitä voi seurata haitallisia oireita kuten kuumetta, lihas- ja nivelkipuja, voimattomuutta, pahoinvointia ja verenpaineen laskua. Mikäli hoidon lopettaminen on tarpeen, lääkäri neuvoo, miten se tulee tehdä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Hoidon kesto ja käytetty annos vaikuttavat haittavaikutusten esiintyvyyteen. Pitkäaikaishoidossa haittoja esiintyy säännöllisesti.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta ):

 • akne
 • karvoituksen lisääntyminen
 • ihon arpijuovat
 • mustelmaherkkyys
 • veren matala typpipitoisuus
 • diabeteksen ilmaantuminen tai paheneminen
 • osteoporoosi (luukato)
 • lisääntynyt infektioalttius
 • infektio-oireiden peittyminen
 • elimistön oman ACTH- ja kortisolierityksen estyminen (pitkäaikaiskäytössä)
 • Cushingin oireyhtymän oireet (vartalon ja kasvojen lihavuus ("kuukasvot"))
 • lihasten surkastuminen
 • kasvun häiriöt lapsilla.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta ):

 • allergiset reaktiot
 • ruokahalun lisääntyminen, painonnousu
 • veren matala kaliumpitoisuus, natriumin kertyminen elimistöön
 • euforinen hyvänolon tunne
 • unettomuus
 • mielialan vaihtelut, masennus, psykoosit
 • silmäpaineen kohoaminen, kaihi, silmien ulospullistuminen
 • kohonnut verenpaine
 • sydämen vajaatoiminta
 • verisuonitukokset
 • pahoinvointi
 • mahahaava
 • ihon oheneminen
 • hidastunut kudosvaurion paraneminen ja arpeutuminen
 • ihottuma, nokkosrokko
 • turvotus.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • kohonnut kallonsisäinen paine
 • hikka
 • haimatulehdus
 • luukuolio
 • jännerepeämä.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • tuumorilyysioireyhtymä
 • näköhäiriöt, näön menetys, näön hämärtyminen.

Kortikosteroidihoidossa voi esiintyä myös veren hyytymisherkkyyden lisääntymistä, veren rasvojen runsautta, lisääntynyttä kalsiumin eritystä ja munuaiskiviä sekä tihentynyttä virtsaamisen tarvetta. Kortikosteroidihoito saattaa myös heikentää siemennesteen laatua ja aiheuttaa kuukautisten poisjäännin.

Pitkäaikaisen Dexametason-hoidon äkillisestä lopettamisesta voi oireena esiintyä mm. kuumetta, lihas- ja nivelkipuja, voimattomuutta, pahoinvointia ja verenpaineen alenemista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

5. Dexametason-tablettien säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 ˚C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dexametason sisältää

 • Vaikuttava aine on dexametasoni, jota on 1,5 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, perunatärkkelys, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat valkoisia tai melkein valkoisia, tasaisia, viistoreunaisia ja jakouurteellisia, läpimitta 7 mm, tableteissa koodi ORN 34.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Tämä pakkausseloste tarkistettu viimeksi 27.4.2017

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola