ERDOPECT kapseli, kova 300 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,8 mt, 06.07.2016 18:52:30)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Erdopect 300 mg kapseli, kova
erdosteiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Erdopect on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Erdopectiä
 3. Miten Erdopectiä otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Erdopectin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  1. Mitä Erdopect on ja mihin sitä käytetään

  Erdopect on limaa irrottava yskänlääke (mukolyytti). Erdopectin vaikuttava aine, erdosteiini, muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten helpommin irtoavaksi.
  Erdosteiini lisää myös samanaikaisesti mahdollisesti käytettävän antibiootin, amoksisilliinin, pitoisuutta hengitysteissä tehostaen sen vaikutusta.

  Erdopectiä käytetään hengitysteiden sairauksissa, joissa esiintyy runsas- tai sitkeälimaisia ysköksiä (esimerkiksi kroonisen keuhkoputkentulehduksen pahenemisvaiheet).

  Erdopect ei ole tarkoitettu lapsille.

  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Erdopectiä

  Älä ota Erdopectiä

  • jos olet allerginen erdosteiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
  • jos sinulla on vaikea maksa- tai munuaissairaus
  • jos sairastat homokystinuriaa (aineenvaihduntasairaus).

  Varoitukset ja varotoimet

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Erdopectiä

  • jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus.

  Muut lääkevalmisteet ja Erdopect

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

  Antibiootteja ja astmalääkkeitä voi käyttää Erdopect-hoidon aikana.

  Raskaus ja imetys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  Vähäisten käyttökokemusten vuoksi Erdopectiä ei tule käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Erdopect ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

  3. Miten Erdopectiä otetaan

  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Suositeltu annos on 1 kapseli aamuin illoin. Kapseli niellään pureskelematta riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä). Kapseli voidaan ottaa ennen tai jälkeen ruokailun tai sen yhteydessä.

  Erdopect on tarkoitettu yleensä enintään 10 vrk kestävään käyttöön.

  Kroonisen keuhkoahtaumataudin (COPD) pahenemisvaiheessa voi hoito jatkua tarvittaessa 4 viikkoa.

  Jos otat enemmän Erdopectiä kuin sinun pitäisi

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

  Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
  puoleen.

  4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Noudatettaessa suositeltuja annoksia haittavaikutuksia on esiintynyt vähän.
  Seuraavia esiintymistiheydeltään tuntemattomia haittavaikutuksia on esiintynyt (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • yliherkkyysreaktiot, makuaistin muutokset,
  • vatsavaivat ja pahoinvointi (erityisesti ohjeenmukaisia annoksia selvästi suuremmilla annoksilla),
  • ihoreaktiot (kuten nokkosihottuma, ihon punoitus, ekseema ja ihotulehdus).

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

  5. Erdopectin säilyttäminen

  Säilytä huoneenlämmössä (15 25 °C).

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  Mitä Erdopect sisältää

  • Vaikuttava aine on erdosteiini, jota on yhdessä kapselissa 300 mg.
  • Kapselin sisällön muut aineet ovat magnesiumstearaatti, povidoni, mikrokiteinen selluloosa
  • Kapselin kuoren muut aineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172) ja indigotiini (E 132).

  Lääkevalmisteen kuvaus

  Erdopect on keltainen/vihreä kova liivatekapseli.

  Myyntiluvan haltija

  Orion Oyj
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Valmistaja

  Orion Pharma
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Tämä pakkausseloste tarkistettu viimeksi

  1.10.2012

  Yrityksen yhteystiedot:

  ORION OYJ ORION PHARMA
  Orionintie 1, PL 65
  02101 Espoo

  etunimi.sukunimi@orionpharma.com
  www.orion.fi
  010 4261
  Tukkuliike: Oriola