ERDOPECT kapseli, kova 300 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 22.11.2019 00:28:29)

Erdopect 300 mg kapseli, kova

erdosteiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Erdopect on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Erdopect-valmistetta
 3. Miten Erdopect-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Erdopect-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Erdopect on limaa irrottava yskänlääke (mukolyytti). Erdopect-valmisteen vaikuttava aine, erdosteiini, muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten helpommin irtoavaksi.

Erdosteiini lisää myös samanaikaisesti mahdollisesti käytettävän antibiootin, amoksisilliinin, pitoisuutta hengitysteissä tehostaen sen vaikutusta.

Erdopect-valmistetta käytetään hengitysteiden sairauksissa, joissa esiintyy runsas- tai sitkeälimaisia ysköksiä (esimerkiksi kroonisen keuhkoputkentulehduksen pahenemisvaiheet).

Erdopect ei ole tarkoitettu lapsille.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Erdopect-valmistetta
 • jos olet allerginen erdosteiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on aktiivinen maha- ja pohjukaissuolihaava
 • jos sinulla on vaikea maksa- tai munuaissairaus
 • jos sairastat homokystinuriaa (aineenvaihduntasairaus).
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Erdopect-valmistetta

 • jos sinulla on aiemmin ollut maha- tai pohjukaissuolihaava
 • jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus.
Muut lääkevalmisteet ja Erdopect

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Antibiootteja ja astmalääkkeitä voi käyttää Erdopect-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Vähäisten käyttökokemusten vuoksi Erdopect-valmistetta ei tule käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Erdopect ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1 kapseli aamuin illoin. Kapseli niellään pureskelematta riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä). Kapseli voidaan ottaa ennen tai jälkeen ruokailun tai sen yhteydessä.

Erdopect on tarkoitettu yleensä enintään 10 vrk kestävään käyttöön.

Kroonisen keuhkoahtaumataudin (COPD) pahenemisvaiheessa voi hoito jatkua tarvittaessa 4 viikkoa.

Jos otat enemmän Erdopect-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Noudatettaessa suositeltuja annoksia haittavaikutuksia on esiintynyt vähän.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • yliherkkyysreaktiot, makuaistin muutokset, päänsärky
 • hengenahdistus
 • vatsavaivat ja pahoinvointi (erityisesti ohjeenmukaisia annoksia selvästi suuremmilla annoksilla)
 • ihoreaktiot (kuten nokkosihottuma, ihon punoitus, ekseema ja ihotulehdus).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (kts. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15 ‑ 25 ºC).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Erdopect sisältää

 • Vaikuttava aine on erdosteiini, jota on yhdessä kapselissa 300 mg.
 • Kapselin sisällön muut aineet ovat magnesiumstearaatti, povidoni, mikrokiteinen selluloosa
 • Kapselin kuoren muut aineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172) ja indigotiini (E 132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Erdopect on keltainen/vihreä kova liivatekapseli.

Pakkauskoot: 20 tai 60 kapselia.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

11.02.2022

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola