GANIRELIX GEDEON RICHTER injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 0,25 mg/0,5 ml

Ganirelix Gedeon Richter 0,25 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
ganireliksi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ganirelix Gedeon Richter on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta
 3. Miten Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ganirelix Gedeon Richter ‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ganirelix Gedeon Richter ‑valmisteen vaikuttava aine on ganireliksi, ja se kuuluu gonadotropiinia vapauttavien hormonien estäjien lääkeaineryhmään ja vaikuttaa estämällä luonnollisen gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) toimintaa. GnRH säätelee gonadotropiinien (luteinisoiva hormoni [LH] ja follikkelia stimuloiva hormoni [FSH]) vapautumista. Gonadotropiineilla on tärkeä merkitys ihmisen hedelmällisyydelle ja lisääntymiskyvylle. Naiset tarvitsevat FSH:ta munasarjoissa sijaitsevien munarakkuloiden kasvuun ja kehitykseen. Munarakkulat ovat pieniä, pyöreitä pusseja, joiden sisällä munasolut sijaitsevat. LH:ta tarvitaan kypsien munasolujen vapauttamiseen munarakkuloista ja munasarjoista (ovulaatio). Ganirelix Gedeon Richter estää GnRH:n vaikutuksen, jolloin etenkin LH:n vapautuminen estyy.

Ganirelix Gedeon Richter ‑valmisteen käyttöaiheet
Naisilla, jotka saavat hedelmöityshoitoa, koeputkihedelmöitys (IVF) ja muut menetelmät mukaan lukien, saattaa ovulaatio joskus tapahtua ennenaikaisesti heikentäen raskaaksi tulon mahdollisuutta. Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta käytetään ehkäisemään ennenaikaista LH-piikkiä, joka voi aiheuttaa ennenaikaisen munasolun irtoamisen.
Kliinisissä tutkimuksissa ganireliksia käytettiin yhdessä rekombinantin follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) tai pitkävaikutteisen follikkelia stimuloivan aineen, korifollitropiini alfan, kanssa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta

 • jos olet allerginen ganireliksille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet yliherkkä gonadotropiinia vapauttavalle hormonille (GnRH) tai jollekin GnRH‑analogille
 • jos sinulla on keskivaikea tai vaikea munuais- tai maksasairaus
 • jos olet raskaana tai imetät.


Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta.

Allergiset reaktiot
Jos sinulla on oireileva allerginen sairaus, kerro siitä lääkärille. Lääkäri päättää vaikeuden mukaan, tarvitaanko hoidon aikana lisäseurantaa. Allergisia reaktioita on raportoitu jo ensimmäisen annoksen yhteydessä.
Allergisia reaktioita, sekä yleistyneitä että paikallisia, mukaan lukien nokkosihottumaa (urtikaria), kasvojen, huulten, kielen ja/tai nielun turpoamista, mikä voi aiheuttaa hengitys- ja/tai nielemisvaikeuksia (angioedeema ja/tai anafylaksia), on raportoitu (ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Jos saat allergisen reaktion, lopeta Ganirelix Gedeon Richter ‑valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)
Munasarjojen hormonaalisen stimulaatiomenetelmän aikana tai sen jälkeen voi ilmaantua munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä. Tämä oireyhtymä liittyy gonadotropiineilla suoritettavaan stimulaatiomenetelmään. Ks. tarkemmin siitä sinulle määrätystä gonadotropiinivalmisteen pakkausselosteesta.

Monisikiöraskaudet tai synnynnäiset epämuodostumat
Synnynnäisten epämuodostumien ilmaantuvuus käytettäessä hedelmöityshoitomenetelmiä saattaa olla hieman korkeampi kuin luonnollisen hedelmöittymisen jälkeen. Tämän ajatellaan liittyvän hedelmöityshoitoja saavien potilaiden ominaisuuksiin (esim. naisen ikä, siemennesteen ominaisuudet) ja hedelmöityshoitoihin liittyvään monisikiöraskauksien suurempaan ilmaantuvuuteen. Synnynnäisten epämuodostumien ilmaantuvuus ganireliksia käytettäessä ei poikkea niiden ilmaantuvuudesta käytettäessä muita GnRH-analogeja hedelmöityshoitojen yhteydessä.

Raskauskomplikaatiot
Kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus on hieman lisääntynyt, jos munanjohtimet ovat vaurioituneet.

Alle 50 kg tai yli 90 kg painavat naiset
Ganireliksin tehokkuutta ja turvallisuutta alle 50 kg tai yli 90 kg painaville naisille ei ole osoitettu. Kysy lääkäriltä lisätietoja.

Lapset ja nuoret
Ei ole asianmukaista käyttää Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta lapsille tai nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Ganirelix Gedeon Richter
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta käytetään kontrolloidussa munasarjojen stimulaatiohoidossa hedelmöityshoidon yhteydessä.
Älä käytä Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta raskauden tai imetyksen aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia Ganirelix Gedeon Richter ‑valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty.

Ganirelix Gedeon Richter sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per pistos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta käytetään osana hedelmöityshoitomenetelmien, mukaan lukien koeputkihedelmöityksen (IVF), yhteydessä annettavaa hoitoa.

Munasarjojen stimulaatio follikkelia stimuloivalla hormonilla (FSH) tai korifollitropiinilla voidaan aloittaa kierron 2. tai 3. päivänä. Ganirelix Gedeon Richter (0,25 mg) annetaan ruiskeena ihonalaiseen rasvakerrokseen kerran päivässä alkaen 5. tai 6. stimulaatiopäivänä. Munasarjavasteeseesi perustuen lääkäri voi päättää hoidon aloittamisesta jonakin muuna päivänä.

Ganirelix Gedeon Richter ‑valmisteen ja FSH:n annon tulee tapahtua suunnilleen samanaikaisesti. Ganirelix Gedeon Richter -valmistetta ei pidä kuitenkaan sekoittaa FSH-valmisteeseen, ja ne pitää pistää eri paikkaan.

Päivittäistä Ganirelix Gedeon Richter ‑hoitoa jatketaan siihen saakka, kunnes sopivan kokoisia munarakkuloita on riittävästi. Munasolujen lopullinen kypsyminen munarakkuloissa voidaan aiheuttaa antamalla istukkagonadotropiinia (hCG).
Kahden Ganirelix Gedeon Richter ‑injektion antoväli ja viimeisen Ganirelix Gedeon Richter ‑injektion ja hCG-injektion antamisen välinen aika ei saa ylittää 30:a tuntia, sillä muuten ennenaikainen ovulaatio (munasolujen irtoaminen) on mahdollinen.
Tämän vuoksi pistettäessä Ganirelix Gedeon Richter aamuisin Ganirelix Gedeon Richter ‑hoitoa tulisi jatkaa koko gonadotropiinihoidon ajan, mukaan lukien ovulaation käynnistyspäivä.
Pistettäessä Ganirelix Gedeon Richter iltapäivisin viimeinen Ganirelix Gedeon Richter ‑injektio tulisi antaa ovulaation käynnistystä edeltävänä päivänä (iltapäivällä).

Käyttöohje
On erittäin tärkeää, että luet ennen tämän lääkkeen antamista huolellisesti myös tämän pakkausselosteen lopussa olevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet ja noudatat niitä tarkasti.

Pistoskohta
Ganirelix Gedeon Richter on pakattu esitäytettyihin ruiskuihin, ja se tulee ruiskuttaa hitaasti ihonalaiseen rasvakerrokseen, mieluiten reiteen. Tarkasta liuos ennen käyttöä. Älä käytä liuosta, jossa on hiukkasia tai joka ei ole kirkasta. Saatat huomata ilmakuplia esitäytetyssä ruiskussa. Tämä on odotettavissa eikä ilmakuplia tarvitse poistaa. Jos annat Ganirelix Gedeon Richter ‑injektion itse tai kumppanisi antaa sen, noudata huolellisesti alla olevia ja pakkausselosteen lopussa esitettyjä ohjeita. Älä sekoita Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta minkään muun lääkkeen kanssa.

Pistoskohdan valmistelu
Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla. Puhdista pistoskohta desinfektioaineella (esim. alkoholi) ihon pinnalla mahdollisesti olevien bakteerien poistamiseksi. Puhdista alue noin 5 cm:n säteellä neulan sisäänmenokohdasta ja anna desinfektioaineen kuivua vähintään minuutin ajan ennen kuin jatkat.

Pistäminen
Poista neulansuojus. Purista ihopoimu peukalon ja etusormen väliin. Neula tulee työntää ihoon ihopoimun tyvestä 45 asteen kulmassa ihoon nähden. Vaihda pistoskohtaa jokaisella pistoskerralla.

Neulan oikean asennon tarkistaminen
Vedä varovasti ruiskun mäntää tarkistaaksesi, että neula on oikeassa asennossa. Jos ruiskuun tulee verta, se on merkki siitä, että neula on lävistänyt verisuonen. Jos näin käy, älä pistä Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta, vaan vedä ruisku pois, peitä pistoskohta desinfektioainetta sisältävällä lapulla ja paina sitä. Verenvuodon pitäisi lakata muutamassa minuutissa. Älä käytä samaa ruiskua uudelleen, vaan hävitä se asianmukaisesti. Aloita alusta uudella ruiskulla.

Liuoksen ruiskuttaminen
Kun neula on asetettu oikein, paina mäntää hitaasti ja tasaisesti, jotta liuos tulee pistetyksi oikein eikä ihonalaiskudos vaurioidu. Paina mäntää, kunnes ruisku on tyhjä, ja odota 5 sekunnin ajan.

Ruiskun poistaminen
Vedä ruisku pois nopeasti ja paina pistoskohtaa desinfektiolapulla. Käytä esitäytettyä ruiskua vain kerran.

Jos käytät enemmän Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta kuin sinun pitäisi
Ota yhteys lääkäriin.

Jos unohdat käyttää Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta
Jos huomaat unohtaneesi Ganirelix Gedeon Richter ‑annoksen, pistä se niin pian kuin mahdollista.
Älä pistä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.
Jos olet yli 6 tuntia myöhässä (kahden injektion väli on yli 30 tuntia), pistä unohtunut annos niin pian kuin mahdollista ja kysy lääkäriltä lisäohjeita.

Jos lopetat Ganirelix Gedeon Richter ‑valmisteen käytön
Älä lopeta Ganirelix Gedeon Richter ‑valmisteen käyttöä ilman lääkärin ohjetta, koska se voi vaikuttaa hoitosi onnistumiseen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavalla luokittelulla kuvataan haittavaikutusten todennäköisyyttä:

Hyvin yleinen (voi esiintyä useammin kuin yhdellä naisella kymmenestä)

 • Pistoskohdan paikalliset ihoreaktiot (pääasiassa punoitusta, johon saattaa liittyä turvotusta). Paikalliset reaktiot häviävät yleensä 4 tunnin kuluessa annosta.


Melko harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä naisella sadasta)

 • Päänsärky
 • Pahoinvointi
 • Yleinen huonovointisuus


Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä naisella kymmenestätuhannesta)

 • Allergiset reaktiot jo ensimmäisen annoksen yhteydessä
  • Ihottuma
  • Kasvojen turvotus
  • Hengitysvaikeus (dyspnea)
  • Kasvojen, huulten, kielen ja/tai nielun turpoaminen, mikä voi aiheuttaa hengitys- ja/tai nielemisvaikeuksia (angioedeema ja/tai anafylaksia)
  • Nokkosihottuma (urtikaria)
 • Yhdellä potilaalla raportoitiin ensimmäisen ganireliksiannoksen jälkeen ihottuman (ekseeman) pahentuminen.


Näiden lisäksi on raportoitu haittavaikutuksia (esim. vatsakipu, munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä [OHSS], kohdunulkoinen raskaus [kun alkio kehittyy kohdun ulkopuolella] ja keskenmeno), joiden tiedetään liittyvän kontrolloituun munasarjojen hyperstimulaatiohoitoon (ks. FSH:ta sisältävän valmisteen pakkausseloste).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. 

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ei saa jäätyä.
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tarkista ruisku ennen käyttöä. Käytä aina ruiskuja, joiden sisältämä liuos on kirkasta eikä sisällä hiukkasia ja joiden pakkaus on vahingoittumaton.

Kukin esitäytetty ruisku on tarkoitettu vain yhtä pistoskertaa varten.

Tämän lääkkeen antoon tarvitaan desinfektiolappuja, harsotaitoksia ja terävän jätteen säiliö. Nämä eivät kuitenkaan sisälly pakkaukseen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ganirelix Gedeon Richter sisältää

 • Vaikuttava aine on ganireliksi (0,25 mg 0,5 ml:ssa liuosta).
 • Muut aineet ovat väkevä etikkahappo, mannitoli (E421), injektionesteisiin käytettävä vesi. pH:n (happamuuden mittaaminen) säätöön on voitu käyttää natriumhydroksidia (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Ganirelix Gedeon Richter sisältää natriumia”).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Ganirelix Gedeon Richter on kirkas ja väritön injektioneste, liuos (injektioneste). Lääkevalmiste toimitetaan lasiruiskussa. Ruiskussa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu esikiinnitetty neula, männän pysäytin ja männän varsi. Injektioneulan päällä on jäykkä neulansuojus.

Ganirelix Gedeon Richter on saatavana 1, 5 tai 6 esitäytetyn ruiskun pakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Unkari

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.10.2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Ohjeet käyttäjälle

GANIRELIX GEDEON RICHTER ESITÄYTETYSSÄ RUISKUSSA: VALMISTELU JA ANTO

Lue nämä ohjeet ja koko pakkausseloste huolellisesti ennen tämän lääkkeen antoa.

Näissä ohjeissa kerrotaan, miten voit antaa itsellesi tai miten kumppanisi voi antaa sinulle Ganirelix Gedeon Richter ‑pistoksen. Jos olet epävarma siitä, miten pistos annetaan, tai jos sinulla on jotakin kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
Älä sekoita Ganirelix Gedeon Richter -valmistetta minkään muun lääkkeen kanssa.
Pistä lääke samaan aikaan joka päivä.
Yhdessä esitäytetyssä ruiskussa on yksi vuorokausiannos ganireliksia.

KÄYTTÖOHJEIDEN SISÄLTÖ
1. Esivalmistelut
2. Pistoskohdan valmistelu
3. Lääkkeen pistäminen
4. Pistämisen jälkeen

1. Esivalmistelut

 • Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla. Infektioiden välttämiseksi on tärkeää, että kädet ja käyttämäsi välineet ovat mahdollisimman puhtaat.
 • Valitse pistämiseen tarvittaville välineille puhdas paikka, esimerkiksi puhdas pöytä tai vastaava vaakasuora pinta.
 • Ota esille kaikki tarvitsemasi välineet ja aseta ne puhtaalle pinnalle:
  • desinfektioainetta (esim. alkoholia) sisältävät laput
  • 1 esitäytetty ruisku, joka sisältää lääkkeen
   • Älä kannattele ruiskua männästä, jotta ruiskun osat eivät irtoa toisistaan.
   • Älä käytä tätä lääkettä etiketissä tai kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
  • pistonkestävä astia (esim. muovipullo, jonka suuaukko on riittävän suuri) ruiskujen turvallista hävittämistä varten.
 • Tarkasta liuos ennen käyttöä.
 • Saatat huomata ilmakuplia esitäytetyssä ruiskussa. Tämä on odotettavissa eikä ilmakuplia tarvitse poistaa.
 • Älä käytä ruiskua:
  • jos siinä on särö tai vaurio tai
  • jos neulansuojus on poistettu tai se ei ole tiukasti kiinni tai
  • jos ruiskusta vuotaa nestettä tai
  • jos liuoksen ulkonäkö poikkeaa tavallisesta (liuoksessa on hiukkasia tai se ei ole väritöntä).
   Jos havaitset minkä tahansa edellisistä, hävitä ruisku turvallisesti panemalla se terävän jätteen säiliöön ja käytä toista ruiskua.


2. Pistoskohdan valmistelu

 • Valitse pistoskohta, mieluiten reidestä. Vaihda pistoskohtaa jokaisella pistoskerralla. Näin ehkäiset ihonalaiskudoksen vaurioitumista.

image1.png

 • Älä pistä lääkettä aristavaan tai vahingoittuneeseen kohtaan tai kohtaan, jossa on mustelma. Valitse lääkkeen pistoskohdaksi aina ehjä ihoalue.
 • Älä pistä lääkettä vaatteiden läpi.
 • Pistä Ganirelix Gedeon Richter ja follikkelia stimuloiva hormoni (FSH) suunnilleen samaan aikaan. Älä kuitenkaan sekoita näitä lääkkeitä keskenään, ja pistä ne eri kohtiin.
 • Puhdista pistoskohta desinfektioaineella (esim. alkoholi) ihon pinnalla mahdollisesti olevien bakteerien poistamiseksi. Puhdista alue noin 5 cm:n säteellä neulan sisäänmenokohdasta ja anna desinfektioaineen kuivua vähintään minuutin ajan ennen kuin jatkat.
 • Älä koske pistoskohtaan uudestaan äläkä puhalla siihen ennen pistämistä.


3. Lääkkeen pistäminen 

 • Saat Ganirelix Gedeon Richter ‑valmisteen esitäytetyissä ruiskuissa, joissa on esikiinnitetty neula, ja ruiskut ovat käyttövalmiita sellaisenaan.
 • Tartu ruiskun rungon keskiosaan ja ota ruisku pakkauksesta.
 • Pitele ruiskua vaakatasossa niin, että neula osoittaa sinusta pois päin, ja vedä neulansuojus pois, jotta voit pistää lääkkeen. Poista neulansuojus vetämällä, älä kiertämällä.

image2.png

 • Älä koske sormilla ruiskun kärkeen äläkä neulaan, kun käsittelet ruiskua. Näin vältetään kontaminaatio.
 • Purista desinfioidun pistoskohdan iho poimulle peukalon ja etusormen väliin.

image3.png

 • Pistä Ganirelix Gedeon Richter ihon alle, aivan ihon alla sijaitsevaan rasvakerrokseen.
 • Pitele ruiskua toisella kädellä siten, että voit tarvittaessa asettaa peukalon männälle. Työnnä neula nopealla ja tasaisella painalluksella kokonaan keskelle ihopoimua 45 asteen kulmassa ihon pintaan nähden.
   

image4.png

 • Vedä varovasti ruiskun mäntää tarkastaaksesi, että neula on oikeassa asennossa.
 • Jos ruiskuun tulee verta, se on merkki siitä, että neula on lävistänyt verisuonen. Jos näin käy, älä pistä Ganirelix Gedeon Richter ‑valmistetta, vaan vedä ruisku pois, peitä pistoskohta desinfektioainetta sisältävällä lapulla ja paina sitä. Verenvuodon pitäisi lakata muutamassa minuutissa.
 • Älä käytä samaa ruiskua uudelleen, vaan hävitä se asianmukaisesti ja käytä toista ruiskua.
 • Kun neula on asetettu oikein, paina mäntää peukalolla hitaasti ja tasaisesti, jotta liuos tulee pistetyksi oikein eikä ihonalaiskudos vaurioidu.
 • Paina mäntää, kunnes ruisku on tyhjä.

 

4. Pistämisen jälkeen

 • Odota 5 sekunnin ajan (laske hitaasti viiteen) ja päästä sitten irti pitelemästäsi ihopoimusta.
 • Vedä ruisku nopeasti pois ihosta ja paina pistoskohtaa desinfektiolapulla.

 • Älä hiero pistoskohtaa pistämisen jälkeen.
 • Käytä kutakin esitäytettyä ruiskua vain kerran.
 • Älä kiinnitä neulansuojusta takaisin neulaan, jotta vältät pistotapaturman.
 • Hävitä käytetty ruisku turvallisesti panemalla se välittömästi pistonkestävään asiaan. Palauta astia apteekkiin asianmukaista hävitystä varten. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista.

Yrityksen yhteystiedot:

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

medinfo.fi@gedeonrichter.eu
+358105793700
Tukkuliike: Oriola