ZAMISEPT silmätipat, liuos 1 mg/ml

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Zamisept on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zamiseptia
 3. Miten Zamiseptia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Zamiseptin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zamisept sisältää silmän pinnalle annettavaa mikrobeja tuhoavaa ainetta, ja sitä käytetään paikallisena antiseptisena  aineena tiettyjen silmän ja sitä ympäröivien rakenteiden tulehdusten hoitoon, mm.:

 • silmän uloimman limakalvon tulehdukseen (sidekalvontulehdus),
 • tiettyjen silmän osien, sidekalvon ja sarveiskalvon, tulehdukseen,
 • silmäluomien reunojen paikalliseen, usein silmäripsien tyvessä olevaan tulehdukseen,
 • kyynelpussien krooniseen tulehdukseen.

Tätä lääkettä käytetään myös sidekalvopussien desinfiointiin ennen leikkausta (sidekalvopussi on silmäluomen ja silmän välissä oleva tila).

Zamisept on säilytysaineeton silmätippaliuos.

Heksamidiinille, jota Zamisept-silmätipat sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zamiseptia

 • jos olet allerginen heksamidiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle, jotka on lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

 

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä.

Lopeta hoito ja ota yhteyttä lääkäriin:

jos olosi ei parane sen jälkeen, kun olet käyttänyt tätä lääkettä lääkärin määräyksen mukaisesti

 

Lopeta hoito ja ota yhteyttä lääkäriin:

 • jos olosi ei parane 8 päivän kuluessa,
 • jos ilmenee mitä tahansa uusia oireita (punoitus, silmäkipu tai näön sumentuminen).>

 

Jos sinulla on silmätulehdus, et saa käyttää piilolinssejä hoidon aikana.

 

Muut lääkevalmisteet ja Zamisept

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

 

Raskaus ja imetys

Zamiseptiä voi käyttää raskauden tai rintaruokinnan aikana.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zamisept ei vaikuta näöntarkkuuteen, mutta se voi aiheuttaa ohimenevää näön sumentumista tai muita näköhäiriöitä, jotka saattavat vaikuttaa ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn. Jos näön sumentumista ilmenee, älä aja tai käytä koneita ennen kuin näkökykysi on palautunut normaaliksi.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 

Suositeltu annos on yksi silmätippa tulehtuneen silmän sidekalvopussiin (alasilmäluomien ja silmän välinen tila) 4–6 kertaa päivässä.

Vältä käyttämästä hoitoa pitkäaikaisesti tai usein toistuvasti, sillä bakteeri voi tulla resistentiksi eli vastustuskykyiseksi valmisteelle. Sen vuoksi lääkärin määräämän hoitojakson kestoa ei saa ylittää.

 

Käyttö lapsille

Silmätippojen turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

 

Käyttöohjeet

Tämä lääke tulee antaa silmän pinnalle.

Jos käytät tätä lääkettä ja muita silmiin käytettäviä lääkkeitä, odota vähintään 15 minuuttia ennen kuin lisäät silmään uusia silmätippoja.

 

Tämä lääkevalmiste on säilytysaineeton silmätippaliuos. Älä kosketa moniannospakkauksen kärjellä silmää tai silmän ympärystä. Kärki voi kontaminoitua, mikä voi aiheuttaa silmätulehdusten riskin. Pidä moniannospakkauksen kärki etäällä kaikista pinnoista kosketuksen aiheuttaman kontaminaation välttämiseksi.

 

Noudata näitä Zamiseptin käyttöohjeita:

 1. Pese kätesi ja istuudu alas tai seiso mukavassa asennossa.
 2. Avaa annospussi, joka sisältää 5 moniannospakkausta. Kirjaa ylös päivämäärä, jolloin avasit annospussin ensimmäistä kertaa.
 3. Murra liuskasta irti yksi moniannospakkaus.

 1. Väännä moniannospakkauksen yläosa auki kuvassa näkyvällä tavalla. Älä kosketa moniannospakkauksen kärkeä sormin avattuasi pakkauksen.

 1. Vedä sormellasi tulehtuneen silmän alaluomea varovasti alaspäin.
 2. Aseta moniannospakkauksen kärki lähelle silmää, mutta älä kosketa moniannospakkauksella silmää, silmäripsiä, muita pintoja tai sormiasi.
 3. Purista moniannospakkausta varoen siten, että vain yksi tippa putoaa silmään, ja vapauta sitten alaluomi otteestasi.

 1. Toista toiseen silmään, jos myös se on tulehtunut.
 2. Käytön jälkeen sulje moniannospakkaus välittömästi: paina korkki tiiviisti takaisin paikoilleen, ellei koko sisältöä ole käytetty. Jokaista uudelleen suljettavaa moniannospakkausta voi käyttää uudelleen enintään 24 tunnin ajan.

 1. Hävitä moniannospakkaus 24 tunnin kuluttua tai kun se on tyhjä.

 

Jos käytät enemmän Zamiseptia kuin sinun pitäisi

Huuhtele silmä fysiologisella keittosuolaliuoksella, jos olet laittanut valmistetta silmään liikaa.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh.

0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

 

Jos unohdat käyttää Zamiseptia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

 

Jos lopetat Zamiseptin käytön

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavat haittavaikutukset ovat mahdollisia:

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu (esiintyy tuntemattomalla määrällä käyttäjiä):

 • Paikallinen allerginen reaktio (silmän punoitus, silmäluomien turvotus ja punoitus, kutina).

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, annospussissa ja moniannospakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Ensimmäistä kertaa avattu annospussi: käytä avaamattomat moniannospakkaukset 30 vuorokauden kuluessa. Kirjaa ylös päivämäärä, jolloin avasit annospussin ensimmäistä kertaa.

Ensimmäistä kertaa avattu moniannospakkaus: käytä uudelleen suljettava moniannospakkaus 24 tunnin kuluessa ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zamisept sisältää

 • Vaikuttava aine on heksamidiini-di-isetionaatti. 1 ml sisältää 1 mg heksamidiini-di-isetionaattia.
 • Muut aineet ovat boorihappo, booraksi, natriumkloridi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tämä lääkevalmiste toimitetaan silmätippoina, liuoksena. Kirkas ja väritön liuos on pakattuna moniannospakkauksiin, jotka on pakattu 5 moniannospakkausta sisältävään annospussiin. Jokainen moniannospakkaus sisältää 0,6 ml valmistetta.

Yksi 0,6 ml:n moniannospakkaus sisältää vähintään 12 säilytysaineetonta silmätippaa.

Pakkauskoossa on 5 tai 10 (2 x 5) moniannospakkausta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Laboratoires THEA

12 rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Ranska

 

Valmistaja

LABORATOIRE UNITHER

1 rue de l’Arquerie

50200 Coutances

Ranska

tai

Laboratoires THEA

12 rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Ranska

 

Paikallinen edustaja:

Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Ruotsi. Puh. 040 3513 114.

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 03.08.2022

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla www.fimea.fi verkkosivuilla.

 

Terveysneuvonta silmätulehdukseen

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Koska silmätulehduksesi on tarttuva, noudata seuraavia yksinkertaisia toimia välttääksesi sen leviäminen toiseen silmään tai perheenjäsenen silmään:

 • Pese kätesi säännöllisesti lämpimällä saippuavedellä
 • Älä hiero silmiäsi
 • Pese tyynyt ja kasvopyyhkeet/-liinat kuumalla vedellä ja pesuaineella
 • Älä jaa pyyhkeitä ja tyynyjä muiden kanssa

Yrityksen yhteystiedot:

THÉA NORDIC AB
Storgatan 55
703 63 Örebro
Sweden

info@thea-nordic.com
www.thea-nordic.fi
+46 1933 3780
Tukkuliike: Tamro