CHLOROMYCETIN silmävoide 1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 07.07.2016 19:04:57)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Chloromycetin 1 % silmävoide
kloramfenikoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Chloromycetin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Chloromycetiniä
 3. Miten Chloromycetiniä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Chloromycetinin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Chloromycetin on ja mihin sitä käytetään

Chloromycetin-silmävoide on antibiootti. Valmiste sisältää vaikuttavana aineena kloramfenikolia, joka estää erilaisten bakteereiden kasvua ja lisääntymistä.

Chloromycetin-silmävoidetta käytetään erilaisten bakteerien aiheuttamien silmätulehdusten hoitoon.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Chloromycetiniä

Älä käytä Chloromycetiniä

 • jos olet allerginen kloramfenikolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Lääkärisi voi pyytää sinua keskeyttämään lääkityksen, jos sinulla ilmenee epänormaaleja verikoetuloksia.

Chloromycetin voi, kuten muutkin silmävoiteet, hidastaa silmän sarveiskalvohaavan paranemista.

Chloromycetinin, samoin kuin muidenkin antibioottien käyttö, voi johtaa vastustuskykyisten organismien, myös sienten, liikakasvuun.

Muut lääkevalmisteet ja Chloromycetin
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Muut samanaikaisesti otetut lääkkeet eivät vaikuta Chloromycetin-hoidon tehoon merkittävästi.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kloramfenikoli läpäisee istukan ja erittyy äidinmaitoon. Tätä lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Silmävoide saattaa sumentaa näköä hetkellisesti. Ajamista on vältettävä välittömästi voiteen annostelun jälkeen, kunnes näkökyky on normalisoitunut.


3. Miten Chloromycetiniä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on pieni määrä voidetta silmään joka kolmas tunti. Jotta tulehdus ei uusiutuisi, tulee hoitoa jatkaa vähintään kaksi vuorokautta oireiden häviämisen jälkeen.
Pitkäaikaiskäyttöä tulee välttää.

Levitä voidetta alaluomen sisäpinnalle. Varo koskettamasta silmää putkilon kärjellä. Kun olet annostellut silmävoiteen, paina silmän sisänurkkaa nenän vierestä sormella 2 minuutin ajan. Tämä estää vaikuttavaa ainetta pääsemästä muualle elimistöön.

Jos käytät enemmän Chloromycetiniä kuin sinun pitäisi
Jos silmään tahattomasti joutunut voide aiheuttaa ärsytystä, kipua, turvotusta, kyynelmuodostusta tai valonarkuutta, huuhtele silmää runsaalla, huoneenlämpöisellä vedellä 15 minuutin ajan. Jos oireet jatkuvat huuhtelun jälkeen, hakeudu silmälääkäriin.

Jos unohdat käyttää Chloromycetiniä
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa niiden esiintymistiheyden mukaan.

Yleinen (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä)
Silmän turvotus ja punoitus.

Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään kuin yhdellä henkilöllä sadasta)
Yliherkkyys, polttava tunne.

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
Verisairaus, anafylaktinen reaktio (hengenvaarallinen, voimakas allergiareaktio), reaktio valmisteen sisältämille apuaineille, angioedeema (äkillinen rajoittunut turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä), rakkulainen ihottuma, nokkosihottuma, täpläinen ja näppyläinen ihottuma, kutina, kuume.
Jos saat hoidon aikana infektio-oireita kuten kuumetta, kurkkukipua, nielun/suun arkuutta tai virtsaamisvaivoja ja yleistilasi on voimakkaasti heikentynyt, hakeudu heti lääkäriin verikoetta varten. Oireesi voivat johtua verisolujen puutoksesta (ks. kohta 2, Varoitukset ja varotoimet).

Jos sinulle kehittyy allerginen reaktio, lopeta heti lääkkeen käyttö ja mene lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutukista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea,
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri,
PL 55,
00034 FIMEA.


5. Chloromycetinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Avattu putkilo on käytettävä kuukauden sisällä. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Chloromycetin sisältää

 • Vaikuttava aine on kloramfenikoli. Yksi gramma silmävoidetta sisältää 10 mg kloramfenikolia.
 • Muut aineet ovat nestemäinen parafiini ja valkovaseliini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tasakoosteinen, kellertävän valkoinen voide

4 g, putkilo

Myyntiluvan haltija
Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki

Valmistaja
Patheon UK Ltd., Swindon, Iso-Britannia

Pfizer Service, Zaventem, Belgia

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 12.10.2015

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro